Про кафедру

Ідея створення кафедри іноземних мов, інтегрованої в навчальну, наукову, методичну й виховну роботу економічного факультету, який є визнаним лідером підготовки фахівців економічної науки, фінансів, менеджменту і маркетингу в Україні, належала деканові факультету, доктору економічних наук, професору, члену кореспонденту НАН України Віктору Дмитровичу Базилевичу.

 

 

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка 21 травня 2012 року прийняла рішення про створення кафедри іноземних мов у складі економічного факультету. Першим завідувачем кафедри іноземних мов економічного факультету став досвідчений викладач і перекладач, кандидат філологічних наук, доцент Микола Васильович Петровський.

 

 

Нова кафедра економічного факультету була залучена до загальноосвітньої підготовки фахівців з усіх спеціальностей економічного факультету. Кафедра розробила відповідні робочі програми навчальних курсів і підготувала належне науково-методичне й навчальне забезпечення для таких спеціальностей:

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Перед молодою кафедрою іноземних мов постало завдання забезпечити студентам бакалаврату викладання іноземних мов базового рівня: «Іноземна мова професійного спрямування» та спецкурсів: «Upper Intermediate Business English in International Trade», «Upper-Intermediate Business English in Strategic Marketing Management», «Upper-Intermediate Business English in International Investment», «Upper-Intermediate Business English in Marketing Communication». Викладачі ретельно працювали над відбором навчальної літератури Британських видавництв, яка стала найбільш ефективною для забезпечення навчального процесу на економічному факультеті в майбутньому.

 

Студентам магістратури почали викладати спецкурси: «Advanced Business English», «Advanced Business English in International Trade» та «Advanced Business English in International Investment». Здобувачам освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» було запропоновано курс «Academic Writing».

Останнім часом кафедра запровадила низку нових дисциплін спеціальної лінгвістичної підготовки для студентів факультету:

 • Contemporary Issues in Marketing Research and Strategic Planning
 • Innovation Management
 • Theory and Practice of Digitilized Translation for Economists
 • English at the Economist’s and Manager’s Workplace.

До того ж, викладачі постійно працюють над розробкою та впровадженням науково-методичних комплексів для творчого доповнення відомих британських підручників Market Leader та Business Advantage прикладними матеріалами, необхідними для підготовки студентів за освітніми програмами спеціальних кафедр економічного факультету.

 

 

Новостворена у 2012 році кафедра іноземних мов економічного факультету відразу взяла курс на тісну міжкафедральну співпрацю в організації та навчально-методичному забезпечення фахової підготовки студентів всіх спеціальностей факультету з урахуванням поставлених завдань щодо міжнародної інтеграції України в науковий і економічний простір. Творчі зусилля філологів і економістів, почали приносити вагомі результати у вигляді створених оригінальних друкованих праць. Так почала формуватися скарбниця наукових видань кафедри: підручників, словників, та перекладів англійською мовою, зокрема в таких фундаментальних економічних виданнях як книги серії Славетні постаті: «І. Вернадський. Витоки», «Є. Слуцький. Визнання».

Фахівці кафедри іноземних мов стали активними співавторами, перекладачами і редакторами економічних навчальних матеріалів, посібників, підручників і наукових статей з економічного профілю. Доцент Микола Петровський отримав честь підготувати українською мовою окремий розділ «Страхування у Великій Британії» для класичного підручника «Страхування», який вийшов за редакцією професора В. Базилевича.

 

 

Кафедра іноземних мов швидко увійшла до дружної сім’ї кафедр економічного факультету та завоювала визнання, як підрозділ, що забезпечує важливу багатомовну комунікативну підготовку студентів, без якої неможлива економічна діяльність в умовах глобалізації та реалізація планів України щодо інтеграції до світового співтовариства. Окрім спільної навчальної, методичної та наукової роботи з усіма підрозділами факультету, співробітництва у розробці та впровадженні нових інноваційних курсів і дисциплін, кафедра іноземних мов стала гостинною домівкою для колег економічного факультету, які із задоволенням приходять сюди для покращення своїх мовленнєвих навичок.

Колектив кафедри налічує 17 викладачів, 15 з яких кандидати наук, а 13 з них мають звання доцента. Доценти кафедри Ірина Діденко та Анастасія Сизенко сертифіковані Британською Радою як тренери викладачів англійської мови в закладах вищої освіти України.

 

 

За середнім віком викладачів кафедри – це один з наймолодших колективів економічного факультету, а за високим процентом викладачів з науковими ступенями – це одна з перших неспеціальних кафедр іноземних мов в Україні. Молодість викладацького складу не завадила досягти помітних наукових і творчих здобутків у таких царинах сучасної германської і романської філології як граматика, лексикологія, лексикографія, стилістика, лінгвопрагматика, етнолінгвістика, перекладознавство, а також у методиці викладання іноземних мов і педагогіці вищої школи.

Кафедра сповідує принцип безперервного самовдосконалення, що відповідає відомій концепції навчання протягом усього життя, яку учасники Болонського процесу декларують як основний елемент Європейського простору вищої освіти. Ефективною формою безперервної мовної підготовки викладачів та її удосконалення є регулярні кафедральні методичні семінари, на які запрошуються носії мов – викладачі з університетів Великої Британії та інших країн Європи, працівники посольств в Україні, представники закордонних компаній та організацій в Києві. Так, для колективу кафедри було проведено семінар з актуальних проблем викладання англійської мови шановним гостем з Великої Британії, викладачем Кембриджського університету, автором численних підручників з англійської мови Терри Проссером.

Стратегії розвитку кафедри іноземних мов економічного факультету визначені згідно із Законом України «Про вищу освіту», Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Стратегічним планом розвитку Університету на період 2018-2025 років, Програмою розвитку економічного факультету університету та передбачають участь у реалізації такої діяльності:

 • інтернаціоналізації навчального процесу: забезпечення викладання іноземних мов на рівні міжнародних стандартів із запровадженням практики врахування результатів міжнародних іспитів в оцінюванні мовленнєвих компетенцій студентів;
 • розширенні онлайнової складової у викладанні іноземних мов;
 • створенні на базі інформаційних технологій сучасної навчально-методичної літератури, а саме електронних підручників і курсових посібників;
 • організації міжнародного обміну фахівцями для читання лекцій та викладання спецкурсів;
 • створенні відеокурсів;
 • розробці на основі онлайнового  контенту завдань для самостійної роботи студентів з урахуванням задач і цілей нових програм дисциплін;
 • удосконаленні організації внутрішнього контролю якості викладання, зокрема шляхом взаємовідвідувань і проведення системних контрольних робіт.

Пріоритетним завданням кафедри є щорічне оновлення робочих програм мовної підготовки та науково-методичних комплексів. Кафедра фокусує увагу на використанні викладачами активних і креативних методів навчання навичкам комунікації іноземними мовами в діловій та академічній сферах. До прикладу, науково-методичний семінар кафедри з використання новітніх диджиталізованих засобів викладання англійської мови був проведений доценткою Іриною Діденко.

Важливим напрямом діяльності кафедри іноземних мов залишається співпраця зі спеціальними кафедрами економічного факультету в проведенні спільних наукових досліджень та формуванні й підготовці команд студентів різних спеціальностей для участі в міжнародних академічних конкурсах та олімпіадах. Доцентка Яна Дьячкова провела підготовку студентів спеціальності «Економічна теорія», які стали лауреатами англомовної Всеукраїнської науково-практичній конференції в Університеті державної фіскальної служби України в Ірпені.

Профорієнтаційна робота зі старшокласниками та випускниками загальноосвітніх шкіл є однією з найважливіших ділянок організаційно-виховної роботи кафедри іноземних мов економічного факультету. Всеукраїнський конкурс есе англійською мовою на економічну тематику є прикладом плідної співпраці кафедри іноземних мов і спеціальних кафедр економічного факультету в розповсюдженні профорієнтаційної інформації, зокрема й англійською мовою. Підведення результатів конкурсу і заохочення його учасників стало традиційним і урочистим заходом під час Днів відкритих дверей економічного факультету.

 

Місія кафедри полягає в тому, щоб допомагати студентам розвивати свою особистість, пізнавальні здібності та реалізувати творчий потенціал. Студентський англомовний театр Drama Club розпочав свою роботу на економічному факультеті в жовтні 2017 року. Художнім керівник та режисером театру виступила асистентка кафедри іноземних мов Наталія Семініхина. Головна ідея англомовного театрального гуртка полягає в реалізації творчого потенціалу студентів, формуванні комунікативних навичок, розширенні словникового запасу, розвитку навичок монологічного та діалогічного мовлення під час інсценізації творів, знайомстві з основами акторської майстерності, а саме використанням інтонації, тону темпу, паузації, логічного наголосу, міміки, жестів, дикції.

Методи навчання, які використовує кафедра, спрямовані на набуття студентами навичок їх майбутнього професійного середовища. Особлива увага приділяється розвитку софт-навичок (комунікація, робота в команді, конфлікт-менеджмент, тайм-менеджмент, лідерство, медіа грамотність, ведення переговорів, участь у засіданнях, проведення презентацій, стресостійкість, креативність, критичне мислення, тощо). Розвиток таких якостей неможливий без застосування інтерактивних методів навчання: дискусій, кейсів, проєктів, бесід, рольових ігор, симуляцій, мозкового штурму. На кафедрі активно використовують онлайн технології: платформи TED-Ed, Google Class (від Google) і Edmodo (від Microsoft), генератори тестів Socrative і Kahoot, тощо.

Програма розвитку кафедри