Лісова Руслана Мирославівна

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: асистент

Науковий ступінь: доктор філософії PhD

ORCID ID: 0000-0001-7999-1078

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=LBd2VbIAAAAJ&hl=uk

Біографія:

 • – Лісова Р. М. народилася 17 грудня 1994 р. У 2018 р. закінчила ННІ економіки оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України за спеціальністю «підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
 • – 2018-2022 рр. – аспірантка кафедри економіки підприємства Державного податкового університету. У липні 2023 р. захистила дисертацію на тему «Трансформація бізнес-моделей в умовах формування цифрової економіки України» за спеціальністю 051 « Економіка».

Курси, які викладаються:

 • Організація бізнесу
 • Реінжиніринг бізнес-процесів
 • Бізнес-планування

Наукові інтереси: цифрова трансформація бізнесу; влив цифрових технологій на перетворення бізнес-моделей; становлення і розвиток цифрової економіки; застосування і ефективне використання сучасних цифрових технологій в діяльності підприємств; вплив цифровізації на бізнес-процеси

Має понад 20  наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Лісова Р. М. Вплив діджиталізації на бізнес-моделі: етапи та інструменти цифрової трансформації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Випуск №24. С. 114-118 (0,5 д.а)
 2. Bodrov V. G., Lazebnyk L. L., Hurochkina V. V., Lisova R. M. Conceptual scheme of digital transformation of business model of industrial enterprises. International Journal of Recent Technology and Engineering.2019 Volume-8. Issue 3C. P. 107-113.
 3. Лісова Р. М. Застосування адитивних технологій у виробництві та їх вплив на бізнес процеси. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво». 2020. Випуск 5(110) С. 122-126
 4. Лісова Р. М. Бізнес-модель О2О як нова форма електронної торгівлі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». 2019. Том 30 (69). N 1. С. 67-71
 5. Лісова Р. М. Генеза поглядів на еволюцію концепції бізнес-моделі та її структуру. Збірник наукових праць «Економічний простір». 2020. № 159/2020, С. 83-88
 6. Лісова Р. М. Залізко В. Д. Стан та перспективи використання широкосмугового доступу до мережі Інтернет на підприємствах України в умовах інноваційного розвитку. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 41/2019. С. 58-63
 7. Лісова Р. М. Індустрія 4.0 та цифрова готовність українських промислових підприємств. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2021. № 7. С. 86-96 (0,5 д.а)
 8. Лісова Р. М. Цифрова трансформація як спосіб адаптації бізнес-моделі в умовах діджиталізації економіки. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2021. Випуск 6 (67). С. 86-90 (0,7 д.а)
 9. Лісова Р. М. Формування інфраструктури «цифрового підприємства».
  V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції в економіці та управлінні», (17 листопада 2018 р., м. Запоріжжя): у 2 ч. Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2018. Ч. 2. С.37-40
 10. Лісова Р. М. Особливості побудови цифрової культури в організації.
  III International Scientific Conference Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World: Conference Proceedings, (December 28th, 2018., Lisbon, Portugal): Baltija Publishing, 2018, Р. 35-38
 11. Лісова Р. М. «Розумне виробництво» перспективи та етапи впровадження. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підприємництво, облік та фінанси: національні особливості та світові тенденції», (16 березня 2019р., м. Київ): ГО «Київський економічний науковий центр», 2019. С.28-31
 12. Лісова Р. М. Традиційні і платформні бізнес-моделі: порівняльний аналіз. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту», (28 травня 2019 р. м. Одеса): Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.181-182
 13. Лісова Р. М. Концепція успішної цифрової трансформації бізнес-моделі. Міжнародна студентська наукова конференція «Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації», (8 травня 2020 р., м. Одеса): Молодіжна наукова ліга, 2020. Т.1. С. 65-67. DOI 10.36074/08.05.2020.v1
 14. Lisova R. M. Key aspects of development smart industry in Ukraine. Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Ttendenze attuali della moderna ricerca scientifica», (5 Juni, 2020., Stuttgart): Europäische Wissenschaftsplattform, 2020. B.1. P. 23-24, DOI 10.36074/05.06.2020.v1
 15. Лісова Р. М. Цифрова трансформація як відповідь на сучасні економічні виклики. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки та менеджменту підприємств України», (17 листопада 2021 р., м. Харків): ХНАДУ, 2021. С. 104-106