Бердар Маргарита Михайлівна

Науковий ступінь та звання: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри підприємництва

Посада: професор  кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Електронна пошта: berdar-1@ukr.net

Освіта:

 • У 1988 році закінчила економічний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю  «Фінанси і кредит».
 • У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування і використання економічного потенціалу промислового підприємства (на матеріалах Закарпатської області)» за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами».
 • У 2011 році присвоєно вчене звання доцента  кафедри підприємництва.
 • У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему «Домінанти розвитку підприємств харчової промисловості України в умовах інституційних змін» за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

 Трудова діяльність

 • З 1988  – 2004 роки працювала на державній службі та поєднувала цю роботу з науково-педагогічною діяльністю.
 • З 2004 – 2007 роки – доцент кафедри обліку і аудиту Закарпатського державного університету.
 • З 2007– 2008 роки – доцент кафедри економіки Київського національного транспортного університету.
 • З 2008 – 2009 роки – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2009-2020 роки – доцент кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З лютого 2020 року – д.е.н., доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни:

 «Основи підприємницької діяльності», «Венчурний бізнес», «Основи підприємництва», «Фінанси малого та середнього бізнесу», Ресурсне забезпечення підприємництва», «Організація біржової діяльності на товарних ринках»,  «Трейдерство на біржових ринках».

Наукові інтереси:

Наукові інтереси

Модернізаційний стан підприємств в сучасних умовах, інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва, теоретико-методологічні аспекти дослідження розвитку підприємств переробної (харчової) промисловості України, актуальні проблеми підприємництва в умовах глобалізації.

Основні наукові праці

Опублікувала понад 130 наукових та навчально-методичних праць

Монографії, навчальні посібники:

 1. Бердар М.М. Механізм формування економічного потенціалу підприємства: Монографія Ужгород: Поліграфцентр «ЛІРА». 2007. 208 с.
 2. Бердар М. М. Інвестиційні ресурси в інноваційний розвиток підприємства. Теоретичні і прикладні проблеми моделювання сталого розвитку економічних систем: монографія / за ред. Т. В. Орєхової. Донецьк: Сучасний друк. 2013. С. 394-397.
 3. Бердар М. М. Фінансовий стан підприємств харчової промисловості та їх ресурсні можливості до активізації відтворювальних процесів. Sozioökonomische and rechtliche factoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung / Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden. Band 2. Shioda GmbH, steyr, Österreich. 2018. С. 95-108.
 4. Бердар М. М. Модернізаційний стан підприємств харчової промисловості України в сучасних умовах: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 340 с.
 5. Бердар М.М.Фінанси підприємств. Навчальний посібник.К.: Центр учбової літератури. 2010. 352 с. з грифом МОН України.
 6. Бердар М.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і допов.  К.:ПАЛИВОДА А.В. 2012. 464 с.
 7. Бердар М.М. Підприємництв. Практикум: навч. посіб.; За ред. І.І. Мазур –К: ВПЦ «Київський університет», 2016 – 265 с.
 8. Бердар М.М. Підприємництво: Навчальний посібник/за заг. ред. д.е.н., проф. Г.І. Купалової. – К.: Компринт, 2020.- 400 с.

 Основні публікації: 

 1. Бердар М.М. Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія:Економіка.  № 132. С.28-32.
 2. Бердар М.М. Фінансове забезпечення  інноваційного розвитку   як чинник конкурентоспроможності підприємств   України. Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць Київського національний університет імені Тараса Шевченка. 2014. Вип. 1 (28), т. 2. С. 346-358.
 3. Berdar M.  Attracting financial resources through  the securities market. Nauka i studia. Przemysl, Poland. 2012. № 8 (53).  Р. 61-67.
 4. Бердар М.М. Стратегічне управління розвитком фінансових ресурсів промислових підприємств в сучасних умовах. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка серія. Економіка. 2012.  № 139. С.18-21.
 5. Berdar M. Venture and industrially financial capital in system financing innovative investment development.  Nauka i studia. Przemysl, Poland.   №31 (99).  Р.27-35.
 6. Berdar M. Financial support of formation innovative investment processes ofenterprises in Ukraine. ОРАЛДЫ ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ. Серия: Экономические науки. Уральск. № 20 (68). Р. 92-99.
 7.  Бердар М.М. Фінансова стратегія стійкого розвитку підприємства і підходи до її обґрунтування. Міжнародний науково-практичний журнал. Економіка та держава. №9. С.52-55.
 8. Бердар М. М. Управління вартістю підприємства в системі фінансової стратегії його стійкого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 57-61.
 9. Бердар М.М. Гармонізація інтересів фінансово-економічних  відносин як умова стійкого розвитку промислового підприємства. Науковий вісник Херсонського державногоуніверситету. Серія Економічні науки.  Вип. 7, Частина 2. С.126-129.
 10.  Бердар М.М Управління вартістю підприємства в системі фінансової стратегії його стійкого розвитку.  Інвестиції: практика та досвід.  №15. С.57-61.
 11. Berdar M. Venture business as a source of financing of innovative activity enterprises in Ukraine. International Conference «Fundamental and Applied Science. 2015, United Kingdom, Volume 1. Economics science. Sheffield. Science and education. Р. 24-27.
 12. Бердар М. М. Контролінг як сучасна концепція управління промисловим підприємством. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 39-43.
 13. Бердар М. М. Фінансовий контролінг як складова системи управління стійким розвитком підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017.  №18. С. 33-37
 14. Бердар М. М. Теоретичні аспекти розвитку переробної промисловості України в сучасних умовах. Інтелект ХХІ. Вип. 1. С. 156-160.
 15. Бердар М. М., Бутко М. П.,  Ефекти та суперечності розвитку підприємств переробної промисловості в умовах глобалізації. Науковий вісник Херсонського державногоуніверситету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 29. Ч. 1. С. 133-136.
 16. Бердар М. М. Особливості управління розвитком вітчизняних підприємств переробної промисловості у трансформаційних умовах. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Вип. 1 (13). С. 68-73.
 17. Бердар М. М. Зовнішньоекономічний потенціал підприємств харчової промисловості та можливості його нарощування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 17. Ч. 1. С. 40-45.
 18. Бердар М. М. Динаміка виробництва продукції підприємств харчової промисловості та ступінь задоволення в ній потреб внутрішнього ринку. Бізнес-навігатор. Вип. 2-1(45). С. 106-111.
 19. Бердар М. М. Оцінка інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 20-26.
 20. Бердар М. М. Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості України: сучасні проблеми та напрями підвищення. АгроСвіт. № 12. С. 8-14.
 21. Бердар М. М. Маркетингова стратегія підприємств харчової промисловості в умовах посилення процесів євроінтеграції. Причорноморські економічні студії. Вип. 29. С. 54-60.
 22. Бердар М.М., Бутенко Н.В. Модернізація підприємства як ключова домінанта його ефективного розвитку. Науково-виробничий журнал. Бізнес-навігатор. Вип. 5-1(54). С.83-88.
 23. Бердар М.М. Управління ресурсним забезпеченням підприємства в сучасних умовах. Інтелект ХХІ. Вип. 1. С.31-36.
 24. Marharyta Berdar, Olha Yevtushevska. Innovation activity anagement of enterprises under self-development. Baltic Journal of Economic Studies, 6, No. 2, Riga 2020. Р. 25-31 (Web of Science).
 25. Marharyta M. Berdar, Violetta I. Roshylo, Dariia A. Kovalevych, Liubov V. Gut, Viktor T. Ventsel. Current status and development prospecrs of the financial servicer market in Ukraine. Journal of Advanced Reseach in Law  and Econo Asers Publiashing Business, Management and Accounting Quarterly. Volume XI Issue 4(50). 2020. P.1353-1366 (Scopus).
 26. Marharyta M. Berdar, Mykola P. Butko,RostislavV. Tulchinsky, Alla V. Hrechko, OlegM. Shevchenko. Formulation of enterprise marketing strategy in the context of internationalization of markets. Asia Life Sciences, 2020, Supp22(2), Р. 497-510 ( Scopus).
 27. Marharyta Berdar. Venturе capital as an alternative source of financing the enterprise innovation processes. News of Science and Education, 6, NR 5(72), Sheffield, United Kingdom. 2020. Р. 9-15.
 28. Бердар М.М., Кот Л.Л. Антикризове управління ризиками на підприємстві. Науковий погляд: економіка та управління. Випуск №4 (70) / 2020.  С.26-30.
 29. Бердар М.М., Кот Л.Л. Деривативи як фінансові інновації фіктивного капіталу. Збірник наукових праць «Економічний простір». № 162, 2020. С.43-47.