Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна

 

E-mail: oderkach1@knu.ua

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту
інноваційної та інвестиційної діяльності

 

Навчання:

 • – У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання розвитку туристичної діяльності в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
 • – 2009 – 2013 рр. – аспірантка кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2003 – 2009  рр. – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (закінчила з відзнакою і здобула кваліфікацію магістра з економіки та повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси»).

Трудова діяльність:

 • – З 2019 р. – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2013–2019 рр. – асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність:

 • – З 2013 р. дотепер – куратор академічних груп;
 • – 2013-2016 рр. відповідальний секретар від кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності за спеціальностями «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент інноваційної діяльності» у вступній кампанії до магістратури;
 • – з 2015-2017 рр., 2019 р. дотепер відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності;
 • – 2017 р. член екзаменаційної комісії ОС «Магістр» зі спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності»;
 • – 2017 р. член галузевої комісії Підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт;
 • – 2018-2020 рр. технічний секретар екзаменаційної комісії ОС «Бакалавр»;
 • – 2019-2020 рр. член Спеціалізованої вченої ради – К 26.056.10 у Київському національному університеті будівництва та архітектури;
 • – з 2020 р. – відповідальна з виховної роботі по кафедрі менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності .

Відомості про підвищення кваліфікації:

 • – 2020 р. Як розробити онлайн-заняття та втримати увагу студентів (JTI Ukraine та UGEN),  (3 ак.год.).
 • – 2020 р. – Uni-Biz Bridge 6 (JTI Ukraine та UGEN), (17 ак.год.).
 • – 2020 р. –  Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання (JTI Ukraine та UGEN), (14 ак.год.). 

Відзнаки:

 • – 2019 – Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за плідну та сумлінну працю з нагоди 75-річчя економічного факультету.
 • – 2017 – Подяка декана декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий рівень наукової етики та професіоналізм у роботі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент».
 • – 2016 – Подяка декана декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий рівень наукової етики та професіоналізм в організації та проведенні ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент».
 • – 2014 – Грамота декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченказа високий рівень у керуванні студентською науковою роботою та підготовці студентки, яка нагороджена дипломом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент».
 • – 2013 – Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про підсумки проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади 2013 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»

Викладає дисципліни:

«Менеджмент», «Маркетинг», «Креативні стратегії реклами».

Наукові інтереси: управління розвитком туристичної діяльності на мікро-, мезо- та мікрорівнях ; управління маркетинговою діяльністю підприємств.

 Основні наукові праці:

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, учасник понад 35 міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів та семінарів.

Дисертації:

Давидова О.Г. Державне регулювання розвитку туристичної діяльності в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”. Полтава., 2013. 216 с.

Монографії,:

 1. Stepanova A., Horbas I., Derkach O. Evaluation of an enterprise competitiveness on the consulting services market. Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. 536 с. С. 381-394. ISBN 978-83-950153-7-3.
 2. Степанова А., Деркач О. Дослідження інвестиційної привабливості підприємств фармацевтичної галузі. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph / Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]: Collective monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. 737 с. С. 439-448. ISBN978-2-5494-0318-5
 3. Деркач О., Степанова А. Інноваційно орієнтоване підприємство як один з сучасних векторів розвитку світового господарства. Європейський континент та виклики сучасності: колективна монографія: том 3 / за ред. Р. Кордонського, О. Кордонської, Л. Мушинського. – Львів, Ольштин: ЛНУ ім. І. Франка. 2018. 418 с. C. 194-204.ISBN 978-617-7448-37-1.
 4. Деркач О.Г., Геліч Н.В. Організаційна культура як фактор розвитку підприємства. Актуальні проблеми аналітичної економіки [Текст] : [кол. моногр.] / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Павлової.  Луцьк : «Волиньполіграф», 2019. С. 78. – 103
 5. Derkach O., Horbas I., Metoshop O. Modern controlling: evaluation of efficiency and directions of improvement. Socio-economic and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 660 р. Available at : DOI-10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I .

Підручники та навчальні посібники:

 1. Любіцева О.О., Деркач О.Г. Маркетинг у туризмі. Практикум: Навчальний посібник. К. : ВПЦ «Київський університет», 255 с.  ISBN 978-966-439-942-2.
 2. Жилінська О.І., Деркач О.Г. Менеджмент. Практикум: навч.посіб. Київ: Прінтеко. 2021. 328 с. ISBN 978-617-7876-36-5. 

Наукові статті у міжнародних наукометричних базах SCOPUS & Web of Science:

 1. Stepanova, I. Horbas O. Davydova (2017). Practical aspects of strategic marketing management of agricultural enterprises (on the example of «MRIYA AGRO HOLDING» LLC.). Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. № 2 (23), С. 221-228 https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i23.95635 (Web of Science)
 2. Stepanova, I. Horbas, O. Derkach, T. Ovcharenko. (2020) Endowment as a Fundraising Tool of the Research University. European Journal of Sustainable Development. № 9 (2), Р. 366-374 http://dx.doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p366 (SCOPUS, Web of Science)

Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Давидова О.Г. (2013). Еволюція розвитку туристичної діяльності з позицій цивілізаційного підходу. Економіка і Регіони. Полтава. № 3(40). С. 56–
 2. Степанова А., Давидова О.Г. (2013). Інвестування туристичної сфери як один з факторів стимулювання зайнятості населення України. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб.наук. праць №6.С. 24–31.
 3. Давидова О.Г. (2013). Державно-приватне партнерство як інструмент непрямого впливу держави на розвиток туристичної діяльності в Україні. Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. Львів. № 29.Ч. 1. C. 121–125.
 4. Давидова О.Г. (2013). Європейська модель державного регулювання розвитку туристичної діяльності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 153. С. 22–26.
 5. Давидова О.Г. (2014). Використання методів багатовимірного статистичного аналізу для визначення туристичної привабливості країни. Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. Львів. № 31. Ч. 1. C. 181–186.
 6. Давидова О.Г. (2014). Напрями вдосконалення державного регулювання туристичної діяльності в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 161. С. 65–70.
 7. Давидова О.Г. (2015). Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 7(172). С. 65–69.
 8. Давидова О.Г. (2015). Методи оцінювання туристичної привабливості регіонів країни. Економіка і соціум. С. 97–
 9. Stepanova A., Davydova (2016). Distance education as one of the innovative studying methods. Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник ЛНУ імені Івана Франка. Вип. 37.Ч.2. С. 194–197.
 10. Деркач О.Г., Романкін О.В. (2017). Особливості маркетингових комунікацій у туристичній сфері: світовий досвід. Причорноморські економічні студії. № 13. 1/2017. С.22
 11. Степанова А., Горбась І., Деркач О. (2018). Практичні аспекти маркетингового забезпечення просування інноваційної продукції (на прикладі «Філіп Морріс Україна»). Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 2 (37). С. 79-90 (0,72 д.а.)
 12. Деркач О.Г. (2019). Практичні аспекти стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємств на ринку селекційного насіння. Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. Львів. № 41.  Ч. 1. C. 119-128.
 13. Деркач О.Г., Акіменко А.А. (2020). Методичні підходи до оцінювання маркетингової діяльності сільськогосподарського підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Випуск 1 (24). С. 93-99
 14. Деркач О.Г., Метошоп О.-А.Ю. (2020). Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на формування іміджу менеджерів. Бізнес-навігатор №1 (57). С. 105-111.
 15. Деркач О.Г., Кузьміна А. (2020). Методичні підходи до формування бренд-орієнтованої системи управління підприємством. Проблеми системного підходу у економіці. К., №5(79).  С.140-147.

Наукові статті в інших виданнях:

 1. Давидова О.Г., Степанова А.А. (2014). Кластеризация как инструмент инновационного развития экономики страны. Экономика и социум. №2(11). С. 451-457.
 2. Stepanova A., Derkach О. (2014). Clustering as a system of innovative strategies of the national economy development. Journal L´Association 1901 «SEPIKE».Norderstedt, Deutschland. Р. 205–2
 3. Derkach О., Stepanova A. (2014). Modern risks tourism industry in Ukraine. Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2. Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada. Р.350–356.
 4. Derkach О., Horbas I., Stepanova, А. (2016). The Innovative teaching methodologies in the modern educational paradigm. Journal L´Association 1901 «SEPIKE» – Norderstedt, Deutschland. Р. 138–143.
 5. О. Derkach, I. Horbas, A. Stepanova, O. Kyrylchuk. (2020). Forming of Industrial Enterprise Development Strategy Based on Balanced Scorecard. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, May 29, 2020. P. 170-178.