Головна / Важлива інформація, Інформація до відома студентів, Новини факультету / Цикл відео-презентацій викладачів економічного факультету до Дня науки

Цикл відео-презентацій викладачів економічного факультету до Дня науки

16 травня 2020 року університетська громада відзначала День науки. В умовах карантинних обмежень були скасовані всі заплановані заходи. Проте, ініціативності наших науковців  не має меж. Вони перенесли святкування свого професійного дня он-лайн. З метою популяризації результатів наукових досліджень провідних вчених-економістів було проведено цикл Zoom-лекцій. Окрім того, кафедри економічного факультету підготували презентаційні інформаційні матеріали про свої наукові здобутки, які були розміщені на сайті економічного факультету, розповсюджені через соціальні мережі та офіційні телеграм-канали економічного факультету, студентського парламенту та ради молодих науковців.

Отже, в рамках святкування Днів науки на економічному факультеті 21 травня 2020 року Засадний Б.А., завідувач кафедри обліку та аудиту, прочитав лекцію на тему «Практичні виклики застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні».

Актуальність теми полягає у необхідності використання міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) для ведення бухгалтерського обліку та складання звітності суб’єктами суспільного інтересу з метою формування достовірної, повної та правдивої облікової інформації для прийняття управлінських рішень різними групами стейкхолдерів.

Зокрема, під час лекції було проаналізовано сучасний стан застосування МСФЗ у світі, визначено основні виклики щодо практичного застосування міжнародних стандартів фінансової звітності та напрями їх подолання українськими компаніями.

22 травня 2020 року д.е.н., проф. Грішнова О.А.презентувала доповідь «Соціальна безпека України в контексті нових викликів: індикатори, рівень, стратегічні орієнтири». Доповідь охоплювала наукові результати, опубліковані Грішновою О.А. у співавторстві з д.е.н. Харазішвілі Ю.М. в статтях в журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах (зокрема, Scopus).

Авторами розроблено систему індикаторів соціальної безпеки (СБ) з урахуванням індикаторів тіньової економіки; вперше обґрунтовано визначення вектора порогових значень індикаторів СБ; визначено динаміку інтегральних індексів складових СБ за сучасною методологією інтегрального оцінювання з використанням мультиплікативної форми інтегрального індексу, модифікованого методу нормування та динамічних вагових коефіцієнтів; ідентифіковано стан соціальної безпеки України;  науково обґрунтовано стратегічні сценарії соціальної безпеки шляхом вирішення зворотної задачі декомпозиції інтегральних індексів до 2030 р.

Під час виступу на тему «Посилення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу в муніципалітетах» доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу  Пащук Л.В.поділилась результатами дослідження, що були висвітлені у відповідній наукометричній публікації. У виступі доцент Пащук презентувала модель формування програми посилення конкурентоспроможності МСП у конкретному місті. Модель містить чотири послідовні етапи, зокрема дослідження бізнес-середовища галузі у регіоні, місті; бенчмаркінг; визначення конкурентоспроможності МСП; розробка програми посилення МСП.

Пащук Л.В. продемонструвала можливості застосування розробленої моделі для галузей МСП Вінниці. У 2017 році було здійснено дослідження в рамках проекту Федерації Канадських Муніципалітетів ПРОМІС було здійснено дослідження конкурентоспроможності малих та середніх підприємств низки міст України. Результати зазначеного дослідження дали змогу розробити повноцінні рекомендації, які вже втілюються у діяльність галузей МСП міста

Також булипредставлені результати дослідження авторського колективу: А.І. Ігнатюк, О.В. Любкіна, Т.О. Мурована, А.М. Магомедова– «FinTech як інноваційний виклик: від великих даних до сталого розвитку».

Уряди і представники екологічного бізнесу все частіше використовують FinTech і аналіз великих даних для обслуговування суспільних інтересів і підвищення ефективності підприємницької діяльності. Використання сучасних методів обробки і аналізу даних дозволяє прогнозувати тенденції розвитку світової економіки, ситуацію на міжнародних ринках, визначати напрямки економічної і екологічної політики різних країн, а для зеленого бізнесу – не втрачати прибутковість і збільшувати ефективність діяльності. Єдина проблема з використанням фінансових технологій в сфері зеленого бізнесу полягає в тому, що ринкові механізми не здатні залучити інвестиції в зелені проекти. В таких умовах FinTech і його інструменти відіграють значну роль в залученні зелених інвестицій, оскільки вони можуть виправдати свою економічну і соціальну ефективність.

Застосування FinTech, методів обробки великих масивів даних дозволять забезпечити реалізацію стратегічної моделі стійкого розвитку, а також підвищити інвестиційну привабливість зеленого бізнесу та спростить взаємодію держави і підприємств. Це сприятиме розвитку екологічного бізнесу, впровадженню моделі екологічно чистого виробництва на підприємствах зеленого бізнесу, збереженню і ефективному використанню ресурсів, зниженню руйнівного впливу виробничої і людської діяльності на навколишнє середовище, консолідації досліджень з адаптації зелених технологій.

Під час Zoom лекції Вірченка В.В. було розглянуто актуальні проблеми застосуванням методів регресійного аналізу в наукових дослідженнях. Визначено основні проблеми, які виникають під час специфікації, оцінки та верифікації економетричних моделей. Розкрито основні підходи до перевірки моделей на наявність автокореляції, гетероскедастичності та мультиколінеарності. Також було розкрито зміст основних підходів до аналізу параметрів лінійних регресій,  а також визначено специфіку регресійного аналізу просторових даних та часових рядів. Наприкінці лекції учасники Zoom конференції взяли участь в обговоренні практичних проблем, які виникають під час регресійного аналізу економічних явищ та процесів.

Отже, даний захід у черговий раз доводить, що вченим-економістам є чим пишатися!