Головна / Наука / Аспірантура та докторантура / Мета і завдання PhD програми за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Мета і завдання PhD програми за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Освітньо-наукова програма підготовки
доктора філософії за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Мета і завдання освітньо-наукової програми

Метою ОНП за спеціальністю 075 «Маркетинг» є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 075 «Маркетинг», який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері державного управління та бізнесу, а також викладацької роботи у вищих навчальних закладах.

До основних завдань ОНП підготовки докторів філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 075 «Маркетинг» належать:

  • сформувати у здобувача вищої освіти – першого наукового ступеня доктора філософії загальні та фахові компетентності, достатні для проведення власного наукового дослідження за ОНП спеціальності 075 «Маркетинг», участі у колективній науково-дослідній роботі у галузі економіки; достатні для здійснення власної педагогічної діяльності, організації науково-методичної роботи профільної кафедри (відділу) у вищому навчальному закладі (науковій установі);
  • забезпечити виконання здобувачем ступеня доктора філософії власного наукового дослідження у формі дисертаційної роботи відповідно до пріоритетних напрямів розвитку маркетингу у вітчизняній та світовій науці, що висуваються до дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 075 «Маркетинг»;
  • створити умови для належного визначення основних етапів та змістовних завдань власного наукового дослідження здобувача наукового ступеня та послідовність їх виконання;
  • створити умови для належної публікації проміжних та остаточних результатів власного наукового дослідження здобувача наукового ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 075 «Маркетинг» у наукових фахових періодичних виданнях та під час роботи наукових конференцій;
  • забезпечити системну розширену педагогічну практику аспіранта (здобувача) на кафедрі міжнародної економіки та маркетингу, яка включає в себе оволодіння сучасними методиками, сучасними інформаційними технологіями викладання дисциплін у галузі управління та адміністрування, проведення навчальних занять, підготовку та публікацію власних науково-методичних праць за профілем кафедри міжнародної економіки та маркетингу (робоча навчальна програма, конспект лекцій, навчально-методичний комплекс, навчально-методичний посібник, навчальний посібник, підручник, практикум тощо), практичне освоєння принципів та методів організації науково-педагогічної, наукової та виховної роботи кафедри міжнародної економіки та маркетингу (розподіл функціональних обов’язків, розподіл педагогічного навантаження, місце кафедри у системі науково-дослідної роботи економічного факультету й університету тощо);
  • забезпечити якісний проміжний контроль виконання здобувачем ступеня доктора філософії власного наукового дослідження, створити умови для всебічної, об’єктивної фахової експертизи результатів власного наукового дослідження здобувача наукового ступеня доктора філософії, їх відповідності чинним вимогам до дисертаційних робіт;
  • створити умови для підготовки до процедури захисту дисертації (наукового дослідження) здобувача наукового ступеня до захисту у спеціалізованій вченій раді, чи разової спеціалізованої вченої ради.