Головна / Бібліотека

Бібліотека

Економічна теорія: Політекономія: Підручник. — 8-ме вид., перероб. і доп. Затверджено МОН
Базилевич В.Д.
Рік видання: 2012

Це нове видання добре відомого в Україні підручника з економічної теорії. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу.

Історія економічних учень. Хрестоматія. Навч. посіб. Рекомендовано МОН
Базилевич В.Д.
Рік видання: 2011

Ця хрестоматія — перше в Україні фундаментальне видання, у якому на системній основі представлено твори найвідоміших представників зарубіжної та вітчизняної економічної думки. У посібнику наведено праці, створені за всю історію людства починаючи від часів перших цивілізацій до XXI століття.

Макроекономіка
В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик
Рік видання: 2008

У підручнику висвітлено найважливіші особливості функціонування та розвитку макроекономічних систем, показано соціальну зумовленість виникнення відомих нині теоретичних концепцій з макроекономіки, їхні сильні сторони та обмеженість, узагальнено здобутки світової та вітчизняної макроекономічної науки.

Інтелектуальна власність. Підручник (затв. МОН України). 3-є видання, перероблене і доповнене.
Базилевич В.Д.
Рік видання: 2014

У підручнику викладено теоретичні і практичні основи інтелектуальної власності в обсязі, передбаченому навчальною програмою відповідного курсу аудиторних занять для студентів, які опановують професії менеджера, маркетолога, економіста, підприємця, з метою формування відповідних фахових компетенцій.

Мікроекономіка: Практикум. Навчальний посібник / К.: Знання (3 видання)
Базилевич В.Д.
Рік видання: 2012

Практикум поглиблює та доповнює підручник з мікроекономіки, створений викладачами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Його завдання — не тільки розширити, а й закріпити знання студентів з курсу мікроекономіки. За структурою посібник містить базові терміни та поняття, навчальні тренінги і практичні завдання.

Страхування: Практикум: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН
Базилевич В.Д.
Рік видання: 2011

Пропонований навчальний посібник покликаний наблизити теоретичні знання у сфері страхування до потреб практики. Він є логічним доповненням до підручника зі страхування, підготовленого колективом викладачів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Історія економічних учень, Навчальний посібник / К.: Знання
Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Гайдай Т.В., Леоненко П. М., Нестеренко А. П.
Рік видання: 2004

Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти. Кожна тема подається доступно, лаконічно, інформаційно насичено, із необхідними ілюстративними матеріалами.

Метафізика-економіки / К.: Знання
Базилевич В.Д., Ільїн В.В.
Рік видання: 2007

У монографії вперше в історії вітчизняної суспільної думки здійснено аналіз метафізичної сутності економічного знання. Автори показують, що зміст економічного не вичерпується тимчасовими формами, оскільки за явищами та їх зовнішніми маніфестаціями завжди містяться численні смисли.

Економічна теорія: Політекономія
Базилевич В.Д.
Рік видання: 2007

Це підручник нового покоління. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу.

Фондовий ринок. Підручник.
Базилевич В.Д.
Рік видання: 2015

Підручник “Фондовий ринок” є логічним продовженням виданого раніше підручника “Цінні папери” за редакцією професора В.Д. Базилевича. У пропонованому виданні ґрунтовно висвітлюються теоретичні засади функціонування фондового ринку, його інституційна структура та інфраструктура, особливості проведення різноманітних торговельних операцій з цінними паперами, здійснення різних видів професійної діяльності.

Цінні папери: Практикум: Навчальний посібник + компакт-диск. Рекомендовано МОН
Базилевич В.Д.
Рік видання: 2013

Це видання за структурою є першою частиною практикуму з курсу «Фондовий ринок». За змістом пропонований практикум є логічним доповненням до підручника «Цінні папери», підготовленого викладачами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вернадський І. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні
Базилевич В.Д.
Рік видання: 2009

Пропонована книга продовжує започатковану науковцями економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка серію видань “Славетні постаті”, яка присвячена дослідженню наукової спадщини фундаторів економічної думки в Україні.

Системи обробки економічної інформації: Підручник. Затверджено МОН
Черняк О.І., Ставицький А.В., Чорноус Г.О.
Рік видання: 2006

У підручнику розкриваються найважливіші принципи та особливості створення малих та середніх інформаційних систем для обробки економічної інформації за допомогою універсальних можливостей пакета MS Office. Велика кількість ілюстративного матеріалу, досконала структурованість розділів та підрозділів підручника допоможуть читачеві швидше і легше оволодіти пропонованими методами.

Экономико-философская мысль современного мира / К.: Знання
В.Д. Базилевич, В.В. Ильин
Рік видання: 2015

текст

Экономическая теория полит-экономия / К.: Знання
В.Д. Базилевич
Рік видання: 2009

текст

Економічна теорія: політекономія / К.: Знання (9 видання)
В.Д. Базилевич
Рік видання: 2014

текст

Інтелектуальна власність (повна та укорочена версії) / К.: Знання (3 видання)
В.Д. Базилевич
Рік видання: 2014

текст

Іпотечний ринок / К.: Знання
В.Д. Базилевич, Н.П. Погорєльцева
Рік видання: 2008

текст

Історія економічних учень 1 частина / К.: Знання (3 видання)
В.Д. Базилевич
Рік видання: 2006

текст

Історія економічних учень 2 частина / К.: Знання (3 видання)
В.Д. Базилевич
Рік видання: 2006

текст

История экономических учений 1 часть / К.: Знання
В.Д. Базилевич
Рік видання: 2015

текст

История экономических учений 2 часть / К.: Знання
В.Д. Базилевич
Рік видання: 2015

текст

Макроэкономика / К.: Знання
В. Базилевич, Е. Базилевич, Л. Баластрик
Рік видання: 2015

текст

Мікроекономіка / К.: Знання (2 видання)
В. Базилевич
Рік видання: 2008

текст

Природні монополії / К.: Знання
В. Базилевич, Г.М. Филюк
Рік видання: 2006

текст

Страхова справа / К.: Знання (6 видання)
В.Д. Базилевич, К.М. Базилевич
Рік видання: 2008

текст

Сучасна економічна освіта: Україна і болонський процес / К.: Знання (6 видання)
В.Д. Базилевич
Рік видання: 2006

текст

Економічна теорія: політекономія практикум / К.: Знання (2 видання)
В.Д. Базилевич
Рік видання: 2013

текст

Страхування / К.: Знання (2 видання)
В.Д. Базилевич
Рік видання: 2008

текст

Олімпіада – ефективна форма реалізації принципів системності, творчості та індивідуалізації / К.: Вища школа №2
В.Д. Базилевич, М. Садовий
Рік видання: 2006

текст

Інтелектуалізація та індивідуалізація – основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті болонського процесу / К.: Вища школа №6
В.Д. Базилевич
Рік видання: 2005

текст

«Метафізика економіки»: ідея, смисл, призначення / К.: Банківська справа №1
В.Д. Базилевич
Рік видання: 2006

текст

Концентрація у банківському секторі України: сучасний стан та шляхи регулювання / К.: Банківська справа №2
В. Базилевич, В. Филюк
Рік видання: 2012

текст

70-річчя економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / К.: Вища школа №10
В. Базилевич
Рік видання: 2014

текст

Інтелектуальна діяльність в контексті глобалізаційних процесів / К.: Вища школа №2
В. Базилевич
Рік видання: 2008

текст

Зміна базової парадигми економічної освіти – основа забезпечення сучасного рівня підготовки спеціалістів / К.: Вища школа №9
В. Базилевич
Рік видання: 2009

текст

Життєдайна сила знань (до 65-річчя економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / К.: Вища школа №4
В. Базилевич
Рік видання: 2009

текст

П.П. Цитович. Обличчям до Європи – 2 / К.: Вища школа №4
В. Базилевич, В. Короткий, Т. Короткий
Рік видання: 2013

текст

П.П. Цитович. Обличчям до Європи / К.: Вища школа №3
В. Базилевич, В. Короткий, Т. Короткий
Рік видання: 2013

текст

Олімпіада з економічної теорії як важливий напрям роботи з обдарованою молоддю / К.: Вища школа №9
В. Базилевич, Н. Гражевська, Н. Томчук-Пономаренко
Рік видання: 2014

текст

Ринкова економіка: основні поняття і категорії (2 видання)
В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич
Рік видання: 2014

текст