Головна / Денна форма / Спеціальності та освітні програми / Підприємництво та біржова діяльність

Підприємництво та біржова діяльність

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
(денна форма навчання)

Освітня програма спрямована на теоретичну і практичну підготовку фахівців у галузі підприємництва та біржової діяльності на рівні вимог сучасного ринку.

Перевагами освітньої програми є:

 • формування професійних компетенцій у сфері організації та управління підприємницькою діяльністю;
 • студенти мають можливість розкрити в собі підприємницькі та лідерські здібності, здатність до інновацій та змін;
 • викладання здійснюють висококваліфіковані викладачі, бізнес-практики, закордонні фахівці;
 • вивчення окремих дисциплін англійською мовою та можливість відвідування лекцій відомих іноземних бізнес-практиків та науковців;
 • проходження практики в провідних українських та іноземних компаніях, державних установах;
 • можливість навчання та стажування за кордоном;
 • можливість реалізації творчих здібностей і талантів в позааудиторний час.

Випускники освітньої програми – це управлінці нового покоління, високо конкурентні фахівці на ринку праці, здатні працювати:

 • в органах державного управління;
 • на вітчизняних підприємствах та в організаціях різних форм власності;
 • у міжнародних корпораціях та фірмах;
 • у фінансових установах та інвестиційно-консалтингових компаніях;
 • успішно започаткувати власну справу.
Навчальні дисципліни, що вивчаються:

1. Обов’язкові навчальні дисципліни:

 1. Українська та зарубіжна культура
 2. Вступ до університетських студій
 3. Філософія
 4. Соціально-політичні студії
 5. Основи трудового права
 6. Іноземна мова професійного спрямування (всього) 1,2 та 3-й семестр
 7. Науковий образ світу
 8. Основи “зеленої економіки”
 9. Економічна теорія
 10. Економічна історія та історія економічної думки
 11. Мікроекономіка
 12. Макроекономіка
 13. Вища математика для економістів
 14. Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів
 15. Економетрика
 16. Сучасні інформаційні технології в економіці
 17. Статистика для економістів
 18. Менеджмент
 19. Маркетинг
 20. Фінанси
 21. Інвестування
 22. Страхування
 23. Бухгалтерський облік
 24. Міжнародна економіка
 25. Економіка підприємства
 26. Основи підприємницької діяльності
 27. Основи біржової діяльності
 28. Біржовий маркетинг
 29. Електронний бізнес (англ.)
 30. Підприємництво в умовах невизначеності
 31. Трейдерство на біржових ринках

2. Дисципліни вибору ВНЗ:

 1. Виробнича практика
 2. Кваліфікаційна робота бакалавра
 3. Ціноутворення на біржових ринках
 4. Бізнес середовище – малого та середнього підприємництва
 5. Комплексний підсумковий іспит за спеціалізацією «Підприємництво та біржова діяльність»

3. Дисципліни вільного вибору студента:
3.1. Вибір блоками

Спеціалізація «Кластер 1 «Підприємництво»»

 1. Комерціалізація підприємницької ідеї (продукту)
 2. Галузеве підприємництво: аграрне та індустріальне
 3. Фінанси малого і середнього бізнесу
 4. Детінізація підприємницької діяльності
 5. Венчурний бізнес
 6. Оподаткування суб’єктів господарювання
 7. Стартап (англ)
 8. Діагностика та оцінка бізнесу
 9. Екологічне підприємництво
 10. Клієнтоорієнтованість (англ)

Спеціалізація «Кластер 2 «Біржова діяльність»»

 1. Організація біржової діяльності на товарних ринках
 2. Організація біржової діяльності на фондовому ринку
 3. Правове регулювання біржової діяльності
 4. Ринок фінансових послуг
 5. Валютний ринок
 6. Тайм менеджмент у біржовій діяльності
 7. Аналіз і прогнозування біржового ринку
 8. Міжнародні біржові ринки
 9. Екологічний облік, оподаткування і звітність (англ.)
 10. Економіко-екологічна політика ціноутворення (англ.)

3.2. Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):
Перелік №1

 1. Психолого-педагогічні основи самостійної роботи студента
 2. Україна у європейському просторі
 3. Українське суспільство у соціологічних вимірах
 4. Актуальні проблеми країнознавства

Перелік №2

 1. Гроші і кредит
 2. Інформаційний бізнес
 3. Етика ділового спілкування
 4. Господарське право

Перелік №3

 1. Аналіз бізнес-процесів (англ.)
 2. Управління ризиками міжнародних інвестицій
 3. Кількісний аналіз емпіричних даних
 4. Кібернетична безпека підприємства

Умови вступу  – наявність документу про повну загальну середню освіту, сертифікатів ЗНО.

Мова навчання – українська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.