Облік і аудит

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
«ОБЛІК І АУДИТ»
денна форма навчання

Освітня програма спрямована на формування актуальної теоретичної бази, глибоке професійне розуміння та засвоєння практичних навичок, необхідних для комплексної фахової реалізації сучасного спеціаліста з бухгалтерського обліку, оподаткування, економічного аналізу та фінансово-господарського контролю.

Переваги освітньої програми базуються з одного боку на тій виключній ролі, яку вже декілька століть завдяки своїм унікальним методам відіграє бухгалтерський облік у забезпеченні достовірною інформацією процеси прийняття управлінських рішень, а з іншого – на активізації світових тенденцій стандартизації і гармонізації облікових систем, спрямованих вивести бухгалтерський облік та фінансову звітність на рівень наднаціонального, універсального інструментарію управління, успішне володіння яким забезпечить можливість професійної реалізації не лише у будь-якій галузі економіки, але й у будь-якій країні світу.

Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, які працюють у провідних вітчизняних компаніях, аудиторських фірмах, міжнародних компаніях, підприємствах з іноземними інвестиціями, фінансових та банківських установах, органах державної влади, вищих навчальних закладах.

Навчальні дисципліни, що вивчаються:Обов’язкові начальні дисципліни
Вступ до університетських студій
Українська та зарубіжна культура
Філософія
Соціально-політичні студії
Основи трудового права
Іноземна мова професійного спрямування
Науковий образ світу
Основи “зеленої” економіки
Економічна теорія
Історія економіки та економічної думки
Мікроекономіка
Макроекономіка
Вища математика для економістів
Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів
Сучасні інформаційні технології в економіці
Економетрика
Статистика для економістів
Менеджмент
Маркетинг
Економіка підприємства
Фінанси
Інвестування
Страхування
Міжнародна економіка
Бухгалтерський облік І
Бухгалтерський облік ІІ
Фінансовий облік І
Фінансовий облік ІІ
Управлінський облік
Теорія аудиту
Методика і організація аудиту
Теорія економічного аналізу

Дисципліни вибору ВНЗ
Економічний аналіз
Міжнародні стандарти фінансової звітності/ International Financial Reporting Standards

Дисципліни вільного вибору студента
3.1 Вибір блоками

Спеціалізація “Кластер спеціалізації “Облік і аудит у підприємництві””
Облік видів економічної діяльності
Обліково-аналітичне забезпечення зеленого підприємництва
Звітність підприємства
Облік, звітність та оподаткування в екологічному підприємництві/ Accounting, reporting and taxation in ecological entrepreneurship
Внутрішньогосподарський контроль
Облік на підприємствах малого бізнесу
Інформаційні системи і технології в обліку на підприємствах
Економічна статистика
Облік податкових зобов’язань
Організація виробництва
Облік і аналіз ЗЕД

Спеціалізація “Кластер спеціалізації “Облік і аудит у фінансових установах та установах державного сектора””
Державний фінансовий контроль
Податкова система
Стандарти обліку у державному секторі
Фінансова, податкова та бюджетна звітність
Інформаційні системи і технології в обліку в установах та організаціях
Облік у бюджетних установах
Внутрішній аудит у банку
Фінансова статистика
Облік у банках
Банківські операції
Облік і контроль соціального страхування

3.2 Вибір з переліку (студент вибирає 1 дисципліну з переліку)

Перелік варіативних дисциплін №1
Психолого-педагогічні основи самостійної роботи студента
Україна у європейському просторі
Українське суспільство у соціологічних вимірах
Актуальні проблеми країнознавства

Перелік варіативних дисциплін №2
Гроші і кредит
Інформаційний бізнес
Етика ділового спілкування
Господарське право

Перелік варіативних дисциплін №3
Business intelligence (Аналіз бізнес-процесів)
Управління ризиками міжнародних інвестицій
Кількісний аналіз емпіричних даних
Кібернетична безпека підприємства

Умови вступу – наявність документу про повну загальну середню освіту, сертифікатів ЗНО.

Мова навчання – українська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.