Облік і оподаткування

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
денна форма навчання

 

Освітня програма спрямована наформування актуальної теоретичної бази, глибоке професійне розуміння та засвоєння практичних навичок, необхідних для комплексної фахової реалізації сучасного спеціаліста з бухгалтерського обліку, оподаткування, економічного аналізу та фінансово-господарського контролю.

Переваги освітньої програми базуються з одного боку на тій виключній ролі, яку вже декілька століть завдяки своїм унікальним методам відіграє бухгалтерський облік у забезпеченні достовірною інформацією процеси прийняття управлінських рішень, а з іншого – на активізації світових тенденцій стандартизації і гармонізації облікових систем, спрямованих вивести бухгалтерський облік та фінансову звітність на рівень наднаціонального, універсального інструментарію управління, успішне володіння яким забезпечить можливість професійної реалізації не лише у будь-якій галузі економіки, але й у будь-якій країні світу.

Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, які працюють у провідних вітчизняних компаніях, аудиторських фірмах, міжнародних компаніях, підприємствах з іноземними інвестиціями, фінансових та банківських установах, органах державної влади, вищих навчальних закладах.

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

Обов’язкові начальні дисципліни

Роль бухгалтера у бізнес – середовищі

Психологія особистості

Філософія

Господарське право

Іноземна мова професійного спрямування

Документування бізнес – процесів

Економікс

Історія економіки та економічної думки

Мікроекономіка

Макроекономіка

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика

Трудове право

Сучасні інформаційні технології

Облік податків і звітність

Статистика

Менеджмент

Маркетинг

Економіка підприємства

Фінанси

Інвестування

Страхування

Податкова система

Облік в бюджетних установах

Управлінський облік

Теорія бухгалтерського обліку

Фінансовий облік

Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні

Аудит

Економічний аналіз

Внутрішній контроль та управління ризиками

Практикум Звітність підприємства

Міжнародні стандарти фінансової звітності/InternationalFinancial Reporting Standards

Державний фінансовий контроль

Облік і оподаткування видів економічної діяльності

Виробнича практика

Дисципліни вільного вибору студента
2.1 Вибір блоками

Кластер спеціалізації “Облік і оподаткування у підприємництві”
Економічна статистика

Цінні папери та фондовий ринок

Система бізнес процесів підприємства

Міжнародна економіка

Логіка

Електронна комерція

Внутрішній аудит на підприємстві

Облікова політика підприємства

Облік  і оподаткування на підприємствах малого бізнесу

Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

Облік і оподаткування в зарубіжних країнах

Управління ефективністю  операцій

Аналіз інвестиційних проектів

Кластер спеціалізації “Облік і оподаткування у фінансових установах та установах державного сектора”

Фінансова статистика

Фінансовий ринок

Бюджетний процес та бюджетне планування

Банківські операції

Корпоративна етика

Електронні публічні закупівлі

Облік в банках

Внутрішній аудит в банках

Облікова політика банку

Стандарти обліку у державному секторі/Public Sector Accounting Standards

Облік, оподаткування і контроль соціального страхування

Фінансове право

Фінансовий аналіз

2.2 Вибір з переліку (студент вибирає 1 дисципліну з переліку)

 

Перелік варіативних дисциплін №1
Риторика

Основи зеленої економіки

Україна в європейському просторі

Актуальні проблеми країнознавства

 

Перелік варіативних дисциплін №2
Гроші і кредит
Інформаційний бізнес
Етика ділового спілкування
Екологічне підприємництво

 

Перелік варіативних дисциплін №3
Вusinessintelligence(Аналіз бізнес-процесів)
Хмарні технології
Кількісний аналіз емпіричних даних
Кібернетична безпека підприємства

 

Мова навчання– українська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.