Міжнародна економіка

051 ЕКОНОМІКА
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»
денна форма навчання

Освітня програма спрямована на формування у фахівців з економіки сучасного економічного мислення, вміння використовувати наукові методи аналізу економічних проблем міжнародного бізнесу, навичок прийняття ефективних управлінських рішень у діяльності на міжнародних товарних та фінансових ринках.

Переваги освітньої програми:

 • формування наукового системного мислення для здійснення міжнародної економічної діяльності на всіх рівнях економічної системи;
 • формування практичних навичок щодо ідентифікації проблем міжнародного бізнесу та прийняття управлінських рішень для їх вирішення;
 • володіння сучасними методами аналізу міжнародних товарних та фінансових ринків;
 • формування професійних компетенцій для розробки ринкових стратегій підприємств на міжнародних товарних та фінансових ринках;
 • формування компетенції для розробки заходів державного регулювання різних сфер зовнішньоекономічної діяльності;
 • формування високого рівня володіння англійською мовою на основі вивчення окремих дисциплін англійською мовою, участі у закордонних стажуваннях, самостійної роботи з англомовними джерелами економічної інформації;
 • розширення фахових знань та умінь протягом стажування в провідних університетах за кордоном;
 • проходження виробничої практики в провідних українських та іноземних компаніях, державних установах.

Випускники освітньої програми – висококонкурентні спеціалісти на ринку праці, які працюють як фахівці з міжнародної економіки:

 • у вітчизняних та міжнародних корпораціях і фірмах;
 • у фінансових установах, інвестиційних компаніях;
 • у консалтингових та аудиторських компаніях;
 • в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування;
 • у підрозділах міжнародних організацій.
Навчальні дисципліни, що вивчаються:
Обов’язкові навчальні дисципліни:
Бухгалтерський облік
Вища математика для економістів
Вступ до університетських студій
Економетрика
Економіка зарубіжних країн
Економіка підприємства
Економічна теорія
Інвестування
Іноземна мова професійної спрямованості
Історія економіки та економічної думки
Макроекономіка
Маркетинг
Менеджмент
Міжнародна економіка
Міжнародна економічна діяльність України
Міжнародне економічне право
Міжнародний маркетинг
Міжнародні організації
Міжнародні стандарти обліку і звітності
Міжнародні фінанси
Мікроекономіка
Науковий образ світу
Основи “зеленої” економіки
Основи трудового права
Соціально-політичні студії
Статистика для економістів
Страхування
Сучасні інформаційні технології в економіці
Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів
Українська та зарубіжна культура
Філософія
Фінанси
Дисципліни вибору ВНЗ
Ринкові дослідження
Кластер спеціалізації «Міжнародна торгівля»:
Антикризовий менеджмент
Глобальні стратегії ТНК
Міжнародна логістика
Міжнародна статистика
Міжнародна товарна політика
Міжнародна торгівля
Міжнародне ціноутворення
Міжнародний бізнес-маркетинг
Contemporary Issues in International Trade
Кластер спеціалізації «Міжнародна інвестиційна діяльність»:
Бізнес-планування
Валютна та податкова політика країн світу
Інвестиційні стратегії ТНК
Міжнародна економічна інтеграція
Міжнародна торгівля та економічний розвиток
Міжнародні інвестиції
Проектне фінансування
Управління ризиками міжнародних інвестицій
Contemporary Issues in International Investment
Дисципліни вільного вибору студента:
Антична міфологія і сучасність
Географія населення і розселення
Глобалізація та міжнародна фінансова система(Globalization and International Financial System)
Електронна комерція
Електронне урядування
Історія мистецтв
Історія пропаганди
Історія релігій
Історія та теорія націй та націоналізмів
Кількісний аналіз емпіричних даних
Поведінкова економіка (Behavioral Economics)
Психологія масової поведінки
Психологія міжкультурної комунікації
Психологія реклами
Субкультури та стилі життя

Мова навчання – російська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.