Фінанси і кредит

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

(денна та заочна форми навчання)

Освітня програма «Фінанси і кредит» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, що здатні надавати аналітичну підтримку фінансових рішень та реалізовувати їх як у сфері бізнесу, так і у державному управлінні. Ця програма надає сучасні глибокі знання у галузі фінансів та формує широкий професійний світогляд, що необхідний фінансисту.

Якість фінансової освіти КНУ імені Тараса Шевченка визнається в Україні та за кордоном. Наявність диплому бакалавра фінансів і кредиту КНУ імені Тараса Шевченка надає конкурентних переваг на ринку праці. Як свідчить досвід 25 років підготовки фінансистів, випускники бакалавру затребувані і досягають значних кар’єрних успіхів в вітчизняних та зарубіжних  комерційних структурах, в органах державного управління, фінансових установах.

Переваги освітньої програми:

 • викладачі фахових дисциплін – це відомі науковці – економісти і фінансисти, а також фахівці, що мають досвід роботи в державних установах, бізнес-структурах, банках, страхових компаніях;
 • викладання соціогуманітарних, математичних дисциплін на високому фаховому рівні забезпечують викладачі, які представляють понад 13 факультетів та 8 спеціалізованих інститутів університету;
 • можливість отримати крім основної кваліфікації – бакалавр фінансів і кредиту, додаткову професійну кваліфікацію, залежно від уподобань: у сфері державного управління, управління фінансами підприємств, банківської справи чи страхування та ризик-менеджменту;
 • викладачі факультету читають курси, базуючись на власних оригінальних розробках і методиках, та є авторами підручників та практичних посібників;
 • підготовка фахівців здійснюється шляхом ефективного поєднання традиційних методик навчання та сучасних педагогічних технологій, таких як інформаційно-комунікаційне навчання, навчання із залученням інтерактивних методик, навчання за технологією тренінгу;
 • розвиток навичок практичної роботи: можливість проходити виробничу практику у вітчизняних і зарубіжних компаніях, майстер-класи вітчизняних та зарубіжних фінансистів-практиків;
 • студенти мають можливість та заохочуються до активної участі у наукових дослідженнях, мають змогу брати участь у наукових семінарах, конференціях, готувати публікації у наукових журналах та збірках наукових праць;
 • широкі та розгалужені міжнародні зв’язки Університету надають значні можливості для міжнародної мобільності студентів;
 • наявність розвинутої соціальної інфраструктури: гуртожиток біля навчального корпусу, стадіон, басейн;
 • є можливість навчання на військовій кафедрі Військового Інституту КНУ імені Тараса Шевченка;
 • можливість для продовження освіти в магістратурі та аспірантурі економічного факультету.

Випускників освітньої програми «Фінанси і кредит» запрошують на роботу провідні вітчизняні і зарубіжні компанії та організації:

 • у сфері державного управління – Адміністрація Президента, Міністерство фінансів, Державна казначейська служба, Державна аудиторська служба, Державна служба фінансового моніторингу;
 • вітчизняні аудиторські та консалтингові компанії, зокрема Deloitte, Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers, KPMG;
 • страхові та перестрахові компанії, зокрема «Княжа Вієнна Іншуранс Груп», Київ Рe, «Страхова компанія «ЮНІСОН CТРАХУВАННЯ».
 • аналітичні і фінансові підрозділи вітчизняних та транснаціональних компаній реального та фінансового сектора.

Ґрунтовна підготовка у галузі економічної теорії, математики, інформаційних технологій обробки баз даних, статистики, економетрики, іноземної мови поєднується із вивченням прикладних дисциплін та практичною підготовкою.

Навчальні дисципліни, що вивчаються

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 1. Вступ до університетських студій
 2. Історія економіки та економічної думки
 3. Мікроекономіка
 4. Макроекономіка
 5. Вища математика для економістів
 6. Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів
 7. Економетрика
 8. Сучасні інформаційні технології
 9. Статистика для економістів
 10. Менеджмент
 11. Маркетинг
 12. Українська та зарубіжна культура
 13. Економіка підприємства
 14. Фінанси
 15. Інвестування
 16. Страхування
 17. Бухгалтерський облік
 18. Міжнародна економіка
 19. Гроші і кредит
 20. Державні фінанси
 21. Ринок фінансових послуг
 22. Ринок страхових послуг
 23. Філософія
 24. Банківська система
 25. Фінанси підприємств
 26. Фінансовий ринок
 27. Міжнародні фінанси
 28. Соціально-політичні студії
 29. Основи трудового права
 30. Іноземна мова професійного спрямування
 31. Науковий образ світу
 32. Основи “зеленої” економіки
 33. Економічна теорія
 34. Кваліфікаційна робота бакалавра
 35. Комплексний підсумковий іспит за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”
 36. Дисципліни вибору ВНЗ
 37. Фінансовий менеджмент
 38. Фінансовий ризик-менеджмент
 39. Виробнича практика
 40. Дисципліни вільного вибору студента

Кластер спеціалізації “Банківська справа”

 1. Банківські операції
 2. Валютний ринок
 3. Біржова справа
 4. Аналіз банківської діяльності
 5. Інститути спільного інвестування
 6. Основи банківського менеджменту
 7. Іноземна мова за кластером спеціалізації
 8. Банківські системи зарубіжних країн
 9. Інвестиції в акції
 10. Інвестиції в інструменти з фіксованою дохідністю
 11. Податкова система

Кластер спеціалізації “Державні фінанси”

 1. Податкова система
 2. Банківські операції
 3. Місцеві фінанси
 4. Казначейська система виконання бюджетів
 5. Ринок державної та муніципальної позики
 6. Державний фінансовий контроль та аудит
 7. Фінансовий інжиніринг
 8. Фінанси бюджетних організацій
 9. Міжбюджетні відносини
 10. Фінансове право
 11. Фондовий ринок

Кластер спеціалізації “Страхування та ризик-менеджмент”

 1. Страхова статистика
 2. Оподаткування суб’єктів господарювання
 3. Перестрахування
 4. Страхові ринки зарубіжних країн
 5. Страхування зовнішньоекономічної діяльності
 6. Основи страхового менеджменту
 7. Страхування інтелектуальної власності
 8. Пенсійне страхування
 9. Аналіз та звітність страхових компаній
 10. Страхування сільськогосподарських ризиків
 11. Банківські операції

Кластер спеціалізації “Фінанси підприємств”

 1. Управлінський облік
 2. Банківські операції
 3. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності
 4. Фінансове моделювання
 5. Фінансові стратегії
 6. Венчурне фінансування
 7. Фінансова санація і банкрутство
 8. Фінансовий аналіз і звітність за МСФЗ
 9. Фінансовий контроль та аудит
 10. Фінансове право
 11. Фінансове планування і бюджетування

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

Перелік варіативних дисциплін №1

 1. Психологія масової поведінки
 2. Теорія ціноутворення
 3. Оцінка бізнесу
 4. Тайм-менеджмент

Перелік варіативних дисциплін №2

 1. Тренінг «Економіка підприємства»
 2. Кількісний аналіз емпіричних даних
 3. Психологія ділового спілкування
 4. Креативні стратегії реклами

Перелік варіативних дисциплін №3

 1. Екологічна економіка
 2. Фінансова математика
 3. Психологія реклами
 4. Програмування

Мова навчання – російська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.

Термін навчання – 3 роки 10 місяців (денна) / 4 роки 10 місяців (заочна)