Economics

 «Економіка» (мова навчання англійська/українська)/ Economics

  

051 ЕКОНОМІКА

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

«ЕКОНОМІКА (МОВА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКА/УКРАЇНСЬКА) / ECONOMICS»

(денна форма навчання)

  

Освітня програма розроблена з урахуванням кращого зарубіжного досвіду й спрямована на підготовку бакалаврів економіки, які володіють методами економіко-математичного моделювання та здатні розв’язувати складні економічні задачі та практичні проблеми в економічній сфері на мікро- та макрорівнях.

 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ü 100% дисциплін викладаються англійською мовою

ü Унікальне поєднання фундаментальної теоретико-економічної та економіко-математичної освіти

ü Залучення професіоналів-практиків до викладання на освітній програмі, у тому числі фахівців  НБУ, IFC, FOZZY GROUP та інших.

ü Широкі можливості для академічної мобільності, стажування закордоном, проходження практики в провідних міжнародних компаніях.

ü Можливість продовження освіти на англомовній магістерській програмі «Economics and Politics».

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються:
1. Обов’язкові навчальні дисципліни:

Вступ до університетських студій / Introduction to University Studies

Економіка/Economics

Економіка навколишнього середовища / Environmental Economics

Економічна історія / Economic History

Математика / Mathematics

Соціально-політичні студії / Socio-Political Studies

Українська та зарубіжна культура / Ukrainian and Foreign Culture (дисципліна викладається українською мовою)

Науковий образ світу / Scientific image of the world

Мікроекономіка / Microeconomics

Макроекономіка / Macroeconomics

Статистика / Statistics

Теорія ймовірностей та математична статистика / Probability Theory and Mathematical Statistics

Економетрика / Econometrics

Дослідження операцій / Mathematical Optimization

Філософія / Philosophy

Бізнес адміністрування (облік, фінанси, маркетинг) / Business Administration (Accounting, Finance, Marketing)

Історія економічних вчень / History of Economic Thought

Економічний розвиток / Economic Development

Міжнародна економіка / International Economics

Мікроекономічні принципи та проблеми / Microeconomic Principles and Problems

Мaкроекономічна політика / Macroeconomic Policy

Економічна політика та її інституції  та

Інноваційна економіка / Innovation-based Economics

Глобалізація, бізнес та розвиток / Globalization, Business and Development

Міжнародні фінанси / International Finance

Управління інвестиційним портфелем / Portfolio Management

Виробнича практика / Internship scholarship

 

  1. Дисципліни вільного вибору студента:
    1 Вибір блоками:

Блок дисциплін «Economic Policy/Економічна політика»

Economic Comparative Studies   / Економічна компаративістика

Economic Globalization  / Економічна глобалізація

History of Economic Policy  / Історія економічної політики

Welfare Economics   / Економіка добробуту

Social Politics   / Соціальна  політика

International Economic Relations  / Міжнародні економічні відносини

Introduction to Behavioral Economics / Вступ до поведінкової економіки

Блок дисциплін “Quantitative Economics / Кількісна Економіка”

Economic Dynamics / Економічна динаміка

Applied Microeconomics / Прикладна мікроекономіка

Decision Making Theory / Теорія  прийняття рішень

Data Mining / Дата майнінг

Applied Macroeconomics / Прикладна макроекономіка

Introduction to DSGE Modelling / Вступ до DSGE моделювання

Information Technologies of  Economy’s Modelling / Інформаційні технології моделювання економіки

 

2.2 Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):

Перелік варіативних дисциплін No 1

Корпоративні фінанси / Corporate Finance

Корпоративне управління / Corporate Governance

Інвестиційний менеджмент / Investment Management

Бізнес планування / Business Planning

Бюджетування / Budgeting

Стратегічний аналіз / Strategic Analysis

 

Перелік варіативних дисциплін No 2

Публічні фінанси / Public Finance

Публічне бюджетування / Public Budgeting

Фінансові продукти та ринки / Financial Products and Markets

Міжнародний менеджмент / International Management

Англійська мова для економістів / English for Economists

 

Перелік варіативних дисциплін No 3

Labour Economics  / Економіка праці

Politics of Sustainable Development / Політика сталого розвитку

Human Recourses Management  / Управління людськими ресурсами

Banking  / Банківська справа

Financial Management / Фінансовий менеджмент

 

Умови вступу – наявність документу про повну загальну середню освіту, сертифікатів ЗНО 

Мова навчання – англійська (одна дисципліна викладається українською мовою)