Головна / Вступнику / Вступ на ОНС Доктор філософії / Розрахунок конкурсного балу

Розрахунок конкурсного балу

Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:

КБ = ВІС +ДБ, де:

ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури  нараховує предметна комісія інституту/факультету по прийому вступного іспиту зі спеціальності. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку

Додаток

Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів
Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху* ДБ1 40
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху* ДБ2 І місце – 15

ІІ місце – 10

ІІІ місце – 5

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху* ДБ3 І місце – 15

ІІ місце – 10

ІІІ місце – 5

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт НАН України з фаху* ДБ4 І місце – 15

ІІ місце – 10

ІІІ місце – 5

Диплом лауреата премії НАН України для молодих учених та студентів закладів вищої освіти за обраною спеціальністю* ДБ5 10
Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України або у закордонному виданні (за обраною спеціальністю)** ДБ6 10 (кожна стаття)
Стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus та інші) за обраною спеціальністю** ДБ7 15 (кожна стаття)
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді за обраною спеціальністю)** ДБ8 1 (кожна теза)
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді за обраною спеціальністю)** ДБ9 2 (кожна теза)
Патент або авторське свідоцтво на винахід за обраною галуззю знань*** ДБ10 20
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою за обраною спеціальністю ДБ11 3

 

* – диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;

** – за період не більше трьох років до моменту вступу

(ДБ6 + ДБ7+ ДБ8+ ДБ9 = в сумі не більше як 30 балів за публікації та участь у конференціях);

** – рішення про нарахування кількості балів за наукові публікації, які написані у співавторстві, приймає предметна комісія зі спеціальності.

*** – за період не більше трьох років до моменту вступу.