Головна / Research / PhD and Postdoctoral Programmes / Мета і завдання PhD програми за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Мета і завдання PhD програми за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-наукова програма підготовки
доктора філософії за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
Мета і завдання освітньо-наукової програми

Метою ОНП за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі економічної науки, державного управління та бізнесу, а також викладацької роботи у вищих навчальних закладах.

До основних завдань ОНП підготовки докторів філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» належать:

  • сформувати у здобувача вищої освіти – першого наукового ступеня доктора філософії загальні та фахові компетентності, достатні для проведення власного наукового дослідження за ОНП спеціальності 071 «Облік і оподаткування», участі у колективній науково-дослідній роботі у галузі економіки; достатні для здійснення власної педагогічної діяльності, організації науково-методичної роботи профільної кафедри (відділу) у вищому навчальному закладі;
  • забезпечити виконання здобувачем ступеня доктора філософії власного наукового дослідження у формі дисертаційної роботи відповідно до пріоритетних напрямів розвитку сучасної вітчизняної та світової економічної науки та встановлених вимог, що висуваються до дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»;
  • створити умови для належного визначення основних етапів та змістовних завдань власного наукового дослідження здобувача наукового ступеня та послідовність їх виконання;
  • створити умови для належної публікації проміжних та остаточних результатів власного наукового дослідження здобувача наукового ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» у наукових фахових періодичних виданнях та під час роботи наукових конференцій;
  • забезпечити системну розширену педагогічну практику аспіранта на випусковій кафедрі, яка включає в себе оволодіння сучасними методиками, сучасними інформаційними технологіями викладання дисциплін у галузі державного управління, проведення навчальних занять, підготовку та публікацію власних науково-методичних праць за профілем випускової кафедри (робоча навчальна програма, конспект лекцій, навчально-методичний комплекс, навчально-методичний посібник, навчальний посібник, підручник, практикум тощо), практичне освоєння принципів та методів організації науково-педагогічної, наукової та виховної роботи випускової кафедри (розподіл функціональних обов’язків, розподіл педагогічного навантаження, місце кафедри у системі науково-дослідної роботи економічного факультету й університету тощо;
  • забезпечити якісний проміжний контроль виконання здобувачем ступеня доктора філософії власного наукового дослідження, створити умови для всебічної, об’єктивної фахової експертизи результатів власного наукового дослідження здобувача наукового ступеня доктора філософії, їх відповідності чинним вимогам до дисертаційних робіт;
  • створити умови для підготовки до процедури захисту дисертації (наукового дослідження) здобувача наукового ступеня до захисту у спеціалізованій вченій раді, чи разової спеціалізованої вченої ради.