Головна / Research / PhD and Postdoctoral Programmes / Мета і завдання PhD програми за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Мета і завдання PhD програми за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Освітньо-наукова програма підготовки
доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Мета і завдання освітньо-наукової програми

Метою ОНП за спеціальністю 073 «Менеджмент» є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 073 «Менеджмент», який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері державного управління та бізнесу, а також викладацької роботи у вищих навчальних закладах.

До основних завдань ОНП підготовки докторів філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 073 «Менеджмент» належать:

  • сформувати у здобувача вищої освіти – першого наукового ступеня доктора філософії загальні та фахові компетентності, достатні для проведення власного наукового дослідження за ОНП спеціальності 073 «Менеджмент», участі у колективній науково-дослідній роботі у галузі управління та адміністрування, достатні для здійснення власної педагогічної діяльності, організації науково-методичної роботи профільної кафедри (відділу) у вищому навчальному закладі;
  • забезпечити виконання здобувачем ступеня доктора філософії власного наукового дослідження у формі дисертаційної роботи відповідно до пріоритетних напрямів розвитку менеджменту у вітчизняній та світовій науці, що висуваються до дисертаційних робіт на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 073 «Менеджмент»;
  • створити умови для належного визначення основних етапів та змістовних завдань власного наукового дослідження здобувача наукового ступеня та послідовність їх виконання;
  • створити умови для належної публікації проміжних та остаточних результатів власного наукового дослідження здобувача наукового ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 073 «Менеджмент» у наукових фахових періодичних виданнях та під час роботи наукових конференцій;
  • забезпечити системну розширену педагогічну практику аспіранта на кафедрі менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, яка включає в себе оволодіння сучасними методиками, сучасними інформаційними технологіями викладання дисциплін у галузі управління, проведення навчальних занять, підготовку та публікацію власних науково-методичних праць за профілем випускової кафедри (робоча навчальна програма, конспект лекцій, навчально-методичний комплекс, навчально-методичний посібник, навчальний посібник, підручник, практикум тощо), практичне освоєння принципів та методів організації науково-педагогічної, наукової та виховної роботи кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності (розподіл функціональних обов’язків, розподіл педагогічного навантаження, місце кафедри у системі науково-дослідної роботи економічного факультету й університету тощо);
  • забезпечити якісний проміжний контроль виконання здобувачем ступеня доктора філософії власного наукового дослідження, створити умови для всебічної, об’єктивної фахової експертизи результатів власного наукового дослідження здобувача наукового ступеня доктора філософії, їх відповідності чинним вимогам до дисертаційних робіт;
  • створити умови для підготовки до процедури захисту дисертації (наукового дослідження) здобувача наукового ступеня до захисту у спеціалізованій вченій раді, чи разової спеціалізованої вченої ради.