Головна / Full-time / Specialities and education programmes / Менеджмент організацій

Менеджмент організацій

073 МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»
денна форма навчання
  1. Освітня програма спрямована на формування загальних і фахових (базових професійних, спеціальних професійно-орієнтованих комунікативних та IT&C) компетентностей конкретної предметної області, що забезпечують здійснення професійної, дослідницької, аналітичної роботи у сфері бізнесу, державного управління, громадсько-політичних і соціальних взаємовідносин в організаціях, на підприємствах та установах різних видів економічної діяльності.
  2. Переваги освітньої програми полягають у стратегічному розвитку таких об’єктів у системі менеджменту організацій, як інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, маркетингова діяльність із забезпеченням проходження виробничої практики в організаціях різних видів економічної діяльності та можливістю стажування за кордоном.
  3. Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, які працюють:
  • помічниками керівників підприємств, установ та організацій;
  • помічниками керівників виробничих та інших основних підрозділів;
  • помічниками керівників малих підприємств без апарату управління;
  • інші помічники;
  • інші технічні фахівці в галузі управління;

продовжують подальше навчання: можуть розвивати загальні та фахові компетентності бакалавра менеджменту через здобуття ступеня магістра за відповідними освітніми програмами

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

4.1.Обов’язкові навчальні дисципліни:
«Вступ до університетських економічних студій», «Українська та зарубіжна культура», «Економічна теорія», «Вища математика для економістів», «Сучасні інформаційні технології в економіці», «Історія економіки та економічної думки», «Науковий образ світу», «Основи “зеленої” економіки», «Мікроекономіка», «Основи трудового права», «Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів», «Історія менеджменту», «Філософія», «Макроекономіка», «Статистика», «Менеджмент», «Фінанси», «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Страхування», «Бухгалтерський облік», «Інвестування», «Міжнародна економіка», «Управління персоналом», «Інвестиційний менеджмент», «Прийняття управлінських рішень», «Економетрика», «Стратегічне управління», «Соціально-політичні студії».

4.2. Дисципліни вибору ВНЗ:
«Інформаційні системи у менеджменті», «Організація та управління нововведеннями»

4.3. Дисципліни вільного вибору студента (обирається одна дисципліна з переліку):

перелік варіативних дисциплін № 1-3:
№ 1: «Вища математика III», «Історія демографії», «Загальна соціологія», «Риторика», «Соціальні нерівності і соціальний захист».
№ 2: «Дослідження операцій II», «Тайм-менеджмент», «Історія пропаганди», «Тренінг «Психологія конфлікту».
№ 3: «Програмування», «Тренінг «Економіка підприємства», «Психодіагностика», «Кібернетична безпека підприємства.

перелік варіативних дисциплін № 4-№14:
№ 4: «Дослідження операцій», «Організація командної роботи»;
№ 5: «Організаційне проектування», «Самоменеджмент»;
№ 6: «Маркетингові дослідження», «Операційний менеджмент»;
№ 7: «Менеджмент ЗЕД»,  «Логістистичний менеджмент»;
№ 8: «Основи науково-технічної та інноваційної політики», «Економічний аналіз»;
№ 9: «Організація управлінської праці», «Етика ділового спілкування»;
№10: «Реклама та рекламна діяльність», «Тайм-менеджмент(Time-management)»;
№ 11: «Управлінська культура», «Фінансовий менеджмент»;
№ 12: «Антикризове управління», «Управління якістю»;
№ 13: «Планування ДіР», « HR менеджмент»;
№ 14: «Менеджмент страхування», «Креативні стратегії реклами».

Умови вступу  – наявність документу про повну загальну середню освіту, сертифікатів ЗНО.

Мова навчання – Українська (220 кредитів), англійська(20 кредитів).

Передбачені кваліфікації: Академічна кваліфікація: бакалавр менеджменту, Професійна кваліфікація: фахівець з менеджменту

Тип диплому та обсяг освітньої програми в кредитах: Одиничний, 240 кредитів.