Структура програми

 Опис освітньої програми  (Завантажити)

Загальний обсяг кредитів ОП “Маркетинг” складає 240 кредитів, серед них 174 кредити – основні дисципліни та 66 кредитів – дисципліни вільного вибору.

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1 Вступ до університетських студій Мета навчальної дисципліни – підготувати студентів до навчання за фахом «Маркетинг», дати систематизовані уявлення про основну проблематику наукового пізнання закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей системи маркетингового управління, визнає коло завдань, на яке зорієнтований навчальний процес за спеціальністю «Маркетинг» з метою вироблення необхідних навичок організації самостійного навчання та професійної зорієнтованості. 2 Набока С.В., Каніщенко О.Л. Завантажити
2 Українська та зарубіжна культура Дисципліна формує системні загальні знання з історії української культури як частини загальноєвропейського культурного простору, зокрема головних історичних етапів, ключових подій, персоналій, наукових, мистецьких та освітніх здобутків 3 Погорілий А.О. Завантажити
3 Основи «зеленої» економіки Мета навчальної дисципліни полягає в опануванні комплексом методичних і практичних прийомів розробки стратегії впровадження принципів «зеленої» економіки в господарську діяльність підприємств, формування у студентів наукового світогляду і здатності до економічного мислення. 3 Сагайдак Ю.А. Завантажити
4 Економічна теорія Дисципліна розглядає загальні основи економічного розвитку, закономірності становлення та розвитку економічної системи і діалектики взаємозв’язку її структурних елементів, механізм дії економічних законів та механізм їх використання людьми у господарській діяльності. Формує вміння застосовувати отримані теоретичні знання для аналізу конкретних економічних ситуацій. 4 Осецький В.Л. Завантажити
5 Вища математика для економістів Навчальна дисципліна формує базові знання з основ застосування математичного апарату та складається з двох модулів:  «Лінійна алгебра. Вступ в математичний аналіз. Диференціальне числення функції однієї змінної» й «Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Інтегральне числення». 5 Тадеєв Ю.П. Завантажити
6 Сучасні інформаційні технології в економіці Дисциплина спрямована на формування системи компетентностей з питань використання сучасних цифрових технологій, спеціалізованого програмного забезпечення, баз даних та інформаційних систем для розв’язання складних спеціалізованих задач з підприємництва, торгівлі, маркетингової та біржової діяльності. 4 Пацай Б.Д., Іванченко Н.О. Завантажити
7 Економіка зарубіжних країн Навчальна дисципліна забезпечує розуміння регіональних
особливостей економічного розвитку держав світу, основних факторів і джерел
економічного зростання зарубіжних країн, тенденцій розвитку їх промислового
виробництва, сільського господарства, сфери послуг, бюджетних систем та фінансових
ринків.
5 Длігач А.О. Завантажити
8 Соціально-політичні студії Навчальна дисципліна знайомить  з політикою як соціальним явищем, теоретичним знанням та формою діяльності, еволюцією політичного знання, сутністю та класифікацією політичних систем. 2 Каращук М.Г. Завантажити
9 Іноземна мова професійного спрямування Навчальна дисципліна забезпечує  формування навичок ділового спілкування іноземною мовою, зумовлених особливостями професійної діяльності, формує здатність вирішувати комунікативні задачі у міжнародному контексті щодо ділового спілкування із зарубіжними партнерами, проведення презентацій, публічних виступів,  ділового листування, електронної комунікації та ін. 4 Діденко І.О., Семініхина Н. М., Борисенко О.А. Завантажити
Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Історія економіки та економічної думки Фундаментальна дисципліна Історія економіки та економічної думки формує комплексну систему знань про закономірності еволюції розвитку господарства, економічного життя, світової й вітчизняної економічної науки в історичному контексті. 5 Нестеренко О.П. Завантажити
2 Мікроекономіка Розкриваються концептуальні основи функціонування підприємства, ринкових відносин та поведінки споживачів, розглядаються підходи до аналізу виробничої діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням споживчого попиту, рівня доходів, уподобань споживачів, корисності, теорії виробництва та теорії споживчого вибору. 5 Томчук-Пономаренко Н.В. Завантажити
3 Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів Навчальна дисципліна спрямована на формування у студента базових знань із основ застосування ймовірнісно-статистичного апарату для проведення майбутніх економіко-статистичних досліджень. 5 Тадеєв Ю.П. Завантажити
4 Менеджмент Дисципліна формує передумови та засади управлінської компетентності на основі опанування теоретичних і прикладних основ сучасного менеджменту, відпрацювання спроможності систематизувати та використовувати інструментарій менеджменту для виконання адміністративно-управлінських функцій, сприяє розвитку соціальних компетентностей здобувачів у сфері особистої відповідальності та самоменеджменту. 5 Герасименко О.О. Завантажити
5 Інфраструктура товарного ринку Метою навчальної дисципліни є дослідження актуальних аспектів розвитку елементів інфраструктури як підґрунтя економічної системи України, надбання знань з теорії розвитку інфраструктури товарного ринку, управління діяльністю підприємства з метою забезпечення споживацьких потреб. 5 Забашта Є.Ю. Завантажити
6 Іноземна мова професійного спрямування Навчальна дисципліна забезпечує  формування навичок ділового спілкування іноземною мовою, зумовлених особливостями професійної діяльності; формує здатність вирішувати комунікативні задачі у міжнародному контексті щодо ділового спілкування із зарубіжними партнерами, проведення презентацій, публічних виступів,  ділового листування, електронної комунікації та ін. 5 Діденко І.О., Семініхина Н. М., Борисенко О.А. Завантажити
Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Маркетинг І Дисципліна формує комплекс теоретичних знань у галузі маркетингу як теорії і практики прийняття управлінських рішень відносно всіх аспектів ринково- продуктової діяльності суб‘єктів господарювання, а також практичних навичок виявлення ринкових проблем та можливостей, розробки комплексу ринкових стратегій: сегментування та ринкового позиціонування товарів, відбору цільових ринків , конкурентної стратегії підприємства. 5 Журило В.В. Завантажити
2 Макроекономіка Навчальна дисципліна формує теоретичні та практичні навички аналізу  макроекономічної ситуації в країні з акцентом на застосування практичних інструментів та рекомендацій для вирішень економічних задач. 5 Селезньова Р.В. Завантажити
3 Статистика для економістів Дисципліна спрямована на формування теоретичних знань та практичних навичок кількісного оцінювання соціально-економічних явищ і процесів, аналізу закономірностей їхнього формування і розвитку. 5 Мазуренко О.К. Завантажити
4 Фінанси Дисципліна розкриває необхідність і сутність фінансів, закономірності розвитку та функціонування фінансової системи в сучасних умовах; економічну сутність та роль державних фінансів, фінансів підприємств, фінансового ринку та міжнародних фінансів. 4 Рожко О.Д. Завантажити
5 Економіка підприємства Вивчаються теоретичні та прикладні аспекти здійснення господарської діяльності на рівні підприємств всіх організаційно-правових форм та форм власності. Розкриваються засоби та методи прийняття рішень на підприємствах різних типів і форм власності. 5 Мірошниченко О.Ю. Завантажити
6 Іноземна мова професійного спрямування Навчальна дисципліна забезпечує  формування навичок ділового спілкування іноземною мовою, зумовлених особливостями професійної діяльності; формує здатність вирішувати комунікативні задачі у міжнародному контексті щодо ділового спілкування із зарубіжними партнерами, проведення презентацій, публічних виступів,  ділового листування, електронної комунікації та ін. 5 Абрамічева О.М., Діденко І.О., Дьячкова Я.О., Загоруйко Л.О.,  Мельник Р.А., Олійник І.В., Полонська І.П., Рубан Л.М. Завантажити
Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Інвестування Дисципліна формує комплекс теоретичних знань і практичних навичок у галузі інвестування, які є основою формування умов для забезпечення економічного розвитку і розширеного відтворення національних підприємств в умовах ринкової економіки. 5 Кухта П.В. Завантажити
2 Маркетинг ІІ Дисципліна формує комплекс теоретичних знань у галузі маркетингу як теорії і практики прийняття управлінських рішень відносно ринково-продуктової діяльності суб‘єкта господарювання, а також практичних навичок щодо виявлення ринкових проблем та можливостей, розробки товарної стратегії компанії, формування цінової стратегії, розробки комплексу маркетингових комунікації та збутової стратегії. 5 Журило В.В. Завантажити
3 Страхування Формування базових знань щодо теоретико-методологічних положень страхування, закономірностей, принципів та особливостей його розвитку на сучасному етапі, а також цілісного уявлення про страхування як особливої форми реалізації економічних відносин. 5 Лобова О.М. Завантажити
4 Науковий образ світу Метою і завданням навчальної дисципліни є отримання знань в області історії розвитку науки, а також із основними поняттями, підходами, методами та проблемами сучасного природознавства. Забезпечує засвоєння сучасних мультидисциплінарних теорій, що узагальнюють методи наукових досліджень. 3 Іванюта О.М. Завантажити
5 Філософія Дисципліна формує комплекс знань, вмінь і навичок системного мислення для розв’язання складних практичних завдань у фаховій галузі через утвердження інтегративної і пошукової ролі філософії як основи обґрунтування знання у приватному та фаховому життєпросторі. 4 Діденко Л.В. Завантажити
6 Бухгалтерський облік Дисципліна формує систему знань з теоретико-методичних, нормативних та практичних особливостей організації та ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності суб’єктами господарювання в України; спрямована на набуття практичних навичок оформлення, оцінки та відображення фактів фінансово-господарської діяльності. 5 Шарманська В.М. Завантажити
Третій рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Міжнародна економіка Навчальна дисципліна формує систему знань щодо закономірностей функціонування і розвитку міжнародної економічної системи на сучасному етапі, причин та факторів, що впливають на її розвиток, а також вмінь застосування набутих знань під час аналізу мікро- та макроекономічних процесів, надання рекомендацій для прийняття рішень на мікро- та макрорівні. 5 Руденко Н.В. Завантажити
2 Маркетингова товарна політика У курсі розкриваються основні підходи та методи формування і ефективного управління товарною політикою  на основі маркетингових інструментів та організаційно-методичних принципів планування продукту, оптимізації товарної політики, розроблення товарів та послуг ринкової новизни у руслі концепції маркетингу. 5 Біловодська О.А. Завантажити
3 Бізнес-маркетинг Дисципліна формує систему знань щодо суті та змісту маркетингової діяльності на промисловому ринку, стратегічних та тактичних рішень суб’єкта господарювання зі створення й підтримки довгострокових взаємовигідних партнерських відносин з іншими ринковими суб’єктами з метою реалізації власних економічних інтересів. 5 Дьоміна О.М. Завантажити
4 Маркетингова політика комунікацій Дисципліна розглядає зміст маркетингової політики комунікацій, процес розробки маркетингової комунікаційної стратегії, формує навички розробки рекламної стратегії, добору ефективних комунікаціних інструментів, розроблення бюджету рекламних кампаній, застосування методів оцінки та аналізу впроваджених стратегій. 5 Руденко Н.В. Завантажити
Дисципліни кластерного вибору
5 Стратегії сегментації та позиціонування (кластер Стратегічне маркетингове управління) Дисципліна формує сучасне розуміння теорії сегментації та
спрямована на опанування практичних навичок аналізу та відбору цільових сегментів ринку в умовах динамічно змінюваного маркетингового середовища.
5 Пригара О.Ю. Завантажити
6 Управління переговорами (кластер Інтегровані маркетингові комунікації) Дисципліна формує систему знань щодо суті, змісту, етапів процесу переговорів, забезпечення результативності даного процесу за допомогою розвитку відповідних практичних навичок у сфері професійних комунікацій, методів узгодження й реалізації інтересів учасників переговорів, а також оволодіння сучасними психологічними і комунікаційними технологіями ведення ділових взаємовідносин. 5 Коваленко Д.П. Завантажити
7 Сучасні мультимедійні технології у маркетингових комунікаціях (кластер Інтегровані маркетингові комунікації) Дисципліна формує систему теоретичних знань та практичних навичок для створення власних мультимедіа додатків й застосування мультимедійних технологій у маркетинговій діяльності. 5 Чичкань І.В. Завантажити
8 Стратегічне бізнес-планування (кластер Стратегічне маркетингове управління) Навчальна дисципліна формує систему теоретичних знань та сприяє опануванню практичних навичок щодо розробки стратегічних бізнес-планів та використання їх в якості інструменту управління підприємницькою діяльністю в умовах глобалізації. 5 Нагачевська Т.В., Коваленко Д.П. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Маркетингова політика розподілу і збуту Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи науково-теоретичних і практичних знань про методи дослідження, створення і функціонування каналів розподілу, форми і методи роботи посередників у каналах,розглядає методологічні та методичні питання вибору і ведення політики розподілення і збуту в умовах конкуренції. 5 Біловодська О.А. Завантажити
2 Ринкова поведінка споживачів Дисципліна формує систему теоретичних знань щодо процесу поведінки споживачів на ринку, підходів до моделювання споживчої поведінки, розробки маркетингові механізми впливу на купівельні рішення ринкового суб’єкту; спрямована та здобуття практичних навичок аналізу зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на споживчу поведінку, використання маркетингових інструментів стимулювання споживчого попиту та розвитку ринкового сегменту. 5 Журило В.В. Завантажити
3 Маркетингова цінова політика Дисципліна забезпечує формування системи теоретичних знань щодо методологічних підходів до ціноутворення, розроблення та реалізації маркетингової цінової політики, висвітлення питань ринкового ціноутворення; опановуються навички аналізу чинників впливу на розробку цінової стратегії, прийняття стратегічних рішень щодо формування цінової політики підприємства. Длігач А.О. Завантажити
Дисципліни кластерного вибору
4 Прямий маркетинг (кластер Інтегровані маркетингові комунікації) Дисципліна спрямована на формування системи теоретичних знань та практичних навичок прийняття маркетингових рішень щодо застосування традиційних та сучасних форм прямого маркетингу, розглядаються умови забезпечення ефективної роботи всіх форм прямого маркетингу, етапи планування кампанії з прямого маркетингу та оцінка її ефективності. 5 Дьоміна О.М. Завантажити
5 Merchandising (кластер Стратегічне маркетингове управління) Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань, вмінь та практичних навичок щодо застосування мерчандайзингу виробничими та роздрібними підприємствами в процесі просування товарів до споживачів в місці продажу. 5 Дьоміна О.М. Завантажити
6 Страховий маркетинг (кластер Інтегровані маркетингові комунікації) Дисципліна формує систему знань основних положень з теорії та практики маркетингу страхових послуг, розглядає методи вивчення грошового ринку та ринку страхових послуг, підходи до аналізу ринкової кон’юнктури страхового ринку;  націлена на опанування практичних навичок розробки стратегії розвитку страхової компанії. 5 Гудзинська Л.Ю. Завантажити
7 Маркетинг партнерських відносин (кластер Стратегічне маркетингове управління) Дисципліна формує систему знань щодо суті та змісту маркетингу партнерських відносин; системи, методів оцінки та алгоритмів маркетингових  партнерських відносин, вітчизняного та зарубіжного досвіду, процесу розробки партнерських відносин в діяльності компаній. 5 Руденко Н.В. Завантажити
8 Upper-Intermediate Business English in Strategic Marketing Management (кластер Стратегічне маркетингове управління) Дисципліна формує професійно-спрямовані англомовні комунікативні компетентності, практичні навички застосування англійської мови при опануванні категоріального апарату зі стратегічного маркетингового управління, розробці комплексу заходів в галузі стратегічного маркетингу на основі вивчення стратегічних перспектив бізнес-середовища господарюючого суб’єкта. 5 Борисенко О.А., Загоруйко Л.О., Олійник І.В. Завантажити
Завантажити
9 Upper-Intermediate Business English in  Marketing Communications (кластер Інтегровані маркетингові комунікації) Дисципліна формує професійно-спрямовані англомовні комунікативні компетентності з використання комплексу заходів в галузі комунікаційної політики на основі вивчення ринкових можливостей підприємства та забезпечення необхідною інформацією для розробки маркетингових рішень. 3 Борисенко О.А., Загоруйко Л.О., Олійник І.В. Завантажити
Завантажити
Четвертий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Ринкові дослідження У навчальній дисципліні розглядаються суть, типи та етапи маркетингових досліджень; методологія та методика визначення мети та меж маркетингового дослідження на основі структурованого аналізу бізнес-середовища (СТАБС-аналіз); процес планування маркетингових досліджень; якісні та кількісні методи збору первинної маркетингової інформації;  методика розробки анкет; етичні і правові аспекти маркетингових досліджень. 6 Старостіна А.О. Завантажити
2 Соціально-політичні студії Навчальна дисципліна знайомить студентів з політикою як соціальним явищем, теоретичним знанням та формою діяльності, еволюцією політичного знання, сутністю та класифікацією політичних систем. В ході вивчення дисципліни аналізується влада як суспільне явище, особливості функціонування громадсько-політичних об’єднань в політичній системі, тенденції розвитку сучасної світової політики. 2 Каращук М.Г. Завантажити
3 Курсова робота з  дисц-ни “Ринкові дослідження” Курсова робота спрямована на узагальнення, закріплення та поглиблення знань, одержаних студентами з дисципліни «Ринкові дослідження», а також глибоке засвоєння процедури, формування вмінь і навичок здійснення маркетингових досліджень, розробки ефективної стратегії ринкової діяльності суб’єкта господарювання та розподілу ресурсів. 2 Старостіна А.О. Завантажити
Дисципліни кластерного вибору
4 Економетричні методи прогнозування ринкового попиту (кластер Стратегічне маркетингове управління) Мета дисципліни полягає у формуванні в майбутніх фахівців на базі засвоєної системи опорних знань з прогнозування здатності аналізувати, будувати прогнози економічних показників та застосувати такі показники в маркетингових дослідженнях і у практиці управління економічними процесами на різних рівнях народного господарства. 6 Комашко О.В. Завантажити
5 Економетричні методи у маркетингових комунікаціях (кластер Інтегровані маркетингові комунікації) Навчальна дисципліна формує базові знання з  методів перевірки, обґрунтування, оцінювання кількісних закономірностей та якісних тверджень (гіпотез) в мікро- та макроекономіці на основі аналізу статистичних даних, розглядає специфіку застосування методів у маркетингу. 6 Комашко О.В. Завантажити
6 Статистика у комунікаційних дослідженнях (кластер Інтегровані маркетингові комунікації) Дисципліна формує систему знань щодо визначення особливостей впливу ключових параметрів і характеристик маркетингового середовища діяльності підприємства, показників оцінювання результативності й ефективності його маркетингової діяльності з метою обґрунтування ухвалення відповідних управлінських рішень, а також набуття практичних навичок застосування інструментарію комплексного аналізу маркетингових даних та прогнозування розвитку головних ринкових процесів, явищ і окремих характеристик. 5 Іванченко Н.О. Завантажити
7 Управління проектами в маркетинговій діяльності (кластер Стратегічне маркетингове управління) Навчальна дисципліна формує систему теоретичних знань та практичних навичок управління проектами та процесами маркетингової діяльності підприємства на ринку в умовах динамічно змінюваного маркетингового середовища; розглядаються  особливості  маркетингового планування та побудови організаційних структур маркетингових підрозділів, система методів та алгоритм управління маркетингом, маркетинговий контроль та аудит. 6 Ярош-Дмитренко Л.О. Завантажити
8 Статистичне забезпечення маркетингових досліджень (кластер Стратегічне маркетингове управління) Дисципліна формує систему теоретичних знань та практичних навичок щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення  для вирішення маркетингових завдань; розглядаються основні методи і методики збирання, обробки та аналізу статистичної інформації в маркетингу задля набуття практичних навичок дослідження суб’єктів та умов навколишнього бізнес-середовища і внутрішнього середовища підприємства. 5 Поплюйко Я.В. Завантажити
9 Digital-маркетинг (кластер Інтегровані маркетингові комунікації) Дисципліна формує систему теоретичних знань та практичних навичок прийняття маркетингових рішень щодо застосування сучасних інструментів та каналів Digital-маркетингу в діяльності підприємств, планування стратегій цифрового маркетингу та оцінку їх ефективності. 6 Дербеньова Я.В. Завантажити
10 Upper-Intermediate Business English in  Marketing Communications (кластер Інтегровані маркетингові комунікації) Дисципліна формує професійно-спрямовані англомовні комунікативні компетентності з використання комплексу заходів в галузі комунікаційної політики на основі вивчення ринкових можливостей підприємства та забезпечення необхідною інформацією для розробки маркетингових рішень. 3 Борисенко О.А., Загоруйко Л.О., Олійник І.В. Завантажити
Завантажити
11 Upper-Intermediate Business English in Strategic Marketing Management (кластер Стратегічне маркетингове управління) Дисципліна формує професійно-спрямовані англомовні комунікативні компетентності, практичні навички застосування англійської мови при опануванні категоріального апарату зі стратегічного маркетингового управління, розробці комплексу заходів в галузі стратегічного маркетингу на основі вивчення стратегічних перспектив бізнес-середовища господарюючого суб’єкта. 3  Борисенко О.А., Загоруйко Л.О., Олійник І.В. Завантажити
Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Основи трудового права Навчальна дисципліна спрямована на формування системи знань щодо основних понять та інститутів трудового права, а також формування компетенцій та початкових практичних навичок у сфері застосування норм трудового законодавства. 2 Занфірова Т.А. Завантажити
2 Виробнича практика Виробнича практика сприяє розвитку у здобувачів освіти професійного вміння аналізувати процеси  прийняття управлінських рішень  відносно ринково-продуктової стратегії на рівні конкретного суб’єкта господарювання в умовах змінного і непередбачуваного бізнес-середовища; оцінювати сильні і слабкі сторони  ринкових стратегій діяльності; здійснювати діагностику місця конкретного суб’єкта господарювання на відповідному ринку; розробляти практичні рекомендації щодо удосконалення його маркетингової діяльності. 10 Викладачі кафедри Завантажити
Дисципліни кластерного вибору
3 Економічне обґрунтування маркетингових проектів  (кластер Стратегічне маркетингове управління) Дисципліна дозволяє оволодіти принципами управління проектами, нормами ефективної ділової практики і обґрунтування доцільності реалізації окремих маркетингових проектів. 6 Коваленко  Д.П. Завантажити
4 Economic Intelligence (кластер Стратегічне маркетингове управління) Навчальна дисципліна формує знання з питань організації проведення аналізу бізнес-процесів в системі ризик-менеджменту, розглядає сучасні інформаційні системи управління та аналізу. 6 Балицька М.В. Завантажити
5 Техніка прямих продажів (кластер Інтегровані маркетингові комунікації) Дисципліна розкриває основні положення, методи, комунікаційні техніки прямих продажів, опановуються світові розробки в галузі активних продажів, навички самостійної розробки та впровадження стратегії прямих продажів у контексті маркетингової діяльності господарюючого суб’єкта. 6 Журило В.В. Завантажити
6 Економічне обґрунтування маркетингових стратегій (кластер Інтегровані маркетингові комунікації) Дисципліна спрямована на вивчення сутності, цілей та методології економічної оцінки маркетингу; оволодіння знаннями процедури економічного обґрунтування маркетингових стратегій, показників для економічної оцінки маркетингу, методів формування маркетингового бюджету; формування практичних навичок розробки економічної моделі маркетингових проектів та стратегій,  оцінки ризиків в економічному обґрунтуванні маркетингової стратегії. 6 Нагачевська Т.В. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору