Структура програми

Освітньо-професійна програма “Міжнародна економіка “

Опис освітньої програми (Завантажити)*

Загальний обсяг кредитів ОП “Міжнародна економіка” складає 240, серед них 176 кредитів – обов”язкові дисципліни та 64 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1 Вступ до університетських студій Дисципліна передбачає ознайомлення з історією університетської освіти, етапами розвитку Київського університету, історією факультету, а також готує до навчання за фахом «Міжнародна  економіка», дає систематизовані уявлення про проблематику наукового пізнання закономірностей, умов, процесів та специфічних особливостей системи міжнародної економіки.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1.        Історія Київського університету в контексті розвитку університетської освіти.
2.        Вступ до фаху «Міжнародна економіка».
2 Набока С.В., Руденко Н.В. Завантажити
2 Українська та зарубіжна культура Дисципліна формує здатність до критичного мислення, вміння застосовувати елементи критичного мислення у процесі навчання та професійної діяльності; загальні знання щодо сучасних проблем розвитку української культури як складової загальноєвропейського культурного простору в умовах європейської інтеграції та глобалізації; вміння описувати та аналізувати феномени світової та української культури засобами академічного письма. 3 Погорілий А.О. Завантажити
3 Іноземна мова професійної спрямованості Дисципліна формує професійно спрямовану англомовну компетентність у майбутніх економістів.
Програма дисципліни складається з шести змістових модулів:
1. Ділове знайомство: міжкультурні комунікації в бізнесі.
2. Комунікації при наймі на роботу та оцінці результатів роботи.
3. Комунікації на робочому місці.
4. Особливості проведення презентацій.
5. Розвиток бізнесових взаємовідносин усередині компанії, між різними компаніями та з клієнтами компанії.
6. Прийняття рішень та створення успішних  міжнародних команд.
14 (всього) Борисенко О.А., Діденко І.О., Дьячкова Я.О. Завантажити
4 Основи “зеленої” економіки Дисципліна формує методичні і практичних прийоми розробки стратегії впровадження принципів «зеленої» економіки в господарську діяльність підприємств.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1.        Завдання і наукові основи «зеленої» економіки – дослідження сутності, видів і особливостей функціонування еколого-економічної системи, аналіз природних ресурсів та їх економічних оцінок.
2.        Практичні аспекти реалізації концепції «зеленої» економіки в Україні – оцінка еколого-економічної ефективності природоохоронних заходів, розвиток екологічної освіти в сучасних умовах.
3 Сагайдак Ю.А. Завантажити
5 Економічна теорія Дисципліна формує систему знань щодо базових категорій та концепцій економічної теорії, загальних основ економічного розвитку, закономірностей становлення й розвитку економічної системи, діалектики взаємозв’язку її структурних елементів, механізму дії економічних законів та їх використання, умов рівноваги на різноманітних ринках.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1.        Загальні засади економічної теорії.
2.        Теоретичні основи мікро- та макроекономіки.
4 Осецький В.Л. Завантажити
6 Вища математика для економістів У дисципліні вивчаються методи та алгоритми аналітичної геометрії, лінійної алгебри та математичного аналізу з метою використання їх методики та інструментарію в дослідженні економічних обʼєктів і процесів.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Лінійна алгебра. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне
числення функції однієї змінної.
2. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Інтегральне
числення.
5 Тадеєв Ю.П. Завантажити
7 Сучасні інформаційні технології в економіці Дисципліна формує сучасні навички володіння інформаційними технологіями у відповідності до міжнародного бачення та національних стандартів, з точки зору найбільш використаних цифрових компетентностей для економічних завдань.
Програма дисципліни складається з таких змістових модулів:
– Computer Essentials – дає розуміння важливих понять та забезпечує отримання навичок щодо роботи з комп’ютерами та пристроями (зокрема, керування файловою системою, роботою з текстом та друком), забезпечення безпеки даних та мережі, а також використання зелених інформаційних технологій;
– Online Essentials – дає розуміння важливих понять та забезпечує отримання навичок щодо веб- перегляду, ефективного пошуку інформації, спілкування в Інтернеті та роботі з електронною поштою;
– Word processing – основні концепції, знання та навички, що дозволяють використовувати програми обробки тексту для створення повсякденних документів;
– Spreadsheets – основні поняття, знання та навички, що стосуються розуміння концепції електронних таблиць та використання електронної таблиці для отримання точних результатів роботи;
– Presentation – формування компетентності щодо використання програмного забезпечення для створення презентацій.
4 Бронін С.В. Завантажити
8 Економіка зарубіжних країн Дисципліна формує систему знань щодо регіональних особливостей економічного розвитку держав світу, факторів та джерел економічного зростання країн, тенденцій розвитку їх промислового виробництва, сільського господарства, сфери послуг, бюджетних систем та фінансових ринків.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1.        Характеристика та розвиток світового господарства.
2.        Економіка країн за регіонами.
5 Длігач А.О. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Історія економіки та економічної думки Дисципліна формує систему знань про сутність та етапи історичного процесу розвитку світової економіки та економічної думки, виникнення провідних економічних ідей, теорій та наукових напрямів в процесі еволюції економіки та суспільства.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1.        Історія економіки, присвячений вивченню загальних питань методології економічних досліджень, періодизації історії господарства, генезису типів і форм господарювання провідних країн світу у доіндустріальну епоху, закономірностей формування індустріального господарства та його особливостей в окремих країнах, трансформацій форм господарювання у ХХ-ХХІ ст.
2.        Історія економічної думки, присвячений вивченню змісту, передумов та закономірностей еволюції світової економічної думки.
5 Назаров І.В. Завантажити
2 Макроекономіка Дисципліна формує систему знань щодо закономірностей функціонування національної економіки, закономірностей агрегованої поведінки макроекономічних суб’єктів на рівні економічної системи в цілому, чинників впливу на макроекономічні параметри: валовий внутрішній продукт, рівень безробіття та інфляції, стан державного бюджету і платіжного балансу країни, темпи економічного зростання.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1.        Теоретичні основи дослідження макроекономічних процесів.
2.        Макроекономічна нестабільність та макроекономічна політика.
5 Ходжаян А.О. Завантажити
3 Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів Дисципліна формує систему знань щодо закономірностей окремого випадкового явища та масових випадкових явищ, статистичного оцінювання та прогнозування їх характеристик.
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Теорія ймовірностей, що розглядає основні поняття теорії ймовірностей, аксіоми теорії ймовірностей, дискретні випадкові величини, неперервні
випадкові величини, граничні теореми теорії ймовірностей.
2. Математична статистика, що розглядає задачі математичної статистики, описову статистику, статистичне оцінювання невідомих параметрів розподілів, перевірку статистичних гіпотез, метод найменших квадратів,  лінійну регресію, елементи дисперсійного аналізу та аналізу часових рядів.
5 Тадеєв Ю.П. Завантажити
4 Менеджмент Дисципліна формує сучасне економічне мислення та
систему спеціальних знань у галузі управління діяльністю підприємств, спрямована на засвоєння теоретичних положень та необхідних практичних навичок, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1.        Теоретичні основи управління.
2.        Практика менеджменту.
5 Нетреба І.О. Завантажити
5 Міжнародні організації Дисципліна формує систему знань щодо сутності, принципів створення й механізму функціонування міжнародних організацій, їх значення у глобальній економічній системі, а також навички використання отриманих знань для визначення перспектив співробітництва України з міжнародними організаціями.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1.        Міжнародні організації в системі світового господарства.
2.        Регулювання міжнародних економічних відносин.
5 Пащук Л.В. Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Мікроекономіка Дисципліна формує систему знань щодо закономірностей функціонування окремих мікроекономічних суб’єктів та ринків; теорії домогосподарства – споживчий вибір; теорії фірми – теорія виробництва та витрат, поведінку фірми в умовах досконалої та недосконалої конкуренції; ринкової координації та функціонування ринків ресурсів; чинників, що порушують оптимальність функціонування ринків та економіки; суспільного добробуту.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1.        Споживання та виробництво.
2.        Ринкові структури, рівновага та суспільний добробут.
5 Томчук-Пономаренко Н.В. Завантажити
2 Статистика для економістів Дисципліна формує теоретичні знання та практичні навички щодо кількісної оцінки соціально-економічних явищ і процесів, виявлення закономірностей їхнього формування та розвитку.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1.        Описова статистика – розгляд статистичних методів збору, реєстрації масових даних, їхньої первинної обробки, систематизації і групування, узагальнення та порівняння за допомогою середніх, абсолютних і відносних величин; методів оцінювання і аналізу варіації, диференціації, концентрації та порівняння структур в часі і просторі.
2.        Аналітична статистика – вивчення способів формування вибіркової сукупності, методів перевірки статистичних гіпотез щодо її характеристик та визначення обсягу вибірки; методів аналізу тенденцій розвитку і  сезонних коливань; індексного аналізу.
5 Мазуренко О.К. Завантажити
3 Економіка підприємства Дисципліна фомує систему знань щодо теоретичних та прикладних аспектів господарської діяльності підприємств усіх організаційно-правових форм, принципів та методів прийняття рішень на підприємствах.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1.        Підприємство та його ресурсний потенціал.
2.        Організація діяльності підприємства та оцінка її результатів.
5 Мірошниченко О.Ю. Завантажити
4 Фінанси Дисципліна формує систему знань щодо сутності, ролі, форм прояву, механізму функціонування і впливу фінансів; компонентного складу та закономірностей розвитку фінансової системи; функцій  органів та інститутів, що здійснюють фінансову діяльність держави; засад формування та функціонування окремих сфер та ланок фінансової системи; формує уміння і навички використання фундаментальних закономірностей розвитку фінансів для вирішення теоретичних і практичних завдань в рамках сучасного економічного середовища.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Теоретичні основи фінансів.
2. Складові фінансової системи: призначення та принципи організації.
5 Наконечна Ю.Л. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Науковий образ світу Дисципліна формує систему знань в області історії розвитку науки, становлення і особливостей сучасного наукового образу світу, викладаються стислі тлумачення наукових термінів, побудови, фактів і фундаментальних досліджень, законів і принципів з фізики, космології, хімії, геології, біології, палеонтології, синергетики.
Програма дисципліни складається з трьох змістових модулів:
1. Історія науки.
2. Фізика і космологія.
3. Біологія і світ майбутнього.
3 Висоцький М.В. Завантажити
2 Інвестування Дисципліна формує систему знань щодо теорії і практики інвестиційної діяльності, організації та технології інвестування, прийняття обґрунтованих рішень щодо пошуку джерел інвестування, залучення фінансових ресурсів, розробки раціональних способів та схем інвестування.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1.        Теоретичні та організаційно-економічні основи інвестування.
2.        Практичні аспекти здійснення та обґрунтування доцільності інвестицій.
5 Степанова А.А. Завантажити
3 Страхування Дисципліна формує базисні знання щодо основ, закономірностей, принципів та особливостей функціонування сучасного ринку страхування.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Основи страхування.
2. Особливості обчислення страхових тарифів.
5 Пікус Р.В. Завантажити
4 Бухгалтерський облік Дисципліна формує систему знань щодо теоретико-методичних, нормативних та практичних особливостей організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності суб’єктами господарювання в Україні; практичні навички щодо документального оформлення, оцінки та відображення на бухгалтерських рахунках фактів фінансово-господарської діяльності.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку.
2. Практика ведення бухгалтерського обліку.
5 Мельник Т.Г. Завантажити
5 Міжнародна економіка Дисципліна формує систему знань щодо закономірностей функціонування міжнародної економіки на сучасному етапі.
Програма дисципліни складається з чотирьох змістових модулів:
1. Міжнародна економіка та її сутнісні елементи – розгляд теоретичних засад дослідження предмету міжнародної економіки, її структури, сутнісних елементів та принципів взаємодії між ними.
2. Теорії міжнародної торгівлі. Зовнішньоторговельна політика – розгляд класичних, неокласичних та сучасних теорій міжнародної торгівлі, а також причин введення торговельних обмежень, їх форм та можливих наслідків.
3. Міжнародний рух факторів виробництва у цифрову епоху – розгляд причин, видів, напрямів та наслідків міжнародного переміщення технологій, робочої сили та капіталу, а також державної політики в галузі міжнародного переміщення факторів виробництва.
4. Монетарна теорія міжнародної економіки. Тенденції розвитку міжнародної економіки в умовах діджиталізації – розгляд значення платіжного балансу країни та необхідність його врівноваження, особливостей формування, функцій, видів, структури та особливостей функціонування міжнародних валютних, кредитних та фінансових ринків, а також тенденцій сучасного розвитку міжнародної економічної системи.
10 Кузьома О.Ю. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
6 Психологія масової поведінки (“Варіативні дисципліни. Блок 1”) Дисципліна забезпечує розвиток професійної компетентності студентів у сфері масових і колективних суспільних явищ; набуття необхідних знань про специфіку та методологію соціально-психологічних та психолого-економічних досліджень, умінь і навичок практичного використання сучасних соціально-психологічних методів і технологій в економічній сфері життєдіяльності; формування уміння здійснювати соціально-психологічний аналіз економічних явищ і процесів, реалізовувати набуті знання для розв’язання завдань сучасної економічної політики. 3 Паньковець В.Л. Завантажити
6 Тайм-менеджмент (“Варіативні дисципліни. Блок 1”) Дисципліна формує систему знань щодо сучасних науково-методичних основ планування часу, підходів ефективного виконання завдань, своєчасного досягнення цілей та отримання навичок їх практичного застосування, що робить можливим контролювати процеси життєдіяльності людини.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Теоретичні засади та практична реалізація тайм-менеджменту.
2. Підвищення особистої ефективності.
3 Оліх Л.А. Завантажити
6 Україна в європейському просторі (“Варіативні дисципліни. Блок 1”) Дисципліна формує систему знань щодо соціальних характеристик суспільства, які можуть бути як чинниками, так і бар’єрами економічного розвитку в Україні, ЄС та в інших європейських країнах, розвиває критичне мислення та вміння грамотно застосовувати соціологічні дані у порівняльному аналізі європейських успільств. 3 Тащенко А. Завантажити
6 Самоменеджмент (“Варіативні дисципліни. Блок 1”) Дисципліна формує у майбутніх фахівців навички щодо особистісного розвитку та поведінкових навичок, необхідних сучасним керівникам (менеджерам), а також розвиває уміння організовувати особисту діяльність і роботу підлеглих працівників.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Основи самоменеджменту.
2. Прикладні аспекти самоменеджменту.
3 Завантажити
6 Історія пропаганди (“Варіативні дисципліни. Блок 1”) Дисципліна формує систему наукових знань щодо  сутнісних рис та особливостей пропаганди через історичну ретроспективу і сучасну практику, розвиває здатність експертного оцінювання і аналізу пропагандистських процесів. 3 Федірко І.П. Завантажити
Третій рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Маркетинг Дисципліна формує систему знань щодо суті та змісту  маркетингу для формування навичок та вмінь щодо управління маркетингом підприємницьких структур.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Сутність маркетингу – розгляд сутності та змісту управління суб’єктом підприємницької діяльності на  принципах маркетингу.
2. Управління маркетингом – розгляд  формування продуктово-ринкової стратегії суб’єкта підприємницької діяльності.
5 Пригара О.Ю. Завантажити
2 Міжнародні фінанси Дисципліна формує систему знань та навичок щодо аналізу змісту та методів функціонування міжнародної фінансової системи на  сучасному етапі.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Зміст та система міжнародних фінансів – розгляд теоретичних засад дослідження міжнародних фінансів, їх  змісту та сутнісних елементів, принципів взаємодії між структурними  елементами, а також формуються практичні навики для пояснення сучасних  процесів міжнародних фінансів, методів аналізу фінансових ринків, валютних  та інвестиційних процесів.
2. Функції міжнародного фінансового менеджменту – розгляд факторів, форм, напрямів та наслідків міжнародного кредиту, міжнародної банківської діяльності, міжнародних  фінансових ринків, міжнародних інвестицій, діджиталізації міжнародних  фінансів.
5 Шевченко В.Ю. Завантажити
3 Міжнародне економічне право Дисципліна формує систему знань щодо основ міжнародного економічного права, його особливостей та характерних рис, а також принципів та норм права, що визначають врегулювання міжнародних економічних спорів, інституційними механізмами регулювання сучасних міжнародних економічних відносин, сучасними стандартами та перспективами розвитку міжнародної економічної діяльності.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Система сучасного міжнародного економічного права – розгляд теоретичних аспектів міжнародно-правового регулювання міжнародних економічних відносин, становлення і розвитку міжнародного економічного права в рамках сучасного міжнародного права, його принципів, джерел, інституційного механізму.
2. Особливості міжнародно-правового регулювання міжнародних економічних відносин – розгляд особливостей міжнародно-правового регулювання окремих інститутів міжнародних економічних відносин.
5 Єделєв Р.М. Завантажити
4 Міжнародні стандарти обліку і звітності Дисципліна формує систему знань щодо міжнародних стандартів обліку і звітності, їх інтерпретації,  концептуальних основ формування фінансової звітності, а також практичні  навики обліку та складання окремої і консолідованої фінансової звітності про  діяльність суб’єктів господарювання за міжнародними стандартами обліку і  звітності; формує фундаментальні знання про систему  міжнародних стандартів фінансової звітності, що сприяє підготовці студентів до практичної роботи управління  діяльністю підприємств в умовах глобалізації економічних  відносин.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Розкриття інформації про основні активи компаній в обліку та фінансовій звітності за МСФЗ.
2. Облік власного капіталу, зобов’язань та формування консолідованої фінансової звітності за МСФЗ.
5 Цибульник М.О. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
5 Інвестиційні стратегії ТНК (Кластер “Міжнародна інвестиційна діяльність”) Дисципліна формує систему знань щодо структури, функціонування та особливостей розвитку транснаціональних корпорацій (ТНК), їх ролі у розвитку глобальної та національних економік, особливостей розробки та реалізації міжнародних інвестиційних стратегій, сприяє набуттю навичок аналізу економічних мотивів діяльності та результативності ТНК, обґрунтування та прийняття міжнародних інвестиційних рішень.                                                                                         Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Структура та середовище діяльності ТНК.
2. Напрями та стратегії інвестиційної діяльності ТНК у глобальній економіці.
5 Булкот О.В. Завантажити
5 Міжнародна торгівля (Кластер “Міжнародна торгівля”) Дисципліна формує систему знань щодо закономірностей функціонування і розвитку сучасної системи міжнародної торгівлі, її вплив на економічний розвиток країн та cвіту в цілому; причин та чинників впливу на формування торгівельних потоків, а також вмінь та навичок щодо аналізу процесів у сфері міжнародної торгівлі та надання рекомендацій щодо підвищення результативності зовнішньо-торговельної діяльності різних суб’єктів міжнародної економічної системи.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Врегулювання міжнародної торгівлі – розгляд змісту міжнародної торгівлі, теорій міжнародної торгівля, зовнішньоторговельної політики та глобальної торговельної системи.
2. Особливості організації міжнародної торгівлі – розгляд особливостей організації торгівлі сировиною, готовою продукцією, послугами та торговельними аспектами прав інтелектуальної власності, організації торговельної інфраструктури.
5 Середа В.І. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Міжнародний маркетинг Дисципліна формує систему знань щодо міжнародної діяльності у сфері маркетингу, суті, цілей, методів підприємницької діяльності на зовнішніх ринках; дозволяє оволодіти принципами зовнішньоекономічної діяльності, нормами ділової практики здійснення маркетингового забезпечення міжнародного підприємництва.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Визначення умов міжнародної маркетингової діяльності − розгляд  міжнародного маркетингу в системі економічних відносин сучасного підприємництва, середовища міжнародного маркетингу, технології міжнародних ринкових досліджень, маркетингових стратегій міжнародного підприємництва.
2. Формування міжнародної продуктово-ринкової стратегії підприємства – формування практичних навичок реалізації інтернаціоналізованого комплексу маркетингу.
5 Каніщенко О.Л. Завантажити
2 Міжнародна економічна діяльність України Дисципліна формує систему теоретичних знань та практичних навичок в сфері  міжнародної економічної діяльності України; вивчає міжнародні аспекти комерційної діяльності суб’єктів господарювання, форми та регулятивні  механізми цієї діяльності, особливості та технологію здійснення зовнішньоекономічних  операцій, підходи до прийняття управлінських рішень в сфері міжнародної економічної діяльності  України.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Теоретичні засади та регулятивна база міжнародної економічної діяльності України – розгляд сутності, принципів, форм та суб’єктів міжнародної економічної діяльності; класифікації та етапів міжнародних економічних операцій; засад організації та регулювання міжнародної економічної діяльності; специфіки тарифного, нетарифного та валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
2. Економічні форми та практичні аспекти міжнародної економічної діяльності України – розгляд критеріїв вибору та способів встановлення зв’язків із закордонними партнерами; специфіки та технології міжнародної контрактної діяльності, міжнародних розрахунків, фінансування та кредитування міжнародної економічної діяльності; оцінки ефективності міжнародних економічних операцій.                                                                                                                                                                                                                                                            Індивідуальний проект передбачає аналіз ЗЕД обраного суб’єкта господарювання, виявлення регулятивних умов ЗЕД-операції, розробка міжнародного господарського контракту на її здійснення, оцінку економічної ефективності операції та розробку пропозицій із її підвищення.
5 Нагачевська Т.В. Завантажити
3 Міжнародна торгівля та економічний розвиток (Кластер “Міжнародна інвестиційна діяльність”) Дисципліна формує систему знань щодо закономірностей функціонування і розвитку сучасної системи міжнародної торгівлі; закономірностей розвитку торгівлі; причин та факторів, що впливають на формування торгівельних потоків, та вмінь щодо аналізу процесів у сфері міжнародної торгівлі та надання рекомендацій щодо підвищення результативності зовнішньоторговельної діяльності різних суб’єктів міжнародної економічної системи.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Врегулювання міжнародної торгівлі.
2. Особливості організації міжнародної торгівлі.
5 Середа В.І. Завантажит
4 Бізнес-планування (Кластер “Міжнародна інвестиційна діяльність”) Дисципліна формує систему професійних знань із теоретичних та практичних засад бізнес-планування, сприяє опануванню студентами засобів та методів прийняття планових рішень на підприємствах усіх форм власності, розвиває навички та вміння розробляти бізнес-плани.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Методичні основи бізнес-планування.
2. Функціональні розділи бізнес-плану.
5 Голованенко М.В. Завантажити
5 Міжнародна економічна інтеграція (Кластер “Міжнародна інвестиційна діяльність”) Дисципліна формує систему знань щодо процесів міжнародної економічної інтеграції на різних рівнях економічної системи, механізмів формування економічних ефектів міжнародної інтеграції, формує навички аналізу сучасного стану та перспектив розвитку міжнародної економічної інтеграції на всіх рівнях міжнародної економіки.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Сучасні тенденції міжнародних інтеграційних процесів.
2. Регіональні економічні об’єднання у світовій економіці.
5 Софіщенко І.Я. Завантажити
3 Міжнародний бізнес-маркетинг (Кластер “Міжнародна торгівля”) Дисципліна формує систему знань щодо сутності та змісту управління маркетингом суб’єктів підприємницької діяльності на міжнародному бізнес-ринку, формує  навички управління маркетингом підприємницької структури.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Стратегічна маркетингова діяльність ринкових суб’єктів на бізнес-ринку.
2. Операційна маркетингова діяльність ринкових суб’єктів на бізнес-ринку.
5 Ярош-Дмитренко Л.О. Завантажити
4 Міжнародна статистика (Кластер “Міжнародна торгівля”) Дисципліна формує систему знань щодо історії розвитку міжнародної статистики, систем макроекономічних показників і методик їхнього розрахунку для міжнародних зіставлень.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Теоретичні засади міжнародної статистики – розгляд загальних рис і відмінностей в принципах організації статистики різних міжнародних організацій, методології приведення показників у відповідність до міжнародних стандартів.
2. Методологічні основи міжнародної статистики – розгляд системи статистичних показників ООН, її установ та інших міжнародних організацій, методики здійснення економіко-статистичного аналізу розвитку світової економіки, окремих країн світу, діяльності міжнародних організацій.
5 Моторина Т.М. Завантажити
5 Глобальні стратегії ТНК  (Кластер “Міжнародна торгівля”) Дисципліна формує систему знань щодо структури, функціонування та особливостей розвитку транснаціональних корпорацій (ТНК), їх ролі у розвитку глобальної та національних економік, особливостей розробки та реалізації міжнародних інвестиційних стратегій, навички аналізу економічних мотивів діяльності та результативності ТНК, обґрунтування та прийняття міжнародних інвестиційних рішень.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1.Структура та середовище діяльності ТНК.
2. Глобальні стратегії діяльності ТНК.
5 Булкот О.В. Завантажити
Четвертий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Соціально-політичні студії Дисципліна формує систему знань щодо особливостей сучасного українського суспільства, політики і влади у порівняльному контексті, специфіки політологічного знання про проблеми і тенденції розвитку суспільства, політики і влади; вивчає владу як суспільне явище, соціальна правова держава та громадянське суспільство, особливості функціонування громадсько-політичних об’єднань в політичній системі, тенденції розвитку сучасної світової політики. 2 Внучко С.М. Завантажити
2 Економетрика Дисципліна формує систему знань щодо методів досліджень: перевірки, обґрунтування, оцінювання кількісних закономірностей та якісних тверджень (гіпотез) в мікро- та макроекономіці на основі аналізу статистичних даних.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Побудова економетричних моделей. В модулі розглядаються питання побудови та оцінки простої лінійної регресії, множинної регресії, їх характеристик, можливості розрахунку прогнозів.
2. Аналіз економетричних моделей. В модулі розглядаються питання оцінки моделей з гетероскедастичними, автокорельованими залишками, з залишками, що залежні з регресорами, а також вступ до часових рядів.
5 Харламова Г.О. Завантажити
3 Ринкові дослідження Дисципліна формує систему знань щодо методології та методики, а також навички маркетингових досліджень національних ринків.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Методологія та процедура маркетингових досліджень – розгляд сутності, типів та етапів маркетингових досліджень; методологія та методика визначення мети та меж маркетингового дослідження на основі структурованого аналізу бізнес-середовища (СТАБС-аналіз); розробка дослідницьких завдань, процес планування маркетингових досліджень; розгляд джерел вторинної маркетингової інформації.
2. Планування та організація маркетингових досліджень – розгляд якісних та кількісних методів збору первинної маркетингової інформації; методологія і методика розробки анкет; організація польових робіт; підготовка звіту та презентація маркетингового дослідження; етичні і правові аспекти маркетингових досліджень.
5 Старостіна А.О. Завантажити
4 Діджиталізація міжнародної економіки Дисципліна формує систему знань та навичок щодо аналізу змісту та методів процесу діджиталізації міжнародної економіки в сучасних умовах.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Зміст і структура діджиталізації міжнародної економіки – розгляд змісту та технології обробки інформації, змісту діджиталізації та її сутнісних технологій, принципів їх взаємодії та використання в різних сферах, можливостей та ризиків діджиталізації, формування практичних навичок для пояснення сучасних процесів цифрових трансформацій, методів управління процесами діджиталізації.
2. Напрями діджиталізації в світовій економіці – розгляд факторів, форм, напрямів та наслідків процесів діджиталізації у сферах міжнародного бізнесу, міжнародних банківських та фінансових послуг, міжнародних інвестицій, особливостей стратегій діджиталізації в Європі та інших регіонах.
5 Шевченко В.Ю. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
5 Проектне фінансування (Кластер “Міжнародна інвестиційна діяльність”) Дисципліна формує систему знань з проєктного фінансування, а також формуванні навичок імплементації сучасних методів обґрунтування довгострокових інвестиційних рішень суб’єктами міжнародних економічних відносин – учасниками проєктного фінансування. 5 Науменкова С.В. Завантажити
6 Міжнародні інвестиції  (Кластер “Міжнародна інвестиційна діяльність”) Дисципліна формує систему  теоретичних знань  та практичних умінь щодо форм, стратегій та особливостей міжнародної інвестиційної діяльності.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Теоретичні засади та інструменти міжнародного інвестування – розгляд сутності та форм міжнародної інвестиційної діяльності; факторів розвитку та тенденцій міжнародного інвестування; теорії міжнародного інвестування та аспекти їх застосування в сучасній практиці; стратегій та інструментів діяльності на міжнародних інвестиційних ринках; специфіки міжнародного прямого та портфельного інвестування; принципів формування міжнародного інвестиційного портфелю.
2. Економічні форми та практичні аспекти міжнародного інвестування – розгляд особливостей міжнародної інвестиційної діяльності на ринках акцій, облігацій, деривативів, золота; підходів до оцінки ефективності прямих та портфельних міжнародних інвестицій; засад та напрямів регулювання міжнародної інвестиційної діяльності.
Дисципліна передбачає виконання індивідуального проекту з оцінки інвестиційної привабливості обраної країни та наданні рекомендацій щодо її підвищення.
5 Нагачевська Т.В., Коваленко Д.П. Завантажити
7 Upper-Intermediate Business English in International Investment   (Кластер “Міжнародна інвестиційна діяльність”) Дисципліна формує навички усного та письмового професійного спілкування в межах фахової термінології з управління міжнародною інвестиційною діяльністю. 13 (всього) Діденко І.О., Сизенко А.С. Завантажити
5 Міжнародне ціноутворення (Кластер “Міжнародна торгівля”) Дисципліна формує знання щодо методологічних підходів до ціноутворення, розроблення та реалізації маркетингової цінової політики, ринкового ціноутворення; розглядає стратегію і тактику ціноутворення, особливості аукціонів і тендерів, основи проведення цінових маркетингових досліджень; вивчає фактори впливу на визначення ціни, методи розробки цінової стратегії та визначення базової ціни. 5 Длігач А.О. Завантажити
6 Антикризовий менеджмент (Кластер “Міжнародна торгівля”) Дисципліна спрямована на опанування сучасних науково-методичних основ організації діяльності підприємств в умовах кризової ситуації, необхідних у практичній управлінській діяльності.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1.        Теоретичні засади дослідження антикризового управління – вивчає сутність та основні положення антикризового управління підприємством, особливості антикризового управління, діагностику виникнення і розвитку кризового стану підприємства, сутність та складові антикризової програми підприємства, значення стратегії в антикризовому управлінні підприємством.
2. Інструментарій антикризового управління – вивчає сутність та положення контролінгу в системі антикризового управління, особливості кадрового менеджменту в кризових умовах функціонування підприємства, банкрутство, ліквідацію та санацію як методи антикризового управління, ризики в антикризовому управлінні підприємством.
5 Балан В.Г. Завантажити
7 Upper-Intermediate Business English in International Trade (Кластер “Міжнародна торгівля”) Дисципліна формує здатність ефективно спілкуватися англійською мовою на професійному рівні, включаючи усну та письмову комунікацію у сфері міжнародної торгівлі.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Теоретичні засади аналізу міжнародної торгівлі.
2. Управління міжнародною торговельною діяльністю.
13 (всього) Борисенко О.А., Олійник І.В., Дьячкова Я.О. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Основи трудового права Дисципліна формує систему знань щодо важливих понять та інститутів трудового права, формує компетенції та початкові практичні навички у сфері застосування норм трудового законодавства, що регламентують порядок укладання, зміни та припинення трудового договору, важливі положення щодо колективного договору, робочого часу, часу відпочинку, охорони праці, нормування та оплати праці, дисципліну праці, відповідальність сторін трудового договору, нагляду та контролю за додержанням законодавства у сфері праці, захист трудових прав. 2 Мельничук Н.О. Завантажити
2 Виробнича практика Метою є закріплення і поглиблення набутих під час теоретичного навчання знань та здобуття навичок й умінь практичної діяльності за фахом. 10 Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
3 Управління ризиками міжнародних інвестицій (Кластер “Міжнародна інвестиційна діяльність”) Дисципліна формує систему фундаментальних знань щодо теорії та практики ризик-менеджменту в сфері інвестиційних взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності, надає уявлення про теоретичні підходи процесу управління ризиками міжнародних інвестицій та формує практичні навички у сфері управління ризиками міжнародних інвестицій, заснованого на важливих принципах теорії управління ризиками портфеля фінансових активів; формує знання щодо методів оцінки інвестиційних проектів та вартості капіталу підприємства; щодо положень та значень похідних фінансових інструментів в сучасному ризик-менеджменті та підходи до їх застосування.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Теоретичні підходи до управління портфелем інвестицій.
2. Поведінкові аспекти фінансових шоків.
6 Ерастов В.І. Завантажити
4 Валютна та податкова політика країн світу (Кластер “Міжнародна інвестиційна діяльність”) Дисципліна формує систему знань щодо практики формування й особливостей реалізації валютної та податкової політики держави як складових загальної макроекономічної політики, вироблення практичних навичок щодо оцінки ефективності застосування певних інструментів валютної та податкової політики в умовах відкритості національних економік країн світу, а також формування у студентів системи знань з оподаткування в міжнародній економіці, об’єктивних принципів розвитку податкових систем різних країн світу.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Валютна політика країн світу.
2. Податкова політика країн світу.
6 Кузьома О.Ю., Шевченко В.Ю. Завантажити
3 Міжнародна логістика (Кластер “Міжнародна торгівля”) Дисципліна формує сучасне розуміння економічних відносин розподілу, суті, цілей, методів управління каналами розподілу компаній на зовнішніх ринках.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Логістичні операції в міжнародному бізнесі – розгляд міжнародної логістики як науки про управління матеріальними потоками в міжнародному бізнес- середовищі, матеріальних потоків і логістичних операцій, логістичних систем і ланцюгів, видів логістичних систем.
2. Функціональні завдання міжнародної логістики − розгляд міжнародних каналів розподілу та дистрибуції, видів міжнародної логістики, ефективності міжнародних логістичних операцій.
6 Каніщенко О.Л. Завантажити
4 Міжнародна товарна політика (Кластер “Міжнародна торгівля”) Дисципліна формує знання щодо базових характеристик споживчих та промислових товарів, що визначають їх споживчу вартість, змін цих характеристик на всіх етапах міжнародного товароруху.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Теоретичні аспекти формування споживчої цінності товару – розгляд історії виникнення науки про товар, принципів товарної політики, методів і правил класифікації та кодування товарів.
2. Практичні аспекти формування споживчої цінності товару − розгляд характеристик товарного асортименту, аналіз ефекту зв’язку між продуктами, АВС-аналіз, розгляд показників якості товару, видів та форм товарної інформації.
6 Ярош-Дмитренко Л.О. Завантажити
5 Поведінкова економіка (Behavioral Economics) (“Варіативні дисципліни. Блок 2”) Дисципліна формує знання щодо комплексного розуміння природи, методології та концептуальних засад поведінкової економіки, поведінкових принципів прийняття рішень економічними суб’єктами, природи та принципів ментального обліку, ролі ефекту володіння та корисливих упереджень у контексті споживчого вибору; формує навички використання поведінкових принципів міжчасового вибору, вибору в умовах невизначеності та ментального обліку.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1.        Теоретико-методологічні основи поведінкової економіки.
2.        Поведінкові принципи функціонування сучасних ринків.
3 Вірченко В.В. Завантажити
5 Кількісний аналіз емпіричних даних (“Варіативні дисципліни. Блок 2”) Дисципліна формує знання, навички  та уміння щодо використання способів збору та методів аналізу інформації, узагальнення емпіричних даних, підготовки обґрунтованих висновків, що дозволяють спеціалістам приймати раціональні управлінські рішення; формує практичні навички побудови та застосування сучасних економіко-математичних моделей у професійній діяльності майбутніх економістів. 3 Мазуренко О.К. Завантажити
5 Оцінка бізнесу (“Варіативні дисципліни. Блок 2”) Дисципліна формує систему знань щодо методів оцінки вартості підприємства та можливостей й ефективності використання даних методів для оцінки підприємств у національній економіці.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Методологічні основи оцінки вартості підприємства – розгляд ключових підходів оцінки бізнесу; методів визначення вартості підприємства.
2. Оцінка вартості різних видів активів підприємства та майнових прав – розгляд процесу оцінювання вартості підприємства та ідентифікація сучасних способів, методів та моделей оцінки вартості підприємства з метою уникнення завищеної чи заниженої кінцевої вартості.
3 Магомедова А.М. Завантажити
5 Кібернетична безпека підприємства (“Варіативні дисципліни. Блок 2”) Дисципліна формує систему теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для створення умов, що запобігають розголошенню, витоку і неправомірному оволодінню конфіденційною інформацією, а також запобігають протиправним діям щодо знищення, модифікації, копіювання і блокування інформації.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Визначення кібернетичної безпеки і захисту даних.
2. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та мережах.
3 Чичкань І.В. Завантажити
5 Інформаційний бізнес (“Варіативні дисципліни. Блок 2”) Дисципліна формує систему знань і практичних навичок з сучасних методів та засобів проведення транзакцій та смарт-контрактів в сфері цифрової економіки.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Цифрові ринки: взаємодія суб’єктів на глобальному та національному ринках – розгляд напрямів розвитку сучасних технологій в сфері цифрової економіки, їхнього інституційного супроводження в Україні та на світовому ринку.
2. Організаційно-технологічні методи та підходи в сфері реалізації електронних угод  – розгляд сучасного програмного, апаратного, технологічного та інформаційного забезпечення функціонування певних напрямів в сфері електронних грошей та ЕПС, криптовалют, е- торгівлі, е- логістики тощо.
3 Затонацька Т.Г. Завантажити
6 Глобалізація та міжнародна фінансова система (Globalization and International Financial System) (“Варіативні дисципліни. Блок 3”) Дисципліна формує систему знань щодо природи, структури та функціонування міжнародної фінансової системи на кожному етапі її еволюції та вплив глобалізації на неї.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Сутність міжнародної фінансової системи та її еволюція.
2. Особливості функціонування міжнародної фінансової системи.
3 Погребна Н.В. Завантажити
6 Електронна комерція (“Варіативні дисципліни. Блок 3”) Дисципліна формує систему знань і практичних навичок з методів та засобів проведення ділових операцій та угод в сфері електронної комерції.
Програма дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Електронна комерція в системі нової економіки – розгляд напрямів розвитку структурних складових електронної комерції, їхнього інституційного супроводження в Україні та на світовому ринку.
2. Організаційно-технологічні методи та підходи в сфері електронної комерції – розгляд сучасного програмного, апаратного, технологічного та інформаційного забезпечення функціонування певних напрямів в сфері електронної комерції.
3 Затонацька Т.Г. Завантажити
6 Психологія реклами (“Варіативні дисципліни. Блок 3”) Дисципліна формує систему знань щодо розуміння психологічної природи та сутності реклами, забезпечує оволодіння навичками психологічного забезпечення рекламної діяльності.
Програма дисципліни складається з трьох змістових модулів:
1. Психологічні основи рекламної комунікації – вивчення загальних методологічних засад рекламної діяльності як специфічного виду комунікації.
2. Психічні процеси в структурі рекламної комунікації – розгляд питань психологічної природи реклами та актуалізації різних психічних пізнавальних процесів суб’єктів рекламної комунікації.
3. Психологічний вплив в рекламі – розгляд прикладних аспектів рекламної діяльності, зокрема, психологічних механізмів та окремих технік рекламного впливу.
3 Клименко І.В. Завантажити
6 Хмарні технології (“Варіативні дисципліни. Блок 3”) Дисципліна формує систему знань щодо сутності та важливих елементів хмарних технологій, контролю і захисту інформації суб’єктів господарювання, а також навички використання інформаційних систем і технологій для прийняття управлінських рішень на підприємствах за допомогою віддаленого доступу до хмарної інфраструктури. 3 Завантажити
6 Психологія ділового спілкування (“Варіативні дисципліни. Блок 3”) Дисципліна формує систему знань щодо психологічних аспектів взаємовідносин між партнерами в економічному середовищі, особливостей їхньої поведінки. 3 Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університеті. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору (https://econom.knu.ua/for_students/disciplines_of_free_choice/) *