Структура програми

Освітня-професійна програма “Фінанси”

Опис освітньої програми (Редакція 2021, Редакція 2023 )*

Загальний обсяг кредитів ОП “Фінанси” складає 240, серед них 180 кредитів – основні дисципліни та 60 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1
Вступ до університетських студій
Дисципліна знайомить студентів з особливостями формування, головними завданнями та принципами організації університету. Послідовно розглядаються основні етапи становлення та розвитку наукових шкіл в Київському університеті, підготовки наукових кадрів та міжнародної співпраці, особливо в умовах інтеграційних процесів
вітчизняної та світової освіти. Ґрунтовно висвітлюються теоретичні аспекти принципів, фундаментальних цінностей та правових аспектів академічної доброчесності, запобігання академічному плагіату
4
Набока С.В., Нападиста В.Г.
Лютий І.О.
Мєдвєдкова Н.С.
2
Іноземна мова професійного спрямування
Метою курсу є формування професійно спрямованої англомовної комунікативної компетентності здобувачів освіти. Курс сприяє як формуванню та вдосконаленню мовних знань, так і набуттю знань про професійно-трудову сферу спілкування фахівців; навчанню особливостей професійної культури країни, мова якої вивчається; розширенню кругозору, підвищенню загальної культури та поглибленню гуманітарних знань; розвиткові навичок XXI століття; вихованню толерантності і поваги до духовних цінностей інших країн і народів, що є основою соціокультурної компетентності і готовності до взаємодії в умовах полікультурного професійного спілкування
6
Романчук С.В.
Семініхина Н.М.
3 Економічна теорія Формування у студентів наукового економічного мислення, ознайомлення з основними економічними законами та комплексне оволодіння науковими методами аналізу економічних явищ і процесів, систематизація вихідних знань про фундаментальні питання розвитку економіки в сучасних умовах, що сприятиме у подальшому формуванню вмінь і навичок практичного застосування засвоєних знань з економічної теорії 3 Савчук Н.В.
4 Історія економіки та економічної думки Навчальна дисципліна формує систему знань сутності, закономірностей та чинників історичного процесу ґенези й розвитку донаукових та наукових економічних учень, а також змістовного наповнення його основних етапів; теоретико-методологічних здобутків провідних наукових напрямів та шкіл економічної теорії у їх історичній еволюції, в єдності економічної ортодоксії та гетеродоксії; теоретичного та науково-практичного внеску їх очільників та представників в історичний розвиток позитивної і нормативної економічної теорії. 3 Назаров І.В.
5 Українська та зарубіжна культура Метою дисципліни є формування здатності до критичного мислення, вміння застосовувати елементи критичного мислення у процесі навчання та професійної діяльності; опанування знань щодо сучасних проблем розвитку української культури як складової загальноєвропейського культурного простору в умовах європейської інтеграції та глобалізації; вміння описувати та аналізувати феномени світової та української культури засобами академічного письма. 3 Погорілий А.О.
6 Основи “зеленої” економіки Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів знань, навичок і світогляду, необхідних для прийняття рішень у їхній подальшій професійній діяльності згідно з принципами сталого розвитку та екологізації економіки. Розглядаються сутність та методологічні засади становлення і розвитку «зеленої» економіки на споживчому рівні, на рівні бізнесу як базового компоненту екологізації економіки, на рівні галузей, міст та держави. Особлива увага приділяється дослідженню проблем та перспектив розвитку «зеленої» економіки в Україні. 2 Гацька Л.П.
7 Філософія Опанування навчальної дисципліни «Філософія» уможливлює поєднання здобувачами теоретичних основ (поняттєво-категорійний каркас, методи, класичні підходи до витлумачення феноменів «людина», «світ», «суспільство», «природа», «буття», «пізнання» тощо) із індивідуальним практикуванням (тлумачення зазначених феноменів через умови та ситуації сучасного глобалізувального світу), що зорієнтовує здобувачів на індивідуальний пошук, різнопідходовість до розуміння феноменів, вміння керуватися власним розумом, критичність та аргументованість висловлювань. 4 Діденко Л.В.
8
Вища математика для економістів
Метою навчальної дисципліни є формування базових знань з основ застосування математичного апарату при вирішенні задач у професійній діяльності економіста, розвиток логічного та алгоритмічного мислення, оволодіння основними методами дослідження для розв’язання практичних задач, а також вивчення математичного апарату, який використовується при дослідженні економічних проблем за допомогою економіко-математичного моделювання
4
Ляшенко О.І.
Лаврентьєв М.М.
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1
Іноземна мова професійного спрямування
Метою курсу є формування професійно спрямованої англомовної комунікативної компетентності здобувачів освіти. Курс сприяє як формуванню та вдосконаленню мовних знань, так і набуттю знань про професійно-трудову сферу спілкування фахівців; навчанню особливостей професійної культури країни, мова якої вивчається; розширенню кругозору, підвищенню загальної культури та поглибленню гуманітарних знань; розвиткові навичок XXI століття; вихованню толерантності і поваги до духовних цінностей інших країн і народів, що є основою соціокультурної компетентності і готовності до взаємодії в умовах полікультурного професійного спілкування
6
Олійник І.В.
Семініхина Н.М.
2
Мікроекономіка
Мікроекономіка – розділ економічної теорії, метою якого є вивчення механізму прийняття рішень суб’єктами ринкових відносин – індивідами, домашніми господарствами, підприємствами, організаціями, – які прагнуть максимізувати власну вигоду в умовах обмеженості ресурсів, а також вирішення проблеми оптимального розміщення благ та ресурсів в економіці. Курс складається з таких розділів: теорія споживання, теорія виробництва та витрат, аналіз ринкових структур, ринки ресурсів, часткова та загальна рівновага, зовнішні ефекти, теорія суспільного вибору.
5
Наумова О.О.
Куліш В.А.
3 Основи права та трудове законодавство Дисципліна спрямована на вивчення загальних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування держави і права, системи основних понять юриспруденції, а також форм та механізмів діяльності держави і права, співвідношення правових систем, сучасних політико-правових доктрин, а також на формування у студентів сукупності знань та навичок, необхідних для правильного застосування положень норм права, що регламентують порядок укладення, зміни та припинення трудового договору, основні положення щодо колективного договору, робочого часу, часу відпочинку, охорони праці, нормування та оплати праці, дисципліну праці, відповідальність сторін трудового договору, нагляду та контролю за додержанням законодавства в сфері праці, захист трудових прав. 3 Мельник А.А., Бабич Я.С.
4
Теорія ймовірності та математична статистика для економістів
Навчальна дисципліна знайомить студентів з основними поняттями теорії ймовірностей та математичної статистики, їх застосуванням в економічних дослідженнях та розвиває навички математичного моделювання та статистичного аналізу даних. Курс допоможе студентам зрозуміти, як збирати та аналізувати дані та як здійснювати висновки на основі статистичного аналізу. Також, курс допоможе студентам зрозуміти важливість теорії ймовірностей та математичної статистики у сучасній економіці та бізнесі для розв’язання реальних економічних проблем
4
Банна О.Л.
Гопкало О.М.
5 Сучасні інформаційні технології Розглядаються апаратні і програмні засоби мікропроцесорної техніки. Розглядаються текстові і табличні процесори. Особлива увага приділяється вивченню табличних процесорів стосовно їх використання при розв’язанні задач економічного характеру. Після вивчення дисципліни студенти зможуть обґрунтовувати вибір програмних продуктів; проводити аналіз інформаційних ресурсів та можливостей їх використання; формулювати задачі звітності; користуватись нормативною базою для вирішення задач забезпечення інформаційної безпеки; користуватись науковою та довідковою літературою за напрямком дисципліни. 3 Чичкань І.В.
6
Теорія грошей та фінансів
Дисципліна знайомить студентів з базовими категоріями теорії грошей і фінансів, взаємозв’язком між ними; розкриває склад, закономірності розвитку, механізм функціонування грошово-кредитного ринку, грошової системи, окремих сфер та ланок фінансової системи країни. Обговорюються економічна сутність та функціональне призначення грошей і фінансів, грошовий оборот і його кількісні характеристики, теорії грошей і фінансів, грошові системи та грошові реформи, грошово-кредитний ринок, грошово-кредитна політика, закономірності розвитку та функціонування фінансової системи та фінансової політики, бюджетна та податкова системи, фінанси підприємств, персональні фінанси та платіжна безпека.
5
Лютий І.О.
Плєшакова Н.А.
Яфінович О.Б.
7 Науковий образ світу Навчальна дисципліна дає огляд історії розвитку наукової думки, окреслює визначальні відкриття, які дозволяють осягнути сучасну наукову картину світу – поточний стан справ та тенденції розвитку, дає цілісне уявлення про появу та особливості Всесвіту, його закономірності та аналіз подальшого розвитку, знайомить слухача з загальними засадами сучасної науки, що виходять на передній план у час бурхливого розвитку інформаційних технологій. 3 Іванюта О.М.
8 Соціально-політичні студії Навчальна дисципліна знайомить студентів з політикою як соціальним явищем, теоретичним знанням та формою діяльності, еволюцією політичного знання, сутністю та класифікацією політичних систем. В ході вивчення дисципліни аналізується влада як суспільне явище, соціальна правова держава та громадянське суспільство, особливості функціонування громадсько-політичних об’єднань в політичній системі, тенденції розвитку сучасної світової політики. 2 Половко О.О.
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Іноземна мова професійного спрямування Метою курсу є формування професійно спрямованої англомовної комунікативної компетентності здобувачів освіти. Курс сприяє як формуванню та вдосконаленню мовних знань, так і набуттю знань про професійно-трудову сферу спілкування фахівців; навчанню особливостей професійної культури країни, мова якої вивчається; розширенню кругозору, підвищенню загальної культури та поглибленню гуманітарних знань; розвиткові навичок XXI століття; вихованню толерантності і поваги до духовних цінностей інших країн і народів, що є основою соціокультурної компетентності і готовності до взаємодії в умовах полікультурного професійного спілкування 3
2 Макроекономіка Макроекономіка як складова частина економічної теорії спрямована на виявлення закономірностей функціонування національної економіки як цілісної системи (рівень держави), умов формування загальної рівноваги, причин її порушення (економічних криз, інфляції, безробіття тощо), є теоретичною основою макроекономічної політики уряду (фінансової, монетарної, соціальної, зовнішньоекономічної).
3 Менеджмент Навчальна дисципліна має на меті формування засад управлінського мислення та навичок до самовизначення і самореалізації у професійній діяльності. Дисципліну сфокусовано на систематизації уявлень про менеджмент як науку, практику і мистецтво управління в організаціях різних видів економічної діяльності, а також прикладних аспектах застосування сучасного професійного інструментарію менеджменту. 4
4 Організація бізнесу Діяльність суб’єктів господарювання, як основної ланки економіки, має важливе значення в сучасному економічному розвитку України. Курс передбачає вивчення основ господарської діяльності підприємств, організаційно-правових форм організації бізнесу, форм власності 4
5 Бухгалтерський облік Навчальна дисципліна спрямована на формування системи знань щодо теоретико-методичних, нормативних та практичних особливостей організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності суб’єктами господарювання в Україні; формування практичних навичок щодо документального оформлення, оцінки та відображення в системі бухгалтерських рахунків фактів фінансово-господарської діяльності підприємства методом подвійного запису. 5
6
Державні та місцеві фінанси
Надання фундаментальних знань стосовно системи державних та місцевих фінансів в Україні та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства; вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл та перерозподіл вартості ВВП на макрорівні; формування і використання державних централізованих фондів грошових коштів; розуміння засад бюджетного устрою, принципів побудови бюджетної системи та бюджетного процесу; методики розрахунків окремих статей доходів та видатків державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів, порядку контролю за їх використанням; особливостей організації фінансових відносин на державних підприємствах з метою застосування в практичній роботі.
5
Мєдвєдкова Н.С.
Рожко О.Д.
Чеберяко О.В.
7 Кількісні методи у фінансах Розкривається сутність на призначення простої та складної схеми нарахування відсотків, процесів нарощення та дисконтування; концептуальні підходи до аналізу фінансових потоків і процесу визначення їх ефективності; розглядаються схеми погашення довгострокової заборгованості; види фінансових рент; основні види доходності фінансових операцій, питання оцінки доходності капітальних активів та облігацій, показники оцінки ефективності прямого інвестування 4 Носова Є.А.
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Іноземна мова професійного спрямування Метою курсу є формування професійно спрямованої англомовної комунікативної компетентності здобувачів освіти. Курс сприяє як формуванню та вдосконаленню мовних знань, так і набуттю знань про професійно-трудову сферу спілкування фахівців; навчанню особливостей професійної культури країни, мова якої вивчається; розширенню кругозору, підвищенню загальної культури та поглибленню гуманітарних знань; розвиткові навичок XXI століття; вихованню толерантності і поваги до духовних цінностей інших країн і народів, що є основою соціокультурної компетентності і готовності до взаємодії в умовах полікультурного професійного спілкування 3
2 Статистика для економістів Розглядаються методологічні засади і основні етапи статистичного дослідження, програмно-методологічні й організаційні питання статистичного спостереження, види і принципи вибору статистичних показників, методи статистичної обробки та аналізу закономірностей соціально-економічних явищ і процесів, обгрунтування висновків і прогнозування. 4
3 Інвестування Сформувати системне уявлення про інвестиційну діяльність організацій різних видів економічної діяльності та фахові компетентності обґрунтування інвестиційних рішень та мікро- та макрорівнях. Дисципліну сфокусовано на навчання основам теорії і практики інвестиційної діяльності, формуванні системи знань щодо організації та технології інвестування, прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень щодо пошуку джерел інвестування, залучення фінансових ресурсів, розроблення раціональних способів та схем інвестування. 3
4 Бюджетування у публічному секторі Широкий спектр предметної області дисципліни охоплює сукупність економічних відносин щодо формування доходів і здійснення витрат, спрямованих на виконання функцій органів загального державного управління на центральному, регіональному та місцевому рівнях, включає розгляд інституційних одиниць сектору загального державного управління в сукупності з підприємствами (корпораціями) державної або комунальної форм власності, які є складовими публічного сектору національної економіки. Розглядається фінансова діяльність громадських організацій як складової публічних фінансів із вираховуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Визначається практичне значення шляхів зміцнення публічних фінансів, яке пов’язане із вдосконаленням процесу фінансування суспільних потреб та методів бюджетування у публічному секторі, що сприяє покращенню добробуту, економічному зростанню, фінансовій стабільності. 4 Наконечна Ю.Л.
5 Банківська справа Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з банківської справи, розуміння особливостей побудови банківської системи в різних країнах світу, вивчення напрямів діяльності центральних та комерційних банків, основних банківських операцій 4
6 Фінансовий ринок Сформувати системні знання щодо розуміння сутності та місця фінансового ринку у фінансовій системі, його структури; інфраструктури та особливостей діяльності професійних учасників; державної політики на цьому ринку; необхідності функціонування фінансових інструментів як засобів взаємодії учасників ринку; розкриття особливостей обігу різних видів цінних паперів; особливостей діяльності професійних учасників; а також уміння і навички використання в практичній діяльності різноманітних фінансових інструментів, інвестиційних та торгівельних стратегій на фінансовому ринку. 5 Чеберяко О.В.
7
Податкова система
Формується розуміння теоретичних концепцій побудови податкових систем та практичні навички розрахунку податкових зобов’язань з метою їх використання в подальшій практичній діяльності, знання ролі і місця податків у розподілі і перерозподілі ВВП. Розглядаються такі основні теми: склад та структура податкової системи, податки на доходи і прибутки, податки на власність, внутрішні податки на споживання, рентні платежі, інші податки та податкове планування
4
Варналій З.С.
Демиденко Л.М.
Дисципліни вільного вибору студента
8 Філософія бізнесу (Перелік №1) Метою дисципліни є формування системи базових знань, вмінь і навичок філософського аналізу бізнес-діяльності для розв’язання складних спеціалізованих завдань та практичних проблем 3
8 Етика бізнесу (Перелік №1) Мета дисципліни полягає у тому, щоб артикулювати у системі теоретичних знань студентів етичний понятійно-категоріальний апарат задля вміння виокремлювати моральні проблеми у сфері економічної діяльності та здійснювати моральний вибір у прийнятті рішень, побудові стратегій професійної діяльності на підставі етичних суджень і, як наслідок, сприяти впровадженню нової ціннісної парадигми професійнихта предметно-визначених практик, що ґрунтується на ідеї добровільної та відповідальної асоціативної участі. 3
Третій рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Страхування Навчальна дисципліна формує уявлення про сутність та класифікацію страхування, специфіку ризиків та підходів до управління ними; особливості та структуру страхового ринку, роль страхових посередників у сучасних умовах; регламентування та організацію діяльності страхових компаній, роль державного страхового нагляду; специфіку надання послуг з особистого, майнового страхування та страхування відповідальності; оцінювання фінансової стійкості та платоспроможності страховика. 4
2 Міжнародна економіка Навчальна дисципліна концентрує увагу на економічних відносинах, що формуються між суб’єктами різних рівнів (підприємствами, державами, інтеграційними об’єднаннями, міжнародними організаціями) міжнародної економічної системи в процесі їхніх зовнішньоекономічних взаємозв’язків, та особливості впливу зовнішньоекономічних зв’язків на національні економіки. 4
3 Економічний та фінансовий аналіз Навчальна дисципліна присвячена вивченню аналітичних можливостей фінансової звітності, теоретичних, методичних і організаційних засад проведення економічного аналізу на вітчизняних підприємствах. Висвітлює ціленаправлену діяльність аналітика, яка полягає в ідентифікації показників, факторів і алгоритмів, які дозволяють давати певну формалізовану факторну характеристику і обґрунтування фактів господарського життя як тих, що мали місце в минулому, так і очікуваних або запланованих до здійснення в майбутньому, систематизувати і оптимізувати можливі варіанти дій. 4
4 Фінанси та фінансово-господарська діяльность підприємств Дисципліна спрямована на набуття студентами теоретичних та практичних знань про розробку та впровадження підприємствами методів комплексного управління капіталом, фінансового планування за традиційними технологіями та технологією бюджетування, податкового планування, аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, що формує економічну стратегію підприємств різних форм власності та організаційно – правових форм 5 Романюк М.В.
Дисципліни вільного вибору студента
5 Психологія фінансів (Перелік №2) Мета дисципліни спрямована на дослідження психологічних факторів та їх впливу на прийняття економічними суб’єктами фінансових рішень щодо операцій з фінансовими ресурсами, вивчає вплив соціального середовища та культуральних аспектів на стратегії та методи проведення фінансові операції. 3 Рак Р.В.
5 Зелені фінанси (Перелік №2) Дисципліна спрямована на набуття студентами знань про зміст зелених фінансів та формування архітектури зеленої фінансової системи для прискорення досягнення Цілей сталого розвитку (SDG). Поглиблюється уява про механізми зеленого фінансування та відповідального інвестування; методи та інструменти зеленого фінансування та моніторингу зелених проєктів; ESG-стандарти, що використовуються на світових фінансових ринках, для оцінки діяльності компаній. 3 Науменкова С.В.
6 Фінансові функції Excel (Перелік №3) Розкриваються методологічні засади фінансового моделювання у розрізі кардиналістських і ординалістських економічних та фінансових відносин, предметності методів та інструментів моделювання, концептуальних підходів до фінансового моделювання, етапів процесу фінансового моделювання, теоретико-методологічної бази фінансового моделювання, технічного функціоналу фінансового моделювання, методології факторного аналізу як основи фінансового моделювання. Досліджується процес побудови та використання детермінованих і стохастичних фінансових моделей для підвищення ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності фінансово-кредитних установ і економічних суб’єктів сфери матеріального виробництва. 3 Солодкий О.О.
6 Фінансове моделювання (Перелік №3) Визначаються та аналізуються основні властивості та етапи детермінованого факторного аналізу, методи оцінки впливу факторів у детермінованих фінансових моделях. Актуалізуються сфери застосування та етапи побудови стохастичних фінансових моделей, технологічні аспекти здійснення стохастичного факторного аналізу. Конкретизується методологія та технологічні аспекти описової статистики, кореляційного, регресійного, кластерного та дисперсійного аналізу у предметній площині фінансового моделювання. 3 Солодкий О.О.
7 Державний кредит та боргова політика держави (Перелік №4) Досліджується економічна природа та роль державного кредиту в контексті фінансування дефіциту державного бюджету, аналізується боргова політики держави з позиції структури та ціни запозичень, термінів погашення та умов надання. Визначають особливості богової політики в умовах війни на території України. 4 Лютий І.О.
7 Неформальна економіка та фінансова безпека (Перелік №4) Навчальна дисципліна призначена вивченню сутності фінансової безпеки та передумов існування неформальної економіки, її структури, визначенню шляхів протидії тінізації капіталу в умовах глобалізації та напрямів детінізації економіки як основному пріоритету фінансової безпеки. Після її вивчення студенти зможуть самостійно аналізувати причини та наслідки неформальної економіки та володіти основами кадрового, інформаційного та інституційно-правового забезпечення фінансової безпеки. 4 Варналій З.С.
8 Інвестиційні стратегії на фінансовому ринку (Перелік №5) Мета дисципліни – вивчення базових інвестиційних стратегій на ринку цінних паперів, виявлення теоретичних закономірностей в інвестиційній діяльності на ринку цінних паперів, аналізу механізму функціонування ринку цінних паперів, вивчення його функціональної ролі в українській економіці, поглибити систему знань в сфері ринку цінних паперів як одного з сегментів фінансового ринку. 4 Рак Р.В.
8 Операції з цінними паперами на фінансовому ринку (Перелік №6) Метою дисципліни є розуміння процесу емісії та розміщення цінних паперів на фінансовому ринку, ознайомлення з процедурами купівлі-продажу цінних паперів та різними стратегіями інвестування на фінансовому ринку, розуміння ризиків, пов’язаних з операціями з цінними паперами та засобами їх мінімізації, розвиток навичок аналізу та оцінки ринкових тенденцій, а також прийняття рішень щодо інвестування на фінансовому ринку. 4 Рак Р.В.
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Курсова робота Є одним із видів індивідуального завдання, виконується, відповідно до навчального плану, з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, що отримані здобувачами освіти за час навчання, і їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання 1 Викладачі кафедри
2 Фондовий ринок та біржова діяльність Мета дисципліни полягає у вивченні функцій та ролі біржових організацій у фондовій торгівлі, ознайомлення з фінансовими інструментами, які обертаються на фондовому ринку, розуміння взаємодії між учасниками ринку, включаючи відносини між емітентами, інвесторами та посередниками, ознайомлення зі стратегіями, засобами аналізу ринку щодо прийняття інвестиційних рішень, розуміння ризиків, пов’язаних з операціями на фондовому ринку та шляхів їх мінімізації. 5 Рак Р.В.
3 Економетрика Мета дисципліни – ознайомлення студентів з методами досліджень, тобто методами перевірки, обґрунтування, оцінювання кількісних закономірностей та якісних тверджень (гіпотез) в мікро- та макроекономіці на основі аналізу статистичних даних. Знання, здобуті студентами під час вивчення економетрики, широко застосовуються в економіці та економічній політиці, менеджменті, маркетингу, фінансовій справі тощо. 4
4 Маркетинг Навчальна дисципліна спрямована на формування системи знань щодо суті та змісту маркетингу як теорії і практики прийняття управлінських рішень відносно всіх аспектів ринково-продуктової діяльності суб‘єктів господарювання, а також практичних навичок щодо виявлення ринкових проблем та можливостей, відбору цільових ринків, розробки стратегій ринкової діяльності, створення організаційних структур управління, розробки стратегічних планів і програм, підбору персоналу, оцінки ефективності управління тощо, для підготовки якісно нових управлінців, що відповідають викликам сучасної ринкової ситуації 5
5 Навчально-виробнича практика Практика, під час якої особа, що навчається, під постійним керівництвом викладача у складі групи або індивідуально вирішує навчальні завдання 6 Викладачі кафедри
Дисципліни вільного вибору студента
6 Державні цільові фонди (Перелік №6) Мета дисципліни – ознайомлення з різними видами державних цільових фондів, що існують в Україні та за кордоном. Вивчається призначення, організація діяльності, механізм фінансування та напрямки використання коштів різноманітних фондів цільового призначення України та їх вплив на соціально-економічний розвиток країни. Розглядаються методи, способи, інструменти державних цільових фондів щодо підтримки та розвитку територіальних громад, суб’єктів господарювання, а також захисту і реалізації інтересів фізичних осіб. 4 Яфінович О.Б.
6 Соціальне забезпечення та соціальна політика (Перелік №6) Розглядається сутність, механізм функціонування і вплив соціального забезпечення на добробут окремого громадянина і соціально-економічний розвиток держави в цілому; завдання й результати діяльності органів (інститутів), що здійснюють фінансову діяльність держави в сфері пенсійного та соціального страхування і забезпечення; соціальна відповідальність роботодавців; компонентний склад та закономірності розвитку пенсійних систем; джерела формування та напрямки використання коштів державного та місцевого бюджетів, які забезпечують фінансування соціальних видатків в Україні. Аналізуються зміст та основні інструменти реалізації соціальної політики, метою якої є підвищення рівня життя та соціальних стандартів для населення на основі вивчення світового досвіду регулювання соціальних відносин та моделей соціального забезпечення. 4 Наконечна Ю.Л.
7 Фінансові ресурси підприємств (Перелік №7) Дисципліна спрямована на формування розуміння теоретичних підходів щодо залучення та управління використанням фінансових ресурсів підприємств та практичних методів і інструментів формування їх оптимальної структури, а також оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємств 4 Делас В.А.
7 Валютні операції та платіжна дисципліна підприємств (Перелік №7) Дисципліна передбачає вивчення основних питань з теорії і практики валютних операцій та міжнародних розрахункових операцій, що здійснюються підприємствами. Включає теми щодо міжнародних валютно-фінансових та кредитно-розрахункових відносин суб’єктів господарювання, здійснення валютних операцій, організацію міжнародних кредитних операцій та розрахунків у системі міжнародної торгівлі 4 Делас В.А.
Четвертий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Міжнародні фінанси Метою дисципліни є формування цілісної системи знань про становлення та розвиток міжнародних фінансів, міжнародної валютної системи, склад та структуру міжнародного фінансового ринку, умінь і навичок використання різноманітних фом операцій на міжнародному валютному ринку, ринку цінних паперів та кредитних ресурсів 5 Боринець С.Я.
2 Інформаційні системи у фінансах Формування теоретичних та практичних знань щодо специфіки та особливих вимог, які висуваються до побудови і функціонування інформаційних систем у фінансових установах, обґрунтування впливу інформаційних систем і технологій обробки інформації на ефективність функціонування фінансових установ. 5 Солодкий О.О.
Дисципліни вільного вибору студента
3
Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини (Перелік №8)
Розглядається сутність місцевих фінансів, їх функції, роль в економічному і соціальному житті країни та адміністративно-територіальних одиниць; місцеві фінансові інститути, фінансові ресурси органів місцевого самоврядування. Центральне місце займають проблеми функціонування місцевих бюджетів – формування доходної бази і напрямків витрачання бюджетних коштів, сутності місцевого оподаткування і його ролі в доходах місцевих бюджетів; організації міжбюджетних відносин; управління і контролю на місцевому рівні, організації фінансів комунальних підприємств на основі аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду.
4
Мєдвєдкова Н.С.
Наконечна Ю.Л.
3 Фінанси територіальних громад (Перелік №8) Розглядається роль місцевого самоврядування як рушійної сили демократичних перетворень у країні. Акцентується увага на сутності фінансів територіальних громад, необхідності розширення її джерельної бази, передачі відповідальності, прав і ресурсів на місцевий рівень, що може забезпечити підвищення рівня добробуту як членів окремої територіальної громади так і всього суспільства в цілому. Дисципліна спрямована на формування теоретичних знань та практичних навичок щодо базових концепцій управління фінансами територіальних громад, які сприяють реалізації права громадянина на освітні, медичні, соціальні, культурні, транспортні послуги, послуги житлово-комунального господарства. 4 Наконечна Ю.Л.
4 Персональні фінанси (Перелік №9) Персональні фінанси охоплюють питання управління особистими та сімейними фінансами, прийняття відповідальності за поточне та майбутнє фінансове становище та встановлення фінансових цілей, що також включає вирішення окремих фінансових завдань (оподаткування, пенсійне планування тощо). За основними сферами персональних фінансів – дохід, заощадження, витрати, інвестиції та захист – вимірюються показники (активи, борги, доходи та витрати), що допомагають визначити стан особистих фінансів і поточну чисту вартість. 4 Дрозд Н.В.
4 Корпоративний податковий менеджмент (Перелік №9) Формується розуміння концепцій корпоративного податкового менеджменту, удосконалюються навички податкового планування, організації і контролю за сплатою податків з метою їх використання в подальшій практичній діяльності. Розглядаються такі основні теми: планування податкових платежів корпорації, трансфертне ціноутворення, міжнародний податковий менеджмент, глобальне оподаткуання, міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування та інші. 4 Демиденко Л.М.
5 Фінансовий облік та фінансова звітність (Перелік №10) Призначенням дисципліни є вивчення сукупності правил і процедур відображення, обробки і подання інформації про господарські операції підприємств у регістрах бухгалтерського обліку, підходів до складання та форм фінансової звітності 4
5 Cost management of entities / Управління витратами підприємств (Перелік №10) Розглядається сутність та завдання управління витратами підприємств, складові витрат та особливості управління витратами на сировину і матеріали, витрат на заробітну плату, накладних витрат, описуються методи калькуляції собівартості продукції; досліджуються патерни поведінки витрат підприємства, взаємозв’язок між окремими складовими витрат, обсягом діяльності і прибутком, система планування та управлінського контролю на підприємстві 4 Носова Є.А.
6 Фундаментальний та технічний аналіз на фондовому ринку (Перелік №11) Мета дисципліни полягає у формуванні знань та вмінь, необхідних для проведення аналізу фондового ринку, розуміння процесу фінансових інвестицій щодо формування портфелю активів, робота з моделями, що дозволяють аналізувати фондовий ринок, основних показників та ситуацій, що дозволяють проводити технічний аналіз фондового ринку 4 Рак Р.В.
6 Валютний ринок та валютні операції (Перелік №11) Дисципліна спрямована на формування теоретичних знань та практичних навичок щодо базових концепцій, сутності, учасників та основних елементів світового та національного валютного ринку, а також особливостей , структури та динаміки валютних операцій, що на ньому здійснюються. 4 Делас В.А.
7 Блокчейн технології (Перелік №12) Мета дисципліни полягає у розумінні концепцій, принципів та методології роботи з блокчейн технологією, напрямів її застосування в різних сферах діяльності, способів захисту даних та транзакцій, які здійснюються на основі цієї технології, визначення та аналіз ризиків використання блокчейн технології та способи управління нею. 4 Рак Р.В.
7 Фінансовий інжиніринг (Перелік №12) Розкривається сутність, умови використання та параметричні характеристики інструментарію фінансового інжинірингу. Визначаються та аналізуються методи фінансового інжинірингу в управлінні фінансовим ризиком. Обговорюються специфіка та особливі вимоги, що висуваються до розробки та використання стратегій хеджування фінансових ризиків для підвищення ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності фінансово-кредитних установ і економічних суб’єктів сфери матеріального виробництва. Акцентується увага на природі і профілях ризику в фінансовому інжинірингу, інструментах фондового, грошово-кредитного, валютного ринків та ринку похідних фінансових інструментів. Конкретизуються сучасні практики хеджування фінансового інжинірингу. 4 Солодкий О.О.
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Курсовий проект фахової спрямованості Є одним із видів індивідуального завдання, виконується, відповідно до навчального плану, з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, що отримані здобувачами освіти за час навчання, і їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання 1 Викладачі кафедри Завантажити
2 Фінансовий менеджмент Дисципліна спрямована на формування розуміння теоретичних фінансових концепцій та практичних методів і інструментів обробки фінансової інформації, з метою їх використання для прийняття рішень у галузі забезпечення фінансових потреб компанії, та визначення оптимальних пропорцій в структурі активів і пасивів підприємства. 5 Делас В.А.
3 Бізнес-лідерство Отримання студентами системних уявлень про сучасні концепції лідерства та набуття навичок формування лідерського мислення й демонстрації лідерських якостей для самореалізації у професійній діяльності. Навчальна дисципліна базується на ознайомленні з категоріальним апаратом лідерства. 3
4 Виробнича практика Практика, під час якої студент повністю або частково виконує
функціональні обов’язки працівника відповідного фаху та рівня та вирішує реальні завдання
6 Викладачі кафедри
5 Комплексний кваліфікаційний іспит за ОПП Фінанси Форма атестації здобувачів освіти після завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів освіти та Освітньої програми 0
Дисципліни вільного вибору студента
6 Фінансове право (Перелік №13) Призначенням дисципліни є вивчення норм, які регулюють відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності держави: відносини з приводу мобілізації і використання централізованих і децентралізованих фондів коштів, що забезпечують виконання державою своїх завдань і функцій 3
6
Економіка сталого розвитку (Перелік №13)
Дисципліна спрямована на набуття студентами поглиблених знань про концепцію забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів розвитку; зміст та спрямованість Цілей сталого розвитку (SDG) та особливості адаптації SDG в Україні; розроблення програмних документів, а також системи національних завдань, індикаторів для моніторингу їхнього виконання, цільових орієнтирів для досягнення SDG та підтримання стійкої економічної діяльності в Україні.
3
Науменкова С.В.
Плєшакова Н.А.
7
Бюджетний менеджмент (Перелік №14)
Дисципліна спрямована на вивчення функцій фінансових органів, органів законодавчої та виконавчої влади в управлінні бюджетними ресурсами при перерозподілі національного доходу. У процесі вивчення дисципліни послідовно розглядаються: теоретичні та організаційні основи бюджетного менеджменту (сутність бюджетного менеджменту, його складові, система управління); органи оперативного управління бюджетом; детально характеризується бюджет як об’єкт управління, його доходи, видатки та структура; бюджетне планування; організація виконання дохідної та видаткової частин бюджету; облік та звітність про виконання бюджету та контроль за його виконанням.
4
Мєдвєдкова Н.С.
Наконечна Ю.Л.
Чеберяко О.В.
7 Державний фінансовий контроль у бюджетній сфері (Перелік №14) Після вивчення дисципліни студенти зможуть застосовувати теоретичні знання з державного фінансового контролю на практиці, кваліфіковано застосовувати методичні прийоми контролю та внутрішнього аудиту для оцінки законності та ефективності використання державних фінансових ресурсів та власності. Студенти опанують матеріал щодо систематизації, узагальнення, оформлення і реалізації результатів контрольних дій, що здійснюються різними органами державного фінансового контролю щодо різних об’єктів контролю. 4 Рожко О.Д.
8 Фінансова безпека суб’єктів господарювання (Перелік №15) Дисципліна присвячена поглибленому вивченні особливостей забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання щодо: її сутності, ролі та місця; визначення та розкриття загроз, принципів та індикаторів; висвітлення критеріїв та видів; розгляд сутності моделювання, діагностики та оцінювання системи фінансової безпеки суб’єктів господарювання; основних аспектів кадрового, інформаційного та інституційно-правового її забезпечення; розкриття змісту фінансового шахрайства та методи їх розслідування. 4 Варналій З.С.
8 Фінансова розвідка / Business Intelligence (Перелік №15) Курс охоплює тематику бізнес-аналітики – це вивчення та управління даними за допомогою різних технологій і стратегій для прийняття обґрунтованих бізнес-рішень. Професіонали в цій галузі у своїй щоденній роботі покладаються на прогнозну аналітику, яка є результатом аналізу даних різного ступеня складності, отримані в результаті діяльності компанії. 4 Дрозд Н.В.
9 Похідні фінансові інструменти (Перелік №16) Розкривається сутність, умови використання та параметричні характеристики деривативів, ґенеза ринку деривативів. Визначаються та аналізуються сучасні тенденції розвитку ринків фінансових деривативів і структурованих продуктів, методи оцінки та аналізу параметрів деривативів, конструювання структурованих продуктів, концепції розробки стратегій хеджування. Актуалізуються практичні аспекти та умови використання форвардних контрактів, ф’ючерсних контрактів, опціонних контрактів, контрактів своп, синтетичних деривативів для підвищення ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності фінансово-кредитних установ і економічних суб’єктів сфери матеріального виробництва. Акцентується увага на моделюванні параметрів деривативів. Конкретизується механізм оптимізації вибору базових активів похідних фінансових інструментів. 4 Солодкий О.О.
9 Венчурне фінансування (Перелік №16) Мета дисципліни – є формування у студентів цілісного уявлення про інвестиції та венчурний капітал, стадії, процедури та підходи венчурного фінансування, різновидів венчурного капіталу та особливостей здійснення корпоративних венчурних інвестицій. 4 Рак Р.В.
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університеті. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору