Структура програми

Освітньо-професійна програма “Економіка та економічна політика”
Опис освітньої програми (Редакція 2022 Редакція 2024)*
Загальний обсяг кредитів ОП “Економіка та економічна політика” складає 240, серед них 167 кредитів – основні дисципліни та 73 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1 Вступ до університетських студій Навчальна дисципліна формує у студентів знання з історії та розвитку університетської економічної освіти у світі та в Україні, ролі університетів в системі підготовки фахових економістів, історії економічної освіти та науки у КНУ імені Тараса Шевченка, організації навчального процесу, самостійної і наукової роботи студента-економіста, розуміння етичних принципів, норм, стандартів університетської спільноти, необхідності дотримання правил академічної доброчесності. 2 Набока С.А., Завантажити
Лозова Г.М.
2 Соціально-політичні студії Навчальна дисципліна знайомить студентів з політикою як соціальним явищем, теоретичним знанням та формою діяльності, еволюцією політичного знання, сутністю та класифікацією політичних систем. В ході вивчення дисципліни аналізується влада як суспільне явище, соціальна правова держава та громадянське суспільство, особливості функціонування громадсько-політичних об’єднань в політичній системі, тенденції розвитку сучасної світової політики. 2 Сичинська А.Б. Завантажити
3 Іноземна мова професійного спрямування Метою курсу Іноземної мови професійного спрямування є формування професійно спрямованої англомовної комунікативної компетентності здобувачів освіти. Курс сприяє як формування та вдосконаленню мовних знань, так і набуттю знань про професійно-трудову сферу спілкування фахівців; навчанню особливостей професійної культури країни, мова якої вивчається; розширенню кругозору, підвищенню загальної культури та поглибленню гуманітарних знань; розвиткові навичок XXI століття; вихованню толерантності і поваги до духовних цінностей інших країн і народів, що є основою соціокультурної компетентності і готовності до взаємодії в умовах полікультурного професійного спілкування. 4 Дьячкова Я.О. Завантажити
4 Економічна теорія та економічна політика Економічна теорія як фундаментальна базова навчальна дисципліна формує систему знань щодо явищ, процесів, закономірностей та суперечностей господарської життєдіяльності суспільства, зокрема ринкової ринкової економіки, методів та інструментів їхнього дослідження, способів та засобів вирішення мікроекономічних проблем. 5 Гражевська Н.І. Завантажити
5 Вища математика для економістів Метою навчальної дисципліни є формування базових знань з основ застосування математичного апарату при вирішенні задач у професійній діяльності економіста, розвиток логічного та алгоритмічного мислення, оволодіння основними методами дослідження для розв’язання практичних задач, а також вивчення математичного апарату, який використовується при дослідженні економічних проблем за допомогою економіко-математичного моделювання 5 Ляшенко О.І. Завантажити
6 Сучасні інформаційні технології в економіці Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи компетентностей з питань використання сучасних цифрових технологій, спеціалізованого програмного забезпечення, баз даних та інформаційних системи для розв’язання складних спеціалізованих задач з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 4 Іванченко І.О. Завантажити
7 Економічна історія Навчальна дисципліна присвячена вивченню господарського розвитку провідних країн світу від стародавніх часів до сучасності, динаміки перетворень господарських форм в суперечливому поєднанні з позаекономічними факторами, що впливають на економічне життя національних спільнот (релігійно-культурними традиціями, політико-правовими, географічними та іншими чинниками). 5 Назаров І.В. Завантажити
8 Демографія Навчальна дисципліна формує у студентів теоретичні знання та практичні навички аналізу демографічних процесів, використання джерел статистичної інформації; основних методів кількісного оцінювання та опису закономірностей відтворення населення певного регіону, країни в конкретних умовах часу; сучасних тенденцій формування чисельності населення, еволюції його статево-вікового складу та характеру дожиття; сутності, інтенсивності та перебігу демовідтворювальних процесів, а також сучасних тенденцій міграційних процесів. 3 Трубник Т.Є. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Українська та зарубіжна культура Метою дисципліни є формування здатності до критичного мислення, вміння застосовувати елементи критичного мислення у процесі навчання та професійної діяльності; опанування знань щодо сучасних проблем розвитку української культури як складової загальноєвропейського культурного простору в умовах європейської інтеграції та глобалізації; вміння описувати та аналізувати феномени світової та української культури засобами академічного письма. 3 Погорілий А.О. Завантажити
2 Іноземна мова професійного спрямування Метою курсу Іноземної мови професійного спрямування є формування професійно спрямованої англомовної комунікативної компетентності здобувачів освіти. Курс сприяє як формування та вдосконаленню мовних знань, так і набуттю знань про професійно-трудову сферу спілкування фахівців; навчанню особливостей професійної культури країни, мова якої вивчається; розширенню кругозору, підвищенню загальної культури та поглибленню гуманітарних знань; розвиткові навичок XXI століття; вихованню толерантності і поваги до духовних цінностей інших країн і народів, що є основою соціокультурної компетентності і готовності до взаємодії в умовах полікультурного професійного спілкування. 5 Полонська І.П. Завантажити
3 Основи “зеленої” економіки Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів знань, навичок і світогляду, необхідних для прийняття рішень у їхній подальшій професійній діяльності згідно з принципами сталого розвитку та екологізації економіки. Розглядаються сутність та методологічні засади становлення і розвитку «зеленої» економіки на споживчому рівні, на рівні бізнесу як базового компоненту екологізації економіки, на рівні галузей, міст та держави. Особлива увага приділяється дослідженню проблем та перспектив розвитку «зеленої» економіки в Україні. 3 Гацька Л.П. Завантажити
4 Економічна теорія та економічна політика Економічна теорія як фундаментальна базова навчальна дисципліна формує систему знань щодо явищ, процесів, закономірностей та суперечностей господарської життєдіяльності суспільства на рівні національної економіки та світового господарства в цілому, методів та інструментів їхнього дослідження, способів та засобів вирішення економічних проблем. 5 Гражевська Н.І. Завантажити
5 Теорія ймовірностей та математична статистика Навчальна дисципліна знайомить студентів з основними поняттями теорії ймовірностей та математичної статистики, їх застосуванням в економічних дослідженнях та розвиває навички математичного моделювання та статистичного аналізу даних. Курс допоможе студентам зрозуміти, як збирати та аналізувати дані та як здійснювати висновки на основі статистичного аналізу. Також, курс допоможе студентам зрозуміти важливість теорії ймовірностей та математичної статистики у сучасній економіці та бізнесі для розв’язання реальних економічних проблем 4 Банна О.Л. Завантажити
6 Статистика для економістів Розглядаються методологічні засади і основні етапи статистичного дослідження, програмно-методологічні й організаційні питання статистичного спостереження, види і принципи вибору статистичних показників, методи статистичної обробки та аналізу закономірностей соціально-економічних явищ і процесів, обгрунтування висновків і прогнозування. 5 Мазуренко О.К. Завантажити
7 Менеджмент Навчальна дисципліна «Менеджмент» має на меті формування засад управлінського мислення та навичок до самовизначення і самореалізації у професійній діяльності. Дисципліну сфокусовано на систематизації уявлень про менеджмент як науку, практику і мистецтво управління в організаціях різних видів економічної діяльності, а також прикладних аспектах застосування сучасного професійного інструментарію менеджменту. 5 Білорус Т.В. Завантажити
Другий рік навчання
ІІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Іноземна мова професійного спрямування Метою курсу Іноземної мови професійного спрямування є формування професійно спрямованої англомовної комунікативної компетентності здобувачів освіти. Курс сприяє як формування та вдосконаленню мовних знань, так і набуттю знань про професійно-трудову сферу спілкування фахівців; навчанню особливостей професійної культури країни, мова якої вивчається; розширенню кругозору, підвищенню загальної культури та поглибленню гуманітарних знань; розвиткові навичок XXI століття; вихованню толерантності і поваги до духовних цінностей інших країн і народів, що є основою соціокультурної компетентності і готовності до взаємодії в умовах полікультурного професійного спілкування. 5 Діденко І.О. Завантажити
Борисенко О.А.
2 Мікроекономіка Мікроекономіка – розділ економічної теорії, метою якого є вивчення механізму прийняття рішень суб’єктами ринкових відносин – індивідами, домашніми господарствами, підприємствами, організаціями, – які прагнуть максимізувати власну вигоду в умовах обмеженості ресурсів, а також вирішення проблеми оптимального розміщення благ та ресурсів в економіці. Курс складається з таких розділів: теорія споживання, теорія виробництва та витрат, аналіз ринкових структур, ринки ресурсів, часткова та загальна рівновага, зовнішні ефекти, теорія суспільного вибору. 5 Ігнатюк А.І. Завантажити
3 Маркетинг Навчальна дисципліна спрямована на формування системи знань щодо суті та змісту маркетингу як теорії і практики прийняття управлінських рішень відносно всіх аспектів ринково-продуктової діяльності суб‘єктів господарювання, а також практичних навичок щодо виявлення ринкових проблем та можливостей, відбору цільових ринків, розробки стратегій ринкової діяльності, створення організаційних структур управління, розробки стратегічних планів і програм, підбору персоналу, оцінки ефективності управління тощо, для підготовки якісно нових управлінців, що відповідають викликам сучасної ринкової ситуації 5 Дьоміна О.М. Завантажити
4 Фінанси Навчальна дисципліна спрямована на формування цілісної системи знань про сутність і форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин у суспільстві, механізм функціонування і впливу фінансів, склад і структуру фінансової системи, фінансові органи та інституції, засади формування та функціонування окремих сфер та ланок фінансової системи; сформувати уміння і навички щодо об’єктивної оцінки економічних процесів для вирішення актуальних питань теорії та практики фінансів 5 Рожко О.Д. Завантажити
5 Сучасні економічні системи Навчальна дисципліна спрямована на оволодіння фундаментальними і прикладними знаннями щодо сутності, структури, типологізації, інституційно-організаційного впорядкування, закономірностей функціонування та розвитку сучасних економічних систем. 5 Гражевська Н.І. Завантажити
6 Теорія та політика ціноутворення Курс «Теорія та політика ціноутворення» надає знання теоретичних і практичних основ ціноутворення, досвід встановлення цін на продукцію підприємства. Принципи ціноутворення розглядаються в навчальній дисципліні як процес встановлення і розробки ціни на товари та послуги (цінності), котрі базуються на поняттях попиту, пропозиції, вартості у товарно-грошовому обігу. Вивчення навчального матеріалу дисципліни сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки студентів і формуванню в них практичних навичок з ціноутворення в умовах ринкових відносин. 5 Селезньова Р.В. Завантажити
ІV семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Філософія Навчальна дисципліна ознайомлює студентів із філософською думкою в її історичному розвитку та сучасному стані, з фундаментальним способом осягнення підвалин людського існування, пізнання і діяльності, опосередкованих особливостями відповідної їм соціокультурної доби. Надає цілісне уявлення про специфіку філософського знання, його проблематику, поняття та категорії, структуру. Показує методологічну роль філософського знання в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття. Ознайомлює із основними закономірностями розвитку природи та суспільства і місця людини у світі. 4 Сайтарли І.А. Завантажити
2 Науковий образ світу Навчальна дисципліна дає огляд історії розвитку наукової думки, окреслює визначальні відкриття, які дозволяють осягнути сучасну наукову картину світу – поточний стан справ та тенденції розвитку, дає цілісне уявлення про появу та особливості Всесвіту, його закономірності та аналіз подальшого розвитку, знайомить слухача з загальними засадами сучасної науки, що виходять на передній план у час бурхливого розвитку інформаційних технологій. 3 Сохацький В.П. Завантажити
3 Макроекономіка Макроекономіка як складова частина економічної теорії спрямована на виявлення закономірностей функціонування національної економіки як цілісної системи (рівень держави), умов формування загальної рівноваги, причин її порушення (економічних криз, інфляції, безробіття тощо), є теоретичною основою макроекономічної політики уряду (фінансової, монетарної, соціальної, зовнішньоекономічної). 5 Красота О.В. Завантажити
4 Економіка підприємства Діяльність суб’єктів господарювання, як основної ланки економіки, має важливе значення в сучасному економічному розвитку України. Курс передбачає вивчення основ господарської діяльності підприємств, аналіз ефективності використання ресурсів, визначення продуктивності функціонування господарюючих суб’єктів. Відповідно, дисципліна «Економіка підприємства» є об’єктивно необхідною в процесі підготовки висококваліфікованих економістів. 5 Микитюк О.П. Завантажити
5 Бухгалтерський облік Навчальна дисципліна спрямована на формування системи знань щодо теоретико-методичних, нормативних та практичних особливостей організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності суб’єктами господарювання в Україні; формування практичних навичок щодо документального оформлення, оцінки та відображення в системі бухгалтерських рахунків фактів фінансово-господарської діяльності підприємства методом подвійного запису. 4 Мисака Г.В. Завантажити
6 Історія економічних учень Навчальна дисципліна «Історія економічних учень» формує систему знань сутності, закономірностей та чинників історичного процесу ґенези й розвитку донаукових та наукових економічних учень, а також змістовного наповнення його основних етапів; теоретико-методологічних здобутків провідних наукових напрямів та шкіл економічної теорії у їх історичній еволюції, в єдності економічної ортодоксії та гетеродоксії; теоретичного та науково-практичного внеску їх очільників та представників в історичний розвиток позитивної і нормативної економічної теорії. 5 Гайдай Т.В. Завантажити
7 Курсова робота з Історії економічних учень Курсова робота з навчальної дисципліни «Історія економічних учень» – це вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, написання і захист якої сприяє закріпленню та поглибленню отриманих студентами у навчальному процесі знань; ознайомленню з теоретико-методологічними основами різних наукових традицій, напрямів, течій та шкіл; творчо-критичному аналізу економічних поглядів їх засновників і представників; набуттю навичок опрацювання першоджерел та історико-економічної літератури; формуванню на цій основі вміння самостійно планувати, проводити та презентувати наукове дослідження, готувати його результати до оприлюднення. 1 Гайдай Т.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
8 Психологія масової поведінки Метою навчальної дисципліни є опанування студентами основних психологічних закономірностей функціонування масової та групової свідомості, поглиблення уявлень про природу соціально-економічної поведінки, її мотиви, чинники та механізми, а також методи її вивчення і управління нею. 3 Фролов П.Д. Завантажити
9 Історія мистецтв Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основами сучасних мистецьких процесів та важливими періодами історії розвитку світового мистецтва; надання студентам базових знань про основні аспекти історичного розвитку образотворчого т а театрального мистецтва, архітектури, скульптури, графіки; продемонструвати вплив політичного контексту на види та форми розвитку мистецтва; прослідкувати головні тенденції озвитку сучасного артринку в Україні, Західній Європі та США, а також проаналізувати специфіку т а різновиди сучасних музеїв мистецтва. 3 Іваницька Л.В. Завантажити
10 Субкультури та стилі життя Навчальна дисципліна спрямована на вивчення форм, змісту і засобів буденних взаємодій як основ формування стилів життя різноманітних соціокультурних груп. Дисципліна виходить з того, що повсякденна соціальна життєдіяльність є інтуїтивно вірогідною, зрозумілою, самоочевидною, не потребує наукового пояснення і перевірок, а отже, глибоко накладається на свідомість і панує над стилями життя у різних соціокультурних просторах. Стилі життя складаються з базису і надбудови, де базис – це зразки й навички життєдіяльності, засвоєні через соціалізацію, а надбудова – індивідуальні рефлексії і вибори. 3 Тащенко А.Ю. Завантажити
11 Історія релігій Навчальна дисципліна знайомить студентів з історією і розвитком релігій світу, причин появлення релігійних вірувань. Дається загальне теоретичне уявлення про характер і специфіку концепцій теорії релігії, розглядається процес зародження релігійних вірувань в суспільстві, фактори і умови, що сприяли цьому, різні типи і форми релігій, їх взаємозв’язок і можливості, межі впливу на розвиток суспільства в минулому і на сучасному етапі. Враховуючи специфіку аудиторії, особлива увага звертається на співвідношенні конфесійного і політичного факторів. 3 Кондратьєва І.В. Завантажити
12 Географія населення і розселення Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних положень з географії населення: географії рас та етногеографії, геодемографічних особливостей відтворення (природного та механічного руху населення), структури населення, ознайомленням з сучасними теоріями народонаселення та регіональними прогнозами ООН, якісними (за ІЛР) та соціально-економічними (рівень та якість життя) характеристиками, а також вивченню географії розселення населення, а саме: класифікація поселень (за різними ознаками), їх типологія, форми розселення, процеси формування систем розселення, агломерування та урбанізації, теорія світових міст, базові положення геоурбаністики, особливості розселення в сільській місцевості та надається характеристика цих процесів в світі та в Україні. 3 Кочеткова І.В. Завантажити
Третій рік навчання
V семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Інвестування та інвестиційна політика Курс інвестування та інвестиційної політики формує комплекс знань і практичних навичок у галузі інвестування, розробки та реалізації інвестиційної політики, які є основою для забезпечення економічного розвитку і розширеного відтворення національних підприємств в умовах ринкової економіки; розкриваються форми інвестування, інструментарій обґрунтування інвестиційних рішень, основні положення інвестиційного проектування, принципи формування та оптимізації портфеля реальних і фінансових інвестицій. 5 Кухта П.В. Завантажити
2 Міжнародна економіка Навчальна дисципліна концентрує увагу на економічних відносинах, що формуються між суб’єктами різних рівнів (підприємствами, державами, інтеграційними об’єднаннями, міжнародними організаціями) міжнародної економічної системи в процесі їхніх зовнішньоекономічних взаємозв’язків, та особливості впливу зовнішньоекономічних зв’язків на національні економіки. 5 Руденко Н.В. Завантажити
3 Інтелектуальна власність Навчальна дисципліна присвячена дослідженню сутності, принципів та особливостей реалізації економічних відносин у сфері інтелектуальної власності в умовах формування постіндустріального суспільства, а також прикладних аспектів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та механізму господарського обороту результатів інтелектуальної діяльності. Аналізуються функції, структура інтелектуального капіталу та його роль у забезпеченні розширеного суспільного відтворення 5 Вірченко В.В. Завантажити
4 Економічний аналіз Навчальна дисципліна присвячена вивченню аналітичних можливостей фінансової звітності, теоретичних, методичних і організаційних засад проведення економічного аналізу на вітчизняних підприємствах. Висвітлює ціленаправлену діяльність аналітика, яка полягає в ідентифікації показників, факторів і алгоритмів, які дозволяють давати певну формалізовану факторну характеристику і обґрунтування фактів господарського життя як тих, що мали місце в минулому, так і очікуваних або запланованих до здійснення в майбутньому, систематизувати і оптимізувати можливі варіанти дій. 5 Головко В.І. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
5 Інтелектуальний капітал (Кластер 1.”Економіка інтелектуальної власності”) Дисципліна « Інтелектуальний капітал» формує у студентів цілісне уявлення про принципи та теоретико-методологічні засади інтелектуального капіталу; категорії, що характеризують економіку знань; розкриває закономірності відтворення та функціонування інтелектуального капіталу. Формує у студентів уміння і навички управління інтелектуальним капіталом, впровадження об’єктів інтелектуальної власності у виробництво інноваційної продукції, розкриває способи комерціалізації людського, структурного та споживчого капіталу у професійній діяльності, розкриває основи оцінки та захисту нематеріальних активів. 5 Лозова Г.М. Завантажити
6 Економіка інтелектуальної власності (Economics of Intellectual Property) (Кластер 1.”Економіка інтелектуальної власності”) Навчальна дисципліна присвячена дослідженню сутності, принципів та особливостей реалізації економічних відносин у сфері інтелектуальної власності в умовах становлення постіндустріального суспільства. Проаналізовано фінансові механізми економічного обороту інтелектуального капіталу та функціонування ринку об’єктів інтелектуальної власності. Досліджено функції, структуру інтелектуального капіталу та його роль у розвитку інноваційної діяльності підприємства. Сформульовано концептуальні основи інтелектуальної безпеки підприємства в глобальному економічному середовищі. 5 Вірченко В.В. Завантажити
7 Макроекономічна політика (Кластер 2 “Економіка та економічна політика”) Метою навчальної дисципліни є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок з питань реалізації державної макроекономічної політики, висвітлення змісту та основних інструментів реалізації фінансової, монетарної, соціальної та зовнішньоекономічної політик, розкриття дії макроекономічних механізмів, за допомогою яких держава здійснює свої функції щодо досягнення економічної стабілізації та забезпечення сталого економічного розвитку. 5 Красота О.В. Завантажити
8 Самоменеджмент (Кластер 2 “Економіка та економічна політика”) Метою курсу є набуття теоретичних знань та практичних навичок застосування інструментарію самоменеджменту для особистісного становлення і розвитку фахівця; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому фахівцеві для професійної та управлінської діяльності; розвиток умінь організовувати особисту роботу і роботу команди. 5 Жилінська О.І. Завантажити
VІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Страхування Навчальна дисципліна формує уявлення про сутність та класифікацію страхуванню, специфіку ризиків та підходів до управління ними; особливості та структуру страхового ринку, роль страхових посередників у сучасних умовах; регламентування та організацію діяльності страхових компаній, роль державного страхового нагляду; специфіку надання послуг з особистого, майнового страхування та страхування відповідальності; оцінювання фінансової стійкості та платоспроможності страховика. 5 Ткаченко Н.В. Завантажити
2 Інформаційна економіка Курс інформаційної економіки створює важливу базу знань та вмінь із узагальнення та використання в господарський практиці актуальних проблем, пов’язаних із інформаційною проблематикою, дозволяє розкрити зміст інформаційної економіки, її онтологічний і гносеологічний аспекти; висвітлює широкий спектр сучасних теорій, у яких присутні аспекти інформаційної економіки та економіки знань. 5 Маслов А.О. Завантажити
3 Управління фінансовими ризиками Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних та методологічних засад управління фінансовими ризиками; висвітленню практичних аспектів ризик-менеджменту з урахуванням особливостей різних суб’єктів господарювання. Дисципліна розкриває практичну значимість ризик-менеджменту, його роль в системі корпоративного управління. 5 Ерастов В.І. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
4 Ринок інтелектуальної власності (Кластер 1.”Економіка інтелектуальної власності”) Дисципліна « Ринок інтелектуальної власності» формує у студентів систему базових теоретичних знань із природи та історії розвитку ринку інтелектуальної власності, розкриває закономірності розвитку та функціонування ринку інтелектуальної власності. В дисципліні розкрито діалектику взаємозв’язку складових елементів ринку інтелектуальної власності, його структура та інфраструктура, визначено місце і роль ринку ІВ в ринковій системі. Визначено механізм регулювання ринку інтелектуальної власності, аналіз прийняття рішень суб’єктами ринкових відносин. Досліджено національний та міжнародний ринки ІВ, їх співвідношення і взаємодію. 5 Лозова Г.М. Завантажити
5 Детінізація ринку інтелектуальної власності (Кластер 1.”Економіка інтелектуальної власності”) Метою навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу знань і необхідних практичних навичок з питань економічної природи тіньової економіки; об’єктивних та суб’єктивних причини її виникнення в різних суспільствах і, зокрема, на ринку інтелектуальної власності; особливості тінізації економіки в залежності від розвиненості ринку інтелектуальної власності; впливу глобалізації на ринок інтелектуальної власності в Україні та поширення (або ні) тіньової економіки; легалізації та детінізації економіки з метою її обмеження на ринку інтелектуальної власності. 5 Мазур І.І. Завантажити
6 Економічна історія та історія економічної думки України (Кластер 2 “Економіка та економічна політика”) Навчальна дисципліна «Економічна історія та історія економічної думки України» присвячена вивченню розвитку продуктивних сил, генезису типів і форм господарювання в Україні в різні історичні епохи, а також змісту, передумов і закономірностей еволюції української економічної думки в контексті основних напрямів в історії світової економічної науки. 5 Назаров І.В. Завантажити
7 Теорія і практика диджіталізованого перекладу англійською мовою для економістів і менеджерів (Кластер 2 “Економіка та економічна політика”) Курс теорії і практики диджіталізованого перекладу англійською мовою для економістів і менеджерів спрямовано на формування навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій для пошуку, оброблення та аналізу англійською і українською мовами інформації з економіки та економічної політики з різних джерел для розв’язання завдань економічної діяльності 5 Петровський М.В. Завантажити
8 Екологічна економіка та політика сталого розвитку Навчальна дисципліна концентрує увагу на вивченні теоретичних основ взаємодії суспільства та природи, взаємозв’язків між економічним зростанням та сталим розвитком, принципів екологічної економіки, ролі та значення державної підтримки «зеленої» економіки. Курс присвячено вивченню проблем «зеленої» трансформації міст, «зеленого» будівництва як матеріальної основи трансформації міст, аналізу екстерналій в екологічній економіці, дослідженню питань формування та розвитку екологічного підприємництва, що сприятиме набуттю комплексних знань та практичних навичок щодо підвищення ефективності реалізації принципів «зеленої» економіки як стратегічної моделі розвитку економіки. 5 Мурована Т.О. Завантажити
9 Організація бізнес-процесів на підприємстві Метою навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу професійних знань із теоретичних та практичних засад щодо забезпечення ефективної організації бізнес-процесів на підприємстві. Розглядаються такі основні теми, як характеристика процесного підходу на підприємстві, організаційний розвиток підприємства, технології моделювання та опису бізнес-процесів на підприємстві; сучасні підходи щодо документації бізнес-процесів; оптимізація бізнес-процесів; використання сучасних методів нормування процесів; проектування бізнес-процесів на підприємстві. 5 Піменова О.В. Завантажити
Четвертий рік навчання
VIІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Економетрика Мета дисципліни – ознайомлення студентів з методами досліджень, тобто методами перевірки, обґрунтування, оцінювання кількісних закономірностей та якісних тверджень (гіпотез) в мікро- та макроекономіці на основі аналізу статистичних даних. Знання, здобуті студентами під час вивчення економетрики, широко застосовуються в економіці та економічній політиці, менеджменті, маркетингу, фінансовій справі тощо. 4 Ставицький А.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
2 Управління інтелектуальною власністю (Кластер1 “Економіка інтелектуальної власності”) Метою навчальної дисципліни є формування у студентів управлінського мислення та фахових компетентностей щодо управління інтелектуальною власністю організацій за невизначеності умов і вимог, особливостей міжнародної та національної систем управління інтелектуальною власністю, ліцензування у сфері інтелектуальної власності, організації захисту прав інтелектуальної власності 5 Корнілова І.М. Завантажити
3 Фінансово-економічні механізми комерціалізації інтелектуальної власності (Commercialization of Intellectual Property Rights: Financial and Economic Mechanism) (Кластер 1 “Економіка інтелектуальної власності”) Навчальна дисципліна присвячена дослідженню фінансово-економічних механізмів, які сприяють впровадженню об’єктів інтелектуальної власності в комерційний оборот, забезпечують відповідний ризик-менеджмент комерціалізації інтелектуальної власності та прискорюють її трансформацію. в інтелектуальний капітал інноваційних малих і середніх підприємств. Визначено роль різних механізмів залучення капіталу на різних етапах життєвого циклу венчурного підприємства. Досліджуються новітні фінансово-економічні механізми комерціалізації інтелектуальної власності, включаючи обмін патентами, продаж і повернення ліцензій, сек’юритизацію інтелектуальних активів тощо. 5 Вірченко В.В. Завантажити
4 Мікроекономічна політика (Кластер 2 “Економіка та економічна політика”) Курс мікроекономічної політики має своїм змістом вивчення наступних проблем: переваги та недосконалості ринкового механізму та їх корекція за допомогою заходів державної економічної політики; суб’єкти, види та інструменти державної мікроекономічної політики; політика в галузі забезпечення суспільним благами; політика удосконалення функціонування держави. 5 Слухай С.В. Завантажити
5 Статистичні методи дослідження економічних процесів (Кластер 2 “Економіка та економічна політика”) Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо кількісної оцінки соціально-економічних явищ і процесів. Навчальна задача курсу полягає у вивченні основних методів і методик збору, оброблення та аналізу статистичної інформації щодо економічної діяльності. 5 Моторина Т.М. Завантажити
6 Бізнес-планування Курс бізнес-планування формує уявлення про теоретичні та прикладні аспекти розробки бізнес-планів; аналізується методичний інструментарій розробки маркетингового, виробничого, організаційного та фінансового обґрунтування доцільності реалізації підприємницьких проектів в умовах невизначеності ринкового середовища 5 Голованенко М.В. Завантажити
7 Дослідження операцій в економіці Навчальна дисципліна спрямована на формування базових теоретичних знань і практичних навичок знаходження оптимальних рішень для управління цілеспрямованими організаційно-економічними системами і процесами на основі методів економіко-математичного моделювання. Розглядаються моделі оптимізації планів виробництва, розподілу ресурсів, прийняття рішень, задачі транспортної логістики та логістики запасів, задачі упорядкування та координації бізнес-проектів, а також методи моделювання раціональної поведінки економічних систем в умовах ризику, невизначеності та конфлікту. 5 Федоренко І.К. Завантажити
8 Митно-тарифна політика Навчальна дисципліна спрямована на вивчення теоретичних основ та механізму реалізації державної митної політики в умовах інтеграції країни в систему світогосподарських зв’язків. Основна увага приділяється вивченню сутності митного тарифу як основного інструменту митної політики держави та особливостей застосування різноманітних видів мита, а також інших митних податків. 5 Грищенко Т.В. Завантажити
9 Україна у європейському просторі Навчальна дисципліна спрямована на вивчення соціологічного способу пояснення поведінки людей та розгортання різноманітних суспільних процесів в Україні у порівнянні з європейськими суспільствами. Значна увага приділяється формуванню вміння студентів працювати з соціологічними даними, що здатні якісно доповнювати економічну статистику, та аналізувати економічні процеси з урахуванням їхніх соціальної та культурної складових: типових потреб, мотивацій, проблем, цінностей, установок, смислів, норм, правил, стереотипів, стилів життя. 5 Тащенко А.Ю. Завантажити
10 Споживча поведінка (Consumer behavior) Навчальна дисципліна присвячена дослідженню економічних основ прийняття споживчих рішень, аналізу внутрішніх і зовнішніх впливів на поведінку споживачів. Курс на основі методології соціологічних експериментів і маркетингових досліджень. Досліджено принципи мікроекономічного аналізу споживчої поведінки та роль споживчої демографії, психографіки та цінностей у процесі прийняття економічних рішень суб’єктами ринку. Курс передбачає вивчення на практиці сфер застосування аналізу поведінки споживачів у сегментації ринку та стратегічному управлінні бізнесом. 3 Вірченко В.В. Завантажити
11 Кількісний аналіз емпіричних даних Формує уявлення по способи збору, обробки та аналізу інформації; практичному використанні сучасних технологій статистичного моделювання і прогнозування складних соціально-економічних явищ і процесів; підготовки обґрунтованих висновків, що дозволяють спеціалістам приймати раціональні управлінські рішення 3 Мазуренко О.К. Завантажити
12 Міжкультурна комунікація: теорія і соціальна практика Навчальна дисципліна знайомить студентів із засадничими етапами і особливостями розвитку міжкультурної комунікації як галузі наукового знання в умовах сучасної глобалізації. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток студента, спрямована на формування бікультурної/мультикультурної особистості в сучасному глобальному світі. Особлива увага приділяється аналізу комунікації між представниками різних національних і лінгвокультурних спільнот, мовним стереотипам і нормам поведінки, усталеним моделям сприйняття та оцінювання явищ і предметів представниками різних народів та культур. 3 Іщенко О.М. Завантажити
13 Історія та теорія націй та націоналізмів Навчальна дисципліна покликана ознайомити студентів із сучасними підходами та теоріями до формування націй та історією формування націоналістичних ідеологій. Дисципліна складається із двох тематичних блоків: в першому розглядаються теоретичні дискусії щодо домодерних та модерних націй, теоретичні дискусії різних галузей країнознавчих досліджень, в другому – використання країнознавчих досліджень у практичній діяльності, генези ідеології націоналізму. 3 Патриляк І.К. Завантажити
14 Антична міфологія і сучасність Навчальна дисципліна розкриває особливості релігійно-міфологічних уявлень народів Давньої Європи та вплив цих уявлень на формування художньої культури доби античності та раннього середньовіччя. На матеріалі писемних джерел, пам’яток образотворчого мистецтва, археології та епіграфіки студенти знайомляться з міфологічними традиціями давніх етнокультурних спільнот, у т. ч. найдавнішого землеробського населення Європи, ранніх індоєвропейців, давніх греків та італіків, скіфів, фракійців, кельтів, германців, ранніх слов’ян тощо. Особлива увага приділена пам’яткам стародавнього мистецтва, які відображають світоглядні уявлення давніх європейців, а також рецепції стародавньої духовної культури в мистецтві нової та новітньої доби. 3 Казакевич Г.М. Завантажити
15 Глобалізація та міжнародна фінансова система (Globalization and International Financial System) Дисципліна знайомить студентів з роллю та впливом міжнародної фінансової системи на національну економіку в умовах глобалізації. Постійне зростання такої ролі доводиться під час останніх фінансових криз, показуючи, що вона виходить із міжнародних фінансових організацій і потребує трансформації. Огляд міжнародної фінансової системи дає перспективи щодо розвитку основних елементів національної фінансової системи та аспектів, що сприяють фінансовим кризам та глобалізації, та пропонує засоби захисту, запропоновані економістами для вирішення основної проблеми. Мета курсу – сформувати розуміння студентами основних принципів глобалізації в сучасній фінансовій архітектурі з метою використання практичних знань, отриманих при аналізі макроекономічних процесів. 3 Погрібна Н.В Завантажити
16 Електронна комерція Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань і практичних навичок з методів та засобів проведення ділових операцій та угод в сфері електронної комерції. Розглядаються напрями розвитку структурних складових електронної комерції, їх інституційне супроводження в Україні та на світовому ринку, сучасне програмне, апаратне, технологічне та інформаційне забезпечення функціонування певних напрямів в сфері електронної комерції 3 Затонацька Т.Г. Завантажити
17 Психологія реклами Метою навчальної дисципліни є забезпечення загальної теоретичної підготовки студентів у розумінні психологічної природи та сутності реклами, а також в оволодінні основними навичками психологічного забезпечення рекламної діяльності. 3 Кліменко І.В. Завантажити
18 Історія пропаганди Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи наукових знань щодо пропаганди через історичну ретроспективу і сучасну практику, розвиток у них здатності експертного оцінювання і аналізу пропагандистських процесів. 3 Федірко І.П. Завантажити
19 Електронне урядування Метою навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу професійної компетентності щодо системи електронного урядування з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій, ознайомлення з нормативно-правовою базою з питань електронного урядування, сутністю, принципами, функціями, етапами впровадження та основними проблемами, пов’язаними з цим процесом. 3 Неліпа Д.В. Завантажити
VIІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Основи трудового права Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів сукупності знань та навичок, необхідних для правильного застосування положень норм права, що регламентують порядок укладення, зміни та припинення трудового договору, основні положення щодо колективного договору, робочого часу, часу відпочинку, охорони праці, нормування та оплати праці, дисципліну праці, відповідальність сторін трудового договору, нагляду та контролю за додержанням законодавства в сфері праці, захист трудових прав. 2 Занфірова Т.А. Завантажити
2 Виробнича практика Виробнича практика спрямована на поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами освіти за час навчання; набуття і удосконалення практичних навичок і умінь; формування та розвиток у здобувачів освіти професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації; оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності; передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні відповідного обсягу практичних знань і умінь відповідно до профілю спеціальності. 9 Маслов А.О. Завантажити
3 Комплексний підсумковий іспит за освітньою програмою “Економіка та економічна політика”
Дисципліни вільного вибору студента
4 Страхування інтелектуальної власності (Кластер 1 “Економіка інтелектуальної власності”) Курс «Страхування інтелектуальної власності» присвячений інтелектуальній власності як основі інноваційної економіки та страхуванню її об’єктів. В курсі дано характеристику об’єктів страхування інтелектуальної власності, способів і методів патентного захисту технологічних розробок, розглянуто роль страхування інтелектуальної власності для інноваційних венчурних компаній, способи захисту інтелектуальної власності у світі. 5 Гудзь Г.О. Завантажити
5 Методологія наукового пізнання (Кластер 2 “Економіка та економічна політика”) Навчальна дисципліна вивчає методологічні закономірності розвитку наукових систем та діяльність суб’єктів пізнання. Задача курсу полягає в дослідженні розвитку науки та економічної теорії в різних парадигмах пізнання та їх творче осмислення. 5 Ільїн В.В. Завантажити
6 Економічна теорія добробуту Курс економічної теорії добробуту формує уявлення про сутність та основні етапи становлення економіки добробуту, визначення її місця у системі соціально-економічних відносин, оцінку динаміки показників рівня життя населення, дослідження відносин розподілу і перерозподілу доходів населення, можливостей зростання добробуту і реалізації ефективної політики соціального захисту та соціального забезпечення на сучасному етапі. 5 Томчук-Пономаренко Н.В. Завантажити
7 Ринок фінансових послуг та фінансова політика Курс “Ринок фінансових послуг та фінансова політика” формує уявлення про ринок фінансових послуг, його структуру та значення у забезпеченні стійкості бізнесу, добробуту домогосподарств та соціально-економічного розвитку держави в цілому, зокрема через реалізацію високоефективної фінансової політики. 5 Шолойко А.С. Завантажити
8 Інформаційні технології в економіці Навчальна дисципліна присвячена дослідженню сутності, структури, принципів побудови інформаційних систем, їх ролі у системі соціально-економічних відносин, а також напрямів застосування інформаційних систем у різних сферах економічної діяльності. Курс надає можливість ознайомитися як з теоретичними основами функціонування інформаційних систем, так і з прикладними аспектами впровадження і використання інформаційних систем підприємствами, організаціями, фінансовими інститутами, а також в рамках системи державних фінансів. 5 Вірченко В.В. Завантажити
9 Статистичні аналітичні системи Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів зі статистичним програмуванням та оволодіння ними основними прийомами здійснення статистичного аналізу за допомогою програмних засобів SAS, формування вміння візуалізації та інтерпретації результатів з метою встановлення тенденцій і закономірностей розвитку та прийняття рішень 5 Ковтун Н.В. Завантажити
10 Управління персоналом Навчальна дисципліна «Управління персоналом» систематизує уявлення про управління персоналом як функціональну сферу менеджменту, на цій основі формує управлінське мислення та навички, необхідні для самовизначення і самореалізації у діяльності, пов’язаній із формуванням, використанням і розвитком персоналу у сучасних організаціях. 4 Білорус Т.В. Завантажити
11 Зовнішньоторговельна політика і глобальна торгова система Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань щодо закономірностей функціонування і розвитку сучасної системи міжнародної торгівлі, особливостей її регулювання на національному, регіональному та глобальному рівні для формування ефективної зовнішньоторговельної політики країни 4 Середа В.І. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університеті. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору *