Структура програми

Освітня-професійна програма “Економіка  (мова навчання англійська/українська)/ Economics”

Опис освітньої програми 

Загальний обсяг кредитів ОП “Економіка  (мова навчання англійська/українська)/Economics” складає 240 кредитів, серед них 180 кредитів – обов’язкові компоненти та 60 кредитів – дисципліни вільного вибору.

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Introduction to  University Studies / Вступ до університетських студій
 • Метою дисципліни є формування системного уявлення студентів про провідні, визначальні тенденції університетського навчання, сприяння адаптації до навчання в університеті.
2 Баженова О.В. Завантажити
2 Economics / Економіка
 • Навчальна дисципліна «Економіка» присвячений дослідженню фундаментальних основ, мікроекономічних та макроекономічних аспектів функціонування сучасної економіки. Курс заснований на міждисциплінарній методології, що поєднує аналіз і синтез, теоретичні та прикладні методи навчання. Проаналізовано економічні потреби та інтереси економічних суб’єктів, досліджено основні типи економічних систем, розглянуто загальні форми організації суспільного відтворення. У рамках дисципліни аналізуються теоретичні основи функціонування сучасної ринкової економіки, теорії споживчої поведінки, ринкової рівноваги, конкуренції, капіталу, витрат і доходів. Курс передбачає вивчення на практиці принципів прийняття економічних рішень і вибору в умовах невизначеності на мікро- та макроекономічному рівнях, сутності та інструментів грошово-кредитної і фіскальної політики, механізму ділового циклу та економічного зростання, основних тенденцій глобалізації та економічної інтеграції в ХХІ ст.
5 Вірченко В.В.  Завантажити
3 Economic History / Економічна історія
 • Навчальна дисципліна присвячена вивченню загальних питань методології історико-економічних досліджень, періодизації історії господарства, генезису типів і форм господарювання провідних країн світу в доіндустріальну епоху, закономірностей формування основ індустріального господарства та його особливостей в окремих країнах, трансформацій форм господарювання та організації виробництва в ХХ-ХХІ ст.
6 Лопух К.В. Завантажити
4 Mathematics / Математика
 • У дисципліні “Математика” головна увага приділяється основним поняттям вищої математики: викладаються елементи теорії множин, елементи теорії функцій, теорія границь послідовностей та функцій, а також їх застосування до простих математичних моделей в економіці, а саме, моделі постачання і попиту в мікроекономіці, математичні моделі визначення національного доходу, функції доходу, вартості та прибутку та їх властивості, математична модель складних відсотків. Теорія диференціювання застосовується до маргинальних функцій, таких як функція доходів та витрат, функція виробництва, споживання та заощадження, а також в оптимізації економічних функцій. Інтегрування та матриці є важливою частиною курсу, а їх властивості дуже корисні у вивченні економічних процесів.
5 Самойленко В.Г.  Завантажити
5 Statistics / Статистика
 • Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо кількісної оцінки соціально-економічних явищ і процесів. Навчальна задача курсу полягає у вивченні основних методів і методик збору, оброблення та аналізу статистичної інформації.
4 Ганжа Р.О. Завантажити
6 Socio-Political Studies / Соціально-політичні студії
 • Мета дисципліни – формування знань про особливості сучасного українського суспільства, політики та влади в порівняльному контексті, специфіку соціологічних та політичних знань про проблеми та тенденції розвитку суспільства, політики та влади.
2 Стичинська А.Б. Завантажити
7 Ukrainian and Foreign Culture / Українська та зарубіжна культура
 • Курс має на меті сформувати: 1) уміння критично мислити, уміння застосовувати елементи критичного мислення в процесі навчальної та професійної діяльності; 2) загальне знання сучасних проблем розвитку української культури як складової європейського культурного простору в умовах європейської інтеграції та глобалізації; 3) вміння описувати й аналізувати культурні явища через академічне письмо.
3 Руденко С.В.  Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Economics / Економіка
 • Курс «Економіка» присвячений дослідженню фундаментальних основ, мікроекономічних та макроекономічних аспектів функціонування сучасної економіки. Курс заснований на міждисциплінарній методології, що поєднує аналіз і синтез, теоретичні та прикладні методи навчання. Проаналізовано економічні потреби та інтереси економічних суб’єктів, досліджено основні типи економічних систем, розглянуто загальні форми організації суспільного відтворення. У рамках дисципліни аналізуються теоретичні основи функціонування сучасної ринкової економіки, теорії споживчої поведінки, ринкової рівноваги, конкуренції, капіталу, витрат і доходів. Курс передбачає вивчення на практиці принципів прийняття економічних рішень і вибору в умовах невизначеності на мікро- та макроекономічному рівнях, сутності та інструментів грошово-кредитної і фіскальної політики, механізму ділового циклу та економічного зростання, основних тенденцій глобалізації та економічної інтеграції в ХХІ ст.
5 Вірченко В.В.  Завантажити
2 Economic History / Економічна історія
 • Навчальна дисципліна присвячена вивченню загальних питань методології історико-економічних досліджень, періодизації історії господарства, генезису типів і форм господарювання провідних країн світу в доіндустріальну епоху, закономірностей формування основ індустріального господарства та його особливостей в окремих країнах, трансформацій форм господарювання та організації виробництва в ХХ-ХХІ ст.
6 Лопух К.В. Завантажити
3 Mathematics / Математика
 • У дисципліні “Математика” головна увага приділяється основним поняттям вищої математики: викладаються елементи теорії множин, елементи теорії функцій, теорія границь послідовностей та функцій, а також їх застосування до простих математичних моделей в економіці, а саме, моделі постачання і попиту в мікроекономіці, математичні моделі визначення національного доходу, функції доходу, вартості та прибутку та їх властивості, математична модель складних відсотків. Теорія диференціювання застосовується до маргинальних функцій, таких як функція доходів та витрат, функція виробництва, споживання та заощадження, а також в оптимізації економічних функцій. Інтегрування та матриці є важливою частиною курсу, а їх властивості дуже корисні у вивченні економічних процесів.
6 Кукуш О.Г.  Завантажити
4 Environmental Economics / Економіка навколишнього середовища
 • Курс «Екологічна економіка» має на меті надати студентам знання і навички в контексті економічного розвитку з урахуванням екологічних проблем. Курс демонструє, що економічні цілі не обов’язково суперечать екологічним, і ринки можна використовувати для покращення якості навколишнього середовища. Економіка може допомагати суспільству досягати екологічних цілей.
3 Тюріна А.А. Завантажити
5 Business Administration (Accounting, Finance, Marketing)  / Бізнес адміністрування (облік, фінанси, маркетинг)
 • Модуль «Облік» – формування системи знань з теорії, методики та практики ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності для формування інформації та прийняття на її основі управлінських рішень. Модуль «Фінанси» – формування цілісної системи знань про сутність і форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин у суспільстві, механізм функціонування і впливу фінансів, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інституцій, засади формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи. Модуль «Маркетинг» – управлінських рішень відносно всіх аспектів ринково-продуктової діяльності суб‘єктів господарювання, а також практичних навичок щодо виявлення ринкових проблем та можливостей, відбору цільових ринків, розробки стратегій ринкової діяльності, створення організаційних структур управління, розробки стратегічних планів і програм, підбору персоналу, оцінки ефективності управління тощо, для підготовки якісно нових управлінців, що відповідають викликам сучасної ринкової ситуації.
4 Засадний Б.А.  Завантажити
6 Scientific Image of the World / Науковий образ світу
 • «Науковий образ світу» є невід’ємною дисципліною циклу «Природничі науки». Її вивчення необхідно для формування професійного наукового образу світу фахівців поряд з гуманітарними науками. Наукові методи широко використовуються при вивченні інших дисциплін, які вивчаються в наступних семестрах бакалаврата та в магістратур
3 Висоцький М.В.  Завантажити
7 Probability Theory and Mathematical Statistics / Теорія ймовірності та математична статистика
 • Мета навчальної дисципліни полягає в формуванні у студента базових знань із основ застосування ймовірнісно-статистичного апарату для проведення майбутніх економіко статистичних досліджень.
6 Банна О.Л.  Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Microeconomics / Мікроекономіка (3-й семестр)
 • Даний курс націлений на вивчення одного з основних напрямків економіки – мікроекономіки. Головними завданнями цієї дисципліни є: виявлення особливостей функціонування ринкової економіки та ефективного розподілу обмежених ресурсів суспільства; дослідження способів, якими різні економічні агенти (споживачі та фірми) приймають рішення щодо споживання та виробництва, і як ці рішення координуються; вивчення законів попиту та пропозиції, теорії фірми та її складових, теорій виробництва та витрат, а також дослідження ринкових структур. Під час вивчення курсу значну увагу приділено причинам провалів ринків та державній політиці, завданням якої є їх врегулювання.
6 Наумова О.О. Завантажити
2 Macroeconomics / Макроекономіка (3-й семестр)
 • Навчальна дисципліна «Макроекономіка» розглядає проблеми сучасної макроекономіки, які дозволяє студентам отримати знання теоретичного та практичного характеру, розширює економічний світогляд студентів та створити наукову основу для фахової діяльності. Мета дисципліни – формування теоретичних та практичних навичок щодо аналізу макроекономічної ситуації в країні акцентом на застосування практичних інструментів та рекомендацій для вирішень економічних задач.
5 Селезньова Р.В.  Завантажити
3 Mathematical Optimization / Дослідження операцій (3-й семестр)
 • Метою навчальної дисципліни «Математична оптимізація» є формування системного уявлення студентів про аналіз моделей оптимізації та оптимальних рішень
6 Баженова О.В. Завантажити
4 Business Administration (Accounting, Finance, Marketing)  / Бізнес адміністрування (облік, фінанси, маркетинг)
 • Модуль «Фінанси» – формування цілісної системи знань про сутність і форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин у суспільстві, механізм функціонування і впливу фінансів, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інституцій, засади формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи. Модуль «Маркетинг» – управлінських рішень відносно всіх аспектів ринково-продуктової діяльності суб‘єктів господарювання, а також практичних навичок щодо виявлення ринкових проблем та можливостей, відбору цільових ринків, розробки стратегій ринкової діяльності, створення організаційних структур управління, розробки стратегічних планів і програм, підбору персоналу, оцінки ефективності управління тощо, для підготовки якісно нових управлінців, що відповідають викликам сучасної ринкової ситуації.
5 Мєдвєдкова Н.С. Завантажити
5 International Economics / Міжнародна економіка
 • Мета дисципліни – формування у студентів системи знань щодо закономірностей функціонування і розвитку міжнародної економічної системи на сучасному етапі, причин та факторів, що впливають на її розвиток, та вмінь щодо застосування набутих знань під час аналізу мікро- та макроекономічних процесів та надання рекомендацій для прийняття рішень на мікро- та макрорівні
5 Черняк Є.О.  Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Microeconomics / Мікроекономіка
 • Даний курс націлений на вивчення одного з основних напрямків економіки – мікроекономіки. Головними завданнями цієї дисципліни є: виявлення особливостей функціонування ринкової економіки та ефективного розподілу обмежених ресурсів суспільства; дослідження способів, якими різні економічні агенти (споживачі та фірми) приймають рішення щодо споживання та виробництва, і як ці рішення координуються; вивчення законів попиту та пропозиції, теорії фірми та її складових, теорій виробництва та витрат, а також дослідження ринкових структур. Під час вивчення курсу значну увагу приділено причинам провалів ринків та державній політиці, завданням якої є їх врегулювання.
6 Наумова О.О. Завантажити
2 Macroeconomics / Макроекономіка
 • Навчальна дисципліна «Макроекономіка» розглядає проблеми сучасної макроекономіки, які дозволяє студентам отримати знання теоретичного та практичного характеру, розширює економічний світогляд студентів та створити наукову основу для фахової діяльності. Мета дисципліни – формування теоретичних та практичних навичок щодо аналізу макроекономічної ситуації в країні акцентом на застосування практичних інструментів та рекомендацій для вирішень економічних задач.
7 Селезньова Р.В.  Завантажити
3 Econometrics / Економетрика
 • Метою навчальної дисципліни «Економетрика» є формування базових конценцій економетрики: оцінювання лінійних регресійних моделей, проведення основних процедур пост-оцінювання (зокрема, тестування гіпотез). Економетрика є важдивим засобом при проведенні емпіричних досліджень в економічній теорії, а також в процесі прийняття рішень державними установами та бізнес-структурами.
5 Комашко О.В.  Завантажити
4 Mathematical Optimization / Дослідження операцій
 • Метою навчальної дисципліни «Математична оптимізація» є формування системного уявлення студентів про аналіз моделей оптимізації та оптимальних рішень
5 Баженова О.В. Завантажити
5 History of Economic Thought  / Історія економічних вчень
 • Мета дисципліни – формування системи знань про сутність та основні етапи історичного процесу розвитку економічної думки, виникнення провідних економічних ідей, теорій та наукових напрямів у процесі еволюції економіки та суспільства.
6 Лопух К.В. Завантажити
6 Philosophy / Філософія
 • Метою навчальної дисципліни «Філософія» є розвиток здатності до наукового мислення за допомогою розгляду та осягнення методологічного доробку фундаментальних трендів філософії, а також здатності застосовувати отримане знання при аналізі сучасних реалій соціального буття, зокрема, економічного життя.
4 Сайтарли І.А.  Завантажити
Третій рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Econometrics / Економетрика
 • Метою навчальної дисципліни «Економетрика» є формування базових конценцій економетрики: оцінювання лінійних регресійних моделей, проведення основних процедур пост-оцінювання (зокрема, тестування гіпотез). Економетрика є важдивим засобом при проведенні емпіричних досліджень в економічній теорії, а також в процесі прийняття рішень державними установами та бізнес-структурами.
7 Комашко О.В.  Завантажити
2 History of Economic Thought  / Історія економічних вчень (5-й семестр)
 • Мета дисципліни – формування системи знань про сутність та основні етапи історичного процесу розвитку економічної думки, виникнення провідних економічних ідей, теорій та наукових напрямів у процесі еволюції економіки та суспільства.
4 Лопух К.В. Завантажити
3 Microeconomic Principles and Problems / Мікроекономічні принципи та проблеми
 • Курс має своїм змістом дослідження наступних груп проблем мікроекономічної теорії: теорія домогосподарства – споживчий вибір в умовах визначеності та невизначеності; теорія фірми – теорія виробництва та витрат, поведінка фірми в умовах досконалої та недосконалої конкуренції, досконалої та недосконалої інформації; ринкова координація та функціонування ринків ресурсів; оцінювання стану економіки; чинники, що порушують оптимальність функціонування ринків та економіки; суспільний добробут. У результаті опанування дисципліною студент набуває здатність розв’язувати задачі та вирішувати практичні проблеми, що виникають на мікроекономічному рівні економіки, спираючись на концепцію раціональної поведінки господарських суб’єктів.
5 Слухай С.В.  Завантажити
4 Economic Policy and its Institutions / Економічна політика та її інституції
 • Навчальна дисципліна «Економічна політика та її інституції» є однією зі складових комплексної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою «Економіка (мова навчання англійська/українська)» спеціальності 051 «Економіка». Вона присвячена дослідженню основ економічної політики та основних аспектів функціонування її інституцій. Дисципліна грунтується на міждисциплінарній методології, яка базується на використанні аналізу та синтезу, теоретичних та прикладних методів дослідження економічної політики та її впливу на господарське життя.
5 Селезньова Р.В.  Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
6 Economic Comparative Studies / Економічна компаративістика (Блок дисциплін “Economic Policy / Економічна політика”)
 • Навчальна дисципліна «Економічна компаративістика» критично використовує досягнення різних теоретичних шкіл і проводить порівняльний аналіз неокейнсіанських, інституціональних і неоінституціональних, неомарксистских економічних систем. Ці теоретичні й методологічні підходи відповідно розширюють і області дослідження, орієнтуючи на пошук додаткової фактичної бази для порівняльного аналізу. – Методологія і методика, що використовується в дисципліні, базується на методології системного підходу, порівняльному аналізі поведінки відкритих соціальноекономічних систем різних рівнів управління, моделей у просторі та часі. – Актуальність вивчення дисципліни «Економічна компаративістика» в Україні ґрунтується на необхідності остаточного формування та подальшого розвитку національної соціально-економічної моделі
6 Наумова О.О. Завантажити
7 Economic Dynamics / Економічна динаміка  (Блок дисциплін “Quantitative Economics / Кількісна Економіка”) Мета навчальної дисципліни формування базових знань з основ застосування математичного апарату динамічних систем для дослідження економічних процесів 6 Тадеєв Ю.П.  Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Macroeconomic Policy  / Макроекономічна політика
 • Навчальна дисципліна «Макроекономічна політика» зосереджена на питаннях політики та практики в макроекономіці, спрямовані на обговорення найцікавіших, поточних, основних питань у сфері макроекономічної політики. Курс вивчає державний бюджет та його зв’язок із державним боргом, довгострокові та короткочасні наслідки бюджетного дефіциту, скорочення податків та державних витрат, макроекономічні результати різних механізмів монетарної політики, вплив коливань валютних курсів на економіку тощо
6 Красота О.В.  Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
2 Economic Globalization  / Економічна глобалізація (Блок дисциплін “Economic Policy / Економічна політика”)
 • Дисципліна знайомить студентів з роллю та впливом економічної глобалізації на національні та регіональні економічні системи. Огляд глобальної економічної системи дає перспективи щодо розвитку основних елементів національних економік та аспектів, що сприяють інтернаціоналізації та глобалізації. Розглядаються особливості розподілу переваг та недоліків глобалізації, вивчаються заходи протидії негативним наслідкам, запропоновані економістами, науковцями та практиками для вирішення основної проблеми – нерівномірності розподілу втрат. Дисципліна дозволяє розвивати у студентів фундаментальні знання про природу, структуру та функціонування економічних та фінансових систем регіонів світу, їх еволюції та впливу глобалізаційних ефектів.
7 Погрібна Н.В.  Завантажити
3 History of Economic Policy  / Історія економічної політики (Блок дисциплін “Economic Policy / Економічна політика”)
 • Навчальна дисципліна спрямована на пояснення та вивчення змін у здійсненні економічної політики. Соціально-економічні та політичні трансформації у суспільствах породжували нові проблеми, що потребували постійного оновлення наукових основ імплементації державної економічної політики. Навчальний курс дає можливість проаналізувати основні наукові ідеї, концепції, теорії, що використовувались для обґрунтування економічної політики на певному історичному етапі, а також продовжують застосовуватися у сучасній економічній політиці.
6 Лопух К.В. Завантажити
4  Welfare Economics / Економіка добробуту (Блок дисциплін “Economic Policy / Економічна політика”)
 • Навчальна дисципліна присвячена вивченню загальних питань еволюції наукових поглядів та основних концептуальних підходів до розвитку економіки добробуту. Аналізуються характерні відмінності наукових підходів теорії добробуту: (політико-економічного (правого, центристського та лівого); нормативно-статистичного; бюджетно-нормативного) щодо визначення сутності рівня життя та добробуту. Розглядаються такі основні теми: теоретичні аспекти визначення категоріального апарату економіки суспільного сектору; методологія системного аналізу потреб і закону їх зростання в теорії добробуту; системні індикатори економіки суспільного сектору; соціально-економічна політика та напрями її впливу на зростання добробут населення; прояви антидобробуту і маргіналізації населення та завдання соціальноекономічної політики щодо їх подолання; вплив «тіньових» доходів та корупції на життєвий рівень і добробут населення; механізм консюмеризму як складова забезпечення добробуту населення.
6 Томчук-Пономаренко Н.В.  Завантажити
5 Applied Microeconomics / Прикладна мікроекономіка (Блок дисциплін “Quantitative Economics / Кількісна Економіка”)
 • Мета дисципліни – поглиблене вивчання мікроекономічної теорії на основі математичних моделей, що формалізують основні економічні поняття.
7 Ставицький А.В.  Завантажити
6 Decision Making Theory / Теорія  прийняття рішень (Блок дисциплін “Quantitative Economics / Кількісна Економіка”)
 • Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи знань з методології та засобів побудови та використання різних видів економіко-математичних моделей для вирішення різноманітних завдань, пов’язаних з прийняттям рішень, у практичній діяльності за фахом.
6 Подскебко О.С.  Завантажити
7 Data Mining  / Дата майнінг  (Блок дисциплін “Quantitative Economics / Кількісна Економіка”)
 • Мета дисципліни – сформувати у студента систематичне уявлення щодо методів та інформаційних систем, створених для пошуку шаблонів у великих масивах даних, які знаходяться на перетині машинного навчання, статистики та баз даних.
6 Чорноус Г.О.  Завантажити
8 Corporate Finance / Корпоративні фінанси (Перелік варіативних дисциплін №1)
 • Метою викладання навчальної дисципліни «Корпоративні фінанси» є отримання системи базових знань і навичок щодо формування та використання фінансових ресурсів корпорації в умовах ризикового середовища. Основними завданнями вивчення дисципліни «Корпоративні фінанси» є формування у здобувачів вищої освіти розуміння основних закономірностей та методів фінансового забезпечення корпорації в умовах сучасного ринку, знань теоретичних фінансових концепцій, інструментального апарату аналізу фінансового стану корпорації з метою їх використання для прийняття фінансових рішень.
4 Любкіна О.В.  Завантажити
9 Business Intelligence / Аналіз бізнес-процесів (Перелік варіативних дисциплін №1)
 • Вивчаються теоретичні та прикладні аспекти розробки бізнес-процесів. Аналізується методичний інструментарій з аналізу бізнес-процесів на підприємстві. Розглядаються такі основні теми: характеристика процесного підходу на підприємстві, організаційний розвиток підприємства, технології моделювання та опису бізнес-процесів на підприємстві; сучасні підходи щодо документації бізнес-процесів; оптимізація бізнес-процесів; використання сучасних методів нормування процесів; проектування бізнес-процесів на підприємстві.
4 Піменова О.В.  Завантажити
10 Investment Management / Інвестиційний менеджмент (Перелік варіативних дисциплін №1)
 • Метою дисципліни є надання фундаментальних знань та практичних навичок у сфері інвестицій з широким доступом до працевлаштування; формування та розвиток загальних та професійних компетентностей у цій сфері.
4 Степанова А.А.   Завантажити
11 Business Planning / Бізнес планування (Перелік варіативних дисциплін №1)
 • Мета дисципліни – сформувати у студентів комплекс професійних знань із теоретичних та практичних засад бізнес-планування
4 Піменова О.В.  Завантажити
12 Budgeting / Бюджетування  (Перелік варіативних дисциплін №1)
 • Дисципліна «Бюджетування» спрямована на ознайомлення студентів із основами бюджетування та науковою літературою з питань політики державних фінансів та бюджету. Студентам пропонується збагатити свої знання з курс «Бюджетування», розширити термінологічний апарат для публічних дискусій, шляхом самостійної роботи із запропонованими літературними джерелами, осмисленого та ретельного виконання практичних завдань, кейсів та різних вправ широко використовуючи бібліотечні ресурси
4 Петленко Ю.В.  Завантажити
13 Strategy Analysis / Стратегічний аналіз (Перелік варіативних дисциплін №1)
 • Основна мета цього основного курсу – поглиблення теоретичних основ та розширення знань про допоміжні інструменти для аналізу фірм, які студенти вивчили в основному курсі стратегічного менеджменту. Вивчення цієї дисципліни активізує знання, щодо практичного використання аналітичних інструментів фірм, та їхнього застосунку для роботи з первинними даними в реальному часі отримані з галузевих джерел. Загалом, цей курс має на меті допомогти студентам подолати розрив між оцінюванням фірм з теоретичної точки зору за допомогою попередньо встановлених тематичних досліджень та реального практичного аналізу, що передбачає обробку відповідної інформації для оцінки перспектив зростання прибутковості фірми та виявлення джерел покращення її конкурентних перевагу у відповідних галузях. Формування навичок належним чином використовувати аналітичну інформацію та інструменти, що допоможе студентам ефективно відбирати актуальну інформацію з великої кількість загальнодоступних даних, оцінювати взаємозв’язки між ключовими змінними та якісно їх інтерпретувати. Такий підхід дозволить сформувати наукові погляди щодо можливостей створення вартості в галузі та життєздатності стратегії фірми в конкретному контексті.
4 Петленко Ю.В.  Завантажити
14 Public Finance / Публічні фінанси  (Перелік варіативних дисциплін №2)
 • Дисципліна «Публічні фінанси» спрямована на формування системи теоретичних та організаційних основ публічних фінансів, поглиблене вивчення фінансового законодавства, давати пропозицій щодо його вдосконалення
4 Петленко Ю.В.  Завантажити
15 Public Budgeting / Публічне бюджетування (Перелік варіативних дисциплін №2)
 • Мета дисципліни – засвоєння теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо використання методів та інструментарію бюджетування у сфері публічних фінансів, на основі ознайомлення з сучасними теоріями бюджетування у сфері публічних фінансів, інструментарієм системного аналізу показників державного бюджету, етапами бюджетного процесу (складання, розгляд, затвердження, виконання), функціями органів управління бюджетним процесом, процесом формування доходної та видаткової частин державного та місцевих бюджетів, сутністю міжбюджетних відносин
4 Петленко Ю.В.  Завантажити
16 Financial Products and Markets / Фінансові продукти та ринки (Перелік варіативних дисциплін №2)
 • Мета навчальної дисципліни – сформувати системні знання щодо розуміння сутності фінансового ринку, його структури та інфраструктури, системи взаємозв’язків та державної політики на цьому ринку, а також уміння і навички використання в практичній діяльності різноманітних фінансових інструментів, інвестиційних та торгівельних стратегій на фінансовому ринку.
4 Кнір М.О.  Завантажити
17 International Management  / Міжнародний менеджмент (Перелік варіативних дисциплін №2)
 • Мета дисципліни: полягає у формуванні знань та вмінь щодо оцінки конкурентоспроможності підприємств; вивчення сучасних методологічних концепцій міжнародного бізнесу та менеджменту
4 Пащук Л.В.  Завантажити
18 English for Economists / Англійська мова для економістів (Перелік варіативних дисциплін №2)
 • Мета дисципліни – формування навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій для пошуку, оброблення та аналізу англійської інформації з економіки та економічної політики
4 Петровський М.В.  Завантажити
Четвертий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Modelling of the Economy / Моделювання економіки
 • Метою навчальної дисципліни «Моделювання економіки» є ознайомлення студентів з модельним інструментарієм дослідження економічних явищ та процесів та проведення емпіричного аналізу економічних процесів за допомогою цього інструментарію
6 Комашко О.В.  Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
2  Social Politics / Соціальна  політика (Блок дисциплін “Economic Policy / Економічна політика”)
 • Навчальна дисципліна присвячена вивченню основних закономірностей та характеристик соціальної політики, властивостей формування та виникнення соціальних потреб людини на різних рівнях їх прояву, систем способів їх забезпечення в соціально-політичному житті суспільства на певних ступенях його розвитку. Розглядаються такі основні теми: соціальна політика як функція державного управління, моделі соціальної політики в різних економічних системах; нормативно-правове забезпечення соціальної політики в Україні; планування та фінансування розвитку соціальної сфери; система соціального захисту людини; соціальний захист економічно активного населення; соціальний захист вразливих верст в населення; сучасний стан і проблеми пенсійної системи України.
7 Томчук-Пономаренко Н.В.  Завантажити
3 International Investments / Міжнародні інвестиції (Блок дисциплін “Economic Policy / Економічна політика”)
 • Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо міжнародних інвестицій з метою з метою аналізу економічної політики у цій сфері та вироблення науково-обґрунтованих рішень.
7 Пащук Л.В.  Завантажити
4 Applied Macroeconomics / Прикладна макроекономіка (Блок дисциплін “Quantitative Economics / Кількісна Економіка”)
 • Метою дисципліни «Прикладна макроекономіка» є формування системного уявлення студентів щодо емпіричного аналізу макроекономічних процесів.
7 Баженова О.В. Завантажити
5 Introduction to DSGE Modelling / Вступ до DSGE моделювання (Блок дисциплін “Quantitative Economics / Кількісна Економіка”)
 • Метою дисципліни «Вступ до DSGE моделювання» є формування у студентів систематичного уявлення про побудову, розв’язання та аналіз динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги
7 Баженова О.В. Завантажити
6 Business Model of a Company / Бізнес-модель компанії (Перелік варіативних дисциплін №3)
 • Розкриваються основи формування бізнес-моделі підприємства. Аналізуються ключові елементи бізнес-моделі підприємства. Розглядаються особливості формування та оптимізації бізнеспроцесів підприємства з метою забезпечення його конкурентоспроможності. Вивчаються підходи до визначення життєвого циклу бізнес-моделі. Ідентифікуються основні проблеми побудови бізнесмоделювання та вивчаються актуальні методи вдосконалення різних видів моделей бізнесу
7 Магомедова А.М.  Завантажити
7 Politics of Sustainable Development / Політика сталого розвитку (Перелік варіативних дисциплін №3)
 • Навчальна дисципліна «Політика сталого розвитку» є міждисциплінарним курсом, що покликаний ознайомити студентів з основами сталого розвитку, політикою, методами та підходами управлінням сталим розвитком. Буде розглянуто ролі різних акторів, дискурсів та інституцій, залучених до формування політики сталого розвитку. Ці процеси будуть досліджені шляхом вивчення різних аспектів сталого розвитку від локального до глобального рівня.
7 Завантажити
8 Human Recourses Management  / Управління людськими ресурсами (Перелік варіативних дисциплін №3)
 • Мета дисципліни – надати студентам знань щодо функцій управління людськими ресурсами в різних типах організацій, а також формування у них навичок управління людськими ресурсами, які їм будуть необхідні для ефективного функціонування в якості керівників.
7 Ковальська К.В.  Завантажити
10 Financial Management / Фінансовий менеджмент (Перелік варіативних дисциплін №3)
 • Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основними підходами до управління системою грошових відносин суб’єкта господарської діяльності, пов’язаних з формуванням, використанням та інвестуванням фінансових ресурсів у процесі його виробничогосподарської діяльності.
7 Харламова Г.О.  Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Globalization, Business and Development  / Глобалізація, бізнес та розвиток
 • Мета дисципліни – огляд минулих і поточних тенденцій глобалізації з акцентом на її основних рушіях, які можна розуміти як старі та нові джерела глобального динамізму, турбулентності та змін.Розглядаються перспективи розвитку держав, що

розвиваються, досліджуються наслідки глобалізації. Проводиться аналіз політик,
необхідних у різних сферах, таких як міжнародна торгівля та фінанси, для управління та
інтеграції бізнесу в глобальну економіку та досягнення більш позитивного результату від
глобалізації. Аналіз впливу ділової активності на розвиток. Визначено особливості

 • оцінювання впливу бізнесу на бідність, глобальні ланцюги поставок, гендерну нерівність,

трудові стандарти, зміну клімату та інші проблеми розвитку.

5 Тарасенко Л.О. Завантажити
2 International Finance / Міжнародні фінанси
 • Мета дисципліни «Міжнародні фінанси» – формування у студентів системи знань та навичок щодо аналізу змісту та основних методів функціонування міжнародної фінансової системи на сучасному етапі.
4 Булкот О.В. Завантажити
3 Portfolio Management  / Управління інвестиційним портфелем
 • Мета навчальної дисципліни. Дисципліна спрямована на навчання студентів теоретичним знанням та практичними навичками сучасного управління інвестиційним портфелем. Це передбачає набуття знань теоретичних положень, підходів, методів, прийомів та моделей управління портфелем, використання інструментів хеджування та принципів оцінки ефективності портфеля.
4 Камінський А.Б.  Завантажити
4 Internship scholarship / Виробнича практика
 • Метою обов’язкової компоненти «Виробнича практика» є поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань, одержаних студентами протягом навчання щодо різних аспектів функціонування підприємств або організацій публічного сектору, набуття студентами навичок самостійної практичної роботи в економічній сфері за спеціальністю, формування та розвиток у здобувачів освіти вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації.
9 Шпирко В.В.  Завантажити
5 Economic Development / Економічний розвиток
 • Метою дисципліни «Економічний розвиток» є формування системного уявлення студентів про процеси економічного розвитку у світі.
5 Баженова О.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
6 Introduction to Behavioral Economics / Вступ до поведінкової економіки (Блок дисциплін “Economic Policy / Економічна політика”)
 • Дисципліна «Вступ до поведінкової економіки» присвячена дослідженню поведінкових основ економічного вибору та поведінкових аспектів функціонування сучасних ринків. Курс базується на методології соціологічних експериментів та психологічного спостереження. У рамках дисципліни досліджуються принципи ментального обліку та роль вісцеральних впливів, а також страху втрати у процесі прийняття економічних рішень суб’єктами ринкового середовища. Дисципліна аналізує роль кооперації та концепції справедливості на сучасних ринках. Курс передбачає вивчення на практиці поведінкових принципів міжчасового вибору, вибору в умовах невизначеності та ментального обліку.
6 Вірченко В.В.  Завантажити
7 Information Technologies of  Economy’s Modelling / Інформаційні технології моделювання економіки  (Блок дисциплін “Quantitative Economics / Кількісна Економіка”)
 • Мета дисципліни – спрямувати набуті теоретичні знання та практичне вміння управління економічними процесами на базі економіко-математичного моделювання, сформувати практичній досвід застосування сучасних комп’ютерних технологій для використання в їх подальшій роботі.
6 Банна О.Л.  Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університеті. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору *