Структура програми

Освітньо-професійна програма “Економіка бізнесу”

Опис освітньої програми (Завантажити)

Загальний обсяг кредитів ОП “Економіка бізнесу” складає 240, серед них 175 кредитів – основні дисципліни та 65 кредитів – дисципліни вільного вибору.

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Вступ до університетських студій Підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті, ознайомлення зі змістом майбутньої професії, з характером і сферою професійної діяльності 2 Филюк Г.М.
Завантажити
2 Українська та зарубіжна культура Формування навичок критичного мислення на матеріалі історії української культури як складової європейської культури; загальне знання сучасних проблем розвитку української культури як складової європейського культурного простору в умовах європейської інтеграції та глобалізації; вміння описувати й аналізувати культурні явища через академічне письмо. 3 Погорілий А.О.  Завантажити
3 Іноземна мова професійного спрямування Формування професійно спрямованої англомовної комунікативної компетентності у студентів-майбутніх економістів. Змістовні модулі. ЗМ1 містить теми, присвячені культурі англомовного ділового спілкування; тематика ЗМ2 присвячена структурним особливостям організацій, їхньому розвитку та функціонуванню; ЗМ3 розкриває особливості управління роботою зі споживачами, бухгалтерської справи, фінансів; ЗМ4. присвячений особливостям управління операціями: управління поставками, управління якістю, маркетингу: стратегії маркетингу. 7 Рубан Л.М.
Діденко І.О.
Шевченко Л.О.
Дьячкова Я.О.
Сизенко А.С.
Завантажити
4 Економічна теорія Формування у студентів наукового економічного мислення, ознайомлення з основними економічними законами та комплексне оволодіння науковими
методами аналізу економічних явищ і процесів, систематизація вихідних знань про фундаментальні питання розвитку економіки в сучасних умовах, що сприятиме у подальшому формування вмінь і навичок практичного застосування засвоєних знань з економічної теорії для можливості проведення прикладних досліджень у сферах бізнесу та економіки підприємства.
5 Коваленко О.Я.  Завантажити
5 Історія економіки та економічної думки Фopмyвaння системи знань пpo сyтність тa oснoвнi етaпи iстopиннoгo пpoцeсy poзвиткy свiтoвoi екoнoмiки тa екoнoмiчнoї думки,
виникнення пpoвiдних eкoнoмiчниx iдeй, теopiй та наукових напрямів y пpoцесi eвoлюції eкoнoмiки тa сyспiльства.
4 Назаров І.В.  Завантажити
6 Вища математика для економістів Формування базових знань з основ застосування математичного апарату. 5 Ляшенко О.І.
Шпирко В.В.
Завантажити
7 Сучасні інформаційні технології в економіці Формування у майбутніх фахівців системи компетентностей з питань використання сучасних цифрових технологій, спеціалізованого програмного забезпечення, баз даних та інформаційних системи для розв’язання складних спеціалізованих задач у сфері економіки. Змістовний модуль 1. Технології створення і редагування текстових документів та презентацій. Технології пошуку інформації в Інтернеті. Змістовний модуль 2. Технології обробки даних в середовищі табличних процесорів. Способи та прийоми професійної роботи з системою управління базами даних MS Access, створення, редагування та робота з електронними таблицями за допомогою табличного процесора MS Excel. 4 Ющенко Н.Л.
Іванченко Н.О.
Завантажити
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Основи трудового права Дисципліна спрямована на формування у студентів сукупності знань та навичок, необхідних для правильного застосування положень норм права, що регламентують порядок укладення, зміни та припинення трудового договору, основні положення щодо колективного договору, робочого часу, часу відпочинку, охорони праці, нормування та оплати праці, дисципліну праці, відповідальність сторін трудового договору, нагляду та контролю за додержанням законодавства в сфері праці, захист трудових прав. 2 Занфірова Т.А.
Мельник М.Б.
Завантажити
2 Іноземна мова професійного спрямування Формування професійно спрямованої англомовної комунікативної компетентності у студентів-майбутніх економістів. Змістовні модулі. ЗМ1 містить теми, присвячені культурі англомовного ділового спілкування; тематика ЗМ2 присвячена структурним особливостям організацій, їхньому розвитку та функціонуванню; ЗМ3 розкриває особливості управління роботою зі споживачами, бухгалтерської справи, фінансів; ЗМ4 присвячений особливостям управління операціями: управління поставками, управління якістю, маркетингу: стратегії маркетингу. 6 Діденко І.О.
Семініхіна Н.М.
Марусіна О.С.
Олійник І.В.
Завантажити
3 Науковий образ світу Ознайомлення  із загальними поняттями та законами, які визначають фізичну картину світу, включають елементи космографії, фізики, хімії, біології та інформаційних технологій, а також навчання працювати із сучасною науковою літературою. 3 Максюта М.В.
Присяжна О.В.
Завантажити
4 Основи “зеленої економіки” Досліджується вплив антропогенних факторів на навколишнє природне середовище, аналізується фактичний стан довкілля України, визначаються основні загрози його існування. Вивчаються можливості імплементації інноваційних механізмів збереження кліматично дружнього довкілля України на основі досвіду розвинених країн світу. 3 Сагайдак Ю.А. Завантажити
5 Мікроекономіка Формування навичок використання універсального інструментарію прийняття раціональних господарських рішень в бізнес-структурах в умовах обмеженості ресурсів та наявності альтернативних варіантів їх використання. 7 Филюк Г.М. Завантажити
6 Макроекономіка Формування у студентів знань щодо закономірностей функціонування економічної системи; дослідження факторів, що визначають базові макроекономічні параметри поточного стану і розвитку економіки; оволодіння науковими методами аналізу особливостей встановлення та можливих причин порушення загальної макроекономічної рівноваги і рівноваги окремих ринків, а також систематизація вихідних знань про фундаментальні питання ефективності макроекономічної політики держави. 5 Ходжаян А.О.  Завантажити
7 Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів Формування у студента базових знань із основ застосування ймовірнісно-статистичного апарату для проведення майбутніх економіко-статистичних досліджень. Змістовий модуль 1. “Теорія ймовірностей”, в якому розглядаються основні поняття теорії ймовірностей, аксіоми теорії ймовірностей, дискретні випадкові величини, неперервні випадкові величини, граничні теореми теорії ймовірностей. Змістовий модуль 2. “Математична статистика”, в якому розглядаються основні задачі математичної статистики, описова статистика, статистичне оцінювання невідомих параметрів розподілів, перевірка статистичних гіпотез, метод найменших квадратів, лінійна регресія, елементи дисперсійного аналізу та аналізу часових рядів. 4 Банна О.Л.
Лаврентьєв М.М.
Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Іноземна мова професійного спрямування Забезпечити розуміння специфіки і формування навичок ділового спілкування в типових ситуаціях усної і писемної мови, зумовлених особливостями
професійної діяльності, оволодіння студентами необхідним і достатнім рівнем компетенції для рішення комунікативних задач у сфері професійної діяльності, у спілкуванні із зарубіжними партнерами, для ведення ділового спілкування, проведення переговорів, презентацій, публічних виступів, засідань, ведення ділового листування, електронної комунікації і т. ін. Змістовні модулі. ЗМ 1 . Розвиток бізнесових взаємовідносин усередині компанії, між різними компаніями та з клієнтами компанії. ЗМ 2. Прийняття рішень та створення успішних міжнародних команд.
2 Сандига Л.О.
Святюк Ю.В.
Шевченко Л.О.
Загоруйко Л.О.
Романчук С.В.
Завантажити
2 Менеджмент Формування передумов та засад управлінської компетентності на основі опанування теоретичних і прикладних основ сучасного менеджменту; відпрацювання
спроможності систематизувати та конкретно використовувати базовий інструментарій менеджменту для виконання адміністративно-управлінських функцій; формування здатності міжособистісної та організаційної комунікації на основі норм моралі та критеріїв ефективності; розвиток соціальних компетентностей у сфері особистої відповідальності та самоменеджменту.
6 Герасименко О.О. Завантажити
3 Фінанси Формування цілісної системи знань про сутність, роль, форми прояву, механізм функціонування і впливу фінансів; формування умінь і навичок використання фундаментальних закономірностей розвитку фінансів для вирішення теоретичних і практичних завдань в рамках сучасного економічного середовища. Дисципліна розкриває необхідність і сутність фінансів, закономірності розвитку та функціонування фінансової системи в сучасних умовах; економічну сутність та роль державних фінансів, фінансів підприємств, фінансового ринку та міжнародних фінансів. Особлива увага приділяється розгляду бюджетної системи України, принципам її організації; податковій політиці та борговій політиці держави; рівню фінансовій безпеки України в умовах сучасних викликів. 4 Яфінович О.Б. Завантажити
4 Інвестування Сформувати системне уявлення про інвестиційну діяльність як функціональну сферу менеджменту організацій різних видів економічної
діяльності та фахові компетентності обґрунтування інвестиційних рішень та мікро- та макрорівнях. Дисципліну сфокусовано на навчання основам теорії і практики інвестиційної діяльності, формуванні системи знань щодо організації та технології інвестування, прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень щодо пошуку джерел інвестування, залучення фінансових ресурсів, розроблення раціональних способів та схем інвестування.
5 Кальний С.В.
Овчаренко Т.С.
Завантажити
5 Економіка підприємства Ι Мета дисципліни – надання майбутнім фахівцям з економіки бізнесу ґрунтовних знань і необхідних практичних навичок з основних розділів прикладної економіки, зокрема, з планування, організування, контролювання та забезпечення ефективності господарської діяльності підприємства. 4 Мартинюк Л.А. Завантажити
6 Економіка праці та соціально-трудові відносини Мета дисципліни –  формування у студентів системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення ефективної зайнятості населення та прогресивного розвитку соціально-трудових відносин в Україні на всіх рівнях. Розкриваються макроекономічні аспекти праці.  Вивчається населення і трудовий потенціал суспільства, людський капітал, зайнятість населення і безробіття.Вивчаються соціально-трудові відносини і економіка праці на мікрорівні.  Здобуваються навички в  питаннях організації праці, забезпечення ефективності праці, організації оплати праці на підприємствах. 4 Грішнова О.А. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
7 Психолого-педагогічні основи самостійної роботи студента (Перелік №1) Зміст дисципліни та методи і форми її викладання сфокусовано на формування теоретичних уявлень про психолого-педагогічні основи самостійної роботи студента як навчальну дисципліну, її мету; ознайомлення з поняттями, категоріями, методами, технологіями дисципліни; навчання планувати, організовувати та аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних занять, використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти; ознайомлення з кращим педагогічним досвідом викладачів ЗВО України, апробування найбільш ефективних прийомів і методів навчання, що застосовуються в системі викладання навчальних дисциплін. 3 Булатевич Н.М.  Завантажити
8 Україна у європейському просторі (Перелік №1) Формування у студентів знання про соціальні характеристики суспільства, які можуть бути як чинниками, так і бар’єрами економічного розвитку в Україні, ЄС та інших європейських країнах, розвинути критичне мислення та вміння грамотно застосовувати соціологічні данні у порівняльному аналізі європейських суспільств. 3 Тащенко А.Ю Завантажити
9 Українське суспільство у соціологічних вимірах (Перелік №1) Формування у студентів фахового уявлення про соціологічні дослідження тенденцій стратифікації, ідентифікації, довіри, суб’єктивних оцінок, змін стану масової свідомості та різних видів активності в українському суспільстві. дисципліна спрямована на вивчення впорядкованості життєдіяльності українського суспільства за статусно-рольовими, ціннісними, громадськими, громадянськими, політичними та економічними ознаками, здобуття студентами вмінь та навичок використання соціологічних даних в оцінці економічних явищ. 3 Мельніков А.С. Завантажити
10 Актуальні проблеми країнознавства (Перелік №1) Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів глибоких комплексних знань про загальні проблеми суспільства, передумови їх виникнення, регіональні особливості поширення, принципи та сучасні методики, що застосовуються задля їх вирішення. особлива увага при вивченні курсу спрямована на аналізі регіонального прояву екологічних. економічних та соціальних проблем. 3 Олішевська Ю.А. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Статистика для економістів Навчальна задача курсу полягає у розширенні та поглибленні теоретичних знань та набуття професійних компетентностей щодо статистичного дослідження та прогнозування у сфері економічної діяльності для розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем. Модуль – 1 «Описова статистика», в якому розглядаються статистичні методи збору, реєстрації масових даних, їхньої первинної обробки: систематизації, групування та перегрупування, узагальнення та порівняння за допомогою середніх, абсолютних і відносних величин, а також методи оцінювання та аналізу варіації, диференціації, концентрації та порівняння структур в часі і просторі. Модуль 2 – «Аналітична статистика», де розкриваються методи перевірки статистичних гіпотез; методи аналізу тенденції розвитку та сезонних коливань, індексного аналізу. 5 Трубнік Т.Є. Завантажити
2 Маркетинг Формування системи знань про маркетинг як діяльність, яка від проектування до виробництва та збутут товарів зорієнтована на задоволення попиту споживачів кращими способом, ніж це можуть зробити конкуренти. Сприяння виховання практичних навичок розроблення узгоджених заходів товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики на основі вивчення ринкових можливостей ділових компаній. 6 Литвиненко Т.М. Завантажити
3 Економіка підприємства ΙІ Вивчення основних складових елементів інфраструктури підприємства, організації планової роботи, виробничого процесу, формування собівартості продукції; оцінювання фінансового стану  та визначення показників ефективності діяльності підприємства 5 Мартинюк Л.А.  Завантажити
4 Комплексна дисципліна Бухгалтерський облік. Частина 1 модуль “Бухгалтерський облік” Формування системи знань студентів з теорії та практики ведения бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на
підприємствах, використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень (змістовий модуль «Бухгалтерський облік»). Змістовий модуль 1 «Бухгалтерський облік», у якому розглядаються основні категорії та елементи методу бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерського обліку основних об’єктів та відображення інформації про них у фінансовій звітності.
5 Михальська О.Л.
Дерун І.А.
Завантажити
5 Комплексна дисципліна Бухгалтерський облік. Частина 2 модуль “Інформаційні системи і технології в обліку” Формування системи базових знань студентів з теорії та практики функціонування інформаційних систем та технологій, застосування комп’ютерних інформаційних систем в обліку та управлінні суб’єктами господарювання (змістовий модуль «Інформаційні системи і технології в обліку». Змістовий модуль 2 «Інформаційні системи і технології в обліку», в якому розглядаються основи автоматизації процесу бухгалтерського обліку на підприємстві. 3 Михальська О.Л.  Завантажити
6 Курсова робота з “Економіки підприємства” Мета курсової роботи – показати конкретні навички економічного мислення і вміння використовувати їх для висунення обґрунтованих перспективних пропозицій по діяльності окремих суб’єктів підприємниць­кої діяльності. 1 Мартинюк Л.А. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
7 Капітал підприємства: формування і використання (Capital of an enterprise: formation and use) (Кластер 1. Економіка та організація діяльності компанії)* Навчальна дисципліна «Економічна безпека підприємства» відіграє важливу роль в
практичній підготовці економістів, створює важливу базу знань та вмінь щодо організації ефективної діяльності сучасного підприємства. Дозволяє сформувати у студентів основи
сучасних знань про сутність та особливості оцінювання економічної безпеки підприємства.
4 Мірошниченко О.Ю. Завантажити
8 Економічна безпека бізнес-організації (Кластер 2. Моделі розвитку бізнесу) Навчальна дисципліна «Економічна безпека бізнес-організації» відіграє важливу роль в практичній підготовці економістів, створює важливу базу знань та вмінь щодо організації ефективної діяльності сучасного підприємства. Дозволяє сформувати у студентів основи сучасних знань про сутність та особливості оцінювання економічної безпеки підприємства. 4 Кравченко Т.В. Завантажити
9 Гроші і кредит (Перелік №2) Формування системи знань з теорії та практики грошового обігу та кредиту, а також поглиблене вивчення основних тенденцій і закономірностей розвитку грошово-кредитних відносин в економіці. Висвітлює сутність та особливості функціонування грошової сфери, зокрема грошового обороту, грошової маси та грошового ринку, інфляційних та дефляційних процесів тощо. Значна увага зосереджена на специфіці кредитної сфери, зокрема розкриваються питання організації кредитування в сучасній економіці, ролі та призначення фінансових посередників. 3 Рожко О.Д.
Януль І.Є. 
Завантажити
10 Інформаційний бізнес (Перелік №2) Формування системи знань і практичних навичок з сучасних методів та засобів проведення транзакцій та смарт контрактів в сфері цифрової економіки. Змістовий модуль 1. «Цифрові ринки: взаємодія суб’єктів на глобальному та національному ринках», в якому розглядаються напрями розвитку сучасних технологій в сфері цифрової економіки, їх інституційне супроводження в Україні та на світовому ринку. Змістовий модуль 2. “Організаційно-технологічні методи та підходи в сфері реалізації електронних угод ”, в якому розглядаються сучасне програмне, апаратне, технологічне та інформаційне забезпечення функціонування певних напрямів в сфері електронних грошей та ЕПС, криптовалют, е- торгівлі, е- логістики тощо. 3 Затонацька Т.Г. Завантажити
11 Етика ділового спілкування (Перелік №2) Мета дисципліни полягає у тому, щоб артикулювати у системі теоретичних знань студентів етичний понятійно-категоріальний апарат задля вміння виокремлювати моральні проблеми у професійній / предметно-визначеній діяльності та здійснювати моральний вибір у прийнятті рішень в контексті комунікативних практик на підставі етичних суджень, сприяти впровадженню нової ціннісної парадигми професійних та предметно визначених практик, що грунтується на ідеї добровільної та відповідальної асоціативної участі. 3 Нападиста В.Г. Завантажити
12 Господарське право (Перелік №2) Формування в здобувачів освіти компетентностей щодо основ правового регулювання господарських (економічних) відносин, діяльності суб’єктів
господарювання, організації та управління господарською діяльністю; правового регулювання здійснення контролю та нагляду за діяльністю підприємства; основ правового забезпечення майнових відносин та економічних зв’язків суб’єктів господарювання, засад юридичної відповідальності.
3 Повар П.О. Завантажити
Третій рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Філософія Сприяння розумінню складних процесів у сфері духовно-теоретичної та практичної діяльності людства, а також формуванню системи базових знань і навичок філософського мислення для розв’язання комплексних спеціалізованих завдань та проблем в економічній галузі; сформувати системні уявлення щодо розвитку людських цивілізацій у контексті теоретико-ідейного та концептуального доробку філософської науки. 4 Сайтарли І.А.
Іщенко О.М.
Завантажити
2 Економетрика Ознайомлення студентів з методами досліджень, тобто методами перевірки, обґрунтування, оцінювання кількісних закономірностей та якісних тверджень (гіпотез) в мікро- та макроекономіці на основі аналізу статистичних даних. Знання, здобуті студентами під час вивчення економетрики, широко застосовуються в менеджменті, маркетингу, фінансовій справі тощо. Змістові модулі. 1. Побудова економетричних моделей. В модулі розглядаються питання побудови та оцінки простої лінійної регресії, множинної регресії, їх характеристик, можливості розрахунку прогнозів. 2. Аналіз економетричних моделей. В модулі розглядаються питання оцінки моделей з гетероскедастичними, автокорельованими залишками, з залишками, що залежні з регресорами, а також вступ до часових рядів. 4 Ставицький А.В. Завантажити
3 Блокчейн технології на підприємстві Дисципліна відіграє важливу роль в практичній підготовці економістів, створює важливу базу знань та вмінь щодо організації діяльності сучасного підприємства в умовах диджиталізації, сприяння залученню додаткових інвестицій. Знання сучасних інформаційних технологій та використання їх можливостей в організації розрахунків підприємства дозволяє студентам отримувати додаткові конкурентні переваги як фахівця з економіки. Розкриває такі проблеми, як: розвиток блокчейн-інфраструктури та поліпшення орієнтованих на споживача цифрових послуг за принципом довіри; впровадження блокчейн-технологій у деякі бізнес-процеси підприємств та в діяльність урядових структур; систематизація завдань і можливостей blockchain для посилення технологічно-го потенціалу України та сприяння залученню додаткових інвестицій. 6 Єхануров Ю.І. Завантажити
4 Планування діяльності компанії У процесі вивчення дисципліни розкриваються закономірності здійснення процесу планування суб’єктів господарювання, засоби та методи прийняття планових рішень. Аналізуються актуальні проблеми сучасної системи планування діяльності компаній України в контексті інтеграції до світового та європейського економічного простору. 4 Євсєєва-Северина І.В. Завантажити
5 Економічний аналіз Ознайомлення з теоретико-методичними, нормативними та практичними особливостями організації та проведення економічного аналізу за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) на реальних вітчизняних підприємствах, які максимально адаптовані до міжнародних стандартів звітності; формування практичних навичок застосування сучасних методів і процедур аналізу фінансово-господарської діяльності відповідно до логіки діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. 5 Головко В.І.  Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
6 Фінанси та оподаткування бізнес-структур (Кластер 1. Економіка та організація діяльності компанії) Формується розуміння теоретичних концепцій фінансів та оподаткування, практичні навики розрахунку податкових зобов’язань з метою їх використання в подальшій практичній діяльності, знання ролі і місця податків у розподілі і перерозподілі ВВП важливе для прийняття рішень у фінансово-господарській діяльності підприємств. Розглядаються такі основні теми: теоретичні засади фінансів та оподаткування підприємств, фінансові ресурси підприємств та їх використання, оцінка фінансового стану та фінансове планування, оподаткування підприємств та податкове планування. 4 Демиденко Л.М. Завантажити
7 Комплексна дисципліна Нематеріальні активи бізнес-організації. Частина 1 модуль “Комерціалізація інтелектуальної власності” (Commercialization of Intellectual Property Rights) (Кластер 2. Моделі розвитку бізнесу) Формуються уявлення про природу, механізм та принципи інтелектуальної власності, комерціалізацію, систему розпорядження правами інтелектуальної власності та загальні методи її захисту. Розглядаються проблеми організації та фінансування господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності. Аналізуються методи оцінки об’єктів інтелектуальної власності та система ризиків управління їх комерціалізацією. Розглядаються функції і механізм оцінки ефективності фандрайзингу в рамках комерціалізації інтелектуальної власності та його роль у забезпеченні інноваційної діяльності підприємства. Передбачається вивчення на практиці різних форм фандрайзингу комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності та механізму захисту об’єктів інтелектуальної власності в межах підприємницької діяльності. 2 Вірченко В.В. Завантажити
8 Комплексна дисципліна Нематеріальні активи бізнес-організації. Частина 2 модуль “Репутаційний капітал підприємства” (Commercialization of Intellectual Property Rights) (Кластер 2. Моделі розвитку бізнесу) Вивчення економічного змісту та форм прояву репутаційного капіталу підприємства, основ його формування та розвитку. Розгляд особливостей створення та підвищення ділової репутації підприємства,  оцінювання репутаційних ризиків, використання інструментів формування  репутаційного капіталу в умовах турбулентності капіталу в умовах інноваційної економіки. 2 Мірошниченко О.Ю. Завантажити
9 Аналіз бізнес-процесів (Business intelligence) (Перелік №3) Сформувати у студентів комплекс професійних знань із теоретичних та практичних засад щодо забезпечення аналізу бізнес-процесів на підприємстві. Вивчаються теоретичні та прикладні аспекти розробки бізнес-процесів. Аналізується методичний інструментарій з аналізу бізнес-процесів на підприємстві. Розглядаються такі основні теми: характеристика процесного підходу на підприємстві, організаційний розвиток підприємства, технології моделювання та опису бізнес-процесів на підприємстві; сучасні підходи щодо документації бізнес-процесів; оптимізація бізнес-процесів; використання сучасних методів нормування процесів; проектування бізнес-процесів на підприємстві. 3 Піменова О.В. Завантажити
10 Управління ризиками міжнародних інвестицій (Перелік №3) Формування системи фундаментальних знань щодо теорії та практики ризик-менеджменту в сфері інвестиційних відносин суб’єктів господарської діяльності, надання здобувачам освіти уявлення про основні положення процесу управління ризиками міжнародних інвестицій, засвоєння студентами теоретичних та практичних навичок у сфері управління ризиками, заснованого на принципах сучасних основ теорії управління ризиками портфеля фінансових активів; вивчення методів оцінки інвестпроєктів та вартості капіталу підприємства; надання уявлення про основні положення та значення похідних фінансових інструментів у сучасному ризик-менеджменті та підходи до їх застосування; опанування практики ризик-менеджменту в сфері інвестиційних взаємовідносин суб’єктів економічної діяльності. 3 Балицька М.В. Завантажити
11 Кількісний аналіз емпіричних даних (Перелік №3) Формування у здобувачів освіти знань про методи збирання та аналізу даних, що виникають в ході ведення комерційної діяльності підприємства для підтримки прийняття рішень про управління бізнесом, а також формування практичних навичок у цій області. Охоплює вивчення ряду змістовних аналітичних задач, з якими стикається більшість комерційних підприємств, таких, як дослідження ринку, прогнозування попиту та пропозиції, оцінювання прибутковості комерційної та виробничої діяльності підприємства. Значна увага приділяється методам експертного прогнозування й оцінювання, актуальним для вирішення завдань стратегічного характеру. Також дисципліна містить вивчення ряду формальних математичних процедур, необхідних для аналізу даних у рамках вирішення змістовних завдань. 3 Нестеренко О.Н. Завантажити
12 Кібернетична безпека підприємства (Перелік №3) Формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для створення умов, що запобігають розголошенню, витоку і неправомірному оволодінню конфіденційною інформацією, а також запобігають протиправним діям щодо знищення, модифікації, копіювання і блокування інформації. Розглядаються парадигми захисту в сучасних ІС і стан інформаційної безпеки в світі. Також розглядаються загрози інформаційної безпеки, категорії атак, діяльність хакерів, методи атак, виявлення методів атак. Вивчаються законодавчий, адміністративний, процедурний та програмно-технічний рівні інформаційної безпеки. Висвітлюються основи криптографії, криптоаналізу, існуючі стандарти та основи прикладних криптопротоколів обміну інформацією. Розглядається особливості використання існуючих програм PGP, GPG, The Bat! та юридичні аспекти інформаційної безпеки. 3 Чичкань І.В.  Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Соціально-політичні студії Формування знання про предмети, структуру, понятiйний апарат, основнi дослiдницькi  методи  сучасних  соцiологiї  та  полiтологiї  в  дослiдженнi  актуальних суспiльних проблем  та викликiв,  опанування  соцiально-полiтичними  знаннями  про сучасне суспiльство  з опорою  на першоджерела,  розвиток  соцiологiчного свiтосприйняття, а також закріплення знань про політичні інститути, процеси та явища. 2 Лященко І.А.  Завантажити
2 Корпоративне управління «Корпоративне управління» належить до обов’язкових дисциплін та знайомить студентів з основним понятійно-категоріальним апаратом корпоративного управління, ключовими теоріями, концепціями та методичними рекомендаціями щодо корпоративного управління, методами та інструментарієм для виокремлення корпоративної проблематики в контексті економічної діяльності підприємств корпоративного типу, запровадження та забезпечення дотримання міжнародних стандартів та принципів корпоративного управління ОЕСР. 6 Баюра Д.О. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
6 Тренінг з “Економіки бізнес-структур” (Кластер 1. Економіка та організація діяльності компанії) Тренінг з економіки бізнес-структур посідає важливе місце в практичній підготовці економістів, створює важливу базу знань та вмінь щодо організації діяльності сучасного підприємства. А також тренінг дає змогу забезпечити сучасного економіста необхідними та достатніми навичками для створення передумов ефективного функціонування підприємства. 5 Онисенко Т.С. Завантажити
7 Організація виробництва (Кластер 1. Економіка та організація діяльності компанії) Розкриваються питання функціонування виробничих систем, організації виробничих процесів та їх просторового розміщення, інфраструктури підприємства, підготовки виробництва до зміни продукту, формування якості та забезпечення конкурентоспроможності продукції, організації трудових процесів, оперативного управління виробництвом. Курс сприяє розробці найбільш раціональних методів використання матеріальних і трудових ресурсів з метою підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому. 6 Євсєєва-Северина І.В. Завантажити
8 Аналіз економічного потенціалу підприємства (Кластер 1. Економіка та організація діяльності компанії) Практика господарювання у трансформаційній економіці відзначається гостротою проблем забезпечення конкурентоспроможності економічного потенціалу підприємств. Це зумовлює необхідність застосування на рівні стратегічного, тактичного і оперативного управління підприємством відповідних сучасних теоретичних підходів і прикладного інструментарію аналізу його економічного потенціалу. Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність теоретичних, методичних і прикладних питань формування та удосконалення системи управління економічним потенціалом підприємства, спрямованих на забезпечення високого рівня ефективності всіх сфер і напрямків його роботи. 6 Онисенко Т.С. Завантажити
9 Бізнес-планування (Business-planning) (Кластер 1. Економіка та організація діяльності компанії) Вивчаються теоретичні та прикладні аспекти розробки бізнес-планів. Аналізується методичний інструментарій розробки маркетингового, виробничого, організаційного та фінансового обґрунтування доцільності реалізації підприємницьких проектів. Розглядаються такі основні теми: технологія розробки бізнес-плану; сучасні методики розробки бізнес-плану; аналіз беззбитковості проекту; планування обсягів та оцінка ефективності інвестицій; маркетингова програма бізнес-плану; моделювання грошових потоків при розробці проекту. 6 Піменова О.В. Завантажити
10 Тренінг “Бізнес-моделювання” (Кластер 2. Моделі розвитку бізнесу) Вивчаються теоретичні та прикладні аспекти розробки бізнес-планів. Аналізується методичний інструментарій розробки маркетингового, виробничого, організаційного та фінансового обґрунтування доцільності реалізації підприємницьких проектів. 5 Микитюк О.П.
Магомедова А.М.
Завантажити
11 Бізнес-модель компанії (Сompany business model) (Кластер 2. Моделі розвитку бізнесу) Аналізуються ключові елементи бізнес-моделі підприємства. Розглядаються особливості формування та оптимізації бізнес-процесів підприємства з метою забезпечення його конкурентоспроможності. Вивчаються підходи до визначення життєвого циклу бізнес-моделі. Ідентифікуються основні проблеми побудови бізнес-моделювання та вивчаються актуальні методи вдосконалення різних видів моделей бізнесу. 6 Магомедова А.М. Завантажити
12 Інноваційні моделі бізнесу (Кластер 2. Моделі розвитку бізнесу) Вивчення навчальної дисципліни є кількісна характеристика та якісна ідентифікація інноваційного статусу підприємства як цілісної високоорганізованої системи. Предмет і об’єкт інноваційної діяльності визначають основні аспекти, яким приділено особливої уваги при вивченні навчальної дисципліни. 6 Микитюк О.П.
Магомедова А.М.
Завантажити
13 Інформаційний бізнес (Кластер 2. Моделі розвитку бізнесу) Формування системи знань і практичних навичок з сучасних методів та засобів проведення транзакцій та смарт контрактів в сфері цифрової економіки. Змістовий модуль 1. «Цифрові ринки: взаємодія суб’єктів на глобальному та національному ринках», в якому розглядаються напрями розвитку сучасних технологій в сфері цифрової економіки, їх інституційне супроводження в Україні та на світовому ринку. Змістовий модуль 2. “Організаційно-технологічні методи та підходи в сфері реалізації електронних угод ”, в якому розглядаються сучасне програмне, апаратне, технологічне та інформаційне забезпечення функціонування певних напрямів в сфері електронних грошей та ЕПС, криптовалют, е- торгівлі, е- логістики тощо. 6 Затонацька Т.Г. Завантажити
Четвертий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Міжнародна економіка Формування у студентів навичок аналізу сучасного стану та перспектив розвитку міжнародної економіки на основі вивчення теорії міжнародної економіки. Предметом дисципліни є механізми функціонування міжнародної економіки та її впливу на розвиток відкритих національних економік. Структурно дисципліна складається з двох частин. Перша частина передбачає ознайомлення із сучасними теоретичними підходами у вивченні міжнародної торгівлі, друга – ознайомлення із основними закономірностями міжнародного руху факторів виробництва та міжнародних фінансів, формування економічної політики у відкритій економіці. 4 Софіщенко І.Я.  Завантажити
2 Проектний аналіз Розкриття процесу аналізу проекту за функціональними напрямками (комерційний, фінансовий, інституційний тощо), методів контролю вартості, оцінки ефективності та ризиків, питань фінансового контролю за реалізацією проекту. Змістові модулі. 1. «Проектний аналіз та фінансові аспекти розробки інвестиційних проектів» – форми реальних інвестицій, інвестиційний проект та його структура, напрями та етапи проектного аналізу, вибір схеми та джерел фінансування проекту. 2. «Оцінка та відбір проектів у інвестиційну програму підприємства» – оцінка ефективності, оцінка та зменшення ризиків інвестиційних проектів, відбір проектів у інвестиційну програму. 3. «Управління реалізацією інвестиційних проектів» – розробка календарного плану, бюджету інвестиційного проекту, фінансовий контроль реалізації проекту. 5 Чубук Л.П. Завантажити
3 Логістика Вивчення концептуальних засад оптимальної організації потокових процесів на підприємстві з метою забезпечення максимальної ефективності постачальницько-збутової діяльності та внутрішньовиробничих процесів. Вивчення сутності, функцій та принципів організації логістичних процесів, інструментів визначення оптимальних параметрів систем руху матеріальних потоків з врахуванням нових можливостей, що виникають завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 5 Голованенко М.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
4 Управління ресурсами компанії (Кластер 1. Економіка та організація діяльності компанії) Вивчення основ системного управління ресурсами підприємства на стадіях їх формування, акумуляції, функціонування, відтворення та використання; набуття вмінь щодо управління окремими видами ресурсів підприємства та оцінювання ефективності даного процесу. 5 Мірошниченко О.Ю. Завантажити
5 Англійська на робочому місці бізнес-менеджера (English in the business-manager’s workplace) (Кластер 1. Економіка та організація діяльності компанії) Дисципліна спрямована на покращення професійного спілкування англійською мовою для успішної ділової взаємодії. Тематика вивчення зосереджена на певних мовленєвих навичках, що відповідають функціональній бізнес-сфері сфері спілкування англійською мовою: написанні електронних листів, виступах на зустрічах та співбесідах, проведенні презентацій та спілкуванні в Інтернеті. Спілкування англійською з потенційними роботодавцями, працівниками, партнерами чи клієнтами краще допомагає досягти мовних і професійних цілей. Особлива увага приділяється розширенню термінологічного словникового запасу, що забезпечує вільну комунікацію у різних напрямках ділової активності (фінансовій, інвестиційній, операційній та управлінський). 4 Петровський М.В. Завантажити
6 Комплексна дисципліна Фінансові та організаційні інструменти забезпечення діяльності підприємства. Частина 1 модуль “Тренінг “Організація виробництва” (Кластер 1. Економіка та організація діяльності компанії) У процесі засвоєння матеріалу студенти мають можливість оволодіти практичними
навичками проведення автоматизованих розрахунків основних параметрів функціонування
основного і допоміжного виробництва, обслуговуючих господарств в умовах різних типів та
методів організації виробничого процесу.
2 Онисенко Т.С. Завантажити
7 Комплексна дисципліна Фінансові та організаційні інструменти забезпечення діяльності підприємства. Частина 2 модуль “Тендерні закупівлі” (Кластер 1. Економіка та організація діяльності компанії) Формування у студентів комплексу професійних знань із теоретичних та практичних засад тендерних закупівель, опанування студентами засобів та методів планування та проведення процедур закупівель на конкурсних засадах підприємствами та організаціями усіх форм власності. 3  Голованенко М.В.  Завантажити
8 Реінжиніринг бізнес-процесів (Business process reengineering) (Кластер 2. Моделі розвитку бізнесу) Вивчаються теоретичні та прикладні аспекти розробки, моделювання та реінжинірингу бізнес-процесів. Аналізується методичний інструментарій з реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві. Розглядаються такі основні теми: характеристика процесного підходу на підприємстві, сучасні підходи до реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві, сутність управління якістю, характеристики стандарту ISO 9001, аудит бізнес-процесів; стратегічне планування як основа реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві, розрахунок вартості бізнес-процесів, використання сучасних методів нормування процесів; оптимізація бізнес-процесів; перепроектування бізнес-процесів на підприємстві; впровадження нового бізнес-процесу. 5 Піменова О.В. Завантажити
9 Інвестиційна політика компанії (Кластер 2. Моделі розвитку бізнесу) Опанування комплексом методичних і практичних прийомів розробки інвестиційної політики підприємства, аналізу рішень щодо інвестування у реальні та фінансові активи. Розкриття змісту інвестиційної політики та документів, що її опосередковують; розгляд методичних основ прийняття інвестиційних рішень (функцій грошової одиниці, врахування інфляції та ризиків при інвестиційному аналізі); оцінювання інвестиційної привабливості на різних рівнях; вивчення методичних засад оцінки фінансових активів та підходів до формування портфелю; розгляд методів та показників оцінки ефективності інвестиційних проектів; висвітлення методів оцінки ризиків при інвестуванні; вивчення підходів до формування фінансових ресурсів. 5 Чубук Л.П. Завантажити
10 Креативна економіка (Кластер 2. Моделі розвитку бізнесу) Розкривається зміст креативної економіки як галузі знань та практики економічної діяльності нового типу. Аналізуються чинники та особливості використання креативності як джерела економічного зростання. Досліджуються теоретичні засади та технологічні й соціально-економічні передумови становлення креативної економіки; тенденції розвитку креативних індустрій. Розглядається просторовий контекст креативної економіки – креативні території, креативні міста як середовище концентрації та стимулювання розвитку потенціалу зростання. Вивчаються специфічні вимоги до менеджменту креативності як системи організаційних засад розвитку та використання креативного потенціалу. Досліджується бізнес-контекст використання креативності, зокрема засади критичного мислення, дизайн-мислення. Пропонуються технології організації творчого процесу та стимулювання розвитку креативності на індивідуальному, груповому та організаційному рівнях. 4 Шаульська Л.В. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Оцінка бізнесу Формування уявлення про традиційні методи оцінки вартості діючого підприємства та можливості й ефективність використання даних методів для оцінки підприємств у національній економіці. Ознайомлення з методологією оцінки, тобто основними методичними підходами, стандартами, методами та процедурами оцінки підприємства (бізнесу) в цілому і окремих видів активів, набуття навичок оцінювання вартості різних активів підприємства (бізнесу) і прийняття на цій основі ефективних управлінських рішень. 7 Чубук Л.П. Завантажити
2 Управління витратами компанії Формування вмінь і навичок вибору найефективнішого методу управління витратами задля підвищення ефективності використання обмежених ресурсів, підвищення рентабельності діяльності компаній, зростання їх конкурентоспроможності. 5 Филюк Г.М. Завантажити
3 Виробнича практика Метою виробничої практики є закріплення і поглиблення набутих під час теоретичного навчання знань та здобуття навичок й умінь практичної діяльності за спеціальністю. Зміст виробничої практики полягає в ознайомленні з господарською діяльністю підприємства, набутті навичок науково-аналітичної роботи з даними фінансової звітності підприємства, галузі, в якій діє підприємство, опрацюванні ефективних засобів візуалізації такої інформації. 9 Мартинюк Л.А. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
5 Обгрунтування господарських рішень (Кластер 1. Економіка та організація діяльності компанії) Вивчаються методи та моделі прийняття ефективних господарських рішень в умовах ризику та невизначеності. Аналізуються основні чинники ризикових подій, вивчаються методи їх своєчасного прогнозування, оцінки можливих втрат, передбачення та застосування відповідних коригуючих дій. 5 Євсєєва-Северина І.В.  Завантажити
6 Корпоративна культура (Кластер 1. Економіка та організація діяльності компанії) Розкриваються теоретичні та організаційні основи корпоративної культури. Аналізуються прояви корпоративної культури в різноманітних аспектах діяльності підприємства. Дисципліна дає розуміння сутності, функцій та значення корпоративної культури в управлінні сучасним підприємством та навички щодо її формування і розвитку. 5 Грішнова О.А. Завантажити
7 Курсова робота з кластеру (Кластер 1. Економіка та організація діяльності компанії) Виконання курсової роботи дозволяє систематизувати та поглибити одержані знання з кластерних дисциплін, застосувати їх під час вирішення конкретних
завдань, розвинути навички самостійної роботи, сформувати первинні навички проведення наукових досліджень.
1 Завантажити
8 Стратегія підприємства (Кластер 2. Моделі розвитку бізнесу) Змістовний модуль  1. «Базові засади стратегічного управління» – зміст понять «стратегія», «стратегічне управління», «стратегічне планування»; місце і значення стратегічного мислення у структурі  управлінської компетентності для забезпечення ефективності бізнес-процесів у новій економіці; теорія і практика управління змінами; розвиток концепцій стратегічного управління; побудова системи бачення, місії та стратегічних цілей підприємства; аналіз системи стратегій підприємства.
Змістовний модуль 2. «Стратегічний аналіз та реалізація стратегії» – сутність та сфера застосування методів стратегічного аналізу; ідентифікація та вибір стратегічних альтернатив; сутність, етапи та технології стратегічного управління; забезпечення реалізації стратегії на інституційному, груповому та індивідуальному рівнях; контроль й оцінювання динаміки реалізації стратегії та організаційних змін.
5 Шаульська Л.В. Завантажити
8 Корпоративна соціальна відповідальність (Кластер 2. Моделі розвитку бізнесу) Навчальна дисципліна «Корпоративна соціальна відповідальність» має познайомити майбутніх фахівців із загальними закономірностями взаємодії бізнесу і суспільства, з основами їхнього використання в управлінні бізнесом. Грунтується на теорії взаємодії заінтересованих осіб та бізнесу з урахуванням міжнародних стандартів. Дисципліна забезпечує формування необхідних компетенцій щодо сталого розвитку бізнесу. 5 Баюра Д.О.  Завантажити
9 Курсова робота з кластеру (Кластер 2. Моделі розвитку бізнесу) Виконання курсової роботи дозволяє систематизувати та поглибити одержані знання з кластерних дисциплін, застосувати їх під час вирішення конкретних
завдань, розвинути навички самостійної роботи, сформувати первинні навички проведення наукових досліджень.
1 Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університеті. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору