Структура програми

Освітньо-професійна програма “«Фінансовий бізнес”

Опис освітньої програми (Редакція 2021, Редакція 2023Редакція 2024)*

Загальний обсяг кредитів ОП “Фінансовий бізнес” складає 240 кредитів, серед них 180 кредитів – основні дисципліни та 60 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач
Робоча програма
1 Вступ до університетських студій Отримаєте уявлення про історичний процес становлення, зміст та тенденції розвитку системи вищої університетської освіти, її характерні риси, а також шляхи і проблеми її реформування. Дізнаєтеся про особливості навчання на спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» та на ОП «Фінансовий бізнес». 4 Приказюк Н.В. Завантажити
2 Українська та зарубіжна культура Здобудете загальні знання щодо сучасних проблем розвитку української культури як складової загальноєвропейського культурного простору в умовах європейської інтеграції та глобалізації. Навчитеся описувати та аналізувати феномени світової й української культури засобами академічного письма. 3 Погорілий А.О. Завантажити
3 Філософія Ознайомитеся з розгортанням філософії (від начал філософування до сучасності). Зорієнтуєтесь на індивідуальний пошук істин і сенсів, усвідомите різнопідходовість до розуміння феноменів («людина», «світ», «суспільство», «природа», «буття», «пізнання» тощо), набудете вміння керуватися власним розумом, розвинете критичність та аргументованість висловлювань. 4 Сайтарли І.А. Завантажити
4 Іноземна мова професійного спрямування Курс охоплює низку тем, присвячених міжкультурному англомовному діловому спілкуванню (модуль 1), комунікації при працевлаштуванні та оцінюванні результатів роботи (модуль 2), комунікації на робочому місці (модуль 3), особливостям проведення презентацій (модуль 4) 4 Святюк Ю.В., Свиридюк Т.В. Завантажити
5 Економічна теорія Дізнаєтеся про загальні основи економічного розвитку, закономірності становлення та розвитку економічної системи і взаємозв’язок її структурних елементів. Розумітимете механізм дії економічних законів і механізм їх використання людьми у господарській діяльності. Навчитеся аналізувати конкретні економічні ситуації. 4 Савчук Н.В. Завантажити
6 Історія економіки та економічної думки Дізнаєтесь, як розвивалося і змінювалося знання / сприйняття різних економічних процесів, явищ та відносин. Розумітимете, як аналізувати і порівнювати різні економічні вчення. 4 Іванов Є.І. Завантажити
7 Вища математика для економістів Опануєте два змістових модулі. Змістовий модуль 1. «Лінійна алгебра. Вступ в математичний аналіз. Диференціальне числення функції однієї змінної», в якому розглядаються основні поняття аналітичної геометрії та алгебри, основна теорема алгебри, методи розв’язання систем лінійних рівнянь, функції, границі послідовностей та функцій, основні теореми диференціального числення, а також застосування похідної при дослідженні функцій та побудові їх графіків. Змістовий модуль 2. «Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Інтегральне числення», в якому розглядаються методи дослідження функцій багатьох змінних, розв’язання задач на екстремум, метод множників Лагранжа, метод найменших квадратів, а також основні методи інтегрування функцій та застосування інтегралів в економіці. 4 Ляшенко О.І. Завантажити
8 Основи “зеленої економіки” Дізнаєтеся, що являє собою “зелена економіка”, як вона виникла і розвивалася. Вивчите прояви “зеленої економіки” на споживчому рівні, на рівні бізнесу, як базового компоненту екологізації економіки, на рівні галузей, міст та держави. 2 Харченко Т.Б. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Основи права та трудове законодавство Оволодієте основними поняттями з питань функціонування держави та системи права. Навчитеся працювати з нормативно-правовими актами, правильно розуміти та застосувати положення норм права, зокрема трудового права. Розумітимете основи державного устрою, основних прав і свобод людини та громадянина. 3 Погорєлова О.С., Мельник М.Б. Завантажити
2 Іноземна мова професійного спрямування Курс охоплює низку тем, присвячених міжкультурному англомовному діловому спілкуванню (модуль 1), комунікації при працевлаштуванні та оцінюванні результатів роботи (модуль 2), комунікації на робочому місці (модуль 3), особливостям проведення презентацій (модуль 4) 4 Борисенко О.А. Завантажити
3 Мікроекономіка Отримаєте знання про поведінку домогосподарств та підприємств (суб’єктів первинної ланки господарювання). Розумітимете сутність та особливості економічних відносин, що виникають на мікрорівні економічної системи між суб’єктами господарювання щодо максимального задоволення їхніх потреб в умовах обмеженості виробничих ресурсів. 5 Наумова О.О. Заванатажити
4 Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів Зрозумієте основи теорії ймовірностей та математичної статистики. Навчитеся застосувати ймовірнісно-статистичного апарату для проведення економіко-статистичних досліджень. 4 Банна О.Л. Завантажити
5 Фінанси Зрозумієте, що являють собою фінанси, які особливості державних фінансів, фінансів підприємств, фінансів домогосподарств та міжнародних фінансів. Отримаєте знання про бюджетно-податкову систему України, принципи її організації та реформування, про державний кредит, про соціальну політику держави та фінансову безпеку України. 5 Наконечна Ю.Л. Завантажити
6 Фінансові посередники і ринки Зрозумієте, як працюють фінансові посередники. Дізнаєтеся про основи функціонування фінансових ринків. Вивчите фінансові інструменти, що на них обертаються з метою перерозподілу капіталу. З‘ясуєте роль фінансових посередників і ринків у фінансовій системі та їх вплив на економічний розвиток суспільства. 5 Приказюк Н.В.
Моташко Т.П.
Завантажити
7 Науковий образ світу Отримаєте комплексні уявлення про загальні властивості та закономірності природи, що оточує людину, про те, як вони змінювалися з розвитком цивілізації (спираючись на досягнення природничих, суспільних і гуманітарних наук). Навчитеся сприймати реалії складного світу та засвоювати сучасні мультидисциплінарні теорії. Сформуєте власний науковий світогляд. 3 Іванюта О.М. Завантажити
8 Соціально-політичні студії Дізнаєтеся основні положення сучасної соціології та політології. Розумітимете зміст влади як суспільно- політичного феномену, особистості як суб’єкта соціально- політичних відносин та політичної культурі як суспільного явища. З‘ясуєте роль лідерства та еліт в соціально-політичній ієрархії. Навчитеся аналізувати соціально-політичні процеси у суспільстві, соціальні відхилення та конфлікти, громадську думку та соціально-політичні технології. 2 Половко О.С. Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Іноземна мова професійного спрямування Курс охоплює низку тем, присвячених міжкультурному англомовному діловому спілкуванню (модуль 1), комунікації при працевлаштуванні та оцінюванні результатів роботи (модуль 2), комунікації на робочому місці (модуль 3), особливостям проведення презентацій (модуль 4) 4 Борисенко О.А. Завантажити
2 Макроекономіка Отримаєте базові знання з теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем, завдяки вивченню двох модулів:
Розділ 1: «Теоретичні основи дослідження макроекономічних процесів», де розглядаються основи макроекономічної теорії, макроекономічних явищ та процесів;
Розділ 2: «Макроекономічна нестабільність та макроекономічна політика», де вивчаються головні чинники і причини порушення макроекономічної рівноваги, заходи її відновлення, а також види та інструменти макроекономічної політики держави.
5 Ходжаян А.О. Завантажити
3 Менеджмент Курс познайомить з поняттям і функціями менеджменту, еволюцією загальних принципів управління, інтегрованими підходами до менеджменту (процесний, кількісний, системний, ситуаційний), процесом прийняття рішень тощо 5 Нетреба І.О. Завантажити
4 Організація бізнесу Дана дисципліна розкриває основні види та форми бізнесу, різновиди організаційної структури бізнес-одиниць та вплив останньої на ефективність функціонування бізнесу 5 Лісова Р.М. Завантажити
5 Фінансове регулювання та нагляд Сформує уявлення про те, як забезпечити упевненість інвесторам та емітентам, кредиторам та позичальникам у тому, що фінансові ринки працюють стабільно, а фінансові інститути своєчасно та повністю виконують свої зобов’язання. У майбутніх фахівців формуються знання та розуміння правових норм та регулятивних вимог, пов’язаних з фінансовою діяльністю; здатність застосовувати інструменти регулювання і нагляду для забезпечення стабільності фінансової системи. 5 Третяк Д.Д. Завантажити
6 Основи фінансового бізнесу Даний курс знайомить з основами створення та функціонування бізнесу у фінансовому секторі, а також вимогами до діяльності фінансових корпорацій 6 Ткаченко Н.В. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Іноземна мова професійного спрямування Курс охоплює низку тем, присвячених міжкультурному англомовному діловому спілкуванню (модуль 1), комунікації при працевлаштуванні та оцінюванні результатів роботи (модуль 2), комунікації на робочому місці (модуль 3), особливостям проведення презентацій (модуль 4) 4 Святюк Ю.В.,
Крячко В.І.
Завантажити
2 Сучасні інформаційні технології Вивчення дисципліни спрямовано на отримання студентами компетенції щодо
сучасних інформаційних технологій, теоретичних і практичних знань з основ їх
функціонування та використання під час розв’язання прикладних завдань в області
інформаційних систем і технологій у майбутній професійній діяльності
3 Іваненко О.І. Завантажити
3 Статистика для економістів В даному курсі розглядаються статистичні методи збору, реєстрації масових даних, їхньої
первинної обробки (систематизації, групування та перегрупування, узагальнення та порівняння), методи перевірки статистичних гіпотез тощо
4 Мазуренко О.К. Завантажити
4 Маркетинг Курс познайомить з маркетингом як теорією та практикою управління бізнесом у сучасному ринковому середовищі і допоможе розробити продуктову стратегію компанії 5 Ярош-Дмитренко Л.О. Завантажити
5 Інвестування Даний курс охоплює теми щодо здійснення як реальних, так і фінансових інвестицій, познайомить з концепцією вартості грошей в часі та підходами до врахування інфляції в прийнятті інвестиційних рішень тощо 4 Степанова А.А. Завантажити
6 Ринок фінансових послуг Переконаєтеся, що сучасний ринок фінансових послуг спроможний задовольнити будь які фінансові потреби споживачів, дізнаєтеся відповіді на найбільш нагальні питання: яку фінансову послугу обрати, щоб максимально задовольнити потреби споживача? Які є оференти фінансових послуг та як обрати з поміж них надійного? Який порядку надання фінансових послуг? Як убезпечити себе, як споживача фінансової послуги, від шахраїв та недобросовісної поведінки надавачів фінансових послуг? Яка система регулювання діяльності учасників ринку фінансових послуг та куди звернутися у разі порушення ваших прав, як споживача фінансової послуги? Знання, здобуті студентами в результаті вивчення цієї дисципліни, необхідні для ефективного управління власним портфелем статків, організації власного бізнесу, стануть в нагоді при виборі напряму подальшої професійної спеціалізації, зокрема, для роботи в банках, небанківських фінансових установах та підприємствах реального сектору економіки. 6 Моташко Т.П.
Балицька М.В.
Завантажити
7 Економетрика В курсі розглядаються питання побудови та оцінки простої лінійної регресії, множинної регресії, можливості розрахунку прогнозів і діагностики моделей 4 Подскребко О.С. Завантажити
Третій рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Наставництво та коучинг у фінансовому бізнесі Зрозумієте основи наставництва та коучингу, а також можливості їх застосування у фінансовому бізнесі. З‘ясуєте сутність фінансового лідерства. Сформуєте коучинговий стиль мислення. Здобудете та розвинете лідерські якості. Навчитеся краще розуміти потреби, ставити і досягати цілі.
***бонус (понад навчальний план) – 5 кращих студентів отримають можливість безкоштовно пройти коучинговий курс-тренінг з особистісного розвитку
5
2 Банківська система Щодня ми розраховуємося за товари чи послуги за допомогою готівки або ж cashless, у складній фінансовій ситуації можемо звернутися до банку й отримати кредит, або ж перерахувати кошти знайомим. Але чи знаємо як працює банк та які операції він виконує? Як створюються гроші і яка в цьому процесі роль центрального банку? Відповіді на ці та інші запитання отримають студенти під час вивчення даної дисципліни. По завершенню курсу студенти сформують вміння використовувати одержані знання при виконанні банківських операцій, пов’язаних з кредитуванням, розрахунками, та заощадженнями; сформують професійні компетенції з банківської справи. 4
3 Фінанси підприємств Дисципліна присвячена розгляду теоретичних основ організації фінансової діяльності на
підприємствах різних організаційно-правових форм, аналізу основних фінансових показників, які використовуються у світовій практиці та аналізу власних, залучених і позичкових ресурсів підприємства
5
4 Страхування Отримаєте знання про основи страхування, сутність та особливості розвитку страхового ринку загалом, а також специфіку різних видів страхування 5
5 Бухгалтерський облік та фінансова звітність Дисципліна сформує вміння та навички застосування стандартів бухгалтерського обліку для складання фінансової звітності суб’єктами господарювання 5
6 Міжнародна економіка Дізнаєтеся основи, загальні передумови та закономірності функціонування міжнародної економічної системи, а також особливості міжнародного руху факторів виробництва (капіталу, робочої сили, технологій) і особливості їхнього регулювання в різних країнах та на різних рівнях 5
7 Основи фінтеху Сучасні технології давно проникли в усі сфери людської діяльності. Фінансова сфера звичайно ж не є винятком, скоріше навіть навпаки. Саме технології, які дозволяють спростити та покращити взаємодію суб’єктів цієї сфери стали окремою галуззю, яка і стала основою для даної дисципліни. Тут Ви дізнаєтесь як фінансові інститути впроваджують та трансформують сучасні технології для отримання додаткових конкурентних переваг 3
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Фінансовий ризик-менеджмент Навчальна дисципліна познайомить з підходами до виявлення, оцінки та управління різними видами фінансових ризиків фінансових і нефінансових корпорацій 6
2 Цінні папери та фондовий ринок Цей курс є ключовим при формуванні майбутнього фахівця, що працює на ринку капіталу. Він формує чітке розуміння того, як функціонує сучасний фондовий ринок та які фінансові інструменти на ньому обертаються: що таке індекси, біржі, брокери, акції, дивіденди, основні показники дохідності та ефективності тощо. Опанування курсу дозволить сформувати навички, що стануть у нагоді при прийнятті інвестиційних рішень та підібрати активи, що найбільше відповідають цілям та інвестиційній стратегії. 5
Дисципліни вільного вибору студента
3 Основи управління ризиками інвестиційної діяльності (кластер “Ризик-менеджмент у фінансовому бізнесі”) Ознайомитеся з різними типами ризиків, що виникають у процесі інвестування, такими як фінансовий ризик, ринковий ризик, кредитний ризик та інші, та навчитеся оцінювати ці ризики та визначати їхні наслідки. Вивчите різні методики управління ризиками (диверсифікація, використання стоп-лосів, аналіз фундаментальних та технічних факторів, використання страхових продуктів, моніторинг портфеля тощо). Зрозумієте принципи управління ризиками інвестиційної діяльності, зможете застосовувати різні методики управління ризиками та розробляти стратегії ризик-менеджменту для досягнення успіху в інвестиційній діяльності. 5
4 Бізнес-аналітика (кластер “Ризик-менеджмент у фінансовому бізнесі”) В умовах швидкого росту обсягів інформації та зростання її ролі здобудете вміння генерувати, обробляти та аналізувати великі масиви даних з метою прийняття обґрунтованих бізнес-рішень. По закінченню курсу Ви будете здатні надати різнобічну та експертну оцінку діяльності об’єкту дослідження, а також сформувати ефективні та дієві рекомендації для досягнення бажаних результатів. 5
5 Навики бізнес-презентацій фінансових проектів (кластер “Ризик-менеджмент у фінансовому бізнесі”) Компанія чи ідея потребує фінансування? Це означає, що вам доведеться донести свої ідеї до потенційних інвесторів таким чином, аби вони виявили бажання допомогти вам з фінансуванням. Саме цей курс покликаний сформувати комплекс знань та практичних навичок, які допоможуть підготувати вдалий Pitch Deck та успішно виступити перед аудиторією.
По завершенню курсу студенти опанують три важливі аспекти підготовки вдалої презентації для інвестора: структура презентації, дизайн слайдів, підготовка до виступу та виступ.
5
6 Основи страхового менеджменту (кластер “Ризик-менеджмент у фінансовому бізнесі”) Здобудете знання з основ організації й управління діяльністю страхових установ. Розумітимете основні напрями діяльності страховиків та їх бізнес-процеси. Усвідомите особливості регулювання діяльності страхових організацій, управління грошовими потоками, ризик-менеджменту, управління фінансовою надійністю страховика, персоналом та маркетинговою діяльністю страхової компанії. 5
7 Ринок банківських послуг (кластер “Фінансові ринки та аналітика”) Після закінчення даного курсу будете здатними розуміти роль банків на ринку фінансових послуг, особливість послуг, які вони надають, зможете аналізувати та визначати ефективність традиційних банківських послуг, а також будете розумітись на сучасних трендах розвитку банківських послуг, викликаних діджиталізацією. 5
8 Фінансова аналітика (кластер “Фінансові ринки та аналітика”) Здобудете вміня всебічної оцінки фінансового-господарської діяльності суб’єктів господарювання, а також ідентифікації та квантифікації факторів, що зумовили їх подібний стан. Таким чином, за результатами вивчення курсу Ви будете вміти збирати, обробляти та аналізувати фінансову інформацію, а також інтерпритувати отримані результати. 5
9 Навики бізнес-презентацій фінансових проектів (кластер “Фінансові ринки та аналітика”) Компанія чи ідея потребує фінансування? Це означає, що вам доведеться донести свої ідеї до потенційних інвесторів таким чином, аби вони виявили бажання допомогти вам з фінансуванням. Саме цей курс покликаний сформувати комплекс знань та практичних навичок, які допоможуть підготувати вдалий Pitch Deck та успішно виступити перед аудиторією.
По завершенню курсу студенти опанують три важливі аспекти підготовки вдалої презентації для інвестора: структура презентації, дизайн слайдів, підготовка до виступу та виступ.
5
10 Основи венчурного фінансування (кластер “Фінансові ринки та аналітика”) Ознайомитеся з основними поняттями та принципами венчурного фінансування, а також із застосуванням цього виду фінансування для підтримки стартапів та інноваційних проектів. Дізнаєтеся про особливості венчурного капіталу, методи оцінки стартапів (Equity Valuation Method, Discounted Cash Flow (DCF) Method, Market Multiple Method, Scorecard Valuation Method, Cost-to-Duplicate Method, First Chicago Method, Peer Group Comparison Method), вимоги до підготовки бізнес-планів та інші аспекти, які стосуються венчурного фінансування. Зрозумієте процеси відбору та оцінки проектів, які можуть бути залучені до венчурного фінансування, та ризики, які пов’язані з цим видом інвестування. 5
11 Іншуртех (кластер “Фінансові технології”) Oб’єднання двох ключових галузей: страхування та технології створило новий напрям. Це можливість розглянути технологічні інновації та дізнатися, як вони можуть бути застосовані для поліпшення послуг страхових компаній. Тут ознайомлюються з різноманітними технологічними рішеннями, такими як блокчейн, штучний інтелект та інші, які можуть бути застосовані у страховій галузі, а також вивчають принципи цифрової трансформації та її вплив на страховий бізнес. 5
12 Криптоактиви та альтернативне інвестування (кластер “Фінансові технології”) Дослідити нові можливості інвестування в сучасному світі, зокрема використання криптоактивів та інших альтернативних інвестиційних інструментів дозволить ця незвична дисципліна. Ви дізнаєтесь про технології блокчейну та криптоактиви, а також їх використання в якості інструменту інвестування. Додатково, зможете дослідити інші альтернативні інвестиційні інструменти та ознайомитись з ризиками та викликами, пов’язаними зі здійсненням альтернативних інвестицій та використанням криптоактивів. 5
13 Платіжні системи та технології (кластер “Фінансові технології”) Способи оплати товарів та послуг в сучасному світі змінюються швидше, ніж модна собі уявити. Хочете дізнатись про різні типи платіжних систем, електронні гроші, платіжні шлюзи та інше? Додатково, це можливість дослідити технології, що лежать в основі цих систем, такі як бездротові технології, мобільні платежі та інші. Крім того, це також питання правового аспекту платіжних систем та питання захисту персональних даних. 5
14 Програмування SQL (кластер “Фінансові технології”) Вступ до мови структурованих запитів SQL, яка використовується для роботи з реляційними базами даних, це є можливість вивчити основні концепції SQL, такі як створення таблиць, запити на вибірку даних, вставлення, оновлення та видалення даних. Додатково, досліджуються різні типи запитів, такі як об’єднання таблиць, вкладені запити та інші. В рамках курсу також розглядається оптимізація запитів та забезпечення безпеки баз даних. 5
Четвертий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Консалтинг у фінансовому бізнесі Отримаєте чітке уявлення щодо комплексу заходів щодо забезпечення стійкості фінансового бізнесу в умовах невизначеності та ризиків. Після опанування дисципліни Ви вмітимете здійснювати оцінку та аналіз фінансового бізнесу, виявляти наявні проблеми та ризики, формувати стратегію управління фінансовими ресурсами задля досягнення оптимальних короткострокових та довгострокових цілей, а також будете здатні оцінити фінансові перспективи бізнесу. 4
Дисципліни вільного вибору студента
2 Основи банківського менеджменту (кластер “Ризик-менеджмент у фінансовому бізнесі”) Отримаєте теоретичні знання та практичні навички щодо організації системи управління діяльністю банку: вивчите банківське законодавство, ознайомитесь із особливостями управління активами і пасивами банку, а також ризик-менеджментом банку. 5
3 Іноземна мова за кластером спеціалізації (кластер “Ризик-менеджмент у фінансовому бізнесі”) Даний курс спрямований на розширення та активне використання лексичного запасу у сфері ризик-менеджменту у фінансовому бізнесі 5
4 Поведінкові фінанси (кластер “Ризик-менеджмент у фінансовому бізнесі”) Сучасний ринок часто виходить за рамки класичних теорій, спростовуючи чи ставлячи під сумнів все, що Ви знали до того. Поведінка людей часто відрізняється від раціонального та звичного, що ускладнює прогнозування ринку. Саме ця дисципліна дозволить Вам дізнатись чому ж люди є нераціональними та неефективними, ну і як правильно це використовувати в повсякденному житті 5
5 Основи моделювання фінансових ризиків (кластер “Ризик-менеджмент у фінансовому бізнесі”) Отримаєте комплексні уявлення щодо сутность та особливостей фінансових ризиків, підходів до їх ідентифікації, класифікації, аналізу та моделювання. Таким чином, ви зможете визначати не лише обсяг можливих втрат від реалізації ризику з певною ймовірністю, але й визначатимете ефективність застосування тих чи інших інструментів для мінімізації негативних наслідків впливу фінансових ризиків. 5
6 Ринок страхових послуг (кластер “Фінансові ринки та аналітика”) Дисципліна формує у студентів систему фундаментальних знань щодо основних теоретичних і практичних положень функціонування суб’єктів ринку страхових послуг та особливостей надання страхових послуг різних видів. Серед іншого, курс допоможе відповісти на питання, як придбати страхову послугу, у тому числі не виходячи з дому? На які важливі аспекти варто звернути увагу, укладаючи договір страхування? Які є види страхових послуг та в чому полягають їхні особливості? Від чого захищає «автоцивілка» та навіщо потрібне КАСКО? Як обрати надійну страхову компанію та якими є дії у разі настання страхового випадку? Після закінчення курсу студенти повинні бути здатними аналізувати та визначати ефективність різних видів страхових послуг, розуміти роль різних учасників ринку та вплив на нього сучасних викликів і трендів. 5
7 Поведінкові фінанси (кластер “Фінансові ринки та аналітика”) Сучасний ринок часто виходить за рамки класичних теорій, спростовуючи чи ставлячи під сумнів все, що Ви знали до того. Поведінка людей часто відрізняється від раціонального та звичного, що ускладнює прогнозування ринку. Саме ця дисципліна дозволить Вам дізнатись чому ж люди є нераціональними та неефективними, ну і як правильно це використовувати в повсякденному житті 5
8 Основи оцінювання фінансових активів (кластер “Фінансові ринки та аналітика”) Зрозумієте сутність та методи оцінки фінансових активів, таких як акції, облігації, деривативи та інші. Навчитеся аналізувати фінансові звіти компаній, використовуючи фінансові показники та розуміючи їх вплив на ціну акцій. Дізнаєтеся про використання фінансових моделей, таких як CAPM та Black-Scholes, для оцінки ризику та доходності фінансових активів. 5
9 Іноземна мова за кластером спеціалізації (кластер “Фінансові ринки та аналітика”) Даний курс спрямований на розширення й активне використання лексичного запасу у сфері фінансових ринків та аналітики 5
10 Блокчейн технології та системи (кластер “Фінансові технології”) Зрозуміти як працює блокчейн технологія та як її застосувувати, вивчити основні принципи роботи блокчейну, такі як розподілена система, хеш-функції та криптографія. Крім того, це різні типи блокчейнів, такі як публічні, приватні та гібридні, та їх застосування в різних галузях, включаючи фінанси, банківську справу, страхування та інші. В рамках курсу також оглядається функціонування децентралізованих додатків та смарт-контрактів на блокчейні 5
11 Цифровий банкінг (кластер “Фінансові технології”) Дослідите взаємодію між технологіями та банківськими послугами, що надаються клієнтам через цифрові канали. В рамках дисципліни відбувається ознайомлення з викликами та можливостями цифрового банкінгу в контексті розвитку економіки та суспільства загалом. Крім того вивчають принципи функціонування цифрових банківських послуг, включаючи інтернет-банкінг та мобільний банкінг. 5
12 Програмування Python (кластер “Фінансові технології”) Python на сьогодні є однією з найпоширеніших мов програмування, в тому числі і у фінансовій сфері. Вивчення розпочинається з основ мови Python, включаючи змінні, функції, умовні оператори та цикли. Додатково, мова піде про бібліотеки Python, які використовуються у фінансових додатках, такі як NumPy, Pandas, Matplotlib та інші. В рамках курсу також розглядаються практичні приклади використання Python для фінансового аналізу, ризик-менеджменту, оптимізації портфеля та інших завдань у фінансовій сфері. 5
13 Іноземна мова за кластером спеціалізації (кластер “Фінансові технології”) Даний курс спрямований на розширення й активне використання лексичного запасу у сфері фінансових технологій 5
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
Робоча програма
1 Центральний банк та монетарна політика Курс спрямований на формування у майбутніх фахівців системи теоретичних і прикладних знань та основних положень з теорії та практики функціонування центрального банку у контексті трьох основних мандатів: монетарна стабільність, фінансова стабільність і стабільність платіжних систем. Після закінчення курсу студенти повинні мати розуміння теоретичних та практичних аспектів діяльності центрального банку та його впливу на монетарну політику, а також бути здатними аналізувати та оцінювати ефективність різних інструментів монетарної політики. 8
2 Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування” Метою комплексного підсумкового іспиту є перевірка та оцінка рівня фахової підготовки студентів, їх здатності використовувати набуті фундаментальні знання зі спеціальності, виявлення здатності студентів самостійно узагальнювати і критично оцінювати тенденціїу галузі фінансів, банківської справи та страхування. 0
3 Курсовий проект фахової спрямованості Метою написання курсового проекту фахової спрямованості є проведення студентами наукового дослідження, а також поглиблення, закріплення та узагальнення знань, отриманих під час вивчення дисциплін обраного кластеру спеціалізації. Крім того, підготовка курсового проекту дозволяє студентам застосувати набуті знання й навички до вирішення конкретних завдань прикладного характеру. 2
4 Виробнича практика Виробнича практика є важливою складовою їх професійної підготовки. Практика забезпечує можливість отримати практичні навички і досвід роботи в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Протягом практики отримаєте можливість працювати в різних організаціях та компаніях, де зможете застосовувати свої знання та вміння у практичних умовах, співпрацювати зі спеціалістами з різних сфер, що дозволить розширити кругозір та зрозуміти особливості роботи в галузі фінансів, банківської справи та страхування. 9
Дисципліни вільного вибору студента
5 Показники фінансової ефективності та бізнес моделі (кластер “Ризик-менеджмент у фінансовому бізнесі”) Опануєте теоретичні та практичні аспекти оцінки фінансової ефективності бізнесу та розробки бізнес-моделей. Навчитеся моніторити і оцінювати не лише фінансові результати, але й інші ключові фактори, які впливають на довгострокову успішність підприємства, що допоможе зорієнтуватись на більш широкі цілі, забезпечуючи збалансований підхід до управління бізнесом та покращення ефективності його діяльності. 6
6 Управління прибутковістю бізнесу в умовах (кластер “Ризик-менеджмент у фінансовому бізнесі”)невизначеності Курс познайомить із сучасною практикою управління прибутковістю бізнесу в умовах невизначеності, що базується на оцінюванні ризиків та їх урахуванні при обґрунтуванні рішень задля забезпечення висококонкурентних позицій на ринку 5
7 Інновації на фінансовому ринку (кластер “Фінансові ринки та аналітика”) Дисципліна спрямована на вивчення новітніх технологій, продуктів та послуг, які змінюють фінансовий ринок. Студенти отримають знання про фінтех-технології, цифрові валюти, розумні контракти, краудфандинг, розширені аналітичні інструменти, мобільні фінансові послуги, віртуальні торгові платформи та інші інновації на фінансовому ринку. Вивчення цих тем допоможе студентам зрозуміти, як інновації можуть підвищити ефективність та доступність фінансових послуг. Дисципліна корисна для студентів, які бажають займатися фінансовою аналітикою, фінтех-розробкою, управлінням ризиками та іншими сферами, пов’язаними з фінансовим ринком. 6
8 Стратегії трейдингу (кластер “Фінансові ринки та аналітика”) Трейдинг як такий є важливою складовою фінансової грамотності і дозволяє ознайомитися з різними методами та підходами до торгівлі на фінансових ринках. У рамках дисципліни розглядають основні інструменти технічного та фундаментального аналізу, а також навчаються розробляти та тестувати власні стратегії трейдингу. Крім того, тут отримують знання про ризики та стратегії управління ними в контексті трейдингу на фінансових ринках. 5
9 Кібербезпека і кібергігієна (кластер “Фінансові технології”) Інтернет давно не є чимось незвичним, скоріше навіть уже давно став для багатьох другим “домом”. Саме тому умови сьогодення вимагають знати що таке кібербезпека та як правильно вберегти себе від “темної сторони” інтернету. Ну і про кібергігієну не слід забувати, оскільки далеко не все можна про себе розказувати 6
10 Програмування R (кластер “Фінансові технології”) Цей курс ознайомлює бажаючих з мовою програмування R і показує її застосування у фінансовій сфері. Тут ви дізнаєтесь про основи мови R, включаючи роботу зі змінними, функціями, умовними операторами та циклами. По завершенні курсу ви зможуть використовувати мову R та її бібліотеки для розв’язання завдань у фінансовій сфері, створювати та аналізувати фінансові дані та використовувати алгоритми для прийняття фінансових рішень. 5
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університеті. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору