Структура програми

Освітньо-наукова програма “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Опис освітньо-наукової-програми (Завантажити*)
Освітня складова – 43 кредити
Загальний обсяг кредитів ОНП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” – 43, серед них 31 кредити – обов’язкові дисципліни та 12 кредитів – дисципліни вільного вибору

Перший рік навчання
Обов’язкові навчальні дисципліни
І півріччя
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1
Філософія науки та інновацій
Структурно дисципліна «Філософія науки та інновацій» складається з трьох модулів. Перший модуль має назву «Філософія як концептуальна основа гуманітарного знання». У ньому висвітлені фундаментальні стратегії філософської науки, які вплинули на розвиток гуманітарного знання та постають важливим ідейно-концептуальним та методологічним підґрунтям сучасних наукових досліджень. У другому модулі, який має назву «Суспільствознавча інтенція філософської теорії», розкриті питання формування і розвитку фундаментальних соціально-філософських парадигм, що дозволяє науковцю зорієнтуватися у специфіці проблемного поля соціального та гуманітарного знання, а також визначитися щодо наукової картини світу (парадигми) як засадничої основи власних наукових розвідок. У третьому модулі – «Innovations in the Interdisciplinary field of research» (модуль викладається англійською мовою) – висвітлені особливості взаємозв’язку наукової та інноваційної діяльності в умовах становлення глобальних інноваційних економік; особливості основних моделей інновацій та їх вплив на економічне зростання; етичні проблеми наукового та технологічного розвитку
7
Іщенко О.М.
Завантажити
Ільїна Г.В.
ІІ півріччя
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1
Студії з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Формування сучасного мислення і фахових компетенцій на основі поглибленого вивчення та творчого осмислення новітніх досягнень сучасної теорії з підприємництва та торгівлі, міжнародної торгівлі, організації та управління діяльності підприємства із застосуванням сучасного інструментарію аналізу, зокрема методів статистичного аналізу, економіко-математичного моделювання, використання математичних методів та інформаційних систем і технологій.
5
Купалова Г.І.
Завантажити
Артюх Т.М.
Мазур І.І.
2 Методологія та організація економічних наукових досліджень Формування системи знань про методологічні основи наукового пізнання економічної реальності, структурні складові економічної методології, методологічний плюралізм та аналітично-дослідний потенціал сучасного економічного інструментарію, основи організації наукових економічних досліджень, опанування методологією і методикою здійснення наукової роботи. 3 Старостіна А.О. Завантажити
Другий рік навчання
Обов’язкові навчальні дисципліни
І півріччя
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Асистентська педагогічна практика Асистентська педагогічна практика є невід’ємною складовою процесу фахової підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії до професійної діяльності у ЗВО. Зміст практики передбачає набуття аспірантами знань і вмінь щодо організації навчально-виховного процесу у вищій школі, включаючи викладання спеціальних фахових дисциплін та забезпечення навчальної діяльності студентів; науково-методичної роботи; оволодіння компетентностями практичної викладацької діяльності та сучасними методами організаційно-управлінської роботи у навчальних закладах. Асистентська педагогічна практика організується з урахуванням напрямів наукових досліджень аспіранта, що дає змогу апробувати наукові результати й інтегрувати їх у навчальний процес 10 Науковий керівник/керівник практики Завантажити
ІІ півріччя
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Академічне письмо англійською мовою (English academic writing) 1. The purpose of the English Academic Writing course is to master practical skills in writing a research paper for an English-language scientific journal. 2. The introduction to the course of English academic writing consists of the modules: – The technique of academic writing; – Academic style and structure of a research publication; – Basics of editing an academic text. 3. Abstract. 4. Objectives (learning goals): improving writing skills within the general economic and professional scientific topics. 5. Based on the acquired lexical and grammatical background of the advanced (C1) level of English a student is expected to master skills needed to accomplish academic tasks, namely: preparing scientific papers or reports to be published in an English-language journal 6 Петровський М.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору. Перелік 1 (аспірант обирає 1 дисципліну з переліку)
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій Дисципліна присвячена комплексному аналізу принципів та особливостей реалізації економічних відносин у сфері господарського обороту результатів науково-технічної діяльності в умовах формування постіндустріального суспільства. Досліджується механізм комерціалізації результатів наукових досліджень та специфіки функціонування ринку об’єктів інтелектуальної власності. Особлива увага приділяється вивченню методів управління ризиками комерціалізації результатів наукових досліджень, аналізу принципів та основних методів вартісної оцінки результатів інтелектуальної діяльності. Дисципліна передбачає вивчення на практиці різних форм комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності та принципів організації трансферу технологій 4 Вірченко В.В. Завантажити
2 Принципи організації науково-дослідницьких робіт Формування системних знань і навичок організації науково-дослідницьких робіт, застосування загальнонаукових і спеціальних підходів, методів і процедур у науковому пізнанні для досягнення визначених пізнавальних і науково-прикладних цілей 4 Жилінська О.І. Завантажити
3 Ринок цінних паперів Дисципліна формує систему знань, необхідних для розуміння механізмів функціонування ринку цінних паперів як невід’ємної складової фінансового ринку, його структури, принципів та основних тенденцій розвитку в умовах глобалізації для прийняття необхідних інвестиційних рішень 4 Чеберяко О.В. Завантажити
4
Універсальні (м’які) здібності “Soft Skills” (англійською мовою)
Курс має за мету забезпечити теоретичну підготовку та сформувати основні (Soft Skills), як підґрунтя для науково-дослідницької та викладацької діяльності, що сприятимуть розвитку професіоналізму та поглибленню психологічних знань про особистісні ресурси, підвищать конкурентоздатність, розвинуть лідерські здібності та організаційні вміння
4
Харламова Г.О.
Пащенко С.Ю.
Окрім вищеперерахованих дисциплін аспіранту надається можливість обрати дисципліну, що викладаються в Університеті.
Дисципліни вільного вибору. Перелік 2 (аспірант обирає 2 дисципліни з переліку)
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
1 Методи стратегічного управління Дисципліна спрямована на ознайомлення з особливостями методології стратегічного аналізу діяльності підприємства, формування стратегічних альтернатив його розвитку та забезпечення їх ефективної реалізації. Особливі акценти зроблено на використанні інструментів стратегічної діагностики мікро- та макрооточення підприємства, стратегічного планування, стратегічного вибору й концепції синергізму для посилення його стратегічної гнучкості та конкурентоспроможності із застосуванням сучасних інструментів математико-економічного моделювання на основі теорії нечітких множин, нечіткої логіки, методів нечіткого багатокритерійного оцінювання, стохастичних моделей 4 Балан В.Г. Завантажити
2 Інституційний аналіз економічного розвитку Формування системи знань щодо змісту концептуально-методологічних засад інституційної економічної теорії у складі її основних науково-дослідних програм, оволодіння аналітичним інструментарієм та основами інституційно-еволюційного аналізу економічних процесів, структури і механізмів інституційних змін економіки 4 Гайдай Т.В. Завантажити
3 Кількісні методи мікро-, мезо-, макроекономічних досліджень Формування цілісного уявлення про сучасні підходи до застосування статистичних методів та моделей для розв’язання проблем, що виникають в соціально-економічних системах; удосконалити практичні навички використання статистичних методів, моделей в статистичних дослідженнях соціально-економічних систем 4 Ковтун Н.В. Завантажити
4 Економічна безпека підприємництва сформувати в аспірантів комплекс знань закономірностей, основних складових, змісту і форм динаміки економічної безпеки підприємництва як на мікрорівні, так і сучасного суспільства в цілому, а також умінь і необхідних практичних навичок щодо забезпечення економічної безпеки підприємництва 4 Мазур І.І. Завантажити
5 Управління асортиментом, якістю та безпечністю продукції (товарів, послуг) підприємства Формування системи знань з теорії та методології управління асортиментом, якістю та безпечністю товарів (продукції, послуг) підприємства в торгівлі та у виробництві для забезпечення розвитку підприємництва в контексті глобалізації світової економіки, інтеграції України до ЄС та європейського наукового простору; формування практичних
навичок щодо реалізації програмних результатів навчання.
4 Артюх Т.М. Завантажити
6 Інноваційне підприємництво Навчальна дисципліна спрямована на формування професійних компетентностей щодо організації та обґрунтування напрямів інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з урахуванням впливу сучасних тенденцій на підприємницьку діяльність. 4 Бердар М.М. Завантажити
7 Методологічні та практичні аспекти міжнародного маркетингу (англійською мовою) В курсі розглядаються принципи та закономірності сучасного розвитку маркетингового управління в умовах нестабільного економічного розвитку економічних систем і посилення геоекономічних конфронтацій на фоні загальної тенденції до глобалізації товарних ринків 4 Каніщенко О.Л. Завантажити
8 Клієнтоорієнтоване підприємництво Забезпечити теоретичну підготовку та сформувати основні практичні уміння, що слугуватимуть підґрунтям для їх
подальшої науково-дослідницької та викладацької діяльності, сприятимуть формуванню професіоналізму та поглибленню знань щодо клієнтоорієнтованого
підходу у підприємництві.
4 Бутенко Н.В. Завантажити
9 Сучасні інформаційні технології в економічних дослідженнях Дисципліна знайомить з теоретичними та прикладними аспектами технологій Data Mining, Big Data, методами інтелектуального аналізу даних, можливостями їх застосування. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати теоретичні та прикладні аспекти методів Data Mining, включаючи економічні передумови їх застосування, та використовувати їх для розв’язання широкого спектру задач. У курсі розглядаються проблеми класифікації, кластеризації даних, створення прогнозних моделей на їх основі. Вивчаються основи застосування інформаційних технологій на підприємстві та економіці; використання програмних оболонок для класифікації, розподілу та агрегування економічної інформації за допомогою економетричних, статистичних, функціональних та інших методів, формування висновків для великих даних 4 Ставицький А.В. Завантажити
10 Фінансові ринки, інструменти та інститути (англійською мовою) This course aims to provide an understanding of the financial markets’ fundamentals: structure, participants, operations and instruments, and associated theoretical and empirical issues. Complementary, course reveals specificity of traditional and alternative financial instruments, including cryptocurrencies. Economic logic of institutions functioning at the financial market are in the spotlight. Principles of sustainable finance and ESG investing are also the aim of this course 4 Камінський А.Б. Завантажити
11 Методи і моделі обґрунтування економічних рішень Формування системи знань з основ застосування математичного апарату до моделювання складних економічних систем. Предметом даного курсу є економіко-математичні методи і моделі складних економіко-організаційних, а також виробничих систем та процесів. Задачі та методи економіко-математичного моделювання розбиваються на окремі класи в залежності від процесів, для аналізу яких вони використовуються 4 Ляшенко О.І. Завантажити
Третій рік навчання – завершення роботи над дисертацією доктора філософії
Четвертий рік навчання – захист дисертації доктора філософії