Структура програми

Освітньо-наукова програма “Фінанси, банківська справа та страхування”

Опис освітньої програми (Завантажити)*

Загальний обсяг кредитів ОНП “Фінанси, банківська справа та страхування” складає 40, серед них 28 кредитів – основні дисципліни та 12 кредитів – дисципліни вільного вибору*

Перший рік навчання
Обов’язкові навчальні дисципліни
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1
Філософія науки та інновацій
У змістовому модулі «Філософія науки» висвітлюються фундаментальні стратегії філософської науки, які вплинули на розвиток гуманітарного знання та постають важливим ідейно-концептуальним та методологічним підґрунтям сучасних наукових досліджень. У змістовому модулі «Філософія інновацій» розкриваються особливості взаємозв’язку наукової та інноваційної діяльності в умовах становлення глобальних інноваційних економік; особливості основних моделей інновацій та їх вплив на економічне зростання; етичні проблеми наукового та технологічного розвитку
7
Іщенко О.М.
Ільїна Г.В.
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1
Студії з фінансів, банківської справи та страхування
Курс спрямований на формування у аспіранта компетенцій у сфері функціонування фінансової системи, банківської системи, страхової системи і діяльності їх суб’єктів, фінансів публічного сектору (державні та місцеві), фінансів підприємств і організацій, фінансового ризик-менеджменту. Аспіранти поглиблюють розуміння вирішення проблем, які виникають в фінансовій системі як на рівні регуляторів, так і на рівні її суб’єктів
5
Лютий І.О.
Приказюк Н.В.
2 Методологія та організація наукових економічних досліджень Включає розкриття філософсько-методологічних основ наукових економічних досліджень; сутності, структури та функцій економічної методології; методологічних основ основних типів наукової раціональності: класичної, некласичної та постнекласичної економічної науки; творче осмислення на методологічному ґрунті філософії науки методологічного плюралізму сучасної економічної науки, зокрема методологічних особливостей і дослідного потенціалу економічного мейнстріму та гетеродоксії; ознайомлення з основами організації та методикою наукових економічних досліджень 3 Гайдай Т.В. Завантажити
Другий рік навчання
Обов’язкові навчальні дисципліни
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1 Асистентська педагогічна практика* Проводиться на ІІ році навчання відповідно до навчального плану 10 Науковий керівник/керівник практики
Завантажити (тренінг до асистенської педагогічної практики)
Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Академічне письмо англійською мовою
(English academic writing)
Вступ до курсу англійського академічного письма. Переклад англійською українських освітянських і академічних реалій. Техніка академічного письма, стилі, структура і змістова організація наукових публікацій 3 Петровський В.М.
Завантажити (англійською мовою)
Завантажити (українською мовою)
Дисципліни вільного вибору аспіранта Вибірковий блок 1 (1 дисципліна з переліку) 4 кредити: окрім нищеперерахованих дисциплін аспіранту надається можливість обрати дисципліну, що викладаються в Університеті.
1 Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій Курс забезпечує професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування у нього компетенцій у сфері організації та фінансування господарського обороту результатів наукових досліджень. Особлива увага
приділяється аналізу методів оцінки об’єктів інтелектуальної власності, механізму управління комерціалізацією наукових досліджень та передачі майнових прав на результати наукової діяльності
4 Вірченко В.В. Завантажити
2 Принципи організації науково-дослідницьких робіт Курс забезпечує професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування у нього компетенцій у сфері організації науководослідницьких робіт. Особлива увага приділяється процесу наукового пізнання в економічній науці, його завданням, структурі і нормам, методології наукового пошуку, обґрунтуванню його результатів і шляхів розробки та розв’язання наукових проблем у процесі теоретичних досліджень 4 Жилінська О.І. Завантажити
3 Ринок цінних паперів Курс забезпечує професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування у
нього компетенцій у сфері здійснення операцій з цінними паперами та прийняття інвестиційних рішень на сучасному фінансовому ринку. Особлива увага приділяється аналізу характерних рис різних видів цінних паперів, принципів та методів оцінювання цінних паперів, механізму емісії та обігу цінних паперів, а також вивченню теоретичних та практичних аспектів
фундаментального і технічного аналізу ринку цінних паперів та механізму формування і управління портфелем цінних паперів
4 Чеберяко О.В. Завантажити
4
Універсальні (м’які) здібності “Soft Skills” (англійською мовою)
Курс належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування ефективного, незалежного і впевненого у своїх силах
майбутнього дослідника та викладача вищої школи, здатного до навчання протягом життя. Зміст дисципліни та методи і форми її викладання сфокусовано на розвитку здатності аспіранта до самоорганізації та самоуправління, його критичного та рефлексивного мислення, лідерських якостей, комунікативних здібностей та уміння працювати в команді. Особлива увага приділяється формуванню уміння ефективної міжособистісної взаємодії, прийняття рішень, цілепокладання та досягнення складних багаторівневих цілей особистісного, професійного і кар’єрного розвитку
4
Харламова Г.О.
Пащенко С.Ю.
Дисципліни вільного вибору аспіранта Вибірковий блок 2 (2 дисципліни з переліку) по 4 кредити
1 Методи стратегічного управління Курс належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує професійний розвиток аспіранта й спрямована на
формування у нього компетенцій та навичок застосування сучасних методів стратегічного менеджменту для здійснення стратегічного аналізу діяльності підприємства, формування стратегічних альтернатив його розвитку та забезпечення їх ефективної реалізації. Особливі акценти зроблено на використанні інструментів стратегічної діагностики мікро- та макрооточення підприємства й концепції синергізму для посилення його стратегічної гнучкості та конкурентоспроможност
4 Балан В.Г. Завантажити
2 Інституційний аналіз економічного розвитку Інституційний аналіз економічного розвитку – навчальна дисципліна,
предмет якої становить сутність, структура та механізми інституційних змін у процесі
економічного розвитку в їх теоретико-методологічному та аналітичному відтворенні в
інституційно-еволюційний економічній теорії. Інституційні механізми економічного
розвитку розкриваються на основі висвітлення методологічних засад інституційноеволюційної теорії, змісту економічної теорії інституційних змін, інституційної залежності від траєкторії попереднього економічного розвитку, а також структури інституційних змін у трансформаційних економіках. Аспіранти знайомляться з дослідними можливостями інституційної та еволюційної економічної теорії, отримують навички самостійної дослідної роботи із застосуванням її інструментарію. Методи – інституційний, еволюційний, міждисциплінарний, системний, аналітичний, проблемно-категоріальний, історико-генетичний, співставлення
4 Гайдай Т.В. Завантажити
3 Методологічні та практичні аспекти міжнародного маркетингу (англійською мовою) В процесі глобалізації економічного розвитку постає питання чіткого визначення
економічної суті, методологічних завдань, функціональних напрямів та соціальноекономічних наслідків інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Сучасні напрями та інтенсивність міжнародного співробітництва формують нові пріоритети управлінської діяльності, а також розстановку й субординацію економічних сил та їх економічних інтересів.
Система міжнародного маркетингу, що розвилася та інтегрувалася з національно
уособлених форм і методів маркетингового управління, починає визначати можливості та стиль маркетингової поведінки національних та міжнародних учасників інтернаціоналізованого ринку в залежності від рівня інтернаціоналізації господарської взаємодії суб’єктів
4 Каніщенко О.Л.
Завантажити (англійською мовою)
Завантажити (українською мовою)
4 Сучасні інформаційні технології в економічних дослідженнях Предметом курсу є методики та алгоритми, що входять до
сучасних інформаційних технологій, що дозволяють підвищити ефективність проведення наукових досліджень. Дисципліна передбачає надання сучасної інформації з четвертої парадигми наукових досліджень, методології побудови сучасних інформаційних систем та технологій та їх використання при проведенні наукових досліджень. Зміст дисципліни, методи і форми її викладання сфокусовано на розвитку здібностей аспіранта застосовувати сучасні інформаційні системи та технології, методи обробки інформації. Особлива увага приділяється формуванню вміння здійснювати вибір аналітичних інструментів, зокрема для великих даних
4 Ставицький А.В. Завантажити
5 Фінансові ринки, інструменти та інститути (англійською мовою) Дисципліна забезпечує аспіранта теоретичними знаннями в області сучасних фінансових ринків та практичними навичками діяльності на них. Це має сприяти професійному розвитку аспіранта в напрямку використання в економічній діяльності потенціальних можливостей фінансових ринків. Теоретичні та практичні аспекти взаємовідносин з основними фінансовими інститутами, що розглядаються протягом вивчення дисципліни, дозволяють сформувати уявлення про переваги та ризики фінансових відносин. Спеціальна увага приділяється фінансовому ризик-менеджменту та портфельному підходу, що сприяє адекватному розумінню специфіки прийняття рішень на фінансових ринках 4 Камінський А.Б. Завантажити
6 Методи і моделі обґрунтування економічних рішень Курс являє собою синтез економічної теорії та математичних методів, метою якого є формування базових
знань з основ застосування математичного апарату до моделювання складних економічних
систем. Предметом даного курсу є економіко-математичні методи і моделі складних
економіко-організаційних, а також виробничих систем та процесів
4 Ляшенко О.І. Завантажити
7 Вибірка в статистичному аналізі: методологія, організація, технологія побудови Розглядаються методичні питання організації вибіркових спостережень, оцінювання точності та поширення їх результатів на генеральну сукупність. Основна увага приділяється розробці програми вибіркового спостереження, обґрунтовуванню адекватного природі явища виду та способу вибіркового обстеження, визначенню розміру вибіркової сукупності залежно від структури та обсягу генеральної сукупності, виду відбору та величини прийнятної похибки. Навчальна задача полягає у формуванні знань та вмінь застосування вибіркового методу спостереження в різних сферах суспільного життя, організації проведення вибіркового спостереження, виконання процедури поширення результатів вибіркового обстеження і створення надійного інформаційного забезпечення для прийняття управлінських рішень 4 Єріна А.М. Завантажити
8 Статистичний аналіз і моделювання демографічних процесів Розглядаються теоретико-методологічні та практичні питання статистичного
аналізу закономірностей природного та механічного відтворення населення. Особлива увага приділяється опануванню різних прийомів моделювання чисельності населення та демовідтворювальних процесів. Навчальна задача полягає у формуванні знань та вмінь
застосування методів статистичного моделювання і прогнозування демографічних процесів, розробці різноваріантних сценаріїв перебігу відтворення населення для формування адекватної державної демографічної політики
4 Пальян З.О. Завантажити
9 Кількісні методи мікро-, мезо-, макроекономічних досліджень Вивчаються теоретико-методологічні засади і практичні прийоми статистичного оцінювання та аналізу економічних явищ і процесів в бізнесі та у державному управлінні. Основна увага приділяється формуванню поняття стохастичної природи економічних явищ і
можливості їхньої статистичної обробки, а також навичок пошуку, агрегації та систематизації даних зібраних з різних джерел. Навчальна задача полягає у поглибленні знань і опануванні сучасних методів і методик кількісної обробки та аналізу економічної інформації на різних
рівнях узагальнення для підготовки та прийняття управлінських рішень
4 Ковтун Н.В. Завантажити
Третій рік навчання – завершення роботи над дисертацією доктора філософії
Четвертий рік навчання – захист дисертації доктора філософії