Структура програми

Освітньо-наукова програма “Економіка”
Опис освітньо-наукової програми (Завантажити)*
Освітня складова – 44 кредити
Загальний обсяг кредитів ОНП “Економіка” –  44, серед них 32 кредити – обов’язкові дисципліни та 12 кредитів – дисципліни вільного вибору
Перший рік навчання
Обов’язкові навчальні дисципліни
І півріччя
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Філософія науки та інновацій Блок. “Філософія науки” Структурно дисципліна складається з трьох модулів. У першому модулі «Філософія як концептуальна основа гуманітарного знання» висвітлені фундаментальні стратегії філософської науки, які вплинули на розвиток гуманітарного знання та постають важливим ідейно-концептуальним та методологічним підґрунтям сучасних наукових досліджень. У другому модулі «Суспільствознавча інтенція філософської теорії» розкриті питання формування і розвитку фундаментальних соціально-філософських парадигм, що дозволяє науковцю зорієнтуватися у специфіці проблемного поля соціального та гуманітарного знання, а також визначитися щодо наукової картини світу (парадигми) як засадничої основи власних наукових розвідок. У третьому модулі «Innovations in the Interdisciplinary field of research» (модуль викладається англійською мовою) висвітлені особливості взаємозв’язку наукової та інноваційної діяльності в умовах становлення глобальних інноваційних економік, особливості основних моделей інновацій та їх вплив на економічне зростання, етичні проблеми наукового та технологічного розвитку 3 Іщенко О.М. Завантажити
ІІ півріччя
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1
Студії з економіки
Формування сучасного економічного мислення і фахових компетенцій на основі поглибленого вивчення та творчого осмислення новітніх проблем сучасної економічної теорії, міжнародної економіки, організації діяльності сучасного підприємства, статистичного аналізу, економіко-математичного моделювання, використання математичних методів та інформаційних систем і технологій
5
Ковтун Н.В.
Завантажити
Вірченко В.В.
Филюк Г.М.
Чорноус Г.О.
Красота О.В.
2 Методологія та організація наукових економічних досліджень Формування системи знань про методологічні основи наукового пізнання економічної реальності, структурні складові економічної методології, методологічний плюралізм та аналітично-дослідний потенціал сучасного економічного мейнстріму і гетеродоксії, основи організації наукових економічних досліджень 3 Гайдай Т.В. Завантажити
3 Філософія науки та інновацій Блок. “Філософія інновацій” Модуль «Інтелектуальна власність» (1 кредит ЄКТС) Мета дисципліни – формування у здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня здатності вирішення комплексних проблем в галузі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових знань та/або професійної практики у сфері охорони інтелектуальної власності. Модуль «Підприємницька діяльність та стартапи» (1 кредит ЄКТС) Основною метою дисципліни є формування системи знань і практичних навичок у створенні і управлінні стартапами. Модуль «Управління проєктами та написання грантів»(2 кредити ЄКТС) Модуль передбачає формування у здобувачів ступеня доктора філософії сучасного мислення щодо системи теоретичних знань і прикладних вмінь та навичок управління проектами та інноваціями. 4 Завантажити
Другий рік навчання
Обов’язкові навчальні дисципліни
І півріччя
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Кількісні методи мікро-, мезо-, макроекономічних досліджень Формування цілісного уявлення про сучасні підходи до застосування статистичних методів та моделей для розв’язання проблем, що виникають в соціально-економічних системах; удосконалення практичних навичок використання статистичних методів, моделей в статистичних дослідженнях соціально-економічних систем 4 Ковтун Н.В. Завантажити
2
Асистентська педагогічна практика
Асистентська педагогічна практика є невід’ємною складовою процесу фахової підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії до професійної діяльності у ЗВО. Зміст практики передбачає набуття аспірантами знань і вмінь щодо організації навчально-виховного процесу у вищій школі, включаючи викладання спеціальних фахових дисциплін та забезпечення навчальної діяльності студентів; науково-методичної роботи; оволодіння компетентностями практичної викладацької діяльності та сучасними методами організаційно-управлінської роботи у навчальних закладах. Асистентська педагогічна практика організується з урахуванням напрямів наукових досліджень аспіранта, що дає змогу апробувати наукові результати й інтегрувати їх у навчальний процес. Аспірант/ад’юнкт допускається до проходження асистентської педагогічної практики лише за умови успішного опанування тренінгом «Сучасні освітні технології у вищій школі» (3 кредити ЄКТС), який є складовою частиною асистентської педагогічної практики
аспірантів/ад’юнктів. Аспірант/ад’юнкт, який опанував компетентностями, необхідними для викладача закладу вищої освіти в обсязі не менше 3-х кредитів на попередньому рівні вищої освіти, допускається до асистентської педагогічної практики без додаткового опанування тренінгу.
10
Жиленко М.В. Завантажити
Науковий керівник/керівник практики Завантажити
ІІ півріччя
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1
Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)
1. The purpose of the English Academic Writing course is to master practical skills in writing a research paper for an English-language scientific journal. 2. The introduction to the course of English academic writing consists of the modules: – The technique of academic writing; – Academic style and structure of a research publication; – Basics of editing an academic text. 3. Abstract. 4. Objectives (learning goals): improving writing skills within the general economic and professional scientific topics. 5. Based on the acquired lexical and grammatical background of the advanced (C1) level of English a student is expected to master skills needed to accomplish academic tasks, namely: preparing scientific papers or reports to be published in an English-language journal
3
Завантажити_ukr.
Завантажити_engl.
Дисципліни вільного вибору. Перелік 1 (аспірант обирає 1 дисципліну з переліку)
Назва дисципліни Короткий опис
1 Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій Дисципліна присвячена комплексному аналізу принципів та особливостей реалізації економічних відносин у сфері господарського обороту результатів науково-технічної діяльності в умовах формування постіндустріального суспільства. Досліджується механізм комерціалізації результатів наукових досліджень та специфіки функціонування ринку об’єктів інтелектуальної власності. Особлива увага приділяється методам управління ризиками комерціалізації результатів наукових досліджень, аналізу принципів та основних методів вартісної оцінки результатів інтелектуальної діяльності. Дисципліна передбачає вивчення на практиці різних форм комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності та принципів організації трансферу технологій 4 Вірченко В.В. Завантажити
2 Принципи організації науково-дослідницьких робіт Формування системних знань і навичок організації науково-дослідницьких робіт, застосування загальнонаукових і спеціальних підходів, методів і процедур у науковому пізнанні для досягнення визначених пізнавальних і науково-прикладних цілей 4 Жилінська О.І. Завантажити
3 Ринок цінних паперів Дисципліна формує систему знань, необхідних для розуміння механізмів функціонування ринку цінних паперів як невід’ємної складової фінансового ринку, його структури, принципів та основних тенденцій розвитку в умовах глобалізації для прийняття необхідних інвестиційних рішень 4 Чеберяко О.В. Завантажити
4
Універсальні (м’які) здібності “Soft Skills” (англійською мовою)
Курс має за мету забезпечити теоретичну підготовку та сформувати основні (Soft Skills), як підґрунтя для науково-дослідницької та викладацької діяльності, що сприятимуть розвитку професіоналізму та поглибленню психологічних знань про особистісні ресурси, підвищать конкурентоздатність, розвинуть лідерські здібності та організаційні вміння
4
Харламова Г.О.
Завантажити
Пащенко С.Ю.
Окрім вищеперерахованих дисциплін аспіранту надається можливість обрати дисципліну, що викладаються в Університеті.
https://asp.knu.ua/index.php/informatsiinyi-paket-pidhotovka-doktoriv-filosofii/236-onovleni-pereliki-ta-anotatsiyi-vybirkovykh-dystsyplin
Дисципліни вільного вибору. Перелік 2 (аспірант обирає 2 дисципліни з переліку)
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач
1 Методи стратегічного управління Дисципліна спрямована на ознайомлення з особливостями методології стратегічного аналізу діяльності підприємства, формування стратегічних альтернатив його розвитку та забезпечення їх ефективної реалізації. Особливі акценти зроблено на використанні інструментів стратегічної діагностики мікро- та макрооточення підприємства, стратегічного планування, стратегічного вибору й концепції синергізму для посилення його стратегічної гнучкості та конкурентоспроможності із застосуванням сучасних інструментів економіко-математичного моделювання на основі теорії нечітких множин, нечіткої логіки, методів нечіткого багатокритерійного оцінювання, стохастичних моделей 4 Балан В.Г. Завантажити
2 Інституційний аналіз економічного розвитку Формування системи знань щодо змісту концептуально-методологічних засад інституційної економічної теорії у складі її основних науково-дослідних програм, оволодіння аналітичним інструментарієм та основами інституційно-еволюційного аналізу економічних процесів, структури і механізмів інституційних змін економіки 4 Гайдай Т.В. Завантажити
3 Економічна компаративістика Навчальна дисципліна орієнтована на набуття системи знань щодо закономірностей еволюції інституціоналізованих економічних систем, виявлення подібностей і відмінностей між ними з метою прогнозування національного та глобального економічного розвитку 4 Гражевська Н.І. Завантажити
4 Стратегування національного економічного розвитку Навчальна дисципліна орієнтована на набуття системи знань щодо теоретичних моделей економічного розвитку країн та реальної практики стратегічних економічних трансформацій 4 Ходжаян А.О. Завантажити
5 Теорія суспільного вибору (англійською мовою) У курсі розглядається як економічні інструменти використовуються для аналізу процесів, що відбуваються у політичній сфері суспільства та надаються знання про проблеми колективного вибору та способи вирішування проблем суспільного значення 4 Маслов А.О. Завантажити
6 Неоліберальні економічні студії Навчальна дисципліна спрямована на формування системи знань про неоліберальний напрям сучасної економічної науки, історичну ретроспективу розвитку ліберальних і неоліберальних економічних теорій, їх місце в історії економічних ідей, філософсько-методологічний, економіко-теоретичний та практичний зміст сучасних неоліберальних економічних теорій 4 Нестеренко О.П. Завантажити
7
Методологічні та практичні аспекти міжнародного маркетингу (англійською мовою)
В курсі розглядаються принципи та закономірності сучасного розвитку маркетингового управління в умовах нестабільного економічного розвитку економічних систем і посилення геоекономічних конфронтацій на фоні загальної тенденції до глобалізації товарних ринків
4
Завантажити_укр.
Завантажити
8 Інноваційні стратегії в міжнародному бізнесі (англійською мовою) Курс сприяє формуванню системи знань про інновації як головні чинники економічного зростання, інноваційні стратегії та моделі, можливості посилення інноваційного потенціалу ринкових суб’єктів господарювання в умовах глобалізованого економічного середовища 4 Пригара О.Ю. Завантажити
9 Маркетингове управління малими та середніми підприємствами (англійською мовою) Дисципліна спрямована на формування навичок ефективного управлінця, дослідника і викладача вищої школи, здатного до використання сучасних методів маркетингового управління малими та середніми підприємствами. В курсі розглядаються сучасні підходи до маркетингового управління малими і середніми підприємствами, стартапами з огляду на високий рівень невизначеності зовнішнього середовища 4 Пащук Л.В. Завантажити
10 Міжнародні фінанси (англійською мовою) Дисципліна формує уявлення про закономірності функціонування глобальної фінансової системи, її компонентний склад, особливості сучасного етапу розвитку, стратегії та транзакції учасників глобальної фінансової системи, а також про міжнародні фінансові, валютні та інвестиційні умови економічної діяльності суб’єктів господарювання 4 Шевченко В.Ю. Завантажити
11 Проблеми фінансування міжнародної торгівлі (англійською мовою) Дисципліна спрямована на формування сучасних знань про систему фінансування зовнішньоторговельних операцій, опанування сучасних методів аналізу ефективності форм фінансування та обгрунтування напрямів їх удосконалення 4 Софіщенко І.Я. Завантажити
12 Емоційний інтелект (англійською мовою) Дисципліна формує soft skills успішної взаємодії сучасного науковця з зовнішнім світом через краще розуміння емоційної сфери самого науковця та інших суб’єктів, що його оточують, з метою адаптивної комунікації з навколишнім середовищем в якості ефективного дослідника і викладача вищої школи 4 Кочкіна Н.Ю. Завантажити
13 Сучасні інформаційні технології в економічних дослідженнях Дисципліна знайомить з теоретичними та прикладними аспектами технологій Data Mining, Big Data, методами інтелектуального аналізу даних, можливостями їх застосування. В результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати теоретичні та прикладні аспекти методів Data Mining, включаючи економічні передумови їх застосування, та використовувати їх для розв’язання широкого спектру задач. У курсі розглядаються проблеми класифікації, кластеризації даних, створення прогнозних моделей на їх основі. Вивчаються основи застосування інформаційних технологій на підприємстві та економіці; використання програмних оболонок для класифікації, розподілу та агрегування економічної інформації за допомогою економетричних, статистичних, функціональних та інших методів, формування висновків для великих даних 4 Ставицький А.В. Завантажити
14 Data Science в електронній комерції В межах дисципліни розглядаються напрями розвитку структурних складових електронної комерції, їх інституційне супроводження в Україні та на світовому ринку, сучасне програмне, апаратне, технологічне та інформаційне забезпечення функціонування інструментарію Data Science в сфері електронної комерції 4 Затонацька Т.Г. Завантажити
15
Аналіз даних для бізнесу (англійською мовою)
Форування набору сучасних знань про можливості ефективного та цільового представлення та відбору економічної інформації задля прийняття виважених управлінських рішень на основі даних (DDDM)
4
Завантажити_engl.
Завантажити
16 Фінансові ринки, інструменти та інститути (англійською мовою) This course aims to provide an understanding of the financial markets’ fundamentals: structure, participants, operations and instruments, and associated theoretical and empirical issues. Complementary, course reveals specificity of traditional and alternative financial instruments, including cryptocurrencies. Economic logic of institutions functioning at the financial market are in the spotlight. Principles of sustainable finance and ESG investing are also the aim of this course 4 Камінський А.Б. Завантажити
17 Методи і моделі обґрунтування економічних рішень Формування системи знань з основ застосування математичного апарату до моделювання складних економічних систем. Предметом даного курсу є економіко-математичні методи і моделі складних економіко-організаційних, а також виробничих систем та процесів. Задачі та методи економіко-математичного моделювання розбиваються на окремі класи в залежності від процесів, для аналізу яких вони використовуються 4 Ляшенко О.І. Завантажити
18 Вибірка в статистичному аналізі: методологія, організація, технологія побудови Формування системи знань щодо методологічного забезпечення вибіркових обстежень, способів формування вибіркових сукупностей і розміщення вибірок, методів контролю та коригування результатів вибіркових обстежень, поширення їх на генеральну сукупність. 4 Мазуренко О.К. Завантажити
19 Статистичний аналіз і моделювання демографічних процесів Формування знань методів статистичного аналізу та оцінювання закономірностей демографічних процесів, їхнього моделювання і прогнозування, комплексного розуміння демографічних проблем за для здійснення ефективної соціально-демографічної, бюджетної, податкової політики, а також побудови моделей дожиття населення та їх застосування у страховій сфері 4 Гончар І.А. Завантажити
20 Міжнародні статистичні стандарти Формування системи знань в області уніфікованої, міжнародної методології статистичних стандартів та рекомендацій міжнародних організацій; науково-дослідних навичок дослідження макроекономічних явищ та процесів, виявлення тенденцій та закономірностей їх розвитку, проведення порівняльного аналізу на підставі обґрунтованого зіставлення даних 4 Трубнік Т.Є. Завантажити
21 Статистичний моніторинг Формування системи знань щодо сучасного методологічного забезпечення статистичного моніторингу і прийомів його організації та проведення у різних сферах суспільного життя 4 Мазуренко О.К. Завантажити
22 Статистичний аналіз видів економічної діяльності Формування системи знань в області методології статистичного аналізу видів економічної діяльності; науково-дослідних навичок дослідження діяльності підприємств сучасними методиками збирання, статистичної обробки та аналізу даних про функціонування господарських одиниць за різними видами економічної діяльності 4 Іваненко О.І. Завантажити
23 Корпоративна культура Курс формує у майбутніх науковців – економістів та управлінців систему теоретичних, методологічних і практичних знань про категорії, поняття, тенденції, законормірності й механізми забезпечення прогресивного розвитку корпоративної культури організацій в Україні й у світі 4 Грішнова О.А. Завантажити
24 Конкурентна політика Дисципліна забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування ефективного дослідника і викладача вищої школи, здатного до використання сучасних методів дослідження нормативного середовища економічної конкуренції. Протягом останніх років суб’єкти ринкових відносин практично не володіють правовим та економічним інструментарієм, спрямованим на запобігання, обмеження або усунення конкуренції. Для управління цими процесами виникає необхідність поглибленого вивчення конкурентної політики 4 Микитюк О.П. Завантажити
25 Управління бізнес-процесами в компанії В курсі розкриваються питання процесно-орієнтованого управління підприємством. Курс забезпечує формування знань та навичок з управління ланцюгами подій, дій, рішень в компанії з метою їх вдосконалення, що має сприяти створенню цінності для внутрішніх та зовнішніх споживачів результатів бізнес-процесів, наявних в компаніі 4 Тарасенко Л.О. Завантажити
26 Оцінка нерухомості Забезпечує розвиток аналітичних дослідницьких компетентностей та оволодіння сучасними методами вартісної оцінки, вмінням верифікувати оціночний результат. Передбачено розгляд методологічних основ оцінки нерухомості, можливостей застосування оціночних методів, прийомів та технік оцінки у різних секторах нерухомості та сферах її використання (оцінка для цілей відчуження на конкурентних ринках, іпотечно-інвестиційний аналіз, оцінка з врахуванням часткових прав власності та реальних опціонів) 4 Чубук Л.П. Завантажити
27 Репутаційний капітал підприємства Курс формує уявлення щодо змісту та форм прояву репутаційного капіталу підприємства, особливостей створення та підвищення ділової репутації підприємства як чинника забезпечення його конкурентоспроможності у мінливому ринковому середовищі, репутаційних ризиків та репутаційного аудиту, взаємозв’язку репутаційного капіталу та соціальної відповідальності бізнесу, процедури оцінювання репутаційного капіталу підприємства 4 Мірошниченко О.Ю. Завантажити
Третій рік навчання – завершення роботи над дисертацією доктора філософії
Четвертий рік навчання – захист дисертації доктора філософії