Структура програми

Освітньо-наукова програма “Економіка та економічна політика”
Опис освітньої програми (Завантажити)*

Загальний обсяг кредитів ОНП “Економіка та економічна політика” складає 120 кредитів, серед них 90 кредитів – основні дисципліни та 30 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1 Прикладна економетрика Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Узагальнення моделі множинної регресії. В модулі розглядаються питання побудови та аналізу, множинної регресії, моделей з розподіленими лагами та економетрика часових рядів. 2. Моделі мікроеконометрики та моделі для панельних даних. В модулі розглядаються питання оцінювання та застосування моделей з дискретною та обмеженою залежною змінною та моделі регресії для панельних даних. 4 Харламова Г.О.  Завантажити
2 Мікроекономіка – 2 Курс має своїм змістом дослідження наступних груп проблем мікроекономічної теорії: теорія домогосподарства – споживчий вибір в умовах визначеності та невизначеності; теорія фірми – теорія виробництва та витрат, поведінка фірми в умовах досконалої та недосконалої конкуренції, досконалої та недосконалої інформації; ринкова координація та функціонування ринків ресурсів; оцінювання стану економіки; чинники, що порушують оптимальність функціонування ринків та економіки; суспільний добробут. У результаті опанування дисципліною студент набуває здатність розв’язувати задачі та вирішувати практичні проблеми, що виникають на мікроекономічному рівні економіки, спираючись на концепцію раціональної поведінки господарських суб’єктів. 5 Слухай С.В.  Завантажити
3 Industrial organization / Економіка
галузевих ринків
The discipline “Industrial organizations” is one of the sections of economic science and aims to study the regularities of the functioning of industry markets and their influence on the performance of the economy, relations and interconnections between microeconomic subjects engaged in the same type of activity, forming a certain market structure , buy and sell a related product based on an industry signature. The discipline ” Industrial organizations” is one of the compulsory components of the training of applicants of the “Master” educational level under the “Economics and Economic Policy” educational program, specialty 051 “Economics”. 5 Викладачі кафедри Завантажити
“Навчальна дисципліна «Економіка галузевих ринків» є одним із розділів економічної науки та має на меті вивчення закономірностей функціонування галузевих ринків та їхній вплив на результативність економіки, відносини і взаємозв’язки між мікроекономічними суб’єктами, що займаються однаковим видом діяльності, формуючи певну структуру ринку, купують і продають споріднений товар на основі галузевої ознаки. Дисципліна «Економіка галузевих ринків» є однією зі обов’язкових компонентів підготовки здобувачів освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Економіка та економічна політика» спеціальності 051 «Економіка».” Завантажити
4 Основні напрями сучасної економічної теорії Навчальна дисципліна має на меті розкриття основних напрямів сучасної економічної теорії на основі висвітлення її філософських та методологічних засад, змісту і перспектив розвитку. Викладення основних тем включає творче осмислення на методологічному ґрунті філософії науки плюралістичного розвитку структури економіко-теоретичного знання на рубежі ХХ-ХХІ ст., співіснування та взаємодії основних напрямів сучасної економічної теорії, особливостей розвитку економічної теорії постмодерну, її провідних наукових традицій, течій, теорій та основних ідей, що науково-практично втілюються у моделях системної економічної трансформації та варіантах економічної політики. 6 Гайдай Т.В.
Завантажити
Ільїн В.В. 
5 Ринок цінних паперів Висвітлює теоретичні основи функціонування фондового ринку, діяльність учасників на ньому, а також проведення операцій з цінними паперами. Розглядається: сутність та функції фондового ринку, його організаційна будова та інфраструктура; система інформаційного забезпечення ринку; методи оцінювання та особливості використання основних та похідних цінних паперів; діяльність фінансових посередників та торгівельні стратегії на ринку цінних паперів; методи фундаментального і технічного аналізу ринку цінних паперів. 4 Рак Р. В.  Завантажити
6 Нова політична економія Навчальна дисципліна «Нова політична економія» присвячена вивченню теоретико-методологічних особливостей та понятійно-категоріального апарату нової політичної економії; економічному аналізу суспільних потреб, суспільних благ та суспільного вибору, прямої та представницької демократії, економіки бюрократії; розумінню передумов та соціально-економічних наслідків лобізму та пошуку політичної ренти; сутності та механізмів реалізації політичного ділового циклу та конституційної економіки. 3 Гражевська Н.І. Завантажити
7 Психологія вищої школи Дисципліна «Психологія вищої школи» належить до переліку обов’язкових дисциплін і спрямована на оволодіння майбутніми фахівцями компетентностями, необхідними для викладацької діяльності. Розкриваються теоретико-методологічні основи психології вищої школи як науки, її поняттєво-категоріальний апарат, особливості студента як суб’єкта навчально-професійної діяльності, психологічні аспекти діяльності викладача ЗВО, психологічні основи розвитку професіоналізму викладача; психологічні закономірності педагогічної взаємодії між викладачем і студентом, особливості розвитку студентської групи. 3 Яблонська Т.М.  Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Макроекономіка та макроекономічна політика –2 Навчальна дисципліна «Макроекономіка та макроекономічна політика-2» є однією із складових комплексної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Економіка та економічна політика» спеціальності 051 «Економіка». Навчальна дисципліна «Макроекономіка та макроекономічна політика-2» дає знання категорій та закономірностей розвитку національної економіки в умовах загальної економічної рівноваги та нерівноваги, макроекономічної динаміки та стабілізаційної макроекономічної політики. 5 Красота О.В.  Завантажити
2 Глобалізація та економічна політика Дисципліна вивчає сутність, основні чинники та суперечності глобалізації економіки (природу та провідні атрактори структурування світогосподарської системи, суперечності та соціально-економічні наслідки глобалізації економіки; становлення і сучасність глобальних фінансових ринків; інституційно-організаційне впорядкування глобальної економіки); економічну політику держави та наддержавних структур в умовах глобалізації (трансформацію грошово-кредитної та податково-бюджетної політики держави за умов глобалізації, особливості сучасного глобального монетарного середовища, пов’язані з глобалізацією та децентралізацією грошової сфери, структурні рівні та інструменти сучасної міжнародної економічної політики, стратегічні пріоритети економічної політики України за умов глобалізації). 5 Гражевська Н.І.  Завантажити
3 Професійна та корпоративна етика Дисципліна «Професійна та корпоративна етика» належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається у 2 семестрі магістратури. Навчальна дисципліна знайомить студентів з основним понятійно-категоріальним апаратом етики, її методами та інструментарієм для виокремлення моральної проблематики в контексті економічної діяльності. Артикулюються причини запиту на оновлення ціннісних засад у професійній діяльності як такій та зокрема у економічній сфері, порівнюються ціннісно-нормативні вимоги основних етичних систем з конкретизацією в сучасних економічних практиках. Розглядаються предмет професійної та корпоративної етики; акцентується відмінність, суперечності та ймовірність конфлікту між ціннісно-нормативними вимогами професійної та корпоративної моралі. Обговорюються інструменти упередження подібних конфліктів та форми і засоби підвищення етичної компетенції професіоналів/членів корпорації. 3 Нападиста В.Г  Завантажити
Красота О.В.
4 Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) Дисципліна є обов’язковою і використовує сукупність методологію та інструментарій сучасної економічної науки, зокрема, неокласичної економічної теорії, сучасного інституціоналізму, еволюційної економіки, нового кейнсіанства, а також системний метод, метод наукового абстрагування, математичні та статистичні методи, методи наукового передбачення, моделювання і прогнозування, економіко-експериментальні методи для їхнього застосування на практиці на мікроекономічному та макроекономічному рівнях. Розглядається структура теоретичного та емпіричного знання в єдності з методами теоретичного та емпіричного дослідження; висвітлюються методологічні проблеми сучасної економічної науки. 6 Білоус Т.М. Завантажити
Маслов А.О.
5 Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики» розглядає проблеми економічної теорії та економічної політики, актуальні для сучасного етапу постіндустріалізації та глобалізації світогосподарського розвитку, збагачує економічний світогляд студентів-магістрів, закладаючи підґрунтя для прийняття економічно виважених рішень щодо проблем, пов’язаних із їхньою майбутньою професійною діяльністю. 5 Осецький В.Л.  Завантажити
6 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача Навчальна дисципліна є обов’язковою дисципліною для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», її засвоєння є необхідним для виходу на рівень узагальнення і трансформації знань з предметів професійного спрямування. Вивчення педагогіки вищої школи і педагогічної майстерності пов’язане із розумінням психолого-педагогічних особливостей навчальної діяльності студентів у вищій школі, виконує функцію методологічної основи для виходу на більш високий рівень узагальнення, розвитку професійної рефлексії при відборі, структуруванні і методичному осмисленні змісту навчання і навчальної діяльності з предметів спеціальності і спеціалізації. 3 Кузьменко Н.М.  Завантажити
7 Методика викладання економічних дисциплін у закладах вищої освіти Розкриваються закономірності розвитку педагогічного процесу у вищій школі в сучасних умовах. Аналізуються актуальні проблеми сучасної вищої школи України та економічної освіти в контексті інтеграції до світового та європейського освітнього простору в умовах реалізації положень Болонського процесу. Надається коротка характеристика основних сучасних методів та прийомів викладання економічних дисциплін. Розглядаються такі основні теми: вища економічна освіта в Україні; дидактичні засоби економічної освіти; лекції, семінари в сучасному навчальному процесі; ситуаційна методика викладання економічних дисциплін; дидактичні економічні ігри та методика їх використання в навчальному процесі; організація самостійної роботи при вивчення економічних дисциплін. 3 Осецький В.Л.  Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Інституційна та еволюційна економіка Навчальна дисципліна має на меті розкриття витоків, ґенези та розвитку теоретико-методологічних основ інституційної економічної теорії у складі основних дослідних програм – традиційного та нового інституціоналізму, їх структури та аналітичного інструментарію, науково-практичного застосування. Розкриваються такі основні проблеми: сутність інституцій як базових елементів інституційного економічного устрою та інституційного аналізу; сутність та класифікація трансакційних витрат; структура прав власності; інституційна структура економіки; інституційна природа організацій, держави, позалегальної економіки; зміст еволюційного підходу в інституційній економічній теорії; сутність та механізми інституційних змін; особливості їх реалізації у трансформаційній економіці. 5 Гайдай Т.В. Завантажити
2 Strategic management / Стратегічне управління The curriculum consists of the following content modules: Content module 1. “Theoretical bases of realization of the concept of strategic management at the enterprise”. Introduction to strategic management. The main components of the strategic management system. Methods of analysis of the external and internal environment of the organization. Mission and strategic goals of the organization. The essence of strategy and “strategic set”. Strategic segmentation of enterprise activity. Competitive advantages. Competitiveness of products and enterprises. Content module 2. “Practical tools of strategic management”. Portfolio analysis in the development of enterprise strategies. Strategic planning. Strategic plans, projects, programs. Strategic flexibility. Assessing the relationship between intra-firm activities. The latest tools for the formation, implementation of strategy and control over its implementation. Organizational support of strategic management. Financial and economic mechanism for strategic management. Information and analytical support of strategic management. 4 Ситницький М.В.  Завантажити
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: Змістовий модуль 1. “Теоретичні основи реалізації концепції стратегічного управління на підприємстві”. Вступ до стратегічного управління. Основні складові системи стратегічного управління. Методи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Місія та стратегічні цілі організації. Сутність стратегії та «стратегічний набір». Стратегічна сегментація діяльності підприємства. Конкурентні переваги. Конкурентоспроможність продукції та підприємства. Змістовий модуль 2. “Практичні інструменти стратегічного управління”. Портфельний аналіз у розробці стратегій підприємства. Стратегічне планування. Стратегічні плани, проекти, програми. Стратегічна гнучкість. Оцінювання взаємозв’язку внутрішньо фірмових видів діяльності. Новітні інструменти формування, реалізації стратегії та контролю за її виконанням. Організаційне забезпечення стратегічного управління. Фінансово-економічний механізм забезпечення стратегічного управління. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
3 Міжнародні стандарти фінансової
звітності
Навчальна дисципліна сприяє отриманню теоретичних знань, вмінь та навичок застосування у практичній діяльності міжнародних стандартів фінансової звітності, а також концепцій і принципів на яких вони базуються. Розглядаються концептуальні основи фінансової звітності, окремі елементи фінансової звітності, методи їх оцінки та відображення у бухгалтерському обліку, а також принципи, підходи та способи відображення інформації про основні об’єкти бухгалтерського обліку у окремій та консолідованій фінансовій звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. 5 Цибульник М.О.  Завантажити
4 Тренінг комунікативної компетентності фахівця з економіки Розкривається зміст комунікативної компетентності як складової конкурентоспроможності фахівця з економіки та управління. Аналізуються чинники забезпечення стійкої конкурентоспроможності фахівця, зокрема на основі формування унікальної комбінації Ііагсі і зоїї зкіїїз сучасного економіста, у змісті яких комунікативна компетентність відіграє визначальну інтегральну роль. Досліджуються теоретичні засади та прикладні технології побудови ефективного комунікаційного процесу; цілі, ознаки та індикатори ефективності ділових комунікацій; модель та зміст процесу комунікації; зміст, наслідки, профілактика та врегулювання комунікативних конфліктів. Основна частина курсу зорієнтована на відпрацювання у тренінговому форматі ефективних комунікативних моделей, зміст яких розкривається у функціонально-діяльнісному рольовому контексті. Базові комунікативні моделі охоплюють більшість видів усної та письмової взаємодії та передбачають формування знань, умінь та навичок усної промови, ведення діалогів та колективного обговорення, презентації результатів, постановки питань, спостереження та збору інформації, регулювання емоційного стану. Спеціальні моделі охоплюють поле професійної діяльності фахівця з економіки шляхом опанування комунікативних моделей керівника, консультанта, аналітика, фасилітатора. коуча. Усі моделі базуються на сучасній продуктивній моделі партнерської взаємодії, розподіленого лідерства, суб’єкт-суб’єктного менеджменту. 4 Шаульська Л.В.  Завантажити
5 Центральний банк і грошово-кредитна політика Дана навчальна дисципліна присвячена вивченню передумов виникнення, еволюції, ролі та функції інституту центрального банку. Дисципліна розкриває основні завдання та напрями діяльності центральних банків з організації та регулювання грошового обігу, регулювання діяльності фінансових установ та регулювання платіжних систем та розрахунків. Особлива увага приділяється специфіці операційних застосування інструментів грошово-кредитної політики. Студенти повинні отримати уявлення про сутність діяльності Національного банку та центральних банків провідних країн світу. Курс побудований з використанням сучасної світової та вітчизняної фінансової літератури. 4 Гудзинська Л.Ю.  Завантажити
6 Право Європейських країн Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на вивчення історії розвитку Європейського Союзу, повноважень основних інституцій Європейського Союзу, принципів функціонування судової системи Європейського Союзу. У межах навчальної дисципліни вивчаються джерела права європейських країн; принципи права європейських країн; основні правові інститути європейських країн; співробітництво між Україною та Європейським Союзом. Структурно дисципліна «Право європейських країн» складається з двох розділів. Перший змістовний розділ має назву «Основні положення права європейських країн». У ньому висвітлені історія становлення Європейського Союзу, джерела права Європейського Союзу, принципи права Європейського Союзу, основні права людини в Європейському Союзі, загальна характеристика інституційної системи Європейського Союзу. У другому змістовному розділі, який має назву «Інституції Європейського Союзу. Співробітництво між Україною та країнами Європейського Союзу», розкриті питання формування і розвитку Європейського парламенту, функції Суду Європейського Союзу, особливості співробітництва між Україною та країнами Європейського Союзу, основні положення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 4 Бажанов В.О.  Завантажити
7 Економічна динаміка Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: Змістовий модуль 1. «Лінійні моделі економічної динаміки», в якому розглядаються основні методи дослідження поведінки систем, поняття різницевих та диференціальних рівнянь, методи їх розв’язання, а також моделі динаміки економічних систем та процесів, що описуються лінійними співвідношеннями. Змістовий модуль 2. «Нелінійні моделі економічної динаміки», в якому розглядаються основні поняття та методи дослідження нелінійних динамічних систем, а також їх застосування при дослідженні складних нелінійних економічних процесів та систем. 4. Завдання (навчальні цілі): сформувати компетентності: загальна – ЗК2 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; фахові компетентності – СК1 здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень; СК9 здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проектів у соціально-економічній сфері; СК16 здатність вибору, побудови, оцінки та аналізу економіко-математичних моделей на мікро- та макрорівнях. 4 Ляшенко О.І.  Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Науково-дослідна практика Науково-дослідна практика є обов’язковим компонентом освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ОС «магістр» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та економічна політика». Цей вид практики спрямований на залучення студентів до проведення самостійних наукових досліджень, ознайомлення з концептуально-методологічними основами та методикою проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, що використовуються в провідних зарубіжних та вітчизняних академічних та спеціалізованих інститутах, особливостями практичного застосування, комерціалізації та оприлюднення результатів теоретичних та наукових розробок у сфері їх професійної діяльності. Предметом науково-дослідної практики є наукове дослідження як специфічний вид науково-практичної діяльності у сфері економіки та економічної політики. Тривалість науково-дослідної практики визначається навчальним планом, терміни -графіком навчального процесу на відповідний рік. 6 Маслов А.О. Завантажити
2 Асистентська практика Асистентська практика є обов’язковим компонентом освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ОС «магістр» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та економічна політика». Даний вид практики передбачає набуття магістрами знань і вмінь щодо організації навчально-виховного процесу у вищій школі, включаючи викладання спеціальних фахових дисциплін та забезпечення навчальної діяльності студентів; науково-методичної роботи; оволодіння компетентностями практичної викладацької діяльності та сучасними методами організаційно-управлінської роботи у навчальних закладах. Тривалість асистентської практики визначається навчальним планом, терміни – графіком навчального процесу на відповідний рік. 6 Маслов А.О.  Завантажити
3 Кваліфікаційна робота магістра Виконання і захист кваліфікаційної роботи магістра має засвідчити рівень фахової підготовки випускника, вміння застосовувати здобуті під час навчання на магістерській освітньо-науковій програмі знання для розв’язання науково-теоретичних і науково-практичних завдань, схильність до науково-дослідної роботи, здатність до проведення наукових досліджень, систематизації та свідомого засвоєння знань та творчо-критичного опрацювання інформаційних джерел, наявність у її автора організаційно-методичних навичок практичної реалізації наукової роботи. 9 Красота О.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
4 Система національних рахунків Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: модуль  1 «Методологічні засади СНР », в якому джерела виникнення та етапи становлення СНР, концепції, категорії та класифікації СНР, поточні рахунки, рахунки нагромадження і баланси, модуль 2 «Аналітичні можливості СНР», де розкривається зміст та порядок оцінки найбільш важливих економічних операцій, методи розрахунку та переоцінки ВВП та інших агрегатів, відображено їх взаємозв’язок,  розкрито аналітичні можливості СНР. 4 Трубнік Т.Є.  Завантажити
5 Управління персоналом Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: Змістовий модуль 1. «Основи управління персоналом організації». У модулі вивчаються питання трансформації сучасної парадигми управління персоналом, концепції управління персоналом, формування колективу організації, соціально-психологічних особливостей колективу, кадрової політики та кадрової стратегії підприємства. Змістовний модуль 2. «Процеси управління персоналом організації». У модулі розглядаються питання планування людських ресурсів організації, маркетингу персоналу, процесів набору та відбору персоналу, управління трудовою адаптацією, організаційно-методичного забезпечення оцінювання персоналу в системі менеджменту персоналу, системи управління розвитком персоналу організації, управління вивільненням працівників. 4 Приймак В.М.  Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університеті. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору (https://econom.knu.ua/for_students/disciplines_of_free_choice/) *