Структура програми

Освітньо-наукова програма “Корпоративні фінанси

Опис освітньої програми (Редакція 2020  Редакція 2023)*

Загальний обсяг кредитів ОП “Корпоративні фінанси” складає 120, серед них 80 кредитів – основні дисципліни та 40 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Фінансові ринки та інструменти / Financial markets and instruments Фінансові ринки, або ринки фінансових активів, відіграють важливу роль в ефективному функціонуванні ринкової економіки. Курс дає поглибленні знання з принципів функціонування фінансової індустрії та поведінки його учасників. Теми включають оцінку фінансових активів і характеристики фінансових інструментів на ринках грошей і капіталу. Ми аналізуємо взаємовідносини між фінансовими установами, монетарною політикою та стабільністю економіки в цілому. Фінансові ринки та інструменти є важливим компонентом управлінської освіти. Курс досліджує функції, ціноутворення та інституційну структуру фінансових ринків. Мета полягає в тому, щоб зрозуміти відмінності між цими інструментами та установами, які діють на сучасних фінансових ринках. Опанування курсу підготує студентів не тільки до сучасного ринку праці, але також допоможе підвищити освітню гнучкість у адаптації до майбутніх змін. 7,0 Любкіна О.В. Завантажити
2 Економіка: поглиблений курс / Economics: advanced course Навчальна дисципліна дає знання категорій та закономірностей розвитку національної економіки в умовах загальної економічної рівноваги та нерівноваги, загальноекономічної динаміки та стабілізаційної економічної політики. Складається з наступних розділів: Розділ 1: «Загальна економічна рівновага: внутрішня і зовнішня», де вивчаються закономірності розвитку економіки в умовах загальної економічної рівноваги, узгодження внутрішньої і зовнішньої рівноваги; Розділ 2: «Загальноекономічна нерівновага, динаміка та стабілізаційна загальноекономічна політика», де розглядаються основні проблеми загальноекономічної нерівноваги, динаміки та стабілізаційної політики держави. 8,0 Красота О.В. Завантажити
3 Бізнес-англійська / Business English Програма навчальної дисципліни складається з двох модулів. Модуль 1:  сучасні цифрові засоби письмового перекладу: електронні словники, довідники на перекладацьких вебпорталах і інтернет-спільнотах, онлайнові перекладачі, машинні засоби редагування, перевірки грамотності і стилю, форматування тексту перекладу; загальнотеоретичні аспекти перекладу: проблеми перекладності; адекватність інтерпретації змісту; способи перекладу реалій, фразеології, власних імен; переклад реалій в особистих документах (CV, витяг із залікової книжки, офіційна довідка, сертифікат, диплом, мотиваційний лист); міжмовна омонімія та фальшиві друзі перекладача. Модуль 2: рішення для перекладу мовних відмінностей в економічному письмі (Частина 1) – іменники, артиклі, дієслова, частки; рішення для перекладу мовних відмінностей в економічному письмі (Частина 2) – прикметники, прислівники, сполучники; рішення для перекладу мовних відмінностей в економічному письмі (Частина 3): термінологія бізнесу, назви підприємств, люди та організації, виробництво та виготовлення продукції, клієнти, споживачі, клієнти та конкуренти; рішення для перекладу мовних відмінностей в економічному письмі (Частина 4) – звітність про результати, основні показники, заробітна плата, зарплата, заробітна плата, грант, збір, надбавка, ринки. 6,0 Петровський М.В. Завантажити
4 Фінансова звітність і аналіз: поглиблений курс / Financial Reporting and Analysis: advanced course Мета дисципліни – набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та їх тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів суб’єктами господарювання та учасниками ринку цінних паперів, їх аналізу та використання. Складається із двох змістових модулів, кожний з яких
являє собою відносно незалежну частину курсу та спрямований на
досягнення відповідних цілей та навчальних завдань. Перший модуль присвячений розгляду теоретичних основ бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які використовуються у світовій практиці, а також вивчення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Другий модуль спрямований на опанування теоретичних основ і набуття практичних навичок складання фінансових звітів згідно із міжнародними стандартами та показників
фінансового аналізу.
7,0 Романюк М.В. Завантажити
5 Науково-дослідний семінар «Корпоративні фінанси» / Research seminar “Corporate finance” Навчальна дисципліна складається з двох змістових розділів, який викладаються в першому і другому семестрі 1-го року навчання магістратури. Кожний розділ складається з двох змістовних модулів Першим розділом є «Методологія наукових досліджень», в якому розкривається зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. Висвітлюються методологічні проблеми сучасної економічної науки, які є складовою сучасної методології науки.  У другому змістовому розділі «Методологія та організація наукових досліджень у сфері корпоративних фінансів», розкривається історія становлення та розвитку науки, фінансової науки, окреслюється наука як система знань; розглядається організація науково-дослідної роботи в корпораціях та основні методи наукових досліджень та їх характеристика. 2,0 Білоус Т.М. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Етичні та професійні стандарти у фінансовому бізнесі /Ethical and professional standards in financial business Дисципліна стосується розвитку специфічних навичок та знань студентів щодо етичної поведінки у фінансовому бізнесі. Ключовим аспектом курсу є принципи та рекомендації, що містяться в Кодексі етики та професійних стандартах CFA Інституту, де дисципліна визначає етичний контекст, в якому студенти працюватимуть для розвитку своєї кар’єри у всіх суміжних фінансових сферах, таких як інвестиції, портфельне управління та фінансове планування. 6,0 Дрозд Н.В. Завантажити
2 Управління корпоративними фінансами / Corporate finance management Метою викладання навчальної дисципліни є формування сучасної системи знань і навичок щодо формування та використання фінансових ресурсів корпорації в умовах ризикового середовища, які дозволяють обґрунтовувати комплексні рішення у сфері управління її фінансами, направлені на забезпечення стійкого розвитку підприємства в умовах глобалізованої економіки. Основні завдання вивчення курсу зосереджені на розвитку практичних навичок застосування аналітичного та інструментального апарату управління у сферах залучення ресурсів на сучасних ринках капіталу, формування структури капіталу та інвестиційного бюджету корпорації, розподілу прибутку у контексті відносин агенту та принципала, реорганізації фірми, та навичок оцінки ефективності управління фінансами з точки зору їх впливу на результати діяльності та вартість
корпорації.
8,0 Любкіна О.В. Завантажити
3 Соціальні навички / Social skills Дисципліна носить теоретико прикладний характер, сприяє формуванню в професійній практиці комунікативних вмінь і навичок соціальної взаємодії. Вивчення процесуальності спілкування, його функцій, структури, видів та
особливостей пізнання i розуміння особистості в процесі спілкування. З’ясування ролі особистості в контексті її соціального оточення в процесах комунікацій.
6,0 Петренко-Лисак А.О. Завантажити
4 Науково-дослідний семінар «Корпоративні фінанси» / Research seminar “Corporate finance” Навчальна дисципліна складається з двох змістових розділів, який
викладаються в першому і другому семестрі 1-го року навчання магістратури. Кожний розділ складається з двох змістовних модулів Першим розділом є «Методологія наукових досліджень», в якому розкривається зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. Висвітлюються методологічні проблеми сучасної економічної науки, які є складовою сучасної методології науки.  У другому змістовому розділі «Методологія та організація наукових досліджень у сфері корпоративних фінансів», розкривається історія становлення та розвитку науки, фінансової науки, окреслюється наука як система знань; розглядається організація науково-дослідної роботи в корпораціях та основні методи наукових досліджень та їх характеристика.
4,0 Варналій З.С. Завантажити
5 Науково-дослідна практика / Research practice В процесі проходження науково – дослідної практики здобувачі вищої освіти знайомляться зі структурою, науковою проблематикою та результатами наукової роботи кафедри та економічного факультету та ïx провідних науковців щодо обраного в магістерській роботі напряму досліджень; вивчають теоретичні джерела за обраною науковою проблемою, пов’язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до наукової проблем и дослідження щодо майбутньої магістерської роботи, в тому числі джерел, що входять до міжнародних науково-метричних баз даних; визначають стану розробки питань обраної наукової проблем и у вітчизняній та іноземній літературі;
удосконалюють навички обробки та аналізу статистичних даних; здійснюють апробацію основних теоретичних та практичних рекомендацій магістерської роботи у формі виступів на конференціях, написанні наукових статей, рекомендацій до органів влади й управління тощо.
6,0 Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Альтернативні інвестиції / Alternative investments Актуальність вивчення дисципліни зумовлена необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють знаннями та компетентностями, необхідними для вирішення завдань з альтернативного інвестування; здатні діяти відповідально в процесі оцінювання інвестиційних якостей активів, відмінних від традиційних; формування інвестиційного портфеля та реалізації інвестиційної стратегії, прийнятної для інституціональних та приватних інвесторів. Курс визначається практичною спрямованістю та орієнтований на поглиблення уяви про сучасні технології інвестування та управління фінансами корпорацій та інституційних інвесторів. 5,0 Науменкова С.В. Завантажити
2 Оцінка акцій: бізнес-симуляція / Equity valuation: business simulation Мета дисципліни полягає у формуванні у студента необхідного обсягу практичних навичок, необхідних для обґрунтування управлінських рішень що стосуються визначення вартості підприємств. Після вивчення курсу студенти можуть самостійно брати участь у вирішенні питань практичного характеру, в тому числі: оцінка вартості компанії (бізнесу) в межах традиційних підходів (доходного, порівнювального та витратного); знати переваги та недоліки кожного з підходів та методів, які виділяються в межах них; визначати вартість компанії на основі методу дисконтування дивідендів, вільного грошового потоку, який доступний фірмі та власникам власного капіталу, залишкового прибутку, використовувати ринковий підхід для визначення вартості; виявляти методологічні протиріччя в оцінці вартості компаній в умовах зростаючих
ринків капіталів та визначати шляхи їх вирішення.
5,0 Носова Є.А. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
3 Управління інвестиційним портфелем /Investment portfolio management (Кластер 1. Портфельне інвестування) Навчальної дисципліна розкриває методологічні засади прогнозування доходності і ризику портфеля фінансових інструментів у розрізі стратегій консервативних та агресивних інвесторів. Досліджується процес побудови та використання детермінованих і стохастичних фінансових моделей оцінки доходності активів, їх модифікацій для різних умов функціонування фінансового ринку. Визначаються та аналізуються методи побудови та принципи функціонування багатофакторних моделей оцінки доходності активу. Аналізуються науково-практичні аспекти концепцій ефективності фінансового ринку та відповідних стратегій управління портфелем фінансових інструментів, гіпотези вільного блукання цін активів (RWH), механічні стратегії торгівлі фінансовими інструментами на ринках з різним ступенем ефективності. Конкретизується методологія розробки та реалізації пасивної та активної стратегії управління портфелем фінансових інструментів, використання інструментів строкового ринку для управління портфелем, визначення толерантність ризику портфеля, оцінки ефективності управління портфелем фінансових інструментів. 5,0 Солодкий О.О. Завантажити
4 Оцінка облігацій / Fixed income valuation (Кластер 1. Портфельне інвестування) Навчальна дисципліна стосується формування правильного розуміння методів та
принципів оцінки облігацій, способів врахування різних характеристик облігацій,
формування портфеля облігацій, аналізу стратегій оцінки облігацій та формування відповідних рішень. Навчальна програма складається з двох змістових модулів. Модуль 1 “Вступ до цінних паперів із фіксованим доходом” присвячений вивченню теоретичних аспектів боргових фінансових інструментів, ризиків, що супроводжують інвестиції в боргові інструменти, та огляду ринку облігацій. Модуль 2 “Оцінка цінних паперів із фіксованим доходом” присвячена вивченню визначення процентного ризику, дохідності облігацій та особливостей оцінки облігацій.
5,0 Дрозд Н.В. Завантажити
5 Управління особистими фінансами / Wealth planning (Кластер 1. Портфельне інвестування) Основним завданням дисципліни є формування у студента теоретичних і
практичних навичок, необхідних для формування та управління портфелем
індивідуальних осіб та сімей, які концентруються на обмеженій кількості цінних паперів, підприємницьких цінностей або нерухомості. Після вивчення курсу студенти можуть самостійно брати участь у вирішенні питань практичного характеру, в тому числі: аналіз інвестиційних стратегій і вибір оптимальних активів для включення в індивідуальний портфель активів, розробка інвестиційної програми для індивідуальних осіб та сімей. Курс побудований на великій кількості прикладів з практики роботи портфельних інвесторів зарубіжних країн.
5,0 Кнір М.О. Завантажити
Мєдвєдкова Н.С.
6 Деривативи / Derivatives (Кластер 1. Портфельне інвестування) В дисципліні розкривається сутність, умови використання та параметричні характеристики деривативів, ґенеза ринку деривативів. Визначаються та аналізуються сучасні тенденції розвитку ринків фінансових деривативів і структурованих продуктів, методи оцінки та аналізу параметрів деривативів, конструювання структурованих продуктів, концепції розробки стратегій хеджування. Актуалізуються практичні аспекти та умови використання форвардних контрактів, ф’ючерсних контрактів, опціонних контрактів, контрактів своп, синтетичних деривативів для підвищення ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності фінансово-кредитних установ і економічних суб’єктів сфери матеріального виробництва. Акцентується увага на моделюванні параметрів деривативів. Конкретизується механізм оптимізації вибору базових активів похідних фінансових інструментів. 5,0 Солодкий О.О. Завантажити
7 Поведінкові фінанси / Behavioral finance (Кластер 2. Фінансова аналітика та консалтинг) Курс досліджує альтернативи традиційним фінансам про те, що люди діють суто раціонально (або що вони приймають рішення на основі раціональних очікувань), а ринкові ціни формуються через постійний ітеративний процес. Поведінкові фінанси досліджують вплив психології, невизначеності (яка не є синонімом ризику) та когнітивних упереджень, які впливають на наші рішення. Поведінкові фінанси застосовують науковий метод (відкидаючи гіпотези, для яких не було підтверджуючих доказів) щоб зрозуміти вплив когнітивних сил, включаючи мотивацію, емоції, пориви, страх, жаль, уникнення втрат та невизначеність на результати діяльності фінансового ринку.
Цілі курсу: отримати розуміння аномалій фінансового ринку; отримати розуміння відмінностей між неокласичною моделлю поведінки та поведінковими моделями фінансування; розкрити вплив невизначеності на прийняття рішень та рух цін на ринку; розглянути вплив зростання динамічності ринків, глобальних викликів та постійного прискорення технологічного розвитку на прийняття рішень у фінансах.
5,0 Дрозд Н.В. Завантажити
Мєдвєдкова Н.С.
8 Фінансове моделювання: поглиблений курс /Financial modeling: advanced course (Кластер 2. Фінансова аналітика та консалтинг) В дисципліні розкриваються методологічні засади фінансового моделювання у розрізі кардиналістських і ординалістських економічних та фінансових відносин, предметності методів та інструментів моделювання, концептуальних підходів до фінансового моделювання, етапів процесу фінансового моделювання, теоретико-методологічної бази фінансового моделювання, технічного функціоналу фінансового моделювання, методології факторного аналізу як основи фінансового моделювання. Досліджується процес побудови та використання детермінованих і стохастичних фінансових моделей для підвищення ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності фінансово-кредитних установ і економічних суб’єктів сфери матеріального виробництва. Визначаються та аналізуються основні властивості та етапи детермінованого факторного аналізу, методи оцінки впливу факторів у детермінованих фінансових моделях. Актуалізуються сфери застосування та етапи побудови стохастичних фінансових моделей, технологічні аспекти здійснення стохастичного факторного аналізу. Конкретизується методологія та технологічні аспекти описової статистики, кореляційного, регресійного, кластерного та дисперсійного аналізу у предметній площині фінансовогомоделювання. 5,0 Солодкий О.О. Завантажити
9 Емісійна діяльність підприємств: організація та правове регулювання / Emission activity of enterprises: organization and legal regulation (Кластер 2. Фінансова аналітика та консалтинг) Вивчення дисципліни передбачає поглиблений аналіз організаційних та правових засад емісійної діяльності приватних та публічних акціонерних товариств, емісійних процесів на ринку боргових фінансових інструментів;
обґрунтування фінансових індикаторів оцінки результативності емісійної діяльності корпорацій в інформаційній економіці для удосконалення емісійної та постемісійної стратегії їх розвитку, а також набуття вмінь, що дозволяють ідентифікувати та вирішувати професійні та наукові завдання в цій сфері.
5,0 Завантажити
10 Основи аналізу баз даних / Basics of Data science (Кластер 2. Фінансова аналітика та консалтинг) Дисципліна спрямована на формування теоретичних концепцій та практичних методів і інструментів обробки інформації, аналіз на основі баз даних (data science) для управлінських рішень з урахуванням невизначеності макро- та мікроекономічного рівнів. Програма навчальної дисципліни складається з таких основних тем: теоретичні основи аналізу баз даних; економічна сутність Data Science як науки про роботу зі значними масивами (базами) даних для аналізу економіки невизначеності; інструментарій Data Science: Cognitive Science, Maсhine Learning, Big Data, Data Mining; прояви економічної невизначеності, способи її оцінювання та регулювання; етапи еволюції досліджень явища невизначеності; оцінювання економічної невизначеності для прийняття управлінських фінансових рішень; аналіз на основі баз даних (data science) для управлінських рішень з урахуванням невизначеності макро та мікроекономічного рівнів; практика застосування Data Science на макроекономічному рівні у дослідженні двох економічних явищ – економічного зростання та диференціації доходів; аналіз показників: волатильність курсів валют, прибутковість фінансового ринку, динаміка фондових індексів, динаміка ВВП, економічні шоки та «поворотні» точки у процесі економічних коливань, фактори цінових коливань та динаміка інфляції; практичне використання технологій Data Science на мікроекономічному рівні; переваги та проблеми використання інструментарію інтелектуального аналізу даних. 5,0 Завантажити
ІІ семестр
Дисципліни вільного вибору студента
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Машинне навчання / Machine learning (Кластер 1. Портфельне інвестування) Дисципліна вивчає такі види машинного навчання: навчання з викладачем (класифікація та регресія), навчання без викладача (кластеризація, асоціація, зменшення розмірності), навчання з підкріпленням, ансамблі, нейромережі та глибоке навчання. При розв’язанні задач машинного навчання використовуються дерева рішень, метод k-найближчих сусідів, метод опорних векторів, лінійна і поліноміальна регресія, логістична регресія, метод К-середніх, метод головних компонент, латентно семантичний аналіз, Apriori, Q-Learning, генетичний алгоритм, Random Forest, перцептрон, згорткові мережі, рекурентні мережі тощо. Вивчення дисципліни «Машинне навчання» спрямовано на отримання студентами компетенції щодо створення моделей, що описують задачі машинного навчання для різних типів доступних даних, та використання алгоритмів розв’язування цих задач. 5,0 Сорока П.М. Завантажити
2 Технічний аналіз фінансових ринків /Technical analysis of financial markets (Кластер 1. Портфельне інвестування) Ознайомлення з основними принципами, концепціями та прийомами технічного аналізу. Розглядаються методики оцінки і прогнозування та правила інтерпретації ключових показників макро- і макрорівнів, які впливають на динаміку цін фінансових активів. Розкриваються особливості застосування методів та прийомів технічного аналізу біржових цін та курсів фінансових активів; побудови та інтерпретації графіків динаміки рівня цін і обсягів продажу окремих фінансових інструментів; прогнозування цін за допомогою аналізу графіків руху ринків за попередні періоди, вивчення трендів ринку та правила поширення їх на майбутнє.
Програма начальної дисципліни складається з двох змістовних модулів: модуль 1 –  «Основи технічного аналізу»; модуль 2 – «Методи технічного аналізу».
5,0 Поплюйко Я.В. Завантажити
3 Технології ефективної особистої комунікації: тренінг / Soft skills techniques: training (Кластер 1. Портфельне інвестування) Дисципліна забезпечує особистісний і професійний розвиток студента та спрямована на формування ефективного, незалежного і впевненого у своїх силах майбутнього фахівця, здатного до навчання протягом життя. Зміст дисципліни та методи і форми її  викладання сфокусовано на розвитку здатності студента до самоорганізації та  самоуправління, його критичного та рефлексивного мислення, лідерських якостей, комунікативних здібностей та уміння працювати в команді. Особлива увага приділяється формуванню уміння ефективної міжособистісної взаємодії, прийняття рішень, цілепокладання та досягнення складних багаторівневих цілей особистісного, професійного і кар’єрного розвитку. 5,0 Харламова Г.О. Завантажити
4 Структуровані фінансові продукти / Structured financial products (Кластер 1. Портфельне інвестування) Курс дає поглибленні знання процесів, за допомогою яких фінансові потоки
перетворюються на операції з облігаціями та інші можливості для використання
структурованих фінансових продуктів у корпоративних фінансах. Курс зосереджено на тематичних дослідженнях реальних операцій з облігаціями, а також сек’юритизації активів. Ми вивчимо математику, що лежить в основі структурованих продуктів, а також особливості керування ними та словниковий запас структурованих фінансів. Змішана методологія викладання та участі використана з метою заохочення студентів розвивати ставлення до співпраці в процесі навчання. Опанування курсу підготує студентів не тільки до сучасного ринку праці, але також допоможе підвищити освітню гнучкість у адаптації до майбутніх змін.
5,0 Любкіна О.В. Завантажити
5 Командна робота у фінансах: тренінг / Teamwork in finance: training (Кластер 2. Фінансова аналітика та консалтинг) Дисципліна носить теоретико-прикладний характер, сприяє формуванню в професійній практиці навичок організації командної роботи. Тренінг сприятиме розумінню основних принципів створення команди та необхідних умов успішної командної роботи, усвідомленню важливості власного психологічного стану та настрою для досягнення успіху, а також навичкам складати план вирішення проблеми, з’ясовувати обсяги участі партнерів в її вирішенні і взаємні обіцянки в конкретних ситуаціях. 5,0   Завантажити
6 Інформаційні технології у фінансах / FinTech (Кластер 2. Фінансова аналітика та консалтинг) Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння магістрантами теоретичними основами організації та функціонування інформаційних систем в економіці взагалі та у фінансах і банківській справі зокрема в умовах застосування інформаційних технологій, опанування методами розв’язання фінансових та банківських задач із врахуванням сучасної практики фінансової та банківської діяльності, які б дали змогу швидко і якісно вирішувати завдання по профілю майбутньої спеціальності. 5,0 Завантажити
7 Управління бізнес-процесами: тренінг / Business process managment: training (Кластер 2. Фінансова аналітика та консалтинг) Дисципліна спрямована на опанування студентами теоретичних основ концепцій управління за встановленими бізнес – цілями, і здатність вирішувати фінансові та науково-дослідні завдання оцінки динаміки фінансово стану підприємств при впровадженні системи управління бізнес-процесами. 5,0 Завантажити
8 Злиття та купівля компаній / Mergers and buyouts (Кластер 2. Фінансова аналітика та консалтинг) Зміст дисципліни полягає у набутті теоретичних і практичних знань в сфері злиття та купівля компаній, а також навички аналізу та обґрунтування економічної доцільності таких дій. Програма курсу включає таки основні теми: економічна сутність та доцільність злиття та купівля компаній; організаційні засади проведення процедури злиття та поглинання; юридична, податкова та фінансова експертиза (Legal, Tax and Finance Due Diligence) перед покупкою української компанії; оцінка привабливості українського ринку злиття та поглинання для іноземних та вітчизняних концернів; роль спільних підприємств з українськими партнерами у процесі злиття та купівлі компаній; антимонопольне законодавство України у сфері захисту від економічної та недобросовісної конкуренції. 5,0 Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору