Структура програми

Освітньо-наукова програма “Фінанси публічного сектору”

Опис освітньої програми (Редакція 2020, Редакція 2023)*

Загальний обсяг кредитів ОНП “Фінанси публічного сектора” складає 120, серед них 89,5 кредитів – основні дисципліни та 30,5 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1 Теорія та методи наукових досліджень / Research Theory and Methods Дисципліна розкриває розуміння науки як дослідження, розглядає конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології, зміст та історію становлення і розвитку науки, окреслює науку як систему знань, множину методологічних систем сучасної філософії науки. Після її вивчення студенти зможуть самостійно володіти основними методами наукових досліджень, а також процесом підготовки, написання, оформлення та захисту результатів науково-дослідної роботи, організації самостійної роботи студентів 7,5 Варналій З.С.
2 Оцінка вартості та аналіз прибутковості / Valuation and Profitability Analysis Дисципліна присвячена вивченню питань оцінки вартості компанії на основі використання доходного, порівнювального та витратного підходів, переваг та недоліки кожного з них. Після її вивчення студенти зможуть самостійно визначати вартість компанії на основі методу дисконтування дивідендів, вільного грошового потоку, залишкового прибутку, мультиплікаторів, а також орієнтуватись у видах прибутку, підходах до оцінки рентабельності. 7,5 Носова Є.А.
3 Стратегічний аналіз / Strategic analysis Навчальна дисципліна спрямована на розвиток навичок та формування знань, необхідних
для аналізу та оцінки стратегічних рішень бізнесу або організації. Через вивчення кейсів
та реальних прикладів, студенти навчаться оцінювати конкурентне середовище компанії,
визначати ключові можливості та загрози та формулювати ефективні стратегії для
досягнення довгострокового успіху. Теми, що розглядаються в ході вивчення курсу,
включають аналіз середовища, аналіз галузі, SWOT-аналіз, конкурентну перевагу та
стратегічну реалізацію. Після завершення вивчення цієї дисципліни студенти зможуть
глибоко розуміти процес стратегічного аналізу та вміти його застосовувати в різних
бізнес-середовищах
7,5 Петленко Ю.В.
4 Інновації та процеси змін / Innovation and change processes Курс спрямований на формування системи знань про інновації, їх сутність, види та роль; розуміння розвитку нових можливостей існуючих та нових організацій, інновацій та процесів змін в державному секторі в умовах зростання динамічності ринків, політичних зрушень, глобальних викликів та постійного прискорення технологічного розвитку. 7,5 Дрозд Н.В.
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Публічні фінанси /Public Finance Дисципліна призначена для студентів, щоб забезпечити їм всебічне розуміння публічних
фінансів та фіскальної політики та охоплює принципи й практики публічних
фінансів, включаючи акумулювання доходів, бюджетування та управління витратами.
Студенти дізнаються про роль уряду в економічному зростанні, розподілі доходів та
забезпеченні благоскладу, а також про виклики та обмеження, з якими стикаються
політики при проектуванні та реалізації фіскальних політик. Теми, що розглядаються в
даній дисципліні, включають оподаткування, аналіз державних витрат, управління боргом,
міжурядові фінансові відносини та бюджетні реформи. За допомогою кейсів та реальних
прикладів, студенти розвиватимуть навички критичного мислення та практичних знань для
оцінки фіскальних політик та проблем управління державними фінансами. Після завершення вивчення навчальної дисципліни студенти зможуть застосовувати свої знання для аналізу та оцінки фіскальних політик та бюджетів в широкому спектрі контекстів
5 Петленко Ю.В.
2 Державний внутрішній фінансовий контроль / State internal financial control Дисципліна спрямована на набуття студентам теоретичних знань про організацію державного внутрішнього фінансового контролю, навичок використання та застосування нормативно-правової бази, яка регулює функції контролюючих органів, а також практичних вмінь здійснення державного внутрішнього фінансового контролю та внутрішнього аудиту, як його складової. 5 Романюк М.В.
3 Облік у публічному секторі і фінансова звітність за IPSAS / Public Accounting & Financial Reporting according to IPSAS Дисципліна спрямована на всебічне розуміння студентами стандартів IPSAS та
їх застосування в публічному секторі. У ході вивчення дисципліни студенти опанують
принципи та практику бухгалтерського обліку в публічному секторі, включаючи
підготовку та подання фінансових звітів, бухгалтерський облік активів, зобов’язань
та власного капіталу, а також вимоги до складання фінансової звітності. Студенти
дізнаються, як застосовувати IPSAS до різних фінансових транзакцій, включаючи визнання
доходів, визнання витрат та управління активами. За допомогою кейсів та реальних
прикладів, студенти розвиватимуть навички критичного мислення та практичних знань
для аналізу та оцінки фінансових звітів у державному секторі. Теми, що розглядаються під
час вивчення дисципліни, включають IPSAS 1-41, стандарти фінансової звітності,
бухгалтерські політики, фінансові звіти та розкриття основної інформації. Після
завершення дисципліни студенти матимуть глибоке розуміння особливостей ведення
бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до IPSAS та зможуть
застосовувати свої знання на реальних прикладах в публічному секторі.
5 Петленко Ю.В.
4 Митно-тарифна політика держави /Customs and tariff policy of the state Дисципліна формує знання основних інструментів митно-тарифного регулювання в сучасних умовах. Розглядаються теми мита, їх видів, особливостей розрахунку митної вартості, особливостей реалізації митної політики в умовах СОТ і ЄС. 3 Демиденко Л.М.
5 Діяльність центрального банку / Activities of the central bank Дисципліна спрямована на набуття студентами знань про мандат та функції інституту центрального банку у сучасній економіці. Висвітлюються основні завдання та напрями діяльності центральних банків з регулювання грошового обігу та управління процесом монетизації економіки; оверсайту платіжних систем та розрахунків; макропруденційного регулювання та застосування нетрадиційних заходів грошово-кредитної політики для підтримання фінансової стабільності. Поглиблюється уява про режими монетарного трансмісійного механізму, а також особливості діяльності центрального банку як фінансового агенту уряду та органу монетарної влади. 4 Науменкова С.В.
Дисципліни вільного вибору студента
6 Лідерство і етика / Leadership and Ethics (Перелік №1) Курс вивчає різноманітні етичні теорії, умови та адміністративні ролі, де державні службовці можуть підтримувати та розвивати етичну та відповідальну поведінку щодо чесності, доброчесності, відповідальності, професіоналізму та поваги. Курс розглядає ситуації, де етика відіграє величезну роль в управлінні в державному секторі, а також те, як особиста відповідальність за індивідуальні позиції та дії є критично важливою для підтримання належної поведінки відповідно до етичних стандартів. Курс стосується понять етики, управлінських та лідерських навичок у підвищенні значення етики на державній службі. 4 Дрозд Н.В.
6 Поведінкові фінанси / Behavioral finance (Перелік №1) Дисципліна розкриває основні особливості сприйняття людиною інформації, теоретичні питання створення та функціонування поведінкових фінансів, психологічні аспекти людської особистості, що впливають на прийняття управлінських рішень у сфері публічних фінансів. Після вивчення курсу студенти можуть самостійно аналізувати ситуації прийняття фінансових рішень з метою виявлення їх особливостей з урахуванням впливу поведінкових факторів; ідентифікувати різні поведінкові фактори, які систематично впливають на сферу публічних фінансів; виявляти властивості і характеристики емпіричних даних, що вказують на наявність і вплив поведінкових факторів. 4 Мєдвєдкова Н.С.
7 Проектне фінансування / Project Finance (Перелік №2) Актуальність вивчення дисципліни визначається необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців для управління фінансами публічного сектору, здатних до ефективної реалізації фінансових рішень на проєктній основі. Дисципліна спрямована на набуття студентами знань про зміст та особливості організації проєктного фінансування; здійснення поглибленого аналізу ефективності та фінансової стійкості інвестиційних проєктів; обґрунтування джерел фінансування; структурування грошових потоків; побудову фінансової моделі проєкту; використання сучасних методів та інструментів управління проєктними ризиками. Навчальна дисципліна визначається практичною спрямованістю та орієнтована на активне використання ПК в процесі її опанування. 4 Науменкова С.В.
7 Управління персоналом / Human resource management (Перелік №2) Метою дисципліни є надання студентам знань щодо функцій управління людськими
ресурсами в різних типах організацій, а також формування у них навичок управління
людськими ресурсами, які їм будуть потрібні для ефективного функціонування як керівників
першої ланки
4 Ковальська К.В.
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Глобалізація і національні фінансові системи / Globalization and National Financial Systems Завдання дисципліни розвинути фундаментальні знання про природу, структуру та функціонування національної фінансової системи на кожному етапі її еволюції та впливу глобалізаційних ефектів на неї. Дисципліна знайомить з роллю та впливом міжнародної фінансової системи на національну економіку в умовах глобалізації. Мета курсу – сформувати розуміння основних принципів глобалізації в сучасній фінансовій архітектурі з метою використання практичних знань, отриманих при аналізі макроекономічних процесів. 7,5 Дрозд Н.В.
Дисципліни вільного вибору студента
2 Бюджетування / Budgeting (Перелік №3) Бюджетування – це процес створення, впровадження та управління фінансовими ресурсами урядової установи, наприклад міста, штату чи країни. У цьому курсі студенти дізнаються про принципи та практики державного бюджетування, включаючи розробку бюджетів, прогнозування доходів, аналіз видатків та вимірювання ефективності. Курс охоплюватиме такі теми, як бюджетні системи та процеси, принципи державних фінансів, підготовка та виконання бюджету, фіскальна політика та роль бюджету в прийнятті рішень у державному секторі. 7,5 Петленко Ю.В.
2 Економічна та фінансова безпека держави / Economic and financial security of the state (Перелік №3) Навчальна дисципліна призначена вивченню основ економічної безпекології, зокрема, щодо сутності та забезпечення економічної та фінансової безпеки держави, її змісту, основних складових та індикатори їх оцінки, особливостей їх характеристик, основних загроз. Після її вивчення студенти зможуть самостійно володіти методами систематизації сучасних підходів до організації механізму забезпечення економічної та фінансової безпеки держави. 7,5 Варналій З.С.
3 Фінансова політика відтворення України / Financial policy of reconstruction of Ukraine (Перелік №4) Дана дисципліна присвячена системному аналізу впливу фінансової політики держави на макроекономічну стабільність. Досліджується теоретико-методологічні засади фінансовї політики, її генеза в зарубіжних країнах та в Україні, процеси демократизації та інституційної перебудови фінансової системи держави з позицій формування системи публічних фінансів. Вивчаються особливості фінансової політики України в контексті євроінтеграції, викликликів, пов’язаних з військовою агресією та перспективами якісно нового відтворення економіки України як члена Євросоюзу 7,5 Лютий І.О.
3 Управління місцевими фінансами / Local Government Financial Management (Перелік №4) Розкриваються сутність і роль місцевих фінансів у економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів, що забезпечують функціонування органів місцевого самоврядування. Аналізуються тенденції розвитку фінансових відносин і їхні особливості у сфері місцевих фінансів та фінансів господарських одиниць комунальної форми власності, економічні процеси, що відбуваються в регіонах. Після вивчення курсу студенти можуть самостійно брати участь у вирішенні питань практичного характеру, в тому числі: обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері місцевих фінансів та оцінювати їх ефективність; управляти процесами в сфері місцевих фінансів, які є непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів 7,5 Мєдвєдкова Н.С.
4 Альтенативні інвестиції і публічно-приватне партнество / Alternative Investments and Public-Private Partnerships (PPPs) (Перелік №5) Дисципліна спрямована на послідовне формування у студентів системи знань та вмінь про форми та механізми публічно-приватного партнерства; аналізу інвестиційних якостей альтернативних активів, доступних для інвестування інституціональним інвесторам; реалізації довгострокових інвестиційних стратегій на основі використання активів, відмінних від традиційних, в механізмі публічно-приватного партнерства, що сприятиме підвищенню обґрунтованості інвестиційних рішень при вирішенні суспільно значущих задач. Навчальна дисципліна визначається практичною спрямованістю та поглибленням уяви про сучасний механізм управління фінансами публічного сектору. 7,5 Науменкова С.В.
4 Управління потрфелем і планування статків / Portfolio Management & Wealth Planning (Вибір з переліку) (Перелік №5) Основним завданням дисципліни є формування у студента теоретичних і практичних навичок, необхідних для формування та управління портфелем цінних паперів, а також оволодіння прикладними навичками та емпіричними методами, необхідними для реальної діяльності на фондовому ринку та планування особистих статків. Після вивчення курсу студенти можуть самостійно брати участь у вирішенні питань практичного характеру, в тому числі у аналізі інвестиційних стратегій і виборі оптимальних активів для включення в інвестиційний портфель, розробці інвестиційної програми для портфельних інвестиційних стратегій. Курс побудований на великій кількості прикладів з практики функціонування зарубіжних та вітчизняних інвестиційних фондів. 7,5 Мєдвєдкова Н.С.
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Кваліфікаційна робота магістра / Master thesis Виконання і захист кваліфікаційної роботи магістра має засвідчити рівень фахової підготовки випускника, вміння застосовувати здобуті під час навчання на магістерській освітньо-науковій програмі знання для розв’язання науково-теоретичних і науково-практичних завдань, схильність до науково-дослідної роботи, здатність до проведення наукових досліджень, систематизації та свідомого засвоєння знань та творчо-критичного опрацювання інформаційних джерел, наявність у її автора організаційно-методичних навичок практичної реалізації наукової роботи. 24 Викладачі кафедри
2 Науково-дослідна практика / Research practice Головний зміст науково-дослідної практики полягає у залученні здобувачів ОС «Магістр» до самостійної дослідницької роботи, розширенні їх наукового світогляду, ознайомленні з методикою проведення науково-дослідної роботи в академічних та спеціалізованих інститутах, практикою підприємництва, питаннями реалізації теоретичних та наукових розробок в сфері їхньої професійної діяльності, вмінні пов’язувати проблеми практики з їх з обраним теоретичним напрямом майбутньої магістерської роботи та визначати її структуру та логіку. 6 Чеберяко О.В.
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору