Структура програми

Освітня-професійна програма “Маркетинг”

Загальний обсяг кредитів ОП “Маркетинг” складає 120, серед них 87 кредитів – основні дисципліни та 33 кредити – дисципліни вільного вибору.

 

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1 Міжнародний менеджмент (International Management) Метою дисципліни є вивчення сучасних методологічних концепцій міжнародного бізнесу та менеджменту, формування знань та вмінь щодо управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Комплексна дисципліна включає 2 модулі. 6 Пащук Л.В. Завантажити
2 Міжнародні бізнес-комунікації Дисципліна забезпечує вивчення комплексу заходів для забезпечення ефективності комунікацій в економічній діяльності на міжнародних ринках товарів та послуг. До цього включаються процеси розробки, впровадження та контролю комунікативних бізнес-стратегій, а також відпрацювання навичок ефективних комунікацій з використанням сучасних психологічних прийомів. Мета дисципліни полягає у додатковому підвищенні емоційного інтелекту студентів у міжнародному бізнес-середовищі. В процесі вивчення дисципліни студенти беруть участь у проекті X-Culture (США), де відпрацьовують навички роботи у глобальних віртуальних командах. 6 Кочкіна Н.Ю. Завантажити
3 Міжнародний маркетинг Вивчення дисципліни дозволяє засвоїти принципи та інструменти маркетингового забезпечення міжнародного бізнесу, особливості маркетингової поведінки суб’єктів інтернаціоналізованого підприємництва, методи організації ефективної міжнародної маркетингової діяльності у високо інтернаціоналізованому середовищі міжнародних товарних ринків в умовах нестабільного економічного розвитку економічних систем і посилення геоекономічних конфронтацій на фоні загальної тенденції до глобалізації. 6 Каніщенко О.Л. Завантажити
4 Управління персоналом Мета дисципліни – систематизація теоретико-прикладних засад управління персоналом як
структурно-функціональної компоненти менеджменту організацій та формування на цій основі
системи компетентностей, необхідних для самовизначення і самореалізації у діяльності,
пов’язаній з формуванням, ефективним використанням та розвитком персоналу організацій
різних видів та масштабів діяльності, форм власності.
6 Герасименко О.О. Завантажити
5 Стратегічне управління (Strategic Management) В дисципліні розглянуті принципи та підходи сучасного стратегічного управління, система ухвалення стратегічних рішень як для бізнесу, так і для держави. Студенти опановують інструментарій стратегування, набувають фахових практичних компетентностей з розробки і втілення стратегії в маркетинговій діяльності компанії. Розглядається системно-рефлексивний підхід, стратегічне підприємництво, інтелектуальне лідерство та інші сучасні моделі стратегічного управління у бізнесі. 6 Длігач А.О. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики Метою дисципліни є формування системних теоретичних знань у студентів щодо сучасного етапу розвитку економічної теорії та навички застосування її творчого доробку світової економічної думки для розв’язання актуальних соціально-економічних проблем функціонування та розвиттку національної економіки. 2 Ільїн В.В. Завантажити
2 Бренд-менеджмент Метою дисципліни є формування у студентів компетентностей управління брендами, зокрема створення, розвитку та захисту брендів, розробки та реалізації стратегій брендів. Практичне спрямування дисципліни дозволяє студентам опанувати навички оцінки успішності брендів, розробки стратегій щодо портфелю торгових марок, розробки механізмів реалізації стратегій брендів з метою досягнення максимального ефекту для суб’єкта господарювання як на національному, так і на міжнародному ринках. 5 Длігач А.О. Завантажити
3 Маркетинг інновацій (Marketing of Innovations) Дисципліна орієнтована на вивчення концепцій інновацій, інноваційних стратегій та підходів до управління інноваціями суб’єкта господарювання. Метою є забезпечення концептуального розуміння інновацій як головного двигуна економічного зростання в умовах глобалізованого економічного середовища. Курс дає змогу сформувати навички розробки інноваційних стратегій та застосування маркетингових інструментів управління інноваціями. 5 Пригара О.Ю. Завантажити
4 Прикладна економетрика Мета дисципліни розширити знання студентів у сфері економетричних методів, а головне
– навчити їх практично використовувати економетричні методи і моделі в конкретних областях і
напрямах маркетингових досліджень на основі використання сучасних статистичних і
економетричних методів і програмних пакетів.. Знання, здобуті студентами під час вивчення
прикладної економетрики, широко застосовуються в економічній теорій, менеджменті,
маркетингу, фінансовій справі, бізнес-аналітиці, тощо.
4 Комашко О.В. Завантажити
5 Професійна та корпоративна етика Дисципліна знайомить студентів з основним понятійно-категоріальним апаратом етики, її методами та інструментарієм для виокремлення моральної проблематики в контексті економічної діяльності. Розглядається предмет професійної та корпоративної етики; акцентується відмінність, суперечності та ймовірність конфлікту між ціннісно-нормативними вимогами професійної та корпоративної моралі, обговорюються інструменти упередження подібних конфліктів, а також форми і засоби підвищення етичної компетенції професіоналів/членів корпорації. 3 Нападиста В.Г.,Пащук Л.В. Завантажити
6 Комплексна дисципліна “Стратегічний аналіз міжнародних ринків” Дисципліна формує у студентів системи знань та навичок щодо методології, методів та інструментів здійснення стратегічного аналізу міжнародних ринків, вдосконалення навичок збору та обробки первинних даних, розробки гіпотез та стратегічних альтернатив діяльності суб’єктів господарювання на міжнародних ринках. Студенти отримують знання та практичні навички щодо технології вибіркових досліджень та методів обробки статистичних даних. Комплексна дисципліна включає два модулі: модуль 1 «Дослідження міжнародних ринків» та модуль 2 «Техніка вибіркових досліджень”. У рамках вивчення дисципліни виконується курсова робота. 8 Старостіна А.О., Шпирко В.В. Завантажити
7 Курсова робота з “Стратегічний аналіз міжнародних ринків” Метою написання курсової роботи є засвоєння процедури, формування вмінь і навичок здійснення міжнародних ринкових досліджень в більш ніж одній зарубіжній країні з метою здійснення порівняльного аналізу їх привабливості, визначення ефективної форми виходу на зарубіжні ринки, розробки стратегії ринкової діяльності в міжнародному бізнесі та розподілу ресурсів з метою досягнення стратегічних цілей широкого спектру. 1 Старостіна А.О. Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Креативні рекламні технології (Creative Advertising Techniques) Сутність курсу полягає в ознайомленні студентів зі світовими розробками в галузі реклами та відпрацюванні практичних навичок самостійної розробки та впровадження рекламних стратегій на підприємствах будь-яких форм власності та сфер діяльності. Крім того, курс також охоплює питання законодавчого регулювання та історії реклами, психології реклами, гендерних стереотипів та символізму у рекламі, сучасних трендів у застосуванні креативних рекламних технологій різними типами суб’єктів господарювання. 6 Кочкіна Н.Ю. Завантажити
2 Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) Дисципліна спрямована на опанування студентами методологією і методикою здійснення наукових досліджень в процесі підготовки і написання магістерських робіт, наукових праць та здійснення різних форм наукової роботи. Формує знання та уміння: виявляти наукову проблему; визначати актуальність, об’єкт, предмет, мету, завдання та результати дослідження; володіти методикою конструювання категоріального апарату; вибору та застовування методів наукових досліджень; розробки гіпотез; пошуку, добору й опрацювання наукової інформації та первинних даних; володіти прийомами підготовки та рецензування наукових праць; знати принципи академічної доброчесності та застосовувати рекомендації щодо запобігання академічному плагіату; самоорганізації наукової роботи. 6 Старостіна А.О., Нагачевська Т.В., Білоус Т.М., Маслов А.О. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
1 Маркетинг послуг (Кластер “Управління бізнесом” (Business Management)) Дисципліна спрямована на формування системи знань щодо суті та змісту управління маркетингом суб’єктів підприємницької діяльності у сфері надання послуг та надання студентам навичок та вмінь щодо застосування маркетингових інструментів на ринку послуг 6 Пригара О.Ю. Завантажити
2 Самомаркетинг (Кластер “Управління бізнесом” (Business Management)) Головною метою дисципліни є забезпечення формування стратегічного та маркетингового підходу до професійного самовизначення та управління власною діловою кар’єрою у контексті професійного та особистісного зростання. 6 Журило В.В. Завантажити
3 Маркетингове планування (Кластер “Управління бізнесом” (Business Management)) Дисципліна націлена на формування знань та вмінь щодо маркетингового планування в різних типах організацій; вивчення сучасних методологічних концепцій маркетингу. Навчальна дисципліна знайомить студентів з основним понятійно-категоріальним апаратом маркетингового планування, його методами та інструментарієм для здійснення ефективної маркетингової діяльності, зокрема розглядаються основні підходи до проведення маркетингового планування, формування маркетингової стратегії, розробки комплексу маркетингу та маркетингового плану. Окрема увага приділена основним підходам до вимірювання результатів впровадження маркетингового плану та забезпечення ефективності маркетингової діяльності. 6 Пащук Л.В. Завантажити
4 Маркетинг даржавних проектів (Кластер “Маркетинг публічного сектору” (Public Sector Marketing)) 6 Завантажити
5 Лідерство та персональний розвиток (Кластер “Маркетинг публічного сектору” (Public Sector Marketing)) 6 Завантажити
6 Некомерційні маркетингові дослідження (Кластер “Маркетинг публічного сектору” (Public Sector Marketing)) 6 Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Науково-дослідна практика Мета науково-дослідної практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань в сфері маркетингу, підбір фактичного матеріалу для написання кваліфікаційної магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел, написання наукових праць, застосування сучасних дослідницьких технологій. 6 Викладачі кафедри Завантажити
2 Кваліфікаційна робота магістра Кваліфікаційна робота магістра є самостійним дослідженням, що має містити глибоке теоретичне осмислення актуальної проблеми у сфері маркетингу, а також обґрунтовані рекомендації щодо її практичного розв’язання, виконане на основі ретельно проведеного аналізу та застосування сучасних методів наукового дослідження. 9 Викладачі кафедри Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
1 Start-up маркетинг (Кластер “Управління бізнесом” (Business Management)) Дисципліна спрямована на формування системи знань щодо суті та змісту управління маркетингом суб’єктів підприємницької діяльності у сфері Start-up проектів, відпрацювання навичок моніторингу ринкових можливостей та зароз діяльності Start-up проекту, ознайомляння з особливостями побудови компанди проекту, можливостями пошуку джерел фінансування, позиціонування проекту та маркетинговими аспектами управління його діяльністю 6 Пригара О.Ю. Завантажити
2 Управлінське консультування (Кластер “Управління бізнесом” (Business Management)) Дисципліна спрямована на опанування методологією і методикою управлінського консультування у бізнесі, відпрацювання навичок діагностики ринкового стану суб’єктів господарювання, здійснення внутрішнього аудиту, розробки рекомендацій. Під час курсу відбувається ознайомлення студентів із світовим досвідом управлінського консультування, відпрацювання навичок планування і організації процесу консультування, застосування сучасних методик та технологій консультування для обгрунтування ефективних управлінських рішень під час здійснення маркетингової діяльності поідприємства. 5 Старостіна А.О. Завантажити
3 Advanced Business English in Business Management (Кластер “Управління бізнесом” (Business Management)) Дисципліна є поглибленим курсом професійної іноземної мови. Спрямована на вдосконалення навичок усного та письмового професійного спілкування в межах фахової термінології з управління бізнесом. 5 Борисенко О.А., Загоруйко Л.О., Олійник І.В. Завантажити
4 Public Relations (Кластер “Маркетинг публічного сектору” (Public Sector Marketing)) 5 Завантажити
5 Політичні маркетингові технології (Кластер “Маркетинг публічного сектору” (Public Sector Marketing)) 5 Завантажити
6 Advanced Business English in Public Sector Marketing (Кластер “Маркетинг публічного сектору” (Public Sector Marketing)) Дисципліна є поглибленим курсом професійної іноземної мови. Спрямована на вдосконалення навичок усного та письмового професійного спілкування під час діяльнотсі у сфері маркетингу публічного сектору. 5 Борисенко О.А., Загоруйко Л.О., Олійник І.В. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору