Структура програми

Освітня-професійна програма “Бізнес-консалтинг”

Опис освітньої програми (Редакція 2022 Редакція 2024

Загальний обсяг кредитів ОП “Бізнес-консалтинг” складає 90, серед них 67 кредитів – основні дисципліни та 23 кредити – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Теорія і практика бізнес-консалтингу Розкривається сутність бізнес-консалтингу. Аналізуються ключові задачі, які стоять перед бізнес-консультантом. Визначаються ключові компетенції бізнес-консультанта. Досліджуються поширені методи рішення задач з організації та реалізації консалтингових проектів, та управління ними. Розглядаються кейси з практики бізнес- консультування в Україні та світі. 4 Длігач А.О. Завантажити
2 Економічна діагностика та аналітика у бізнес-консалтингу Розглядаються теоретичні основи виявлення та оцінювання стану підприємства цілому та окремих напрямів його діяльності. Зміст дисципліни розкривається в таких питаннях: економічна діагностика в системі управління підприємством; інформаційне забезпечення діагностичної роботи; послідовність здійснення та планування процесу діагностування діяльності підприємства; аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень в бізнес-організації на
основі експрес-діагностики; оцінка привабливості бізнес-середовища підприємства; діагностування ефективності стратегії підприємства; життєздатний стан підприємства
4 Литвиненко Т.М. Завантажити
3 Проєктний менеджмент Змістовий модуль 1: “Основи управління проєктами”. Управління проєктами в
сучасних умовах. Життєвий цикл проєкту й організація. Процеси управління проєктом. Управління інтеграцією проєкту. Управління зацікавленими сторонами проєкту. Управління змістом проєкту. Управління тривалістю проєкту. Управління вартістю проєкту.
Змістовий модуль 2 “Практика проєктного менеджменту”. Agile-технології
проєктного менеджменту. Управління якістю проєкту. Планування людських ресурсів проєкту. Управління комунікаціями проєкту. Управління ризиками проєкту. Управління закупівлями проєкту. Реалізація та завершення проєкту. Мультипроєктне управління.
4 Приймак М.В. Завантажити
4 Економіка галузевих ринків Змістовий модуль 1 «Теорія та методологія дослідження економіки галузевих ринків», де вивчаються основні підходи до дослідження галузевих ринків, масштабу діяльності та поведінки фірм, бар’єрів входу та інтенсивності конкуренції на галузевих ринках;
Змістовий модуль 2 «Обмежувальна ділова практика компаній на галузевих ринках та її регулювання», присвячений вивченню питань злиття та поглинання, цінової дискримінації, вертикального контролю та вертикальних обмежень, стратегічної поведінки домінуючих фірм на ринку, а також основних типів галузевої політики та напрямів підвищення її ефективності.
4 Гончарук І.В. Завантажити
5 Фінансовий облік і оподаткування Навчальна дисципліна присвячена вивченню методичних та організаційних засад ведення фінансового обліку та складання фінансової звітності суб’єктів господарювання. Висвітлює методичні аспекти системи оподаткування діяльності підприємств, а також процес формування облікової політики відповідно до національних та міжнародних стандартів фінансової звітності. Структура дисципліни визначена такими змістовними модулями:
Модуль 1. «Організаційно-методологічні засади фінансового обліку і звітності активів».
Модуль 2. «Організаційно-методологічні засади фінансового обліку і звітності власного капіталу, зобов’язань та оподаткування результатів діяльності суб’єктів
господарювання».
4 Склярук І.П. Завантажити
6 Portfolio management / Портфельний менеджмент Модуль 1 зосереджений на вивченні сучасного середовища процесу управління портфелем. Також цей модуль
спрямований на встановлення цілей портфельних інвесторів (індивідуальних та
інституційних), аналіз відповідності співвідношення «ризик-доходність» для
інвестиційних можливостей, а також використання різних методик для обробки даних.
Модуль 2 присвячений сучасним підходам до побудови інвестиційних портфелів.
Управління. невід’ємною частиною цього модуля виступають чіткм пояснення того, як застосовувати теорію для пошуку практичних рішень для завдань управління портфелем. Модуль включає подвійний розгляд портфельного підходу: портфель фінансових інвестицій і портфель бізнесу. Також розглядаються аспекти консалтингової складової.
4 Камінський А.Б. Завантажити
7 Фінанси для нефінансових менеджерів Модуль 1. «Облік та звітність» – розглядаються зміст та значущість принципів
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, якими, зокрема, визначені правила
визнання доходів і витрат. Презентуються сучасні підходи до формування систем
звітності. Наводиться методологія складання річної фінансової звітності, практика
складання фінансової звітності відомими компаніями. Розглядаються питання
управління фінансовою діяльністю компанії за допомогою систем звітності
фінансового, податкового і управлінського обліку.
Модуль 2. «Аналіз фінансової звітності» – розглядаються основні фінансові
коефіцієнти – показники рентабельності, ділової активності, фінансової стійкості та ліквідності. Розкривається зміст методів аналізу фінансової звітності, підходи до
інтерпретації показників як основи оцінки результативності бізнесу. Висвітлюються питання використання звітності для аналізу результатів діяльності компанії. Досліджуються системи фінансового планування і бюджетування. Надається технологія складання бюджету з урахуванням цілей та циклу роботи з інформацією в процесі управління. Розглядаються питання здійснення аналізу бюджету компанії та створення рекомендацій для підвищення ефективності бюджетування та фінансового планування.
3 Любящева О.В.
Примітка: EY в Україні
Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Блокчейн-технології Навчальна дисципліна «Блокчейн-технології» відіграє важливу роль в практичній
підготовці економістів, створює важливу базу знань та вмінь щодо організації діяльності сучасного підприємства в умовах диджиталізації, сприяння залученню додаткових інвестицій. Знання сучасних інформаційних технологій та використання їх можливостей в організації розрахунків підприємства дозволяє студентам отримувати додаткові конкурентні переваги як фахівця з економіки. Дисципліна розкриває такі проблеми, як: розвиток блокчейн-інфраструктури та поліпшення орієнтованих на споживача цифрових послуг за принципом довіри; впровадження блокчейн-технологій у деякі бізнес-процеси підприємств та в діяльність урядових структур; систематизація завдань і можливостей blockchain для посилення технологічно-го потенціалу України та сприяння залученню додаткових інвестицій.
3 Єхануров Ю.І. Завантажити
2 Аналітична бізнес-статистика Програма навчальної дисципліни передбачає ознайомлення з особливостями методології бізнес-статистики та оволодіння основними поняттями бізнес-статистики, вивчення прийомів роботи зі статистичними даними, ознайомлення з особливостями методик аналізу взаємозв’язків і моделювання динаміки показників, що характеризують бізнес процеси, а також статистичні методи контролю якості, а також економічної інтерпретації їх результатів з метою встановлення тенденцій і закономірностей розвитку та прийняття управлінських рішень. Зміст дисципліни розкривається в таких темах: вивчення особливостей планування та формування випадкових вибіркових сукупностей, а також економічної інтерпретації їх результатів з метою встановлення тенденцій і закономірностей розвитку та прийняття управлінських рішень; перевірка розбіжностей для декількох вибірок, що характеризують бізнес процеси; статистичне вимірювання різних типів взаємозв’язків в аналізі бізнес процесів; множина регресія та особливості її застосування у бізнес процесах; моделювання бізнес процесів у часі; непараметричні методи в аналізі бізнес процесів; застосування статистичних методів для якісних даних, що характеризують бізнес процеси; статистичні методи контролю якості. 3 Шибіріна С.О. Завантажити
3 Start-up консалтинг Вивчення навчальної дисципліни є кількісна характеристика та якісна
ідентифікація інноваційного статусу підприємства як цілісної високоорганізованої
системи. Предмет і об’єкт економічного діагностування визначають основні аспекти, яким
приділено особливої уваги при вивченні навчальної дисципліни
3 Магомедова А.М.

Микитюк О.П.

Завантажити
4 Corporate restructuring / Корпоративна реструктуризація Корпоративна реструктуризація передбачає різні зміни у бізнесі компанії, що спрямовані на збільшення її вартості. Цей курс має на меті охопити обидва аспекти корпоративної реструктуризації: фінансову та оперативну. Фінансова реструктуризація відноситься до реорганізації проблемних компаній зі структурами капіталу, які вважаються нестійкими. Фінансова реструктуризація передбачає різні покращення структури капіталу компанії для підвищення ефективності її функціонування, підтримки зростання та максимізації вартості для всіх зацікавлених сторін. Оперативна реструктуризація – це процес підвищення економічної життєздатності базової бізнес-моделі шляхом злиття та поглинання. Оперативна реструктуризація має на меті розширити сферу діяльності компанії та збільшити довіру до неї з боку зацікавлених сторін, особливо кредиторів, а також працівників та постачальників, допомагаючи вирішувати проблеми нераціональної роботи. 3 Євсєєва-Северина І.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
5 Фінансовий консалтинг Змістовний модуль 1. «Звітність підприємства як інформаційне забезпечення фінансового
консалтингу» – розглядаються концепції обліку та звітності. Наводиться порядок
складання форм фінансової звітності. Вивчаються та відпрацьовуються прийоми та
методи здійснення аналізу фінансової звітності, що складає основу процедур пошуку
шляхів досягнення цілей компанії.
Змістовний модуль 2. «Фінансовий аналіз, управління ресурсами та бюджетування як напрямки
консалтингової діяльності» – розглядається фінансове планування як інструмент
управління ефективністю діяльності, презентується зміст етапів процесу планування.
Висвітлюються види та сутність концепцій фінансування ресурсів підприємства.
Розглядаються завдання бюджетування. Викладаються організаційні та методичні
питання побудови системи бюджетів. Надається характеристика центрів
відповідальності як учасників бюджетного процесу.
3 Гаркава Ю.О.
Ткачук А.П.
Примітка: EY в Україні
Завантажити
6 Податковий консалтинг Змістовний модуль 1. «Податковий консалтинг: поняття та зміст. Консультування з питань обліку та звітності в оподаткуванні. Виправлення помилок» – розглядається поняття податкового консалтингу, розкривається зміст напрямків податкового консалтингу. Розглядається сучасні тенденції у сфері податкового консалтингу в Україні, етапи розвитку податкового консалтингу. Розкриваються організаційні та методичні питання реалізації проєктів податкового консалтингу в залежності від моделі податкового консалтингу (експертної, проектної, процесної). Вивчаються елементи податкової політики, роль податкової політики у досягненні ефективності функціонування бізнесу. Розглядаються підходи до здійснення діагностики стану ведення обліку податків, правильності даних податкової звітності. Висвітлюються питання видів помилок в залежності від об’єкту обліку, необхідності корегування фінансового результату, вплив помилок на показники звітності, методи виправлення помилок в обліку та звітності як напрям податкового консалтингу.
Змістовний модуль 2. «Оптимізація оподаткування як елемент податкового консалтингу» – розглядаються організаційно-методичні аспекти податкового планування на підприємстві. Розглядається вплив альтернативних облікових методів на фінансовий результат підприємства як базу оподаткування податком на прибуток підприємств. Формулювання умов договорів постачання товарів (надання послуг), що передбачають умови оплати з урахуванням своєчасності реєстрації податкових накладних. Висвітлюються критерії визнання операцій контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення. Розглядаються методи визначення трансфертної ціни. Висвітлюється зміст робіт у рамках надання послуг податкового консалтингу, пов’язаного із представленням інтересів замовника в податкових суперечках.
3 Сербін Є.В.
Примітка: EY в Україні
Завантажити
7 Аудит Змістовний модуль 1. «Аудит та аудиторська діяльність: загальні положення» – розглядаються поняття аудиту, його предмет, об’єкти та суб’єкти. Презентуються види та завдання аудиту. Висвітлюються питання стандартизації аудиту, розглядаються особливості застосування міжнародних стандартів аудиту. Наводяться принципи етичної поведінки аудитора. Розглядаються питання відповідальності аудитора за отримання впевненості, що складена звітність є достовірною.
Змістовний модуль 2. «Організація і методика аудиту» – розглядається послідовність етапів здійснення аудиту. Висвітлюються поняття плану та програми аудиту, особливості їх складання та корегування в процесі аудиту. Викладаються види аудиторської документації та вимоги, які висуваються до неї. Розглядаються питання аудиторських доказів, а саме їх види, джерела отримання, вимоги до інформації, яка використовується у якості аудиторських доказів. Розкривається структура звіту аудиту. Розглядаються сутність різних видів аудиторських послуг.
3 Гарква Ю.О.
Околот О.С.
Примітка: EY в Україні
Завантажити
8 Тренінг з комунікативної компетентності фахівців з економіки Розкривається зміст комунікативної компетентності як складової конкурентоспроможності фахівця з економіки та управління. Аналізуються чинники забезпечення стійкої конкурентоспроможності фахівця, зокрема на основі формування унікальної комбінації hard і soft skills сучасного економіста, у змісті яких комунікативна компетентність відіграє визначальну інтегральну роль. Досліджуються теоретичні засади та прикладні технології побудови ефективного комунікаційного процесу; цілі, ознаки та індикатори ефективності ділових комунікацій; модель та зміст процесу комунікації; зміст, наслідки, профілактика та врегулювання комунікативних конфліктів. Основна частина курсу зорієнтована на відпрацювання у тренінговому форматі ефективних комунікативних моделей, зміст яких розкривається у функціонально-діяльнісному рольовому контексті. Базові комунікативні моделі охоплюють більшість видів усної та письмової взаємодії та передбачають формування знань, умінь та навичок усної промови, ведення діалогів та колективного обговорення, презентації результатів, постановки питань, спостереження та збору інформації, регулювання емоційного стану. Спеціальні моделі охоплюють поле професійної діяльності фахівця з економіки шляхом опанування комунікативних моделей керівника, консультанта, аналітика, фасилітатора, коуча. Усі моделі базуються на сучасній продуктивній моделі партнерської взаємодії, розподіленого лідерства, суб’єкт-суб’єктного менеджменту. 5 Шаульська Л.В. Завантажити
9 Digital-інструментарій консультанта Змістовний модуль 1. Інструменти спільної, проєктної роботи та візуалізації бізнес-процесів. В
даному модулі розглядаються питання призначення та функціональних можливостей інструментів проєктної роботи (Microsoft Project, Microsoft Planner, Trello),
інструментів спільної роботи (Microsoft Teams, Microsoft Outlook, Microsoft SharePoint, Microsoft Stream, Microsoft Whiteboard). Формуються навички використання digital-
інструментів для ефективної спільної роботи шляхом оперативного обміну файлами, організації відео-зустрічей, робочих чатів, надання спільного доступу до матеріалів консалтингових проєктів.
Змістовний модуль 2. Інструменти організації, аналізу та зберігання інформації. В даному модулі розглядаються хмарні сховища як digital-інструменти, які використовуються
для зберігання інформації та спільної роботи з нею. В модулі розглядаються інструменти створення онлайн опитування, які можуть використовуватися бізнес-консультантами для збору та автоматичної обробки інформації від представників підприємства-замовника консалтингового проєкту. Розкриваються питання використання спеціалізованих бізнес-інструментів, призначених для аналізу та візуалізації великих обсягів інформації, підготовки аналітичних звітів.
3 Ткачук А.П.
Примітка: EY в Україні
Завантажити
10 Digital-інструментарій аудитора Змістовний модуль 1. Організація IT-процесів та автоматизації бухгалтерського обліку та звітності та її роль в процесі надання аудиторських послуг. В рамках даного модулю розглядаються питання організація IT-процесів та автоматизації бухгалтерського обліку, що впливають на організацію і методику аудиту; вивчається роль IT-процесів та їх вплив на підходи до виконання завдань аудиту; розглядаються різні види систем ведення бухгалтерського обліку, їх функціональні можливості та організація даних. На основі зазначеного у студентів формуються навички використання digital-інструментів для збору, обробки, аналізу інформації про діяльність бізнес-структури та подальшого формування необхідного інформаційно-аналітичного забезпечення проєкту з надання аудиторських послуг.
Змістовний модуль 2. Digital-інструменти планування та виконання аудиторських процедур. В даному модулі розглядаються digital-інструменти, необхідні для збору, аналізу, обробки облікової та іншої інформації з метою підготовки робочих документів, що формують аудиторські докази; розглядаються інструменти, призначенням яких є ефективне планування виконання аудиторських процедур, обмін інформацією із групою з аудиту.
3 Околот О.С.
Примітка: EY в Україні
Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 HR-консалтинг Розкриваються теоретичні аспекти HR-консалтингу. Висвітлюються особливості консультування організації діяльності персоналу. Вивчається персонал організації як об’єкт економіки і консалтингу. Відпрацьовуються навички консалтингу функцій пошуку і найму персоналу, укладання трудового договору, розробки компенсаційної системи на підприємстві. Вивчаються кар’єрні стимули, методи управління трудовою кар’єрою на підприємстві, оцінювання працівників. Аналізуються інвестиції в людський капітал на підприємстві, інтелектуальний та соціальний капітал. 3 Грішнова О.А. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
6 Креативна економіка Розкривається зміст креативної економіки як галузі знань та практики економічної діяльності нового типу. Аналізуються чинники та особливості використання креативності як джерела економічного зростання. Досліджуються теоретичні засади та технологічні й соціально-економічні передумови становлення креативної економіки; тенденції розвитку креативних індустрій. Розглядається просторовий контекст креативної економіки – креативні території, креативні міста як середовище концентрації та стимулювання розвитку потенціалу зростання. Вивчаються специфічні вимоги до менеджменту креативності як системи організаційних засад розвитку та використання креативного потенціалу. Досліджується бізнес-контекст використання креативності, зокрема засади критичного мислення, дизайн-мислення. Пропонуються технології організації творчого процесу та стимулювання розвитку креативності на індивідуальному, груповому та організаційному рівнях. Шаульська Л.В. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору