Заєць Світлана Володимирівна

Дата народження

21 липня 1966 року

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Посада

доцент

Навчання

У 1983  році  вступила до Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка на обліково – економічний факультет  за спеціальністю «Статистика»,  який закінчила у 1987 році. У 1989-1992 рр. навчалась в аспірантурі Київського національного економічного університету. В 1999 році  захистила  кандидатську дисертацію на тему «Статистичний аналіз соціального розвитку регіону (на прикладі міста Ірпеня)».

Трудова діяльність

З 1987 року по 1989 рік працювала в  Державному комітеті статистики України на посадах економіста та старшого економіста. В 1992-2016 рр. працювала в Університеті державної фіскальної служби України на посадах: викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри, професора.  У 2016-2017 рр. – декан економічного факультету ПВНЗ «Київський міжнародний університет».  З квітня 2017 року – старший науковий співробітник відділу модернізації вищої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». З 2017 року працює також в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка на посаді доцента.

Викладає курси

Статистика для економістів, Фінансова статистика, Економічна статистика, Статистичне забезпечення маркетингових досліджень.

Наукові інтереси

Статистичні методи дослідження соціально-економічних процесів, статистична оцінка рівня і якості життя  населення, регіональна статистика, моніторинг освітніх систем та якості освіти.

Наукові праці

За період науково-педагогічної діяльності опублікувала понад 70 наукових та навчально – методичних праць, які присвячені питанням статистичного аналізу соціально-економічних процесів.

Основні навчально-методичні праці:

 1. Статистика фінансів. Навчально-методичний посібник. Національний університет ДПС України, 2008. – 192 с.
 2. Конспект лекцій у схемах з курсу «Статистика» Навчально-наочний посібник. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – 126 с.
 3. Завдання та методичні вказівки до виконання розрахункових робіт, індивідуальної та самостійної роботи з курсу «Статистика» для підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка та підприємництво»/Укладач  С.В.Заєць –  Ірпінь: НУДПСУ, 2009. – 76 с.
 4. Курс теорії статистики для підготовки спеціалістів фінансово-економічного профілю: навчальний посібник/[Заєць С.В., Ганах Н.І., Остапенко Я.О., Прокопенко В.В.] – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. – 374 с.
 5. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Статистика» для підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка і підприємництво» / Укл. С.В. Заєць, В.В. Кравченко. – Ірпінь: НУДПСУ, 2010. – 86 с.
 6. Збірник тестів та завдань з курсу «Статистика» для самостійної роботи для підготовки фахівців за ОКР бакалавр денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» /С.В.Заєць, Я.О. Остапенко, Н.В. Параниця – Ірпінь: НУДПСУ, 2011. – 148 с.
 7. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу «Статистика» для підготовки фахівців за ОКР бакалавр заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» /С.В.Заєць, Н.В. Параниця – Ірпінь: НУДПСУ, 2011. – 106 с.
 8. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Фінансова статистика»/С.В.Заєць, Я.О. Остапенко – Ірпінь: НУДПСУ, 2013.- 120 с.
 9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фінансова статистика»/ С.В.Заєць, В.В. Кравченко – Ірпінь: НУДПСУ, 2013. – 36 с.
 10. Методичні вказівки та плани до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Міжнародна економічна статистика/С.В. Заєць – Ірпінь: НУДПСУ, 2013. – 214 с.
 11. Статистика – Statistics [Текст]: підручник/ С. В. Заєць, В. М. Томіленко – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. – 512 с. – Текст парал.: укр., англ. мовами.

Основні наукові праці:

 1. Заєць С.В. Роль дисциплін математико-статистичного спрямування у підготовці фінансистів// Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право).- Ірпінь, 2008. – № 3 (42)- С.249-256.
 2. Заєць С.В. Підходи до здійснення зовнішньої незалежної оцінки якості ВНЗ в умовах формування загальноєвропейського простору вищої освіти//Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті – 2011 – № 5-6 – С. 53-57.
 3. Заєць С.В. Споживчий моніторинг в системі оцінки якості вищої освіти//Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: збірник статей за матеріалами IХ Ірпінських міжнародних науко-во-педагогічних читань в 2 ч. – Ч.1. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – 480 с. – С. 271-282.
 4. Заєць С.В. Якість вищої освіти в контексті тенденцій розвитку Болонського процесу в Україні//Вісник МНТУ. Збірник наукових праць. (Серія економіка) – 2012 – № 3(7) – С. 223-229.
 5. Заєць С.В., Проблеми використання методик оцінки фінансової стійкості підприємства: теоретичні аспекти/Заєць С.В., Жерж Л.А. //Економіко-правовий науково-практичний журнал Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – К, 2014. – № 3-4 (58-59). – С. 126-132.
 6. Заєць С.В., Міграційні пріоритети населення як чинники соціально-економічного розвитку країни/ Заєць С.В., Холявко К.О. // Вісник Одеського національного університету. Економіка – Одеса, 2015 – Том 20 – Випуск 1/2 –  С. 140-144.
 7. Заєць С.В., Економіко-правові засади запровадження фінансово-економічного механізму суверенного добробуту в Україні/ Заєць С.В., Клиновий Д.В. //Сучасні питання економіки і права – 2016 – № 1-2 – С. 43-50
 8. Заєць С.В., Динамічне моделювання як інструмент формування компетентності економіста та менеджера//Сучасні питання економіки і права – 2017. – № 1-2. – C. 101-109.