Ющенко Надія Леонідівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: асистент

Контактна пошта: yushchenkonadezhda@gmail.com

Навчання:

 • – Фінансово-економічний інститут перепідготовки Чернігівського технологічного інституту, 1998-1999 рр. Спеціальність 7.050106 „Облік та аудит”. Присвоєно кваліфікацію економіст.
 • – Чернігівський технологічний інститут, 1994-1997 рр. – навчання в аспірантурі, спеціальність 08.03.02 „Економіко-математичне моделювання”.
 • – Дисертацію на тему „Моделювання системи професійно-кадрового забезпечення малого бізнесу на регіональному рівні” захистила в спеціалізованій вченій раді Д26.006.01 Київського національного економічного університету МОН України.
 • – Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, 1989-1994 рр. Фізико-математичний факультет. Спеціальність „Математика, інформатика та обчислювальна техніка”. Диплом з відзнакою.

Підвищення кваліфікації

 • – Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, м. Київ. 14-25 травня 2018 р. Курси підвищення кваліфікації за програмою для керівників структурних підрозділів з аналізу даних територіальних органів Держстату, навчальний час – 108 год. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 000061 від 25.05.2018 р. Реєстраційний № 61/2018.
 • – ННЦ „Інститут аграрної економіки” Національної академії аграрних наук України. Сертифікат про участь у семінарі-тренінгу з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ на тему „Міжнародні стандарти фінансової звітності: актуальні практичні завдання для студентів”, виданий 07.12.2018 р. ТДВ „Інститут обліку і фінансів” Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Серія і номер документа НВ-35840366/000001-18.
 • – Чернігівський національний технологічний університет. 5-15 грудня 2016 р.
 • – Підвищення кваліфікації за програмою „Інноваційні технології навчання у вищій школі”, навчальний час – 72 год. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 1 СПК 000606 від 15.12.2016 р. Реєстраційний № 658/16.

Трудова діяльність

 • – 2021 – до теперішнього часу. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії
 • – 2019 – 09.2021. Хмельницький національний університет, докторант кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці. Спеціальність 051 „Економіка”, форма навчання – денна
 • – 2003 – 08.2019. Чернігівський національний технологічний університет, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
 • – 2000 – 04.2003. Чернігівський національний технологічний університет, старший викладач кафедри економетрії, обліку і аудиту
 • – 1996 – 05.2000. Чернігівський національний технологічний університет, асистент кафедри економетрії, обліку і аудиту
 • – 1994 – 10.1997. Чернігівський технологічний інститут, навчання в аспірантурі за спеціальністю „Економіко-математичне моделювання” при кафедрі економетрії, обліку і аудиту, форма навчання – денна
 • 1994 – 10.1994. Обласний відділ медичних інформаційних технологій і національного реєстру Чернігівської обласної лікарні, інженер-програміст сектору впровадження інформаційних технологій і територіального підрегістру області

Громадська діяльність

 • – Відповідно до розподілу функціональних обов’язків викладачів кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії на 2021/2022 навч. рік – відповідальна за науковий звіт, Всеукраїнську студентську олімпіаду.
 • – Виконувала обов’язки відповідальної за наукову роботу кафедри (організація конференцій та круглих столів).
 • – Автор проекту, член організаційного комітету і координатор Міжнародної науково-практичної конференції „Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери. Сучасні комп’ютерні технології аналізу даних та статистики” 2015-2019 рр.
  Член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції „Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” 2016-2018 рр.
 • – Відповідальна за організацію роботи секцій 4 „Обліково-аналітичні аспекти забезпечення сталого розвитку національної економіки” і 5 „Актуальні питання теорії та практики застосування інформаційних технологій і математичних методів та моделей в економіці” V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених „Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти” 23 грудня 2016 р.
 • – Підготовка студентів-переможців ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади:
  – ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни „Статистика”, 04-05 квітня 2018 р. на базі Національної академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ), студент Вертійко Артем;
 • – ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни „Статистика”, 22-24 квітня 2015 р. на базі Національної академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ), студентка Іванова Анастасія.
 • – Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни „Статистика” (29-31 березня 2016 р.; 03-05 квітня 2018 р.), Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, м. Київ.
 • – Робота в складі організаційного комітету та журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни „Статистика”, ЧНТУ, 2013-2014 н. р., 2014-2015 н. р., 2015-2016 н. р., 2017-2018 н. р.
 • – Відповідала за методичну роботу кафедри, була членом методичної комісії університету.
 • – Займалась організацією укладання довгострокових договорів з підприємствами (установами) – базами практики студентів, магістрантів.
 • – Впродовж 2005-2015 рр. була заступником завідувача кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету.

Викладає курси

„Сучасні інформаційні технології в економіці”, „Статистика у комунікаційних дослідженнях”, „Статистичні методи в маркетингових дослідженнях”, „Статистичне прогнозування економічних циклів”.

Наукові інтереси

Економіка теплоенергетики; економіко-математичне моделювання процесів управління ресурсами і витратами при децентралізації міських тепломереж; статистичне забезпечення управління економікою.

Основні наукові праці

 • – Опублікувала 197 наукових та навчально-методичних праць, з них 5 статей у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science, 1 – в Scopus, 48 фахових статей, у тому числі 27 статей у наукових журналах, включених до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, 8 іноземних публікацій. Брала участь в 70 міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях.
 • – Є автором 2 одноосібних навчальних посібників і ще 2 видані у співавторстві. Має 12 статей в колективних монографіях, серед яких 5 англійською мовою.
 1. Yushchenko, N. L. Current state of development in the field of economic and mathematical modeling of thermal power / N. L. Yushchenko // Науковий вісник Полісся / Черніг. нац. технол. ун- т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – № 1 (9). – Ч. 2. – С. 24-31. Web of Science
 2. Ющенко Н. Л. Інформаційні технології в процесі бізнес-планування. Economics&Society [Електронний ресурс]. – 2017. – Випуск 11. – С. 612-624. – Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua Index Сореrnicus
 3. Гнедіна К. В., Петраков Я. В., Ющенко Н.Л. Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті модернізації енергетичних ринків. Управління розвитком. – 2017. – № 3-4 (189-190). – С. 35-47. Фахове видання
 4. Ющенко Н.Л. Економіко-математичний інструментарій планування розвитку та розміщення підприємств із переробки сміття в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 1 (17). С. 96-106. Index Сореrnicus
 5. Ющенко Н.Л. Інституційне забезпечення розвитку теплоенергетики в Україні. Бізнес-навігатор. 2020. Вип. 5(61). С. 32-40. DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.61-5 Index Сореrnicus
 6. Ющенко Н.Л. Методи розрахунку параметрів мережі в регулюванні комплексу робіт з модернізації сектору теплопостачання. Економічний простір. 2020. № 164. С. 165-169. https://doi.org/10.32782/2224-6282/164-26 Index Сореrnicus
 7. Ющенко Н.Л. Порівняння методів ідентифікації ризиків комплексних проектів з модернізації теплових джерел і теплових мереж. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 6(117). С. 36-42. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-6-5 Index Сореrnicus
 8. Yushchenko N. Planning model for the development and construction of thermal power plants using alternative fuels with optimal investment distribution. E3S Web Conferences. Volume 255, 2021. Article Number 01007. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/31/e3sconf_iscmee2021_01007/e3sconf_iscmee2021_01007.htmlDOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501007 Scopus, Web of Science
 9. N. Kovtun, N. Yushchenko. Logistics models of modernization of distribution and transmission systems for the development of Ukraine as an exporter of green energy. MATEC Web Conf. Volume 339, 2021. Article Number 01018. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/202133901018 Web of Science
 10. Vasyl Brych, Olena Borysiak, Nadiia Yushchenko, Mariia Bondarchuk, Ihor Alieksieiev, Nataliya Halysh. Factor Modeling of the Interaction of Agricultural Enterprises and Enterprises Producing Green Energy to Optimize the Biomass Supply Chain. 2021 11th International Conference Advanced Computer Information Technologies. September 15-17, 2021 in Deggendorf, Germany All accepted papers will be submitted for indexing in the IEEE Xplore Digital Library and other indexing database (Scopus, Google Scholar, CiteSeerX, etc.). All information concerning ACIT’2021 available at: https://acit.wunu.edu.ua/ http://acit.wunu.edu.ua/images/ACIT_titul/Tezy_ACIT’2021_Context.pdf

Навчальні посібники

 1. Ющенко Н. Л. Статистика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. Л. Ющенко, Т. Л. Ющенко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 344 с.
 2. Ющенко Н. Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ющенко Н. Л. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 285 с. URI:http://ir.stu.cn.ua/123456789/12578
 3. Ющенко Н. Л. Економіко-математичні методи і моделі : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ющенко Н. Л. – Чернігів: Черніг. нац. технолог. ун-т, 2017. – 470 с.

Монографії, монографічні статті

 1. Yushchenko, N. Effective use of human potential of Ukrainians as a factor of enhancing the national competitiveness level and ensuring sustainable economic growth / N. Yushchenko // Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University/ – Riga: “Landmark” SIA, 2017. – Vol. 3. – рp. 182-191.
 2. Ющенко Н. Л. Перспективи впровадження блокчейн-технології в бізнес-процеси пенсійного фонду України. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій : колективна монографія / За заг. ред. Т. Д. Косової, Н. О. Слободянюк. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2019.  – С. 154-160.
 3. Ющенко Н.Л. Підвищення енергоефективності економіки України за рахунок зниження енерговитрат в житлово-комунальному господарстві. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти : колективна монографія / Кол. авторів; за заг. ред. П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В. І. Аранчій. Полтава : ПП „Астрая”, 2019. – С. 298-301, 579-580. ISBN 978-617-7669-24-0
 4. Yushchenko N. Forecasting in the regulation of the activities of business entities. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. Vol. 3. P. 55-63. ISBN 978-954-8590-64-8
 5. Yushchenko N. Models and methodological bases for analyzing the investment attractiveness of thermal power facilities in the context of the need to develop a competitive market in Ukraine in order to protect the economic interests of consumers. Модели системного анализа в управлении экономическими процессами / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой, докт. экон. наук, проф. Л.С. Гурьяновой – Братислава-Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2021. – 448 с. Укр. яз., русск. яз., англ. яз. С. 255-264
 6. Yushchenko N. The use of fuzzy logic in decision support systems for evaluating investment projects for the modernization of heat power industries in aims of Ukraine achieving carbon neutrality. Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges, VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, Sofia, pp. 396 (978-619-7622-11-9). URL: https://zenodo.org/record/5024676

Наукові конференції та круглі столи

 1. Ющенко Н.Л. Розвиток методології статистики в умовах зростання обсягу даних в світі. Problems and achievements of modern science : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.3. p. 112. Р. 17-19. URL: https://ukrlogos.in.ua/documents/problems_and_achievements_of_modern_science_volume_3.pdf
 2. Ющенко Н.Л. Програмні засоби розв’язування оптимізаційних задач та їх характеристики. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів / тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. – Ужгород: Видавництво «ФОП Сабов А.М.», 2019. – С. 124-127.
 3. Ющенко Н.Л. До питання підтримки технологічної індустрії владою на рівні країни. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019) : матеріали тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 14–16 травня 2019 р.) : у 2-х т. / Чернігівський національний технологічний університет [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – Т. 2. – С. 262-264.
 4. Ющенко Н.Л. Покращення за принципом довіри орієнтованих на споживача цифрових послуг в Україні на базі технології blockchain. Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (25 лютого 2019 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. 262 с. – С. 168-170.
 5. Ющенко Н.Л. Приватно-державне партнерство в розвитку альтернативних джерел і нових методів аналізу даних для використання з метою прийняття рішень та в науково-дослідних цілях. Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XI міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 11-12 квітня 2019 р.– Мультимедійне наук. електрон. вид. – Братислава – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. Укр. мова, рос. мова, англ. мова. – Назва з тит. екрана. URL: http://mpsesm.org/index.php/mpsesm/mpsesm-xi/paper/view/827/693
 6. Ющенко Н.Л. Аналітичне забезпечення управління вирішенням безпекових питань. Безпека в сучасному світі : матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Дніпро, 27-28 вересня 2019 р. Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро: СПД „Охотнік”, 2019. С. 286-288.
 7. Ющенко Н.Л. Розвиток територіальної статистики як інформаційної основи вироблення інвестиційної політики щодо модернізації теплоенергетики в умовах реформи децентралізації в Україні. Научные исследования: парадигма инновационного развития: сборник тезисов научных трудов IV Международной научной конференции (Прага, Чехия, «27» ноября 2020 года) / ГО «Международный научный центр развития науки и технологий», 2020. С. 38-41. URL: https://www.inter-nauka.com/archive/archive-of-conferences/isc/
 8. Ющенко Н.Л. Переваги технології інформаційного моделювання модернізації тепломереж в українських містах в умовах реформи децентралізації. «Science and Global Studies»: Abstracts of scientific papers of V International Scientific Conference (Prague, Czech Republic, December 30, 2020) / Financial And Economic Scientific Union, 2020. – 72 p. Р. 31-33.
 9. Ющенко Н.Л. Візія розвитку конкурентного ринку теплової енергії в Україні. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року : збірник наукових праць [Електронний ресурс]. – Вінниця: ВНТУ, 2021. – 932 с. С. 317-319. ISBN 978-966-641-831-2 (PDF). URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/schedConf/presentations