Залєтов Олександр Миколайович

Посада: Доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Дата народження: 27 квітня 1971 року

Навчання:
1991-1996 рр. – навчався на культурологічному факультеті Київського державного інституту культури, отримав повну вищу освіту за спеціальністю „Культурологія” та здобув кваліфікацію спеціаліста організатор-економіст соціально-культурної сфери.
1996-1998 рр. – навчався на юридичному факультеті Міжрегіональної академії управління персоналом, отримав повну вищу освіту за спеціальністю „Правознавство” та здобув кваліфікацію спеціаліста юрист з комерційного та трудового права.
У листопаді 2007 р. – захистив дисертацію у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (кафедра страхування) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 “гроші, фінанси і кредит” на тему: “Державне регулювання ринку страхування життя в Україні” (науковий керівник – д.е.н., професор Барановський О.І.).

Трудова діяльність:
З травня 1998 року працював на керівних посадах Ліги страхових організацій України та Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю. Брав активну участь у розробці Програми розвитку страхового ринку України на 2001–2004 роки, Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року, Законів України “Про страхування”, “Про недержавне пенсійне забезпечення”, постанов Кабінету Міністрів України.
З листопада 2009 року працює на посаді заступника голови Ради Ліги страхових організацій України.
У 2004-2005 роках в рамках гранту Світового банку Національному банку України проект «Координаційна група при Кабінеті Міністрів України з питань політики фінансового сектору» на посаді короткострокового експерта залучався для розробки аналітичної записки «Про стан розвитку страхового ринку України» та Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року.
З березня 2003 року головний ректор страхового рейтингу «Insurance TOP».
З вересня 2007 року доцент кафедри страхування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Приймає участь у викладанні Програми підвищення кваліфікації керівників і головних бухгалтерів страхових організацій, яка затверджена Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, на базі Центру підготовки та перепідготовки кадрів і інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності, Академії муніципального управління.
Приймає участь у викладанні Програми підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, яка затверджена Державним комітетом фінансового моніторингу України, на базі Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України, Української академії бізнесу та підприємництва.

Член оргкомітету Міжнародного конкурсу рефератів на страхову тематику, що проводиться за підтримки Німецького союзу страховиків, Всеросійського союзу страховиків, Ліги страхових організацій України та Білоруського союзу страховиків.
Член оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади зі страхування у мережі інтернет, що проводиться під патронатом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України
Науковий керівник Всеукраїнської програми підвищення фінансової грамотності населення України, що проводиться під егідою місцевих органів влади, Українського союзу промисловців та підприємців, Європейської федерації фінансових посередників «Green Capital».

Член експертних груп при Мінекономіки, Держфінпослуг, Держкомзему, Мінрегіонбуду, Мінагрополітики, Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.
З травня 2011 року заступник голови комісії Українського союзу промисловців та підприємців з питань страхового захисту суспільства та державних інтересів.
З листопада 2011 року член Експертної ради зі страхування при Комітеті з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Верховної Ради України
З вересня 2011 року – доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Курси, які викладаються:

Державне регулювання ринку фінансових послуг, національна страхова система

Наукові інтереси:
Теоретико-методологічні проблеми ризик-менеджменту, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку та державного регулювання страхової діяльності.

Основні публікації: Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 5 монографій та 1 підручника з грифом МОН України.

Основні навчально-методичні праці:
Страхование в Украине: учебное пособие / Залетов А.Н. // Под редакцией д.е.н. Слюсаренко О.А. – К.: Международная агенция „Бизон”, 2002. – 450 с.
Страхування UA. Навчальний посібник. /Залєтов О.М.// За редакцією д.е.н. О.О. Слюсаренко – К.: Міжнародна агенція „Бізон”, 2003. – 304 с.
Основи страхового права України. Навчальний посібник з комп’ютерним довідником „Дінай:Страхування”. /Залєтов О.М., Слюсаренко О.О.// Під редакцією д.е.н. Б. М. Данилишина. – К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2003. – 384 с.
Страхування від нещасних випадків. Навчальний посібник із серії „Бібліотека страхування”. / Залєтов О. М., Бондар О.В., Соболєв А.М.// – К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2003. – 384 с.
Довідник страхового агента. Навчальний посібник із серії „Бібліотека страхування”//Залєтов О. М., Мюллер П., Шевченко В.І.// – К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2003. – 384 с.
6.Страхування в Україні: начальний посібник /Залєтов О.М.// Практичні поради у питаннях та відповідях. – К.: Центр комерційного права, 2003. – 131с.
Страхове посередництво: теорія та практика. Навчальний посібник. / Бірюков В.М., Єфімов Ю.П., Залєтов О.М., Мюллер П., Расшивалов Д.П// За редакцією О.М. Залєтова – К.: Міжнародна агенція „Бізон”, 2004. – 412 с.
Страховые рынки Восточной Европы и СНГ: учебное пособие / Залетов А.Н. Пукала Р., Слюсаренко О.А., Цыганов А.А. //Руководитель авторского коллектива А.Н. Залетов – К.: Международная агенция „Бизон”, 2004. – 623 с.
Страховий менеджмент: підручник / [Осадець С.С., Мурашко О.В., Фурман В.М., Баранов А.Л., Баранова О.В., Залєтов О.М., Нечипоренко В.І. ]; за ред. д-ра економ. наук, проф. С. С. Осадця. – К.: КНЕУ, 2011. – 333.

Основні наукові праці:
Монографії:

 1. Обов’язкове страхування: регулювання та нагляд. / Бондар О. В., Залєтов О. М., Фурсевич П. П.// За редакцією О. М. Залєтова – К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2004. – 350 с.
 2. Страховое дело в Украине: состояние, тенденции, перспективы / Гоцуляк С. А., Залетов А. Н., Перетяжко А. И., Шевченко В. И.//. Под редакцией А. Н. Залетова – К.: Международная агенция „BeeZone”, 2005. – 350 с.
  Залєтов О.М. Убезпечення життя: Монографія. – К.: Міжнародна агенція „Бізон”, 2006. – 685 с.
 3. Страховая индустрия Украины: стратегия развития: Монография / Филонюк А.Ф., Залетов А.Н. // К. : Междунар. агенция “Бизон”, 2008. – 448 с.
 4. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху : Кол. моногр. / [О. М. Залєтов, О.В. Кнейслер, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко та ін. ]; Наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О. М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2012.– 509 с.
 5. Ринок фінансових послуг: погляд у майбутне: монографія/ колектив авторів. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 416 с.

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Державна політика на страховому ринку України /Залєтов О.М.// Фінанси України. – 2001. – №11. – С. 119–126.
 2. Поняття та відмінність убезпечення (страхування) життя / Залєтов О.М. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка „Економіка” – 2006. – №81–82. – С.75–77.
 3. Страхування життя: функції та роль у ринковій економіці /Залєтов О.М.// Фінанси, облік і аудит. Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ. – 2006. – №7.– С.47–53.
 4. Державне регулювання ринку страхування життя в умовах глобалізації світової економіки /Залєтов О.М.// Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія: Економіка. – 2007. – №97. – С. 37–39.
 5. Рейтингові агентства та їх вплив на страховий ринок /Залєтов О.М.// Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія: Економіка. – 2008. – №104. – С. 44–46.
 6. Страхування від повеней: стан та перспективи розвитку /Залєтов О.М.// Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія: Економіка. – 2009. – №113-114. – С. 19–23.
 7. Страхові послуги населення України в умовах економічної кризи: стан та перспективи /Залєтов О.М.// Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія: Економіка. – 2010. – №120. – С. 4–7.
 8. Страхові послуги населенню України в нових економічних умовах /Залєтов О.М.// Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія: Економіка. – 2011. – №126. – С. 8–11.
 9. Вплив світової кризи на сучасний страховий ринок України /Залєтов О.М.// Світ фінансів / Тернопільський національний економічний університет. – 2011. – Вип.3. С. – 95–100.
 10. Страховий ринок України: проблеми та напрями розвитку /Залєтов О.М.// Економіка та управління АПК: Збірник наукових праць / Білоцерківський національний аграрний університет. – 2011. – Вип. 5 (85). – 150–154.
 11. Концептуальні засади макропруденційного нагляду та регулювання страхової діяльності / О. Залєтов // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 156. – С. 30 – 34.
 12. Залєтов О .М. Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в україні / О. М. Залєтов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2016. – Вип. 3. – С. 25-32. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2016_3_6