Овсянникова Яна Олександрівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Навчання:
Травень 2014 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему: «Фінансування проектів публічно-приватного партнерства»
2010-2013 рр. – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
2004-2010 рр. – навчання на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з економіки. Диплом магістра з відзнакою

Трудова діяльність:
З грудня 2016 року – асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2013 р. – 2016 р. – асистент кафедри банківської справи економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Навчальні дисципліни: «Проектне фінансування», «Гроші та кредит», «Банківська справа», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності».

Нагороди та відзнаки:
Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2012 р.

Наукові інтереси:
Публічно-приватне партнерство: механізм фінансування, імплементація в Україні та світі. Проектне фінансування. Інвестиційна діяльність в сучасних умовах.

Публікації:
Версаль Н.І. Паніка вкладників: компаративний аналіз країн ЄС та України / Версаль Н.І., Овсянникова Я.О. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – №3. – С.14-26.
Овсянникова Я.О. Фінансування транспортного сектору України: сучасний стан та перспективи розвитку // Науково-практичний збірник «Фінансові послуги». – 2017. – №2. – С. 34-37.
Науменкова С.В. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства/ С.В. Науменкова, Я.О. Овсянникова // Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць. – 2015. – № 1(30). – С. 54-66.
Овсянникова Я.О. Особливості інструментів управління ризиками проектів публічно-приватного партнерства / Я.О. Овсянникова // Наукові праці НДФІ. – 2015. – №.1 (70). – С. 34-46.
Ovsiannykova I.A. Public-private partnerships in emerging markets: challenges and funding opportunities / I.A. Ovsiannykova // Financial Studies. Рublished by “Victor Slăvescu” Centre for Financial and Monetary Research. – 2015. – Issue 2A (68A). – Р. 132 – 147.
Овсянникова Я.О. Проектні облігації у фінансуванні публічно–приватного партнерства в Україні / Я.О. Овсянникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 164. – С. 45–52.
Овсянникова Я.О. Особливості визначення ставки дисконтування в контексті оцінки ефективності проектів публічно-приватного партнерства / Я.О. Овсянникова // Економіка розвитку. – 2013. – № 1(65). – С. 100 – 104.
Науменкова С.В. Особливості оцінювання ефективності проектів публічно-приватного партнерства: зарубіжний досвід та українська практика / С.В. Науменкова, Я.О. Овсянникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 134. – С. 47 – 51.
Овсянникова Я.А. Зарубежный опыт использования публично–частного партнерства в процесе реализации инфраструктурних проектов / Я.А. Овсянникова // Современный научный вестник. – Белгород, 2012. – Вып. 2 (114). – С. 10 – 16.
Овсянникова Я.О. Роль держави у фінансуванні проектів публічно-приватного партнерства в умовах обмежених фінансових ресурсів / Я.О. Овсянникова // Збірник наукових праць державного економіко-технологічного університету транспорту. – 2012. – Вип.19. – Ч. 1. – С. 307 – 316.
Овсянникова Я.О. Джерела фінансування проектів публічно-приватного партнерства / Я.О. Овсянникова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – Випуск 1 (15). – С. 36 – 40.
Овсянникова Я.О. Сутність взаємодії публічного та приватного секторів економіки в процесі реалізації інфраструктурних проектів / Я.О. Овсянникова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 35 – 41.
Науменкова С.В. Основні форми публічного-приватного партнерства та перспективи їх впровадження в Україні / С.В. Науменкова, Я.О. Овсянникова // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – №2(14). – С.139 –145.
Ovsiannykova I.A. Сrisis impact on the public–private partnership and its development in the post–crisis time / I.A. Ovsiannykova // Международный научный журнал «Актуальные проблемы современности». – Караганда, 2012. – №7 (87). – С. 66 – 74.
Ovsiannykova I.A. Analysis of basic efficiency assessment approaches of the public–private partnership/ I.A.Ovsiannykova // Scientific Journal «Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives». – Kaunas, 2012. – №1 (8). – Р. 173 – 179.
Ovsiannykova I.A. The Role of Tariff Setting as an Alternative Financing Model for Implementation the Public–Private Partnership Projects / I.A. Ovsiannykova // Journal of Social Sciences. – Tbilisi, 2012. – №1 (2). – Р. 89 – 94.
Овсянникова Я.А. Сбалансированный тарифный план как фактор инвестиционной привлекательности проектов публично–частного партнерства / Я.А. Овсянникова // Сборник научных статей «Россия в ВТО: проблемы, задачи, перспективы». – СПб: НОУ ВПО «Институт бизнеса и права», 2012. – Вып.13. – С. 174 – 178.