Березіна Світлана Борисівна

Посада: Професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Доцент

Навчання:

 • – З 1992-1997 рр. – навчалася на економічному факультеті Українського державного університету харчових технологій за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері».
 • – З 1997-2000 рр. – навчалась в аспірантурі Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України.
 • – Березень 2000 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Методи прогнозування надходжень і витрат на пенсійне забезпечення в залежності від динаміки і розподілення ВВП» за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою (науковий керівник д.е.н., проф. Бєсєдін В.Ф.).
 • – 2019 рік – захистила докторську дисертацію на тему “Соціальні ризики: чинники та напрями мінімізації” (спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика), Науковий консультант академік НАН України, доктор економічних наук, професор Лібанова Елла Марленівна, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Трудова діяльність:

 • – З 1999-2005 рр. асистент, старший викладач кафедри фінансів Київського національного торгівельно-економічного університету.
 • – З 2008-2013 рр. доцент кафедри фінансів Міжнародної Академії фінансів та інвестицій при Торгово-Промисловій Палаті України.
 • – З 1.11.2013р.-1.08.2014р. – АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», напрямок співробітництва банку з державними фондами соціального страхування.
 • – З 1.09.2014 р. – доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – З грудня 2016 року – доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – з лютого 2019 року – директор Україно-китайського інноваційного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – з травня 2020 – директор Центру інноваційного розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – з листопада 2020 року – професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Курси, які викладаються:

«Соціальний ризик-менеджмент», «Social risk-management», «Соціальне страхування», «Накопичувальне страхування», «Пенсійне страхування», «Страхування».

Наукові інтереси:

Соціальний ризик-менеджмент, Соціальна політика, Економічна політика, Інновації в освіті, Інклюзивна освіта.


Основні навчально-методичні праці:

 1. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : навч. посіб. (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс) / Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна.; – К : НВП «АВП» рекомендовано МОН України – 256 с.
 2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»: Науково-практичний коментар: навч. посібник (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс) / Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна.; – К : НВП «АВП» рекомендовано МОН України– 1024 с.
 3. Пенсійний фонд України. Організаційно-правові та соціально-економічні засади функціонування / Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний ,С.Б. Березіна. – К: НВП «АВП» рекомендовано МОН України – 298 с.
 4. Соціальне страхування: лабораторний практикум/ С.Б. Березіна, Д.Д. Третяк. – К.:ЦП «Компринт»-185с.
 5. Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, О.М. Лобова та ін.; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос – 508 с.
 6. Соціальне страхування. Навчальний посібник. Пікус. Р.В., Приказюк Н.В., Березіна С.Б., Третяк Д.Д. К. КОМПРИНТ – 197 с.
 7. Соціальні ризики: теорія, методологія, захист: монографія / С.Б. Березіна; Київ: Компрінт. – 543 с.

Основні наукові праці:

 1. Definition of the European vector for the development of civillia bility insurance for owners of vehicles. Технологічнийаудит та резерви виробництва. Випуск 1 / 4 (33), 2017. – С.42-48.
 2. Definition and parameter analysis of the accumulative Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації.»Business Perspectives» Publishing Company. Випуск 14(1). 2017.- С. 124-133. (Scopus)
 3. Perspectives of accumulation of funds in the accumulative pension insurance system of Ukraine. Investment Management and Finance innovations.»Business Perspectives» Publishing Company. Випуск 14(2). 2017.-С. 127-137.(Scopus)
 4. Research of the essence of social risk management. Технологічний аудит та резерви виробництва.№2/5(40), 2018. С.11-18.
 5. Methodological bases of classification of social risks / С.Б. Березіна // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – № 4 (5) – С. 18-26. – (Web of Science)
 6. Social risk management: stages of risk management // Journal of Health Policy, Insurance and Management. – 2018. – № XXII/XII Vol. 3 – С. 5-17
 7. Соціальні ризики – сучасна проблема людства / С.Б. Березіна // Економічний вісник Запорізької державноїінженерної академії. – 2018. – №5(17). – С. 165-172.(Index Copernicus)
 8. Дослідження основних рис пенсійної системи України / С.Б. Березіна // Вісник Бердянського університетуменеджменту і бізнесу. – 2018. – №3. – С. 9-20. (Index Copernicus)
 9. Сучасні тенденції в реформуванні системи соціального страхування України / С.Б. Березіна // Вісник Київськогонаціонального університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – №3(168). – С. 25-31.
 10. (Index Copernicus) Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів: проблеми та рішення / С.Б. Березіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2016. – №7(184). – С.6-14. – (Index Copernicus)
 11. Канали збуту страхових продуктів / С.Б. Березіна, А.В. Генсицька // Фінансові послуги. Всеукраїнський науково-аналітичний журнал. – 2016. – № 5(119). C. 8-11. – (Особистий внесок автора: напрями збуту страхових продуктів). – ( Index Copernicus)
 12. Перспективи запровадження обов’язкового медичного страхування на шляху реформування галузі охорони здоров’я України / С.Б. Березіна, Н.В. Приказюк, М.І. Романченко// Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету, Серія: Економіка і менеджмент. № 21. – 2016. – С.138-142. – (Index Copernicus)
 13. Сучасні проблеми і тенденції в пенсійному забезпеченні населення України / С.Б. Березіна, В.Ф. Бєсєдін // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. – 2017. – №61. – С. 55-67. – (Index Copernicus)
 14. Визначення європейського вектору розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів / С.Б. Березіна // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2017. – №1 / 4 (33). – С. 42-48. – (Index Copernicus та ін.)
 15. Соціальні ризики ймовірнісного виду та їх оцінка / С.Б. Березіна // Економіка і держава. – 2018. – №3. – С. 33-39. – (Index Copernicus та ін.)
 16. Порівняльна оцінка національної і закордонних систем страхування / С.Б. Березіна // Економіка і держава. – 2018. – №6. – С. 37-43. – (Index Copernicus та ін.)
 17. Соціальне страхування як інструмент соціального ризикменеджменту / С.Б. Березіна // Економіка і держава. – 2018. – №7. – С. 22-30. – (Index Copernicus та ін.)
 18. Ризики настання вікової непрацездатності / С.Б. Березіна //«Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2018. – №20. – С. 42-47. – (Index Copernicus та ін.)
 19. Чинники і механізми формування соціальних ризиків поведінкового типу / С.Б. Березіна // Науковий журнал «Бізнес-інформ». – 2018. – №7. – С. 264-272. – (Index Copernicus та ін.)
 20. Чинники і механізми формування соціальних ризиків фізіологічного типу / С.Б. Березіна // Науковий журнал «Проблеми економіки». – 2018. – №2. – С. 357-365. – (Index Copernicus та ін.) (0,6 друк. арк.).
 21. Березіна С.Б. Чинники виникнення соціальних ризиків у сфері демографії і праці / С.Б. Березіна // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2018. – №1(41). – С. 89-96. – (Index Copernicus та ін.)
 22. Ризики як небезпека явищ і подій суспільства / С.Б. Березіна // Науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”. – 2018. – №29. – С. 47-54. – (Index Copernicus)
 23. Сучасні і майбутні ризики в соціальній сфері України / С.Б. Березіна // Науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”. – 2018. – №32. – С. 131-142. – (Index Copernicus )
 24. Трансформація ризиків в соціальній сфері України / С.Б. Березіна // Науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”. – 2018. – №32. – С. 121-131. – (Index Copernicus )
 25. Основні категорії соціальної політики в контексті ризикменеджменту соціальних ризиків / С.Б. Березіна // Фінансові послуги. – 2018. – №4. – С. 26-33. – (Index Copernicus )
 26. Сфери та рівні соціальної політики в контексті ризикменеджменту соціальних ризиків / С.Б. Березіна // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – 2018. – №4. – С. 36-40. – (Index Copernicus )
 27. Ризик як важливіша категорія економічної теорії / С.Б. Березіна // Науковий журнал «Науковий погляд: економіка та управління». – 2018. – №1 (59). – С. 136-147. – (Index Copernicus )