Полонська Ірина Петрівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Освіта:
1983-1988: Факультет англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині Київський національний лінгвістичний університет)
1992-1995: Аспірантура при кафедрі граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету

Викладає курси:
Англійська мова за професійним спрямуванням.
Ділова англійська мова.

Спецкурси: Business Accounting, Innovation Management

Наукові інтереси: Прагматика, лексикологія, методика викладання ділової англійської мови

Праці з головних напрямків наукової діяльності:

1. Замещение высказывания в речи персонажей (на материале англо-язычной художественной прозы) (диc. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук, 1995).
2. Слова широкой семантики в функции замещения высказывания. – Принципы функционального описания языка. Сб. науч. трудов. – Екатеринбург: Уральский гос. пед. ун-т,1994. – С. 72-78.
3. Слова мовленнєвої семантики як заміщувачі висловлювання у тексті. – Семантико-стилістична будова тексту та функціонування одиниць різних мовних рівнів. Тематичний зб. наук. праць. – К.: КДЛУ. – 1996. – С. 21-24.
4. Замещение высказывания в персонажном плане текста как один из видов коррелятивного замещения. – Киевский гос. лингвистический ун-т. – К., 1995. – Деп. в ГНТБ Украины 2.06.95, № 1444 – УК 95.
5. Семантическая проекция заместителей на пропозициональное и прагматическое содержание высказывания. – Киевский гос. лингвистический ун-т. – К., 1995. – Деп. в ГНТБ Украины 2.06.95, № 1445 – УК 95.
6. Имена речевых актов как заместители прагматического содержания антецедента. – Языковая номинация. Сб. науч. тр. – Минск: Минский гос. лингвистический ун-т, 1996. – С. 92-99.
7. Комунікативна неоднорідність висловлювань персонажного плану тексту. – Науковий вісник ВДУ. Журнал Волинського держ. ун-ту імені Лесі Українки. Вип.5. – Луцьк, 1997. – С. 59-62.
8.Заміщення пропозиціонального і прагматичного змісту висловлювання. – Взаємодія одиниць різних рівнів германських та романських мов. Вісник Київського держ. лінгвістичного ун-ту. Вип. 3.- К., 1997. – С.29-33.
9. Опосредованный тип речевого общения как один из факторов замещения высказывания по прагматическому содержанию. – Методологічні проблеми психології мисленнєвої та мовної діяльності / Studia Methodologica. Вип. 3.- Тернопіль, 1997. С. 175-178.
10. The Noun. The Category of Number. – К.: Вид. центр КДЛУ, 2001. – 37 с.
11. Комунікативна облігаторність/факультативність заміщення висловлювання. – Філологічні студії. Науковий часопис Волинського держ. ун-ту імені Лесі Українки. № 2. – Луцьк, 2001. – С. 60-65.
12. Метод комбинирования Business English и General English в обучении. – Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як? Збірник наук. праць. – Ялта: ЯУМ, 2006. – С. 160-162.
13. Заперечне заміщення висловлювання. – Мова. Культура. Комунікація. Збірник наук. праць. – Чернігів: Чернігівський держ. педагогічний ун-т, 2008. – С. 76-79.
14. Ten famous product failures and the advertisements that did not sell them.- Мова,освіта, культура в контексті Болонських реалій.- Збірник наук.праць. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 271-275.
15. Using a word ladder puzzle in teaching Business English. – Vedecky pokrok na rozmezi tisicileti. – Praha: Publishing House “Education and Science”, 2010. – C. 19-22.
16. Multinational idioms. – Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції. – Збірник наук. праць.- К.: Видавничий центр КНЛУ, 2010.- С.302 – 304.
17. How to fail a job interview. – Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції. – Збірник наук. праць. – К.: Видавничий центр КНЛУ 2010. – С. 298-302.
18. Аббревиатуры в языке делового общения. – Zpravy vedecke ideje. – Praha: Publishing House “Education and Science”, 2010. – C. 24-27.
19. Extensive Reading in Business English. – Методичний посібник з ділової англійської мови для самостійної роботи студентів першого курсу економічного факультету . – К.: Дорадо Друк, 2011. – 49 с.
20. О роли пословиц и поговорок в обучении LSP.- Kluczowe aspekty naukowej dzialnosci – 2011. –Przemysl: Nauka i studia, 2011. – C. 40-44.
21. Семантико-прагматическое представление высказывания. – Міжкафедральний збірник наукових праць “Іноземні мови на нефілологічних факультетах” № 5. – К.: ВЦКНУ, 2011. – С. 40-44.
22. Побутовий англомовний дискурс: виправдання у площині міжсуб’єктної взаємодії. – Міжкафедральний збірник наукових праць “Іноземні мови на нефілологічних факультетах” №5. – К.: ВЦКНУ, 2011. – С. 75-84.