Головна / Кафедри / Кафедра іноземних мов / Склад кафедри / Абрамічева Олена Миколаївна

Абрамічева Олена Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент

Освіта:

 • – 1991-1996:  Факультет романо-германської філології Донецького державного університету
 • – 2002-2004: Аспірантура при кафедрі загального та російського мовознавства і теорії та історії літератури Слов’янського державного педагогічного університету
 • – У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.15 загальне мовознавство) у Донецькому національному університеті

 

Викладає курси: Англійська мова за професійним спрямуванням

Наукові інтереси:  дискурсологія, лексикологія, теорія мовної комунікації, політична лінгвістика

Стажування:

У 2011 р. брала участь у Міжнародній програмі для викладачів англійської мови  «EnglishLanguage Fellow Program: Foreign EFL Educators Professional Development Workshop» у Джорджтаунському університеті (Вашингтон, США)

Основні публікації:

 1. Прийоми та процедури порівняльно-історичного методу в студіях молодограматиків // Вісник Черкаського університету: Філологічні науки / Відп. ред. В.П.Мусієнко. – Черкаси, 2004. – Вип. 59. – С. 15-29.
 2. Хронологізація та локалізація мовних явищ в студіях молодограматиків та українських і російських компаративістів 70-х рр. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. // Східнослов’янська філологія: Зб. наукових праць / Відп. ред. С.О. Кочетова. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2004. – Вип. 5. – С. 23-40.
 3. Принципи порівняльно-історичного дослідження в працях молодограматиків // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка / Відп. ред. Марченко С.Я. – Луганськ, 2005. – № 9. – С.67-74.
 4. Принцип системності в студіях молодограматиків // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии. Научно-методический сборник / Отв. ред. Глущенко В.А. – Славянск, 2006. – Выпуск XIV. Часть 1. – С.53-61.
 5. Проблема койне в працях Г.Пауля та О.О.Шахматова // Пошуки і знахідки: Матеріали наукової конференції Слов’янського державного педагогічного університету (квітень 2005 р.) / Відп. ред В.А.Глущенко. – Слов’янськ, 2005. – Вип. 4. – С. 35-38.
 6. Генетичне ототожнення фактів у працях молодограматиків та українських і російських мовознавців 70-х рр. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. // Слов’яни: історія, мова, культура: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. Ю.О.Шепеля. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. 1. – С. 198-202.
 7. Реконструкція „проміжних прамов” у студіях молодограматиків і російських та українських мовознавців 70-х рр. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. // Проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Відп. ред. С.О. Кочетова. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2005. – Т. 1. – С. 42-46.
 8. До питання про широке та вузьке трактування молодограматизму // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. пр. Число 10: У двох томах. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – Т.2. – С.187-192.
 9. Мета порівняльно-історичного дослідження в студіях молодограматиків // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: Зб. наукових праць / Відп. ред. В.Д. Каліущенко. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2006. – Вип.13. – С.70-78.
 10. Контаміновані утворення на заняттях з порівняльної лексикології англійської та російської мов // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии. Научно-методический сборник / Відп. ред. Глущенко В.А. – Слов’янськ , 2008. – Вип. XVІ. Ч. 1. – С.115-126.
 11. Модифіковані фразеологічні одиниці в англомовній пресі (У співавторстві з Бегалієвою З.) // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. пр. Число 16: У двох частинах. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Ч.1. Проблеми сучасної лінгвістики. – С. 29-35.
 12. The Benefits of Literary Text Analysis for Translation Students and New Approaches to Teaching it // Наукові записки. – Випуск 104 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КГПУ ім. В.Винниченка, 2012. – С. 326-332.
 13. Cross-Cultural Education Expectations and Co-teaching in Ukraine (Co-authored with Celets A.M.) // Вісник СевНТУ. Вип.127: Педагогіка: зб. наук. пр. / Відп. ред. Головко О.М. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2012.
 14. Анекдот на заняттях з теорії мовної комунікації (У співавторстві з Кууз А.) // Наукові записки. – Випуск 104 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КГПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 311-315.