Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Мєдвєдкова Наталія Сергіївна

Мєдвєдкова Наталія Сергіївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дата та місце народження: 15.05.1984, м. Запоріжжя

e–mail:nsmedvedkova@knu.ua

Посилання на профілі:

Освіта:
2006 р. – закінчила Запорізький національний технічний університет, Факультет економіки та управління, спеціальність – фінанси (диплом з відзнакою).
2011 – закінчила аспірантуру економічного факультету Київського національного університету ім. Т.Шевченка (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).

Трудова діяльність:
З 2007 по 2011 рр. працювала у вітчизняних банківських установах (Управління економічного аналізу та методології, Управління облікової політики).
З 2011 р. по вересень 2014 р. – старший консультант сектору грошово-фінансової стратегії відділу економічної стратегії Національного інституту стратегічних досліджень.
З жовтня 2014 р. – асистент кафедри фінансів, а з липня 2020 – доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатська дисертація: Фіскальний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, 2011 р.

Викладає курси: «Менеджмент державних фінансів», «Modernization of the Public Finances System in Transitional Economies / Economies Under Reforms», «Казначейська система обслуговування бюджетів», «Місцеві фінанси», «Міжбюджетні відносини», “Поведінкові фінанси”

Наукові інтереси:

Реформування бюджетно-податкової системи, фінансові інструменти забезпечення інноваційного розвитку.

Стажування:

 1. Стажування з курсу «Government Accounting: CIGAR, I/EPSAS, U.S. and China» (Облік у державному секторі: CIGAR, I/EPSAS, США та Китай) в Університеті Нордланда (Норвегія, жовтень 2015).
 2. Стажування у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Київській області (01.09.2019-31.12.2019).
 3. Стажування на тему «Інноваційні освітні технології: Європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління» у Вищій школі бізнесу та підприємництва (Польща, січень 2020 р.).
 4. Стажування за професійною програмою «Управління публічними фінансами» у Kyiv School of Economics(18.09.2020-17.06.2021).

Основні публікації:

 1. Мєдвєдкова Н. С. Бюджетно-податкові важелі залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / Н. С.Мєдвєдкова //  Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 4. – C.18–21.
 2. Мєдвєдкова Н. С. Перспективи запровадження податкових механізмів стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні / Мєдвєдкова Н. С. // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 4.
 3. Мєдвєдкова Н. С. Щодо напрямів вдосконалення податкового клімату для залучення інвестицій в Україну / Мєдвєдкова Н. С. // Стратегія розвитку України. – 2014. – № 1. – С. 110-115.
 4. Мєдвєдкова Н. С. Шляхи вдосконалення бюджетних інструментів підтримки суб’єктів господарської діяльності в Україні // Мєдвєдкова Н. С.// Науковий вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – 2015. –№ 167. –С.67-73.
 5. Miedviedkova N. Directions for improvement of state financial control in Ukraine / Miedviedkova N./ Baltic Journal of Economic Studies (Latvia) – 2016. –№ 2. – С.105-110.
 6. Фінанси. Підручник / [І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, Яфінович О.Б. та ін.]; за ред. І.О. Лютого. – К.: Вид-во Ліра-К, 2017. – 728 с.
 7. Lessons from fiscal decentralization in Ukraine / Varnalii, L.Demydenko, Y.Nakonechna, N.Miedviekova //Globalization and Business(Georgia). −2019.− №.6. −P. 53–58.
 8. Мєдвєдкова Н.С., Погрібна Н.В. Розвиток системи публічних фінансів відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Модернізація державних фінансів України у контексті європейського вибору: монографія /за наук. ред. І.О. Лютого, В.Б. Тропіної. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – 312 с.
 9. Berezhnyi Ya., Miedviedkova N. Prospects for development of medium-term budget planning in Ukraine. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. – 2nd ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. – 528 p.
 10. Miedviedkova N. Directions for improvement of public finance system under European integration. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. – Vol. 3. – 355 p.
 11. Nataliia Miedviedkova, Ivan Us. UK prospects evaluation after BREXIT. Journal of European Economy. – 2020.−Vol. 19, № 1 (72). −P.65-81
 12. Zhykhor O., Iafinovych O., Pohribna N., Miedviedkova N. Public Environmental Protection Project Management Practices in Ukraine. Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering, AISC 1113, 2020. − P.405-416.
 13. Zhykhor, O.Ryeznikov, V.Iafinovych, O.Pohribna, N.Miedviedkova, N. Project Management in Universities Under the Global Pandemic: A Focus on Finance. Lecture Notes in Networks and Systems, 2021, 188, pp. 667–679.
 14. Demydenko L., Nakonechna J,. Medvedkova N. et al. (2021). Strategies of Socio-Economic Development and Mechanisms of their Implementation in the Conditions of Economic Uncertainty and Globalization Changes. International collective monograph. Tbilisi: Universal, 2020, pp.17-28.
 15. Karpych, A., & Miedviedkova, N. (2021). The challenges for the implementation of a gender-oriented approach to budgeting in Ukraine: what can be improved?. Baltic Journal of Economic Studies, 7(2), 101-109. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-2-101-109.
 16. Tretiak, N. Miedviedkova. 2021. Risk management in Public Finance System of Ukraine under global challenges. International Scientific Conference “Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering 2021”, pp.359-370. https://doi.org/10.3846/cibmee.2021.622

За матеріалами конференцій та круглих столів:

 1. Мєдвєдкова Н. С. Реформування бюджетного прогнозування та планування в Україні у напрямку європейських стандартів/ Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28-29 вересня 2017)/ Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2017.
 2. Мєдвєдкова Н. С. Партисипативне бюджетування: поточний стан та перспективи розвитку в Україні / Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25-26 вересня 2018)/ Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2018.
 3. Мєдвєдкова Н. С. Перспективи розвитку бюджету участі в Україні (на прикладі міста Запоріжжя)/Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху: Міжнародний економічний форум (Київ, 21-24 травня 2019)/ Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ». – 2019.
 4. Miedviedkova N. Ways to improve Environmental Protection Project Management in Ukraine / Міжнародна науково-практична конференція «Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering» ICTM-2019 («Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні» ІКТМ-2019): Тези доп. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. –Том 1. – 152 с.
 5. Miedviedkova N. Current state of transparency in public finances in Ukraine / Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Training. – Poland: WSBiP, 2020. – 144 p.