Гончарук Інна Василівна


Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна адреса: inna.goncharuk2016@gmail.com

Дата народження: 14 червня

Навчання:

 • 2009–2015 рр. – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2015–2018 рр. – аспірант кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування та розвиток багатосторонніх ринків в умовах глобалізації».

Трудова діяльність:

 • 2013 р. – спеціаліст Управління з постачання ТОВ «Метінвест-СМЦ».
 • З 2019 р. – асистент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни:

«Мікроекономіка», «Економіка», «Економіка галузевих ринків», «Інформаційна економіка».

Наукові інтереси:

Функціонування багатосторонніх ринків. Інформаційні технології в економіці. Розвиток конкурентних відносин та обмеження монополізму в умовах глобалізації.

Нагороди та відзнаки:

2019 р. – подяка декана економічного факультету за сумлінну працю, високий професіоналізм.

 Автор та співавтор понад 20 наукових праць.

 1. Гончарук І.В. Вплив іноземного капіталу на підприємницьку діяльність в Україні.Проблеми управління соціально-економічним розвитком України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2012 р., К. 2012. с. 677-683.
 2. Гончарук І.В. Еволюція наукових поглядів щодо аналізу ринку монополістичної конкуренції.Аспекты в реализации научных знаний: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, К. 2013. с. 677-683.
 3. Гончарук І.В. Підходи до формування ланцюга цінності товару в сучасній економічній системі. Ефективна економіка. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2119
 4. Гончарук І.В. Практичні рекомендації щодо вибору рекламної стратегії для підприємства, що працює на ринку монополістичної конкуренції. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 січня 2015р., К. 2015. с. 25-26.
 5. Гончарук І.В. Теоретико-методологічний аналіз моделей витрат на рекламу на ринку монополістичної конкуренції. Економічні студії. № 1(5). с. 40-42.
 6. Тенденції розвитку конкуренції на мережевих ринках в умовах глобалізації. Молодий вчений. №10.URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/10/81.pdf
 7. Гончарук І.В. Поглиблення значимості мережевих ринків в умовах глобалізації. Ефективна економіка. №7 URL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=5084
 8. Гончарук І.В. Сутність та особливості розвитку мережевої економіки в умовах глобалізації. Сучасні механізми реалізації конкурентної політики України в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 листопада 2016 р., К. 2016. с. 42-44.
 9. Honcharuk I. Nature and characteristics of network markets in the context of globalization. Vzdelávanie a Spoločnosť. р. 336-340.
 10. Гончарук І.В. Виклики ХХІ століття: як змінить світ четверта промислова революція. Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17-18 листопада 2016 р., К. 2016. с.85-87.
 11. Гончарук І. В. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності мережевого. Глобальні та національні проблеми економіки. № 19. URL: http://global-national.in.ua/archive/19-2017/19_2017.pdf
 12. Ігнатюк А.І., Гончарук І.В. Розвиток багатосторонніх платформ в умовах 4-ої промислової революції. Конкурентоспроможність національної економіки: матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р., К. 2017. с. 34-37.
 13. Гончарук І.В. Вплив багатосторонніх платформ на природу конкуренції на галузевих ринках. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 листопада 2017 р., К. 2017. с. 385-388.
 14. Гончарук І.В. Платформи на ринку медичних послуг України та світу. Шевченківська весна: економіка: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27-29 березня 2018 р., К. 2018. с. 34-37.
 15. Гончарук І.В. Європейський досвід державного регулювання платформ. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2018 р., К. 2018. с.56-58.
 16. Honcharuk I. The evolution of theoretical and methodological approaches to the study of competition in multi-sided markets. East European Science Journal. 2018. Vol. 32. pp. 83-87.
 17. Honcharuk I. Necessity of state regulation of multi-sided markets. Magyar Tudományos Journal. 2018. Vol. 21 (2018). p. 3-10.
 18. Гончарук І.В. Інституційне забезпечення державного регулювання конкуренції на багатосторонніх ринках: європейський досвід. Управління розвитком. 2018. № 2(192). с. 6-15.
 19. Гончарук І.В. Види та методи конкуренції на багатосторонніх ринках. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2018. № 2. с. 125-131.
 20. Гончарук І.В. Тенденції розвитку багатосторонніх ринків в умовах четвертої промислової революції. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 2(14). с.7-10.
 21. Гончарук І.В. Конкуренція платформ на ринках медичних товарів та послуг. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. №18. с. 108-112.
 22. Ігнатюк А.І., Гончарук І.В. Конкуренція платформ в умовах цифровізації економіки України. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія / за ред. В.Д. Базилевича, В.Л. Осецького. К. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, НДС «Центр економічних досліджень», 2018. с. 375-400.
 23. Гончарук І.В. Значимість вертикальних обмежень на багатосторонніх ринках. Науковий погляд: економіка та управління. № 2(60). с. 7-14.
 24. Ignatyuk A., Honcharuk I., Yakymchuk B. Price optimization model for platform’s goods and services in multi-sided markets. Baltic Journal of Economic Studies. 6 No. 4 (2020). P. 89-95. (Web of Science)