Базилевич Віктор Дмитрович

д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії імені М.І. Туган-Барановського НАН України, академік Академії наук вищої школи України

https://scholar.google.com.ua/citations?user=MLYZsccAAAAJ&hl=uk

http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/28674/

Посада

професор

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України

Дата народження

28 травня 1949 року

Навчання

 • 1964–1968 рр. – студент Дніпропетровського хіміко-механічного технікуму.
 • 1972–1976 рр. – студент економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (диплом з відзнакою).
 • 1976–1978 рр. – аспірант економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
 • У 1978 році захистив кандидатську дисертацію.
 • У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему “Страховий ринок України: природа та особливості функціонування”.

Трудова діяльність

 • Після закінчення технікуму працював за розподілом на калійному комбінаті м. Стебник Львівської області, 2 роки служив в армії.
 • 1978–1983 рр. – асистент кафедри політекономії економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
 • 1983–1985 рр. – доцент кафедри політекономії економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
 • 1985–1998 рр. – проректор з навчальної роботи Київського національного торговельно-економічного університету.
 • 1998–2002 рр. – проректор з наукової роботи, завідувач кафедри економічної теорії Київського національного торговельно-економічного університету.
 • 2002–2003 рр. – професор кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2003–2008 рр. – декан економічного факультету, завідувач кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2008 р. – проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2008–2015 рр. – декан економічного факультету, завідувач кафедри економічної теорії (з 2014 р. – кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки) економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2015 р. – 2017 рр. – декан економічного факультету, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З вересня 2018 р. – професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Стажування і гранти

 • 2015 р. – стажування в Інституті інноваційного управління (Німеччина);
 • 2016 р. – стажування в Академії медичних наук і технологій м. Бранденбург (Німеччина).

Викладає навчальні дисципліни

“Економічна теорія”, “Макроекономіка”, “Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики”, “Інтелектуальна власність”, “Проблеми сучасної економічної теорії”, “Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням”.

Наукові інтереси

Теоретико-методологічні проблеми макро- та мікроекономіки, закономірності трансформації економічних систем в умовах невизначеності та ризику, економіко-філософська думка сучасного світу, метафізична сутність економічного знання, суперечності глобалізації світогосподарського розвитку, теоретичні аспекти становлення та розвитку ринку інтелектуальної власності, економічна природа страхування, новітні парадигмальні підходи в історико-економічних дослідженнях.

 • Член Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • голова бюджетно-фінансової комісії Вченої ради університету;
 • голова Вченої ради економічного факультету;
 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13;
 • член бюро відділення економіки НАН України;
 • член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки;
 • член Міжгалузевої експертної ради при Акредитаційній комісії МОН України;
 • член політради Українсько-філософсько-економічного товариства при філософському фонді України НАН України;
 • голова Координаційної ради комплексної наукової програми університету “Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації”;
 • голова Ради Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • відповідальний редактор “Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Економіка”;
 • головний редактор журналу “Банківська справа”;
 • член редакційних колегій провідних вітчизняних наукових збірників та журналів, у т.ч. “Економічна теорія”, “Фінанси України”, “Страхова справа”, “Економіка підприємства”, “Вища школа”, “Вісник Одеського національного університету. Економіка”, “Економічний вісник НТУУ КПІ”;
 • член редакційних колегій зарубіжних журналів “Економіка” (Литва), “Экономика, философия, педагогика, юриспруденция” (Республіка Казахстан).

Нагороди та відзнаки

 • 1996 р. – знак “Відмінник освіти”;
 • 2004 р. – Заслужений діяч науки і техніки України;
 • 2006 р. – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;
 • 2008 р. – нагрудний знак МОН України “За наукові досягнення”;
 • 2008 р. – відзнака МОН України “Петро Могила”;
 • 2008 р. – відзнака Ліги страхових організацій України “За вклад у розвиток страхування”;
 • 2009 р. – член-кореспондент Національної академії наук України;
 • 2009 р. – нагрудний знак Академії педагогічних наук України “Ушинського К.Д.”;
 • 2009 р. – Орден Ярослава Мудрого V ступеня;
 • 2013 р. – лауреат премії імені М.І.Туган-Барановського НАН України;
 • 2016 р. – почесний професор Карагандинського економічного університету;
 • 2016 р. – лауреат премії імені Івана Франка.

Автор і співавтор понад 370 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 17 монографій, 12 підручників, 16 навчальних посібників. Опублікував понад 140 статей у провідних наукових фахових виданнях, 21 публікацію іноземною мовою в зарубіжних виданнях. Переважна більшість підручників та посібників здобули гриф МОН України

 Основні публікації

 1. Базилевич В.Д. Страховий ринок України: Монографія. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 374 с.
 2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій: Навч. посібник. – К.: Вид-во “Четверта хвиля”, 1997. – 223 с.
 3. Мікроекономіка. Опорний конспект лекцій: Навч. посібник / За ред. Базилевича В.Д. – К.: Вид-во “Четверта хвиля”, 1997. – 247 с.
 4. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник / За заг. ред. Базилевича В.Д. – 2-ге вид. – К.: Атіка, 2004. – 368 с.
 5. М. Бунге: сучасний дискурс: Монографія / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – 697 с. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bunge_suchasniy_2005.pdf
 6. Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 326 с.
 7. Базилевич В.Д., Филюк Г.М. Природні монополії: Монографія. – К.: Знання, 2006. – 367 с. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_pryrodni_2006.pdf

 1. Історія економічних учень: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – У 2-х частинах. – 3-тє вид. – К.: Знання-Прес, 2006. (Класичний університетський підручник).
 2. С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття: Монографія / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 903 с. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bulgakov_rozmysly_2006.pdf
 3. Базилевич В., Ільїн В. Метафізика економіки: Монографія. – К.: Знання-Прес, 2007. – 718 с. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_metafizyka_2007.pdf

 1. Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності: Монографія / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 919 с. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/slutsky_acknowledgement_2007.pdf
 2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа: Монографія. – 6-те вид. – К.: Знання, 2008. – 351 с. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_strahova_2008.pdf
 3. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії. Навчальний посібник. – 2-ге вид. – К.: Знання-Прес, 2008. – 263 с.
 4. Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2008. – 1019 с.
 5. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Ігнатюк А.І., Слухай С.В. Мікроекономіка: Підручник. – 2-ге видання. – К., 2008. – 679 с. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_mikroekonomika_2008.pdf
 6. Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. – К.: Знання-Прес, 2008. – 687 с. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_intelektualna_2008.pdf

 1. Базилевич В.Д., Погорєльцева Н.П. Іпотечний ринок. – К.: Знання, 2008. – 717 с. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_ipotechniy_2008.pdf

 1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – 4-те вид. – К.: Знання-Прес, 2009. – 743 с. (Класичний університетський підручник) – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_makroekonomika_2008.pdf
 2. Экономическая теория: политэкономия: Учебник / Под ред. В.Д. Базилевича. – М.: Рыбари; К.: Знання, 2009. – 870 с.
 3. І.Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні: Монографія / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2009. – 862 с. (Славетні постаті). –Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/vernadsky_roots_2009.pdf

 1. Базилевич В.Д., Ильин В.В. Метафизика экономики: Монография / В.Д. Базилевич, В.В. Ильин. – 2-е изд. испр. и доп. – К.: Знання; М.: Рыбари, 2010. – 925 с. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_metafizyka_2010_ru.pdf
 2. Мікроекономіка: Практикум. Навч. посібник. / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2010. – 490 с. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_mikroekonomika_2012.pdf
 3. Економічна теорія. Політекономія: Практикум: Навч. посібник. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2010. – 494 с. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_politekonomiya_prakt_2013.pdf
 4. Макроекономіка: практикум: Навч. посіб. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид. переробл. і доп. – К.: Знання, 2010. – 550 с. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_makroekonomika_2010.pdf
 5. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський / В.Базилевич, Д. Вальтер та ін.; під наук. ред. В. Базилевича, Д. Вальтера. – К.: Знання, 2010. – 518 с.
 6. Історія економічних учень: хрестоматія: Навч. посібник / уклад.: В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1198 с. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_istoriya_2011.pdf
 7. Базилевич В.Д., Ильин В.В. Философия экономики. История: Монография. – К.: Знання, 2011. – 1198 с.
 8. Цінні папери: Підручник / В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін., за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2011р. – 1094с. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
 9. Цінні папери: практикум: Навч. посіб. + компакт-диск. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2013. – 791с. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
 10. Философия экономики в системе самосознания общества // Постреформизм и развитие: Монография / под.ред. Ю.М.Осипова, Е.С. Зотовой. – М.: 2013. – 458с.
 11. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – 3-тє вид. – К.: Знання, 2014. – 671 с. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
 12. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 9-те вид., перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2014. – 710 с. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_ekonomichna_2014.pdf
 13. Страхові послуги. Підручник. – у 2 част. / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Лотос, 2014.
 14. История экономических учений: учебник: В 2 ч. / под ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2015. – 583 с. – (Классический университетский учебник).
 15. Базилевич В.Д., Ильин В.В. Экономико-философская мысль современного мира / В. Базилевич, В. Ильин. – К.: Знання, 2015. – 821 с. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
 16. Макроэкономика: Учебник / Базилевич В.Д., Базилевич Е.С., Баластрик Л.О. – К.: Знання, 2015. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_makroekonomika_2015.pdf
 17. Фондовий ринок: Підручник у 2 книгах. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін./ За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2015, 2016.
 18. Економічна теорія: Практикум для студентів неекономічних спеціальностей: Навч. посіб. / В.Д.Базилевич, Н.І. Гражевська, В.І. Трохименко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016.
 19. Економічна теорія: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. – К.: Київський університет, 2017. – 50 с. (у співавт.).
 20. Фондовий ринок: практикум. Навч. посіб. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2017. – 718 с.
 21. Экологический аудит. Учеб. пособие. – Караганда: 2017. – 319 с. (в соавт.)
 22. Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної магістерської кваліфікаційної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Екологічне підприємництво». – К.: «ЦП Ком-принт», 2018. – 63 с. (у співавт.).
 23. Історія економіки та економічної думки. Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. Освітній рівень «Бакалавр». – К.: ЗАТ «Нічглава», 2018. – 168 с. (у співавт.).
 24. Історія економіки та економічної думки. Підручник. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2018. – 775 с.

Наукові статті

 1. Здоров’я – це капітал // Урядовий кур’єр. – № 24. – 14.02.95. – С. 8.
 2. Розвиток страхового ринку – стратегічний фактор капіталотворення // Економіка України. – 1998. – № 3. – С. 13-21.
 3. Перестрахування як ефективний засіб сприяння розвитку підприємництва // Вісник КДТЕУ. – 1998. – № 2. – С. 5-16.
 4. Антимонопольні заходи держави та створення конкурентного середовища на страховому ринку // Фінанси України. – 1998. – № 8 – С. 5-15.
 5. Визначення режиму валютного курсу і його вплив на темпи інфляції та економічне зростання // Економіст. – 1999. – № 12. – С. 44-49.
 6. Конкуренція як економічна категорія та конкурентні відносини. «Вісник КДТЕУ» – 1999. – № 1. – С. 36-46.
 7. Страхова послуга в системі економічних відносин ринкової економіки // Банківська справа. – 1999. – № 3. – С. 42-46.
 8. Еволюція парадигми економічної теорії та її вплив на життєздатність економічних систем // Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття. – К.: КДТЕУ. – 2000. – С. 18-22.
 9. Система реструктуризації банківського сектору та її вплив на макроекономічний розвиток: досвід 24 країн // Економіст. – 2000. – № 4. – С. 26-35 (у співавт.).
 10. Економічна природа бідності та шляхи її подолання // Вісник КНТЕУ. – 2000. – № 3. – С. 13-17.
 11. Економічні передумови та фактори зростання національного ринку // Економіка і прогнозування. – 2001. – № 1. – С. 153-154.
 12. Формування ринку електронної комерції в Україні // Вісник Інституту економічного прогнозування. – 2002. – № 2. – С. 32–36.
 13. Формування фондового ринку у трансформаційній економіці // Порівняльний аналіз деяких економічних проблем КНР та України у перехідний період. – м. Ухань, Китай, Університет економіки та права ЗОНГАН, 1999. – С. 18-28.
 14. Трансакційні витрати в умовах глобалізації: проблеми та протиріччя // Вплив глобалізації на формування та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України. – К., 2002. – С. 53-56.
 15. Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці: проблеми, тенденції та протиріччя // Конкуренція. Вісник антимонопольного комітету України. – 2004. – № 2. – С. 24-28.
 16. Посилення ролі фінансів у трансформаційній економіці // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 5-9.
 17. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки // Економіка України. – 2004. – № 8. – С. 36-43 (у співавт.).
 18. Закономірності розвитку національного ринку в глобалізованому світі // Економіка і управління. – 2004. – № 2. – С. 5-10.
 19. Формування сучасної парадигми економічної теорії: тенденції та суперечності // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: Економіка і право. Серія 18. – 2005. – Вип. 3. – С. 3-8.
 20. Інтелектуалізація та індивідуалізація – основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу // Вища школа. – 2005. – № 6. – С. 28-96.
 21. «Метафізика економіки»: ідея, смисл, призначення // Банківська справа. – 2006. – № 1. – С. 28-35.
 22. Утвердження нової філософії економічної освіти як чинник інноваційного майбутнього України // Українознавство. – 2005. – № 2. – С. 74-77.
 23. Розвиток внутрішнього ринку в умовах глобалізації: тенденції та суперечності // Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2005. – С. 137-142.
 24. Олімпіада – ефективна форма реалізації принципів системності, творчості та індивідуалізації // Вища школа. – 2006. – № 2. – С. 53-75 (у співавт.).
 25. Сучасна парадигма страхування: суть і протиріччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2006. – Вип. 81-82. – С. 6-9.
 26. Розвиток економічної науки і освіти в Україні в контексті інтелектуального спадку М.Х.Бунге // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Економіка” – 2006. – Вип. 84. – С. 7-8.
 27. Другі Бунгівські читання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – Вип. 84. – С. 4-5.
 28. Креативність і професіоналізм – конкурентні переваги страховика в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Економіка”– 2007. – Вип. 94-95. – С. 6-8.
 29. Творча спадщина М.І. Зібера в контексті еволюції сучасної економічної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Економіка”– 2007. – Вип. 96. – С. 4-7.
 30. Интеллектуальная собственность в смысловом поле метафизики // Постмодерновые реалии России. – Москва-Волгоград, 2007. – С. 343-348.
 31. Яке воно, сучасне економічне мислення // Віче. – 2008. – № 1. – С. 40.
 32. Новейшие тенденции развития мирового страхового рынка // Страховое дело. – 2008. – № 1. – С. 5-10.
 33. Інтелектуальна діяльність в контексті глобалізаційних процесів // Вища школа. – 2008. – №2. – С. 26-33.
 34. Институт страхования – иммунная система экономической и общественной жизни // Страховое дело. – 2008. – № 1. – С. 26-37.
 35. Економіко-філософські концепти інноваційного мислення в трансформаціях когнітивного типу // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2008. – № 1. – С. 64-68.
 36. Чи можлива метафізика економіки? // Філософська думка. – 2008. – № 2. – С. 154-160.
 37. Инновация, смысл и назначение в экономической теории // Философия хозяйства. – 2008. – № 3. – С. 71-74.
 38. Життєдайна сила знань // Вища школа. – 2009. – № 4. – С. 102-110.
 39. Суспільству знань інноваційного економіста // Освіта. – 2009. – № 21-22. – С. 4-5.
 40. Інтелектуальний продукт та інтелектуальний товар: специфіка генезису. / Зб. наук. праць “Філософія фінансової цивілізації”. Людина у світі грошей. – Матеріали міжнародних філософсько-економічних читань. – Львів, 2009. – С. 245-252.
 41. Відновлення фінансової стійкості банківської системи України: антикризові заходи // Вісник національного банку України. – 2009. – № 5. – С.9.
 42. Зміни базової парадигми економічної освіти – основа забезпечення сучасного рівня підготовки спеціалістів // Вища школа. – № 9. – 2009. – С. 31-35.
 43. Розвиток фінансового ринку у сучасних умовах. // Фінанси України. – № 12. – 2009. – С. 5-12.
 44. Екологічний менеджмент та підприємництво: Нові перспективи української освіти // Освіта України. – № 28. – 16.04.2010. – С. 6.
 45. Класична економічна університетська освіта як фактор конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філософія-політологія”. – Вип. 94-96. – 2010. – С. 11-14.
 46. Новий підхід до змісту та методики викладання макроекономіки // Економіка України. – № 6. – 2010. – С. 93-94.
 47. Екологічний імператив економічної освіти в контексті глобалізаційних викликів // Вісник НАН України. – № 8. – 2010. – С. 15-19.
 48. Инновационная парадигма развития экономических исследований на феноменологической основе // Экономическая теория. – 2010. – № 4. – С. 105-109.
 49. Плідний синтез теорії та практики трансформаційних змін в Україні // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 85-88.
 50. Нові підходи в системі сучасного економічного знання // Економіка України. – 2011. – № 4. – С. 91-95 (у співавт.).
 51. «Філософія господарства» С.М.Булгакова: неокласичний погляд на економічну діяльність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2011. – Вип. 131. – С. 5-11.
 52. Проблеми оцінки охорони і захисту прав об’єктів інтелектуальної власності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2012. – Вип. 142. – С. 5-9
 53. Концентрація у банківському секторі України: сучасний стан та шляхи регулювання // Банківська справа. – 2012. – № 2. – С. 3-18 (у співавт.).
 54. Философская направленность экономико-методологических исследований // Європейський вектор економічного розвитку: Зб. наук. праць. – 2012. – № 2. – С. 14-17.
 55. Новітні тенденції та протиріччя на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2012. – Вип. 133. – С. 5-8.
 56. Філософія економіки як дискурс економічної теорії // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2012. – № 21. – С. 12-15.
 57. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття // Економічна теорія». – № 1. – 2013. – С. 111-118 (у співавт.).
 58. Современная экономическая теория: в поисках новой парадигмы // Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2013. – Вип. 146. – С. 5-7.
 59. П.П. Цитович. Обличчям до Європи. // Вища школа. – № 3-4. – 2013 (у співавторстві).
 60. Synergetic management practices for raising economic competitiveness // Contemporary economies in the face of new challenges. Economic, social and legal aspects / Rev. M.Kaliski, B. Skowron-Grabowska. – Krakow, 2013. – Р. 145-157 (у співавт.).
 61. Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів // Фінанси України. – № 5. – 2013. – С. 19-30.
 62. Зміна клімату міста Києва: шляхи попередження та усунення негативних наслідків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2013. – Вип. 152. – С. 6-12.
 63. The evolution of theoretical approaches of the corporations’ analysis // The USV Annals of economics and Public Administration. Volume 13, Issue 2(18). – 2013. – P.76-85 (у співавт.).
 64. Measurements systems to assess the level of market globalization // Political science, international relations and security studies – 2014. – С. 237-251 (у співавт.).
 65. Економіко-правові аспекти управління зміною клімату на урбанізованих територіях // STARTER. – 2014. – С. 103 (у співавт.).
 66. Сутність страхування інтелектуальної власності та його роль в сучасній економіці / Nature of intellectual Property insurance and its Role in modern Economy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 1 (166). – С. 6-13 (у співавт.).
 67. Імперативи економічного розвитку в контексті відповідальності перед глобальним майбутнім // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015., Т. 1. – С. 7-11. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/materials2015.pdf
 68. Рентні відносини в сучасній ринковій економіці: сутність та механізм регулювання // Банківська справа. – 2016. – № 2 (139). – С. 43-57 (у співавт.).
 69. Олімпіада з навчальної дисципліни «Економічна теорія» як стимул творчого зростання студентської молоді // Вища школа. – 2016. – № 2 (139). – С. 67-78 (у співавт.).
 70. Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії // Економіка України. – 2016. – № 8 (657). – С. 78-92.
 71. Олімпіада з навчальної дисципліни «Економічна теорія» в системі формування та розвитку креативних здібностей студентської молоді // Вища школа. – 2016. – № 10 (147). – С. 7-19 (у співавт.).
 72. Viktor Bazylevych. The efficiency of use of the human capital in the agriculture// Problems and Perspectives in Management”. – №4. – 2017. – С. 97-102 (Scopus) (у співавт).
 73. Теоретичне осмислення парадигмальних праць у сучасному дискурсі економічної науки // Знання. – 2017. – С.90-108 (у співавт).
 74. Епістемологічний статус економіки: метафізичний аспект // Зб. наук. праць «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей». – К., 2017. – 324с.
 75. Improvement of the Effectiveness of Organic Farming in Ukraine // Problems and Perspectives in Managements. – № 3 (15) – 2017. – P. 97-103 (Scopus) (у співавт).
 76. Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації // Вища школа. – 2017. – №7. – С. 57-85 (у співавт).
 77. Нормативно-методичні аспекти підготовки фахівців із «зеленого бізнесу». Зелений бізнес: життя заради майбутнього. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. За ред. В.Д.Базилевича, Г.І.Купалової. – К.: ЦП Компринт, 2017. – 296 с.
 78. Вектори економічного розвитку України в контексті фінансової безпеки // Зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», 2017. – Вип. 1(22) 2017. – 435 с. (у співавт).
 79. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. // Вища школа, 2018. – №3. – С. 71-90.
 80. Accumulation of social capital as a positive externality of corporate social responsibility development in transition economies // Naukovyi visnykNatsionalnoho Hirnychoho Universytetu Scientific and technical journal.– 2019. – №1 (169). – Р. 132-140.(Scopus) (у співавт)