Економіка/Economics

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ЕКОНОМІКА» (МОВА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКА/УКРАЇНСЬКА) /

«ECONOMICS» (ENGLISH / UKRAINIAN TAUGHT)

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

 (денна форма навчання)


ВІДЕО-звернення студентів ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ECONOMICS»

Освітня програма відповідає європейським стандартам і спрямована на розвиток системного мислення, використання наукових підходів у пошуку рішень економічних проблем, у тому числі на основі математичних методів та моделей

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 •  – Формування компетентностей щодо здатності розв’язувати складні задачі та практичні проблеми в економічній сфері на мікро- та макрорівнях, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов
 •  – Потужне оволодіння математичними методами для проведення аналізу економічної політики (вибіркові блоки «Економічна політика» та «Кількісна економіка»)
 •  – Переважна більшість дисциплін викладається англійською мовою (лише дисципліна «Українська та зарубіжна культура» викладається українською мовою)
 •  – 100% студентів ще під час навчання знаходять роботу у міжнародних та вітчизняних компаніях, державних інституціях тощо
 •  – Можливість продовження освіти на англомовній магістерській програмі
 •  – Можливість академічної мобільності та стажування закордоном

ДИСЦИПЛІНИ

Обов’язкові дисципліни

 1. Вступ до університетських студій / Introduction to University Studies
 2. Економіка / Economics
 3. Економіка навколишнього середовища / Environmental Economics
 4. Економічна історія / Economic History
 5. Математика / Mathematics
 6. Соціально-політичні студії / Socio-Political Studies
 7. Українська та зарубіжна культура / Ukrainian and Foreign Culture*
 8. Науковий образ світу / Scientific image of the world
 9. Мікроекономіка / Microeconomics
 10. Макроекономіка / Macroeconomics
 11. Статистика / Statistics
 12. Теорія ймовірностей та математична статистика / Probability Theory and Mathematical Statistics
 13. Економетрика / Econometrics
 14. Дослідження операцій / Mathematical Optimization
 15. Філософія / Philosophy
 16. Бізнес адміністрування (облік, фінанси, маркетинг) / Business Administration (Accounting, Finance, Marketing)
 17. Історія економічних вчень / History of Economic Thought
 18. Економічний розвиток / Economic Development
 19. Міжнародна економіка / International Economics
 20. Мікроекономічні принципи та проблеми / Microeconomic Principles and Problems
 21. Мaкроекономічна політика / Macroeconomic Policy
 22. Економічна політика та її інституції / Economic Policy and its Institutions
 23. Інноваційна економіка / Innovation-based Economics
 24. Глобалізація, бізнес та розвиток / Globalization, Business and Development
 25. Міжнародні фінанси / International Finance
 26. Управління інвестиційним портфелем

Вибіркові дисципліни 

Кластер «Economic Policy/Економічна політика»

 1. Економічна компаративістика / Economic Comparative Studies
 2. Економічна Глобалізація / Economic Globalization
 3. Історія економічної політики / History of Economic Policy
 4. Економіка добробуту / Welfare Economics
 5. Соціальна політика / Social Politics
 6. Міжнародні економічні відносини / International Economic Relations
 7. Вступ до поведінкової економіки / Introduction to Behavioral Economics

Кластер «Quantitative Economics/Кількісна економіка»

 1. Економічна динаміка / Economic Dynamics
 2. Прикладна мікроекономіка / Applied Microeconomics
 3. Теорія прийняття рішень / Decision Making Theory
 4. Дата майнінг / Data Mining
 5. Прикладна макроекономіка / Applied Macroeconomics
 6. Вступ до DSGE  моделювання / Introduction to DSGE Modelling
 7. Інформаційні технології моделювання економіки / Information Technologies of Economy’s Modelling

Вибір з переліку: студент обирає одну дисципліну з кожного переліку

Перелік варіативних дисциплін No 1

 1. Корпоративні фінанси / Corporate Finance
 2. Корпоративне управління / Corporate Governance
 3. Інвестиційний менеджмент / Investment Management
 4. Бізнес планування / Business Planning
 5. Бюджетування / Budgeting
 6. Стратегічний аналіз / Strategic Analysis

Перелік варіативних дисциплін No 2

 1. Публічні фінанси / Public Finance
 2. Публічне бюджетування / Public Budgeting
 3. Фінансові продукти та ринки / Financial Products and Markets
 4. Міжнародний менеджмент / International Management
 5. Англійська мова для економістів / English for Economists

Перелік варіативних дисциплін No 3

 1. Економіка праці / Labor Economics
 2. Політика сталого розвитку / Politics of Sustainable Development
 3. Управління людськими ресурсами / Human Recourses Management
 4. Банківська справа / Banking
 5. Фінансовий менеджмент / Financial Management

КВАЛІФІКАЦІЯ

Бакалавр економіки

МОВА НАВЧАННЯ

Англійська / українська (одна дисципліна викладається українською мовою)

ФОРМА НАВЧАННЯ

Денна

ТЕРМІН НАВЧАННЯ

4 роки

Освітньо-професійна програма «Економіка»(мова навчання англійська) на здобуття освітнього ступеня бакалавр (денна, 2020)

Вступ на ОС Бакалавр 2021

 КОНТАКТИ

Вул. Васильківська, 90A, к. 609

Київ, Україна, 03022

Teл.: +38 044 521 55 80

+38 044 259 70 45

E-mail: neweconom_teoriya@ukr.net

 

Для іноземних студентів

Вул. Васильківська, 36, к. 94,

Київ, Україна, 03022

Teл.: +38 044 521 33 53

Факс: +38 044 521 35 50

E-mail: pd@univ.kiev.ua

www.pd.knu.ua