Бутенко Наталія Василівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук, професор

Навчання:
у 1997 році закінчила з відзнакою економічний факультет Українського державного університету харчових технологій.
з 1997 року навчалась в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі менеджменту інноваційного менеджменту та підприємництва.
у 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Система маркетингового планування відродження бурякоцукрового виробництва на Україні»

у 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Партнерські відносини в корпоративному секторі національної економіки
З 2007 по 2015 рік виконувала обов’язки заступника декана з навчальної та виховної роботи

Трудова діяльність:
З 2000 pоку працює на посаді асистента кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2003 року працює на посаді доцента цієї ж кафедри
2006 – отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
З 2007 по 2015 рік виконувала обов’язки заступника декана з навчальної та виховної роботи
З вересня 2009 року – доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу
З жовтня 2015 року – доцент кафедри підприємництва

Науковий керівник дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:
1) тема: “Формування конкурентних переваг підприємств кондитерської сфери” (Кривенко Майя Петрівна, 2010 рік)
2) тема: “Управління маркетингом підприємств-емітентів” (Халковська Анна Миколаївна, 2011 рік)

Керівник наукових робіт студентів, які отримали призові місця на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з Маркетингу:
1 місце, Літош Галина, тема роботи “Маркетингове середовище підприємств корпоративного типу” (м. Хмельницький, 2007 рік).
2 місце, Карбан Ольга, тема роботи “Формування маркетингової стратегії українських виробників промислового устаткування на міжнародному ринку” (м. Полтава, 2012 рік).
2 місце, Пономаренко Марія, тема роботи “Стратегія соціальної відповідальності на міжнародному ринку тютюнових виробів” (м. Полтава, 2013 рік).

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Бізнес середовище малого та середнього бізнесу», «Біржовий маркетинг».

Наукові інтереси: Маркетинг корпоративних структур, маркетинговий менеджмент, інноваційний маркетинг, маркетинг партнерських відносин.

Монографії, навчальні посібники та підручники:
Бутенко Н. В. Розвиток партнерства в національній економіці: монографія [Текст] / Н. В. Бутенко; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Київ: Вид-во ІЕП НАН України, 2015. – 358 с.
Бутенко Н.В. Партнерські відносини на промисловому ринку: монографія / Н.В.Бутенко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 320 с.
Управління інноваціями в сучасній організації : монографія / [В. А. Євтушевський, М. О. Канаєва, О. І. Жилінська, Л. М. Названова та ін.] ; під ред. В. А. Євтушевського. – К.: Нічлава, 2006. – 359 с. (особистий внесок автора: розділ 8 «Маркетингова товарна політика сучасної організації-інноватора». – С. 287–317).
Стратегія корпоративного управління : монографія / В. А. Євтушевський, К. В. Ковальська, Н. В. Бутенко. – К.: Знання, 2007. – 287 с. (особистий внесок автора: розділ 5 «Стратегія маркетингу в корпоративних структурах»; розділ 6 «Стратегія формування організаційної культури корпорації»).
Бутенко Н.В. Основи маркетингу: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 140 с.
Бутенко Н.В. Маркетинг: Підручник. – К.: Атака, 2006, 2008. – 300 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів ВНЗ)

Основні публікації за 2011-2018 роки:
Бутенко Н. В. Концепція сталого економічного розвитку вітчизняної промисловості / Н. В. Бутенко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Економічні науки. – 2011. – Вип. ІІІ (43). – C. 15–25.
Бутенко Н.В. Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях промислового маркетингу [Текст] / Н.В. Бутенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2011. – №127. – С. 16-20 pdfsmallБутенко Н.В. Сегментація ринку товарів промислового призначення [Текст] / Н.В. Бутенко // Формування ринкових відносин в Україні. Зб. наукових праць. – 2011. – № 2.(117) – С. 3-10 pdfsmall
Бутенко Н.В. Особливості між фірмових взаємовідносин суб’єктів промислового ринку [Текст] / Н.В. Бутенко // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – 2011. – №2 (109) – С. 10-16 pdfsmall
Бутенко Н.В. Конкурентні стратегії підприємства в контексті виробничих ланцюгів [Текст] / Н.В. Бутенко // Вісник антимонопольного комітету України. Журнал Конкуренція. – 2011. – №2 (41). – С.33-41 pdfsmall
Бутенко Н. В. Фактори впливу на купівельну поведінку інституційних споживачів / Н. В. Бутенко // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. – 2011. – № 25. – С. 81–87.
Бутенко Н.В. Передумови ефективного впровадження концепції промислового маркетингу [Текст] / Н.В. Бутенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка – 2011. Спецвипуск 33. Частина 1. – С. 44-50 pdfsmall
Бутенко Н. В. Становлення та розвиток концепції екологічного маркетингу / Н. В. Бутенко // Міжнародна економічна політика. Науковий журнал. – Спеціальний випуск. Частина 1. – 2012. – С. 461–467.
Бутенко Н. В. Концептуальні засади розвитку промислового маркетингу в умовах економічної глобалізації / Н. В. Бутенко // Вісник академії митної служби України. – Серія «Економіка». – 2012. – № 2 (48). – С. 146–152.
Бутенко Н. В. Synergic effect softhe partnership networks formationat the industrial market / Н. В. Бутенко, Л. В. Пащук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2013. – № 11 (52). – С. 23–28. (стаття належить до наукометричної бази даних РІНЦ, Index Copernicus).
Бутенко Н. В. Еколого-економічне управління партнерськими мережами в контексті впровадження сталого розвитку національної економіки / Н. В. Бутенко, К. В. Панькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2014. – № 9. – С. 102–107. (стаття належить до наукометричної бази даних РІНЦ, Index Copernicus).
Бутенко Н. В. Реалізація стратегії партнерства між суб’єктами національної економіки / Н. В. Бутенко // Вісник академії митної служби України. – Серія «Економіка». – 2014. – № 1 (51). – С. 83–91.
Бутенко Н. В. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на засадах партнерства / Н. В. Бутенко // Економічний аналіз. Збірник наукових праць. – 2014. – № 1 (15). – С. 36–42.
Бутенко Н. В. Інституційне забезпечення розвитку партнерських відносин в корпоративному секторі національної економіки [Електронний ресурс] / Н. В. Бутенко // Ефективна економіка. – Електрон. дані. – 2014. – № 12. – Режим доступу: http//www.economy.nayka.com.ua.
Butenko N. A Brand Dynamics Approach To The Product Portfolio Management On A Dairy Products Market / N. Butenko, V. Kachalay // The Global Challenges For Environmental And Resource Economics In Central And Eastern European Countries: Safety, Security, And Sustainability : 2d Intern. сonf. (Kyiv, 9-11 october 2014). – Kyiv, 2014. – C. 56.
Бутенко Н. В. Організаційно-економічний механізм управління партнерсько-корпоративними відносинами / Н. В. Бутенко // Бізнес Інформ. – 2015. – № 5, т. 2. – С. 69–71 (стаття належить до наукометричної бази даних РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ).
Бутенко Н. В. Державне регулювання розвитку партнерств в економіці України[Електронний ресурс] / Н. В. Бутенко // Ефективна економіка. – Електрон. дані. – 2015. – № 6. – Режим доступу: http//www.economy.nayka.com.ua
Бутенко Н. В. Антимонопольна політика у сфері регулювання партнерських відносин [Текст] / Н. В. Бутенко // Проблеми економіки: науково-практичний журнал. –2015. – № 2. – С. 26–32
Бутенко Н. В. Розподіл продукції в умовах застосування синергетично-інституціональної концепції управління партнерськими відносинами / /Н. Бутенко/ Формування ринкових відносин в Україні : Зб. наукових праць. – 2016. – № 2. (177) – С. 101–105.
Бутенко Н. В. Прогнозна оцінка результативності реалізації синергетично-інституціональної концепції / /Н. Бутенко/ Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_1_4.

Електронна пошта: n_butenko@ukr.net