Головна / Кафедри / Кафедра підприємництва / Склад кафедри / Богуславський Олександр Володимирович

Богуславський Олександр Володимирович

Дата народження: 16 листопада 1978 року

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Посада: Доцент

Вчене звання: Доцент

Навчання:

1996 – 2001 рр. – студентКиївськогонаціональногоуніверситетуіменіТарасаШевченка, отримавдипломспеціалістазіспеціальності„Економічнатеорія”.
2002 – 2005 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.01.01. – „Економічна теорія”.
2006 р. – захист кандидатської дисертації на тему: “Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку”.

 Трудова діяльність:

2001 – 2002 рр. – асистент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного торговельно-економічного університету.
2005 р. – асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
14.12.2009 р. – асистент кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 27 грудня 2010 р. доцент кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса

1 березня 2013 р. рішенням Атестаційної комісії присвоєно вчене звання доцента кафедри підприємництва.

Наукові інтереси:

економічні системи, системна трансформація країн з перехідною економікою, ДРЕ, мале і середнє підприємництво, інфраструктура ринку, організація виробництва, стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва, християнське розуміння господарства.

 Викладає курси:

«Індустріальна економіка», «Ціноутворення малого та середнього бізнесу»,  «Динаміка розвитку підприємництва», «Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності», «Основи економіки», «Основи економічної теорії» та ін.

 Є автором понад 60 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

 1. Богуславський О.В. Господарство як синтез свободи і необхідності // Украинский журнал русской философии. Вестник Общества русской философии при Украинском фонде. – Вып. 2. – К.: “Радуга”, 2005. – С. 384-390.
 2. Богуславський О.В. Оцінка результатів перехідних перетворень постсоціалістичних країн за допомогою кластерного аналізу // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Випуск 7 (62). – К., 2006. – 146 с.
 3. Богуславський О.В. Порівняльний аналіз параметрів постсоціалістичної трансформації перехідних країн // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. Вип. 14. – К., 2007. – 294 с.
 4. Основні напрямки удосконалення структури податкової системи України з метою підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. Вип. 17. – К., 2008. –– 330 с.
 5. Богуславський О.В. Основные дискуссионные моменты теории постсоциалистической трансформации и их влияние на практику преобразований // Материалы XVII научно-практической конференции «Управление в социальных и экономических системах». – М.: Изд-во МИУ. – 2008. – 430 с.
 6. Богуславський О.В. Хозяйство в иерархии смыслов человеческого бытия: православный взгляд на современные экономические процессы // Христианская мысль. – №4. – 2007-2008. – С. 165 – 171.
 7. Богуславський О.В. Специфічні риси постсоціалістичної трансформації країн СНД // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – Вип. 246: В 5 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2008. – 280с.с.
 8. Богуславський О.В. Навчально-методичний комплекс з курсу “Інфраструктура ринку” // К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 60 с.
 9. Богуславський О.В. Участь у колективній монографії: С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття: монографія (За ред. В.Д. Базилевича). – К.: Знання, 2006. – 903 с.
 10. Участь у колективній монографії: Философ хозяйства – 2 (к 10 – летию журнала «Философия хозяйства»): монографія (За ред. Ю. М. Осипова).- М.; Екатеринбург: Изд-во УрТИСИ, 2009. – 490 с.
 11. Богуславський О.В. Специфічні особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. 2011 – Вип. 124/125. – с. 78-81.
 12. Богуславський О.В. Противоречивые направления государственного регулирования предпринимательства в Украине // Материалы XХ научно-практической конференции «Управление в социальных и экономических системах». – М.: Изд-во МИУ. – 2011. – С. 43-45.
 13. Богуславський О.В. Суперечності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. Наук. пр. Вип. 27, т.2.. – К., 2012. –– 349 с. – С. 287-292.
 14. Богуславський О.В., Ігнатович Н.І. Морально-ціннісні аспекти сучасних досліджень розвитку підприємництва / О.В. Богуславський, Н.І. Ігнатович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Економіка». – 2013. – Вип. 148. – С. 50 – 52. (0,5 д.а., інд. внесок– 0,25 д.а.)
 15. Boguslavskyy О. Support anddefence  of  interests of  entrepreneurs  by business-associations  in  Ukraine // International  Scientific-Practical  Conference Economic  Innovative  potential of  socio-economic  systems: the  challenges  of the  global  world: Conference  Proceedings,  Part I,  Lisbon:  Baltija Publishing, 2016,  –  P.  –  132-134.
 16. Богуславський О.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Ціноутворення у малому та середньому бізнесі». – К: Видавництво п/п «Механіка», 2018, 43 с.
 17. Богуславський О.В., Нікітіна Т.А. Основні підходи до класифікації теорій фірми // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський національний університет ім. Тараса Шевченка». – 2017. – Вип. 2(35).  – С. 80-87.
 18. Богуславський О.В., Нікітіна Т.А. Економічні суперечності глобалізації // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018 – Т. 24, № 3. – С. 91-102.
 19. Nikitina T., Boguslavskyy A., Omelchenko E. On the questions of the economic globalization consequences // Slovak international scientific journal. – 2018. – №19, VOL.1. – P. 9-12.
 20. У співавторстві: Підприємництво: практикум навчальний посібник / Мазур І.І., Євтушевська О.В., Ігнатович Н.І.та інші (усього 8 осіб). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 255 с.