Головна / Кафедри / Кафедра підприємництва / Склад кафедри / Бердар Маргарита Михайлівна

Бердар Маргарита Михайлівна

Дата народження: 28 листопада 1965 року

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Посада: Доцент

Вчене звання: Доцент

Навчання:

 • У 1988 році закінчила економічний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю  «Фінанси і кредит».
 • У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування і використання економічного потенціалу промислового підприємства (на матеріалах Закарпатської області)» за спеціальністю економіка, організація і управління підприємствами.
 • У 2011 році присвоєно вчене звання доцента  кафедри підприємництва.
 • У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему: «Домінанти розвитку підприємств харчової промисловості України в умовах інституційних змін» за спеціальністю економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Трудова діяльність:

 • З 1988  – 2004 роки працювала на державній службі та поєднувала цю роботу з науково-педагогічною діяльністю.
 • З 2004 – 2007 роки – доцент кафедри обліку і аудиту Закарпатського державного університету.
 • З 2007– 2008 роки – доцент кафедри економіки Київського національного транспортного університету.
 • З 2008 – 2009 роки – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2009 року – доцент кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни:
«Основи підприємницької діяльності», «Венчурний бізнес», «Основи підприємництва», «Фінанси малого та середнього бізнесу».

Наукові інтереси:
Домінанти розвитку підприємств України, проблеми фінансового управління підприємствами в умовах глобалізації, інноваційно-інвестиційний розвиток підприємницької діяльності, стратегічне управлінняпідприємницької діяльності.

Основні наукові праці

Є автором понад 110 наукових та навчально-методичних праць

Монографії, навчальні посібники:

 1. Бердар М. М. Модернізаційний стан підприємств харчової промисловості України в сучасних умовах: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 340 с.
 2. Бердар М. М. Інвестиційні ресурси в інноваційний розвиток підприємства. Теоретичні і прикладні проблеми моделювання сталого розвитку економічних систем:монографія / за ред. Т. В. Орєхової. Донецьк: Сучасний друк», 2013. С.394-397.
 3. Бердар М. М. Фінансовий стан підприємств харчової промисловості та їх ресурсні можливості до активізації відтворювальних процесів. Sozioökonomische and rechtliche factoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung / Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden. Band 2. Shioda GmbH, steyr, Österreich.2018. С. 95-108.
 4. Бердар М.М. Механізм формування економічного потенціалу підприємства: Монографія. – Ужгород: Поліграфцентр «ЛІРА», 2007. – 208 с.
 5. Бердар М.М.Фінанси підприємств: Навчальний посібник.К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.з грифом МОН України.
 6. Бердар М.М. Фінанси підприємств: навчальний посібник / М.М. Бердар. – 2-ге вид., перероб. і допов.  – К.:ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 464 с.

Основні публікації: 

 1. Бердар М. М.Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу. Актуальні Проблеми Економіки. 2008. № 5 (83). С. 133-138 (Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базахSCOPUS).
 2. Бердар М.М. Складові оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств. // Теоретичні та прикладні питання економіки // Зб. наук. праць. К.: ВПЦ «КНУ ім. Тараса Шевченка»,  2010. – Вип. 21. С. 272-279.
 3. Бердар М.М.  Методика  контролю в управлінні фінансовими ресурсами підприємства // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка серія «Економіка»,  № 123, 2011. – С.39-41.
 4. Бердар М.М. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка серія «Економіка»,  № 124/125, 2011. – С.73-76.
 5. Бердар М.М. Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка серія «Економіка»,  № 132, 2012. – С.28-32.
 6. Бердар М.М. Фінансове забезпечення  інноваційного розвитку   як чинник конкурентоспроможності підприємств   України // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. К.: ВПЦ «КНУ ім. Тараса Шевченка», 2012.- Вип. 27. Том 2  С.86-95.
 7. Berdar M.  Attracting financial resources through  the securities market // Nauka i studia. –Przemysl, Poland– NR 8 (53)  2012 –  Р. 61-67.
 8. Бердар М.М. Стратегічне управління розвитком фінансових ресурсів промислових підприємств в сучасних умовах. //Вісник КНУ імені Тараса Шевченка серія «Економіка» –  № 139. – 2012. , – С.18-21.
 9. Berdar M. Venture and industrially financial capital in system financing innovative investment development  // Nauka i studia. –Przemysl, Poland– NR 31 (99) 2013–  Р.27-35.
 10. Berdar M. Financial support of formation innovative investment processesofenterprisesin Ukraine / М.М. Бердар // Республика Казахстан.Научный журнал  № 20 (68) 2013. Серия Экономические науки. –  2013 –  С. 92- 99.
 11. Бердар М.М. Фінансова стратегія стійкого розвитку підприємства і підходи до її обґрунтування //Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава», № 9/2014, С.52-55 (Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах INDEX COPERNICUS (Польща) , Google Scholar (США), Scientific Indexing Services (SIS).
 12. Бердар М.М. Гармонізація інтересів фінансово-економічних відносин як умова стійкого розвитку промислового підприємства//НауковийвісникХерсонського державногоуніверситету.Серія«Економічні науки» Випуск 7,Частина 2 –   2014 –  С.126-129 (Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах INDEX COPERNICUS.
 13. Бердар М.М Управління вартістю підприємства в системі фінансової стратегії його стійкого розвитку// Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід», № 15 /2014, С.57-61(Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах INDEX COPERNICUS (Польща), Google Scholar (США), Scientific Indexing Services (SIS).
 14. Berdar M.Venture business as a source of financing of innovative activity enterprises in Ukraine / M.Berdar: International Conference «Fundamental and Applied Science»:30 October – 07 November, 2015, United Kingdom, Volume 1. Economics science. Sheffield. Science and education. – Р. 24-27.
 15. Бердар М. М. Контролінг як сучасна концепція управління промисловим підприємством. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 39-43 (Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах INDEX COPERNICUS (Польща), Google Scholar (США), Scientific Indexing Services (SIS).
 16. Бердар М. М. Теоретичні аспекти розвитку переробної промисловості України в сучасних умовах.Інтелект ХХІ. Вип. 1. С. 156-160 (Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах INDEX COPERNICUS.
 17. Бердар М. М. Ефекти та суперечності розвитку підприємств переробної промисловості в умовах глобалізації. НауковийвісникХерсонського державногоуніверситету.Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 29. Ч. 1.С. 133-136 (Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах INDEX COPERNICUS.
 18. Бердар М. М. Зовнішньоекономічний потенціал підприємств харчової промисловості та можливості його нарощування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство.Вип. 17. Ч. 1. С. 40-45 (Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах INDEX COPERNICUS.
 19. Бердар М. М. Динаміка виробництва продукції підприємств харчової промисловості та ступінь задоволення в ній потреб внутрішнього ринку. Бізнес-навігатор. Вип. 2-1(45). С. 106-111(Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах INDEX COPERNICUS (Польща).
 20. Оцінка інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 20-26 (Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах INDEX COPERNICUS (Польща), Google Scholar (США), Scientific Indexing Services (SIS).
 21. Бердар М. М. Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості України: сучасні проблеми та напрями підвищення. АгроСвіт. 2018. № 12. С. 8-14 (Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Google Scholar (США), Scientific Indexing Services (SIS).
 22. Бердар М. М. Маркетингова стратегія підприємств харчової промисловості в умовах посилення процесів євроінтеграції. Причорноморські економічні студії.Вип. 29.С. 54-60 (Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах INDEX COPERNICUS.

Електронна пошта: berdar-1@ukr.net