Шегда Анатолій Васильович

Дата народження: 12 вересня 1949 року

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Професор

Посада: Професор кафедри

Викладає курси:
Методологія наукових досліджень
Менеджмент
Стратегічне управління

Навчання:
1973 – 1977 рр. – студент Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після закінчення університету отримав кваліфікацію: викладач політичної економії, економіст.
1980 – 1982 рр. – аспірант кафедри політекономії Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
1983р. – захистив кандидатську дисертацію з проблеми оновлення основних виробничих фондів.
1996 р. – захистив докторську дисертацію з проблеми організаційно-економічного механізму управління підприємствами.

Трудова діяльність:
1967 – 1968 рр. – працював робітником на металургійному заводі у м. Дніпропетровську.
1969 – 1972 рр. – служба в армії.
1977 – 1980 рр. – асистент кафедри політекономії Житомирського сільськогосподарського інституту.
1982 – 1983 рр. – асистент кафедри політекономії Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
1998 р. – завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2001 р. отримав наукове звання професора.
З 2012 р. професор кафедри економіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Основні наукові праці:
1. Менеджмент – основа современного предпринимательства . Монография – К.: АНиР – 1995г.
2. Основы менеджмента; Учебное пособие – К.: «тов. «Знания» КОО – 1998г.
3. Формування гуманістичної концепції підготовки фахівців з вищою освітою. Всеукраїнська науково-методична конференція “Сучасний стан вищоїосвіти в Україні: проблеми та перспективи”.К.:ВЦ “Київськийін-т” 2000
4. Ринковівідносини та економічнийрозвиток: теорія і практика.Теоріїмікро-макроекономіки. Зб. наук.працьВипуск 6, Київ, 2000
5. Концепції підприємства в контексті розвитку економічної теорії. Вісник КНТЕУ “Економіка” 2001 № 1
6. Економіка підприємства. Навч. посіб. За ред. Шегди А.В. Київ, “Знання – Пресс”, 2001
7. Менеджменту методи. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Е 45 Т. 2 / Редкол.: … С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001
8. Організація..Економічна енциклопедія: У трьох томах. Е 45 Т. 2 / Редкол.: … С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001
9. Теоретичні аспекти розробки сучасної концепції підготовки менеджерів. Вісник КНУ. Вища школа, 2001, № 1,
10. Менеджмент: Навчальний посібник..К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002
11. Суперечності трансформаційної економіки перехідного періоду..Теоретичні та прикладні питання економіки. Збір. наук.праць. Вип. 1. – К.: ТОВ “Кадри”, 2002
12. Трансформация фундаментальных основ економическойнауки.Управление в социальных и экономических системах. -Минск. Изд-во МИУ, 2004
11. Економікапідприємства. Навч. посіб. / За ред. Шегди А.В. – Київ, “Знання – Пресс”, 2003 р. 3 вид.
12. Основиекономічноїтеорії. Розділ 17,18Третєвидання. Підручник/за ред. Ю.В.Ніколенко – Київ: ЦУП, 2003
13. Индустриальная экономика. Розділи 3,4,7,8.Конспект лекций по магистерской специальности “Прикладная экономика”. Том ІІІ. Прикладные модули / Под редакцией д.э.н., професораИ.А.Александрова.- Донецк 2004. -395 стр.
14. Еволюціяпоглядів на ринок як економічнийінститутрозвиткусуспільства. Наукові записки. Том IV. КПВД “Педагогіка”- Київ 2004.
15. Структура промисловоговиробництва в контекстірозвиткувнутрішнього ринку України.Теоретичні та прикладніпитанняекономіки, зб. Наук праць, вип.7. Київ 2005
16. М.Х.Бунге про фундаментальнезначенняполітичноїекономії у розвиткусуспільства.М.Бунге:сучасний дискурс/За ред. В.Д.Базидевича-К: Знання 2005
17. Менеджмент: Підручник.Київ.: Знання, 2004
18. Економікапідприємства: Навч. посіб. / За ред. А.В. Шегди. –К.: “Знання”, 2005
19. Менеджмент: Учебник. – К.: Знання, 2006
20. Економікапідприємства: Навч. посіб. / За ред. А.В. Шегди..К.: Знання, 2006
21. Програмикурсівпідготовкифахівцівкваліфікаційногорівня “Бакалавр” спеціальності “Економікапідприємства” / За ред. Шегди А.В..К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київськийуніверситет”, 2006.
22. “Щодорозвиткувнутрішнього ринку в умовахглобалізації”.Теоретичні та прикладніпитанняекономіки – Випуск 10. / За ред. Шегди А.В., Єханурова Ю.І./ Київськийнаціональнийуніверситетімені Тараса Шевченка – 2006 р.
23. Сучаснаекономічнаосвіта: Україна і Болонськийпроцес / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2006.
24. Шегда А.В., Голованенеко М.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008..
25. Стратегічнеуправління: Підручник. – К.: ВПЦ „Київськийуніверситет”. – 2009.
26. Шегда А.В., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Пашнюк Л.О.Економіка підприємства: збірник тестів і задач: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 240 с.
27. І.В. Вернадський та сучасна методологія пізнання // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. – 2010. – Випуск 22. – С. 19-25.
28. Запухляк І.Б., Дзьоба О.Г. Управління потенціалом енергозбереження газотранспортних підприємств. Монографія/ за ред. д.е.н., проф. Шегди А.В. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ – 2011.
29.Нестабильность внешней среды предприятия в контексте теории неопределенности/ Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия. Экономика, социология, биология., – 2011г. №2(120)
30. Глобализация и развитие национальной экономики// Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст. Сборник научных статей. В 2 частях Часть 1 – Гродно: ГрГУ, 2012г.
31. Парадокс розвитку аграрного сектору як стратегічної складової економіки України/ Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. Збірник матеріалів 14 річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. – Київ, 16-17 жовтня 2012р. – К.ННЦ «І.А.Е» – 2013р.
32. Инновации и социально-экономическое неравенство// Економіка, менеджмент, підприємництво. Збірник наукових праць №25(11) – Видавництво СНУ імені В.Даля – Луганськ, 2013 (Онисенко Т.С.)
33. Стратегічні та організаційні напрями здійснення процесу змін на вітчизняних підприємствах// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2014 №4 Т.3 – Хмельницький – 2014р.
34. Шегда А.В., Філіпова С.В. Методологічні основи дослідження та практичної реалізації менеджментуу. Розд.2/ Менеджмент: навч. пос. За ред. І.О.Александрова, К.І. Ткача – колектив авторів – Одеса: Астропринт, 2015р.