Бутенко Наталія Василівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Наукове звання: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Посада: професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Електронна пошта: n_butenko@ukr.net

Навчання:

 • 1997Український державний університет харчових технологій, спеціальність “Економіка та управління в галузях АПК” (диплом з відзнакою);
 • 1997 – 2000 – аспірантура економічного факультету при кафедрі інноваційного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2001  – кандидат економічних наук за спеціальністю “Підприємництво, менеджмент, маркетинг”; тема дисертації“Система маркетингового планування відродження бурякоцукрового виробництва на Україні”.
 • 2016 – доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – “Економіка та управління національним господарством”. тема дисертації  “Партнерські відносини в корпоративному секторі національної економіки”.

Трудова діяльність:

 • 2000 – дотепер– асистент, доцент економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2007 – 2015заступник декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з навчально-виховної роботи;
 • 2016 – дотепер– провідний науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України за сумісництвом.
 • Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:
 •        – 2 одноосібних та 5 колективних монографій;
 •        – 2 навчальних посібники та підручник;
 •        – наукові статті у вітчизняних і міжнародних виданнях.
 •  Підготувала 3 кандидати економічних наук. Здійснює наукове керівництво  магістрантами і докторантами  PhD в КНУ імені Тараса Шевченка
 • Керівник наукових робіт студентів, які отримали призові місця на :

Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з Маркетингу –

1 місце, Літош Галина, тема роботи “Маркетингове середовище підприємств корпоративного типу” (м. Хмельницький, 2007 рік).
2 місце, Карбан Ольга, тема роботи “Формування маркетингової стратегії українських виробників промислового устаткування на міжнародному ринку” (м. Полтава, 2012 рік).
2 місце, Пономаренко Марія, тема роботи “Стратегія соціальної відповідальності на міжнародному ринку тютюнових виробів” (м. Полтава, 2013 рік).

Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво» –

1 місце, Жидик Ярослав, тема роботи «Стратегія «блакитного океану» як метод ведення конкурентної боротьби» (м. Житомир, 2018 рік).

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Біржовий маркетинг», «Основи підприємницької діяльності», «Бізнес-середовище малого та середнього бізнесу».

Наукові інтереси

Маркетингове забезпечення підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, розвиток партнерських відносин між суб’єктами національної економіки, процеси формування маркетингових стратегій організаціями, трансформація маркетингової діяльності в умовах цифровізації економіки, стратегічне управлінняпідприємницькою діяльністю.

Монографії, навчальні посібники:

 1. Розвиток партнерства в національній економіці: Монографія [Текст] / Н. В. Бутенко; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Київ: Вид-во ІЕП НАН України, 2015. – 358 с.
 2. Партнерські відносини на промисловому ринку: монографія [Текст] / Н. В. Бутенко. – Кам’янець-Подільський: Вид-во Аксіома, 2013. – 320 с.
 3. Стратегія корпоративного управління: монографія [Текст] / Н. В. Бутенко, В. А. Євтушевський, К. В. Ковальська. – Київ: Вид-во «Знання України», 2007. – 287 с.
 4. Управління інноваціями в сучасній організації: монографія [Текст] / [Н. В. Бутенко, В. А. Євтушевський, М. О. Канаєва та ін.]; під ред. В. А. Євтушевського. – Київ: Вид-во «Нічлава», 2006. – 359 с. [С. 287 –317]
 5. Новий формат стратегії і тактики соціально-економічного розвитку України: людина, громада, держава: монографія [Текст] / [І. К. Бондар, Н. В. Бутенко, І. О. Жадан, М. В. Чечетов та ін.]; під ред. І. К. Бондар. – Київ: Вид-во «КОРПОРАЦІЯ», 2005. – 384 с.
 6. Детінізація національної економіки в контексті економічної безпеки : Монографія [Текст] / Онишко С., Маргасова В., Роговий А., Бутенко Н. – Київ: Кондор, 2017. – 220 с.
 7. Бутенко Н.В. Основи маркетингу: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 140 с.
 8. Бутенко Н.В. Маркетинг: Підручник. – К.: Атака, 2006, 2008. – 300 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів ВНЗ).

Наукові статті:

 1. Бутенко Н. В. Synergic effect softhe partnership networks formationat the industrial market / Н. В. Бутенко, Л. В. Пащук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2013. – № 11 (52). – С. 23–28. (стаття належить до наукометричної бази даних РІНЦ, Index Copernicus).
 2. Бутенко Н. В. Еколого-економічне управління партнерськими мережами в контексті впровадження сталого розвитку національної економіки / Н. В. Бутенко, К. В. Панькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2014. – № 9. – С. 102–107. (стаття належить до наукометричної бази даних РІНЦ, Index Copernicus).
 3. Бутенко Н. В. Реалізація стратегії партнерства між суб’єктами національної економіки / Н. В. Бутенко // Вісник академії митної служби України. – Серія «Економіка». – 2014. – № 1 (51). – С. 83–91.
 4. Бутенко Н. В. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на засадах партнерства / Н. В. Бутенко // Економічний аналіз. Збірник наукових праць. – 2014. – № 1 (15). – С. 36–42.
 5. Бутенко Н. В. Інституційне забезпечення розвитку партнерських відносин в корпоративному секторі національної економіки [Електронний ресурс] / Н. В. Бутенко // Ефективна економіка. – Електрон. дані. – 2014. – № 12. – Режим доступу: http//www.economy.nayka.com.ua.
 6. Butenko N. A Brand Dynamics Approach To The Product Portfolio Management On A Dairy Products Market / N. Butenko, V. Kachalay // The Global Challenges For Environmental And Resource Economics In Central And Eastern European Countries: Safety, Security, And Sustainability : 2d Intern. сonf. (Kyiv, 9-11 october 2014). – Kyiv, 2014. – C. 56.
 7. Бутенко Н. В. Організаційно-економічний механізм управління партнерсько-корпоративними відносинами / Н. В. Бутенко // Бізнес Інформ. – 2015. – № 5, т. 2. – С. 69–71 (стаття належить до наукометричної бази даних РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ).
 8. Бутенко Н. В. Державне регулювання розвитку партнерств в економіці України[Електронний ресурс] / Н. В. Бутенко // Ефективна економіка. – Електрон. дані. – 2015. – № 6. – Режим доступу: http//www.economy.nayka.com.ua.
 9. Бутенко Н. В. Антимонопольна політика у сфері регулювання партнерських відносин [Текст] / Н. В. Бутенко // Проблеми економіки: науково-практичний журнал. –2015. – № 2. – С. 26–32.
 10. Бутенко Н. В. Розподіл продукції в умовах застосування синергетично-інституціональної концепції управління партнерськими відносинами / /Н. Бутенко/ Формування ринкових відносин в Україні : Зб. наукових праць. – 2016. – № 2. (177) – С. 101–105.
 11. Бутенко Н. В. Прогнозна оцінка результативності реалізації синергетично-інституціональної концепції / /Н. Бутенко/ Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. — 2016. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_1_4.
 12. Бутенко Н.В. Формування маркетингової статегії підприємств корпоративного сектору на засадах партнерських відносин. Ефективна економіка. 2019. № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6969
 13. Бутенко Н.В., Кошук А.Г. Цифрова трансформація підприємницької діяльності в розрізі реалізації концепції “Індустрія 4.0”. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 7–12. – Режим доступу: https://www.problecon.com/article/?year=2018&abstract=2018_4_0_7_12
 14. Бердар М.М., Бутенко Н.В. Модернізація підприємства як ключова домінанта його ефективного розвитку. «Бізнес-навігатор». Науково-виробничий журнал. 2019. Випуск 5-1 (54). C. 83-89. Режим доступу: http://business-navigator.ks.ua/journals/2019/54_1_2019/16.pdf
 15. Дерій Ж., Бутенко Н., Зосименко Т. Впровадження концепції циркулярної економіки: проблеми та перспективи. Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів : Національний університет «Чернігівська політехніка», 2021. № 1(25). C. 54-63
 16. Бутенко Н.В., Бердар М.М. Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 218–224.
 17. Бутенко Н.В. Формування маркетингової статегії підприємств корпоративного сектору на засадах партнерських відносин. Ефективна економіка. 2019. № 3. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6969

Статті, що входять до науково-метричних баз Scopus та WOS

 1. Dikiy, A., Butenko, N., Valiavska, N., Naumenko, M., Saiensus, M., Nikitiuk, V. (2020) Formation of System of Logistic Service of the Enterprise in the Conditions of Market Relations. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-5, January 2020 (Scopus) DOI:10.35940/ijrte.E4816.018520. – Режим доступу: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i5/E4816018520
 1. Butenko Nataliia, Kot Liudmyla Methodological approaches to the evaluation of the effectiveness of partnership relations. Baltic Journal of Economic Studies. Vol 5, № 4 (2019). Р. 42-49. (WOS).– Режим доступу: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/703
 1. Andros, S., Melnyk, L., Butenko, N., Zaikina, H. & Tykhenko, V. (2019). Efficiency of Management of Loan Funds in the Banking Industry of Ukraine: Data of the Factor Analysis of Credit Turnover. Marketing and Management ofInnovations, 4, 129-139. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-11(WOS)- Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/11_A283-2019_Andros%20et%20al.pdf
 1. Levchenko, K., Legenky, M., Butenko, N., Zhukovska, H. and Dunebabina, O. (2019). Legal and Regulatory Fundamentals of Gender-Responsive Budgeting in Ukraine. 34th IBIMA Conference: 13-14 November 2019, Madrid, Spain (Scopus, WOS). – Режим доступу:https://ibima.org/accepted-paper/legal-and-regulatory-fundamentals-of-gender-responsive-budgeting-in-ukraine/
 2. Butenko, N.V., Berdar, M.M.,Kot, L.L.Sagaydack, J.A.Kharchenko, T.B. Theoretical and Methodological Aspects of Enterprise Development Research. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39 (6) https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36080570600 (SCOPUS)
 3. Butenko, N., Prokopenko O., Kazanska O., Deineha I., Omelyanenko V. Communication business processes of industrial enterprises in the conditions of globalization. International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 884-895, Article ID: IJM_11_05_081. DOI:10.34218/IJM.11.5.2020.081 https://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJM_11_05_081/IJM_11_05_081.pdf (SCOPUS)
 4. Butenko, N., Prokopenko O., Dikiy A., Naumenko M., Dedilova T., Miroshnyk R. Business process optimization based on logistics concepts and technologies. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) Volume 11, Issue 6, June 2020, pp. 184-196, Article ID: IJARET_11_06_017 DOI: 10.34218/IJARET.11.6.2020.017 (SCOPUS)
 5. Andros, S., Melnyk, L., Butenko, N., Zaikina, H. & Tykhenko, V. (2019). Efficiency of Management of Loan Funds in the Banking Industry of Ukraine: Data of the Factor Analysis of Credit Turnover. Marketing and Management of Innovations, 4, 129-139. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-11 (Web of Science)