Новойтенко Ірина Віталіївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри прикладної економіки

Посада: доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Електронна пошта: inovoitenko@ukr.net

 

Навчання:

 • – 1998-2003 – бакалавр з економіки підприємства, магістр з економіки підприємства, Національний університет харчових технологій (дипломи з відзнакою);
 • – 2008 – кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); тема дисертації “Ефективність використання трудового потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості України”.

Трудова діяльність:

 • – 2021 – доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • – 2016-2021 заступник директора з навчальної роботи ННІ економіки і управління Національного університету харчових технологій;
 • – 2015 – заступник декана факультету економіки і управління підпримством Національного університету харчових технологій;
 • – 2004-2021 – асистент, доцент кафедри прикладної економіки, економіки і права Національного університету харчових технологій.

Підвищення кваліфікації:

 • – Міжнародне стажування “Сучасні тенденції вищої освіти країн Євросоюзу. Досвід Варненського технічного університету”, Болгарія, 2019;
 • – Стажування для заступників деканів (директорів) факультетів університетів в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2017;
 • – Курси для фахівців з питань фондового ринку за спеціалізацією “Торгівля цінними паперами”, Український міжнародний культурний центр, 2021;
 • – Курси “Основи біржової справи”, “Технічний та фундаментальний аналіз”, “Майстер-клас по IPO”, ТОВ “Фрідом Фінанс Україна”, 2021;
 • – Курс “NYSE Initial Point”, Fondexx Trading School (2021).

Викладає дисципліни: організація біржової діяльності на фондовому ринку, основи підприємницької діяльності, аграрний бізнес, комерціалізація підприємницької ідеї  (продукту), організація і технології біржової діяльності

Наукові інтереси

Бізнес-культура та етика підприємництва, стратегія забезпечення безпеки бізнесу, фондовий ринок, фундаментальний аналіз, особливості публічного розміщення акцій на біржах світу.

Нагороджена Почесною грамотою МОН України (за третє місце у категорії доценти конкурсу “Кращий науково-педагогічний працівник Національного університету харчових технологій 2014/2015 року”; Дипломом Міністерства аграрної політики та продовольства України за високі досягнення у професійній діяльності, бездоганну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток харчової і переробної промисловості (2016); грамотою Голови Київської міської ради за високі досягнення в професійній діяльності (2019). Член Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (СПМСППУ)

 

Автор понад 58 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

Монографії, навчальні посібники:

 1. Новойтенко І.В. Комерційне право: Навч. посібник / Новойтенко І.В. – Кондор-Видавництво, 2014. – 242 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-15276 від 01.10.2012 р.); 2-ге перевидання 2018 р.
 2. 2. Економічна безпека підприємства за заг. редакцією Іванюти Т.М. [Електронний ресурс] Навчальний посібник, Новойтенко І.В. Розділ 3. (п.3.1-3.8) Теоретичні основи стандартизації безпеки бізнесу, 2020, К.: НУХТ. – С. 88-123.
 3. Новойтенко І.В. Інформаційне забезпечення управління трудовим потенціалом підприємства / Управління персоналом і економіка праці: теорія та практика: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Драган О.І. – Київ : ВД «Вініченко», 2014. – С. 119-132.

Навчально-методична література:

 1. Бізнес-культура та етика підприємництва: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання / уклад.: І.В. Новойтенко. – К.: НУХТ, 2021. – 88 с.
 2. Бізнес-культура та етика підприємництва: метод. рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання / уклад.: І.В. Новойтенко. – К.: НУХТ, 2020. – 42 с.
 3. Стандарти безпеки бізнесу: конспект лекцій для здобувачів освіт. ступ. “Магістр” спец. 073 “Менеджмент” освітньої програми “Управління фінансово-економічною безпекою” ден. І заочн. форм навч. / І. В. Новойтенко ; Нац. ун-т харч. технол. — Київ : НУХТ, 2019. — 161 с.
 4. Стандарти безпеки бізнесу: метод. рекомендації до вивч. дисц. та пров. практ. занять для здобувачів освіт. ступ. “Магістр” спец. 073 “Менеджмент” освітньої програми “Управління фінансово-економічною безпекою”, ден. і заочн. форм навч. / уклад.: І. В. Новойтенко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2018. – 27 с.

Основні публікації за 2016-2020 рр.

 1. Новойтенко І.В., Слободян Н.Я., Малиновський В.В. Перспективи розвитку харчової промисловості в Україні / Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання імені В.О. Сухомлинського, 2016. – №11. – С. 454-460. URL:http://repository.vsau.org/getfile.php/16746.pdf
 2. Новойтенко І., Малиновський В. Впровадження міжнародних стандартів харчової безпеки на підприємствах харчової промисловості/ Матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів [Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті], (Київ, 13-14 квітня 2016) / Мін-во освіти і науки України, НУХТ. – К.: НУХТ, 2016. – С. 143-144. URL: https://drive.google.com/file/d/1pJ6NceIFuD9vNfECHAqqsoeBb01zsSjf/view
 3. Новойтенко І.В, Малиновський В.В. Управління інформаційною безпекою підприємства / Матеріали ХІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І.А. : тези доп. [Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах], (Київ, 26-27 травня 2016 р.). – К.: НУХТ, 2016. – C. 211-212.
 4. Новойтенко І.В. Фінансові інструменти підтримки платоспроможності підприємств та споживачів / Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф.: тези доп. [Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості], (Київ, 21-22 квітня 2016 р.). – К.: НУХТ, 2016. – C. 89-90.
 5. Novoitenko I. Practical application of international food safety standarts. 8th Central European  Congress on Food 2016 : Book of Abstracts [Food Science for Well-being (CEFood 2016)], (23-26 May 2016). – K.: NUFT, 2016. – P. 267.
 6. Новойтенко І.В. Сучасні вимоги підприємств до фахівців з безпеки / Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції: тези доповідей [Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК], (Київ, 17-18 листопада 2016 р.). – К.: НУХТ, 2016. – C. 42-44. URL: https://drive.google.com/file/d/1a8HEbAi72XGugTApjy6kVyqivZE_Z153/view
 7. Новойтенко І.В. Міжнародний досвід забезпечення безпеки підприємства / Матеріали ІV Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених: тези доповідей [Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика], (Київ, 24-25 листопада 2016 р.). – К.: НУХТ, 2016. URL: https://drive.google.com/file/d/1KrDc0xJxcVNB3LOkd0y_nDDk7h1UtjKr/view
 8. Новойтенко І.В., Шишута Ю.М. Важелі впливу на економічну стабільність олійно-жирових підприємств / Журнал «Інвестиції: практика та досвід», 2017. – №15. – С. 53-56. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2017/11.pdf
 9. Новойтенко І.В. Інструменти теорії та практики поведінкової економіки для підвищення результативності діяльності / VІ Всеукраїнська науково-практична конференція [Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК], (Київ, 22-23 листопада 2017 р.). – К.: НУХТ, 2017. – С. 136-137. URL:https://drive.google.com/file/d/1xalyOnLZquWp_X_CD2Ez5rQwA_90AVDI/view
 10. Новойтенко І.В. Стан та перспективи впровадження міжнародних стандартів: досвід агропромислових формувань / Матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів [Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті], (Київ, 5-6 квітня 2017). – К.: НУХТ, 2017. – С. 94. URL: https://drive.google.com/file/d/17zRgSdAys9xW2GmTheOFw2sFE0JehpR1/view
 11. Новойтенко І.В. Малиновський В.В. Стандарти безпеки бізнесу // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ століття», №4’2018. – С. 136-140. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_4/4_2018.pdf
 12. Новойтенко І.В. Проблеми забезпечення безпеки бізнесу // Всеукраїнська науково-практична конференція [Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи], (18 жовтня2018р.), К.: ПВНЗ «Європейський університет». – С.79-80.
 13. Новойтенко І.В. Сучасні тренди у кібер-атаках // VII Всеукраїнська науково-практична конференція [Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК], (Київ, 21-22 листопада 2018 р.) – К.: НУХТ. – С. 178-180. URL: https://drive.google.com/file/d/1Hgg9rUmEApJYAQ0ZZvsLI1SSzgywpkd1/view
 14. Новойтенко І.В., Малиновський В.В. Патентний тролінг // 84 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів [Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті], (23-24 квітня 2018 р.), К.: НІХТ, Ч.3. – С. 111. URL: https://drive.google.com/file/d/1BfsrJRNvGQ0Q-Agi-RkTK22BJO5huIV-/view
 15. Новойтенко І.В., Малиновський В.В. Кіберзагрози безпеці бізнесу / XV Міжнародна конференція [Стратегія якості в промисловості і освіті], (Болгарія, Варна, 3-6 червня 2019). – Дніпро-Варна, 2019. –С. 406-411.
 16. Новойтенко І.В. Превентивні заходи захисту від кібератак / XV Міжнародна науково-практична конференція [Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах], (Київ, 23-24 квітня 2019 р.). – К.: НУХТ. – С. 59-61. URL: https://drive.google.com/file/d/1acAcsuVLN3AH8l4oXOmM6nJBr94iQA6W/view
 17. Новойтенко І.В. Сучасні тренди і загрози розвитку суб’єктів господарювання / Матеріали 85 ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів [Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті], (Київ, 11-12 квітня 2019). – К.: НУХТ, 2019. – С. 89. URL: http://conferencenuft.ho.ua/Books%20of%20abstracts/2019/Part%203.pdf
 18. Новойтенко І.В. Розвиток бізнесу у цифрових технологіях / VIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція [Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК], (Київ, 20-21 листопада 2019 р.) – К.: НУХТ. – С. 43-45. URL: https://drive.google.com/file/d/1y1PHXf6kNLYGU0Wwn8unyffEJQjqh4bT/view
 19. Новойтенко І.В., Малиновський В.В. Захист персональних даних як бізнес-тренд // Науковий економічний журнал Інтелект XXI, №3’2020. – С. 65-68. URL: https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/1556/1/Інтелект%20ХХІ%20№%203_2020.pdf
 20. Новойтенко І.В., Малиновський В.В. Стан та основні тренди розвитку хлібопекарської промисловості України // Електронний журнал “Ефективна економіка”, №11’2020. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/54.pdf
 21. Новойтенко І.В., Малиновський В.В. Розширення системи міжнародних стандартів / XVІ Міжнародна науково-практична конференція [Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах], (Київ, 08-09 квітня 2020 р.). – К.: НУХТ. – С. 81-83. URL: https://drive.google.com/file/d/1KT_O0sh7dP945lbX5RRwAuiTLC_0vZwl/view
 22. Новойтенко І.В., Малиновський В.В. Тенденції розвитку економік розвинутих країн світу / XLVІ Міжнародна інтернет-конференція [Сучасний рух науки], (м.Хмельницький, 05 червня 2020 р.). – Ч. 1. – С. 31-34. URL: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/Хмельницький-1.pdf
 23. Новойтенко І.В. Забезпечення безпеки бізнесу з врахуванням трендів розвитку економіки / ІX Всеукраїнська науково-практична конференція [Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК], (Київ, 18-19 листопада 2020 р.) – К.: НУХТ. – С. 146-148. URL: https://drive.google.com/file/d/1sC1GmgQY82hDLywKHR8LVS8VN_51MRET/view
 24. Новойтенко І.В. Діджитал етикет у діловому спілкуванні / ХVІІ Міжнарод. наук.-практ. конф [Проблеми управління підприємств у сучасних умовах], (Київ, 21-22 квітня 2021 р.). – К.: НУХТ, 2021. – С. 91-92. URL: https://drive.google.com/file/d/1re9mXuCTbQlBbjvvAc_J0JLa3Z7y2A13/view
 25. Новойтенко І.В. Управління відходами для забезпечення сталого розвитку: досвід АПК / ІІ Міжнародний форум [Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка], (Київ, 28 вересня-1 жовтня 2021 р.). – К.: КНУТШ, 2021. – С. 53-55. URL: https://www.efbm.org/wp-content/uploads/2021/09/Матеріали_ЕМ.pdf