Про кафедру

Кафедра має високу репутацію в університеті та на факультеті. Зусилля колективу кафедри зосереджені на підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних займатися підприємницькою, організаційно-управлінською та господарською діяльністю на ринку товарів і послуг, працювати експертами і консультантами з питань економіко-математичного моделювання та прогнозування, проводити інформаційно-аналітичну, освітню, науково- дослідницьку діяльність у різноманітних організаціях на високому професійному рівні, а також спроможних конкурувати на ринку праці. Головним орієнтиром роботи кафедри є формування у майбутніх фахівців професійних компетентностей, вміння нарощувати та ефективно використовувати свій фаховий потенціал, будувати своє майбутнє і досягати найкращих результатів у професії, ставати лідерами в організаціях. Майбутні фахівці отримують фундаментальну економічну та математичну освіту, яка забезпечує широту кругозору, цілісне сприйняття динаміки соціально-економічних змін, розвиває новаторські здібності, ініціативність, підприємливість, здатність до сприйняття та використання на практиці нових ідей та інструментів наукового пізнання і практичної діяльності. Фахівець з економічної кібернетики є економістом широкого профілю в галузі економіки у напрямку підготовки і реалізації ефективних рішень економічних проблем на підставі економіко-математичних методів та моделей з використанням сучасних інформаційних технологій.

Основними напрямами наукової діяльності кафедри є: побудова та використання макроекономічних моделей економіки України; розробка нових методів прогнозування соціально-економічних процесів; моделювання розвитку інформаційного суспільства в Україні; моделювання економічної безпеки України; побудова теоретичних та чисельних методів оптимального розміщення при проведенні соціально-економічних вибіркових обстежень; розробка нових технологічних засобів підтримки та прийняття рішень; розробка нових методів управління портфелем цінних паперів.

Випускники кафедри економічної кібернетики успішно працюють в багатьох галузях народного господарства України. Зокрема, кафедру закінчували Міністр фінансів, віце-прем’єр Кабінету Міністрів України Мітюков І.О., заступник Міністра економіки України Пятницький В.Т., заступник Голови Державної фіскальної служби України Мокляк М.В., заступник Голови Національного банку України Ніколайчук С.А., голова правління банку ПАТ “Діамант банк” Ходачук О.М. та інші.

Кафедра економічної кібернетики економічного факультету здійснює освітню діяльність на всіх рівнях вищої освіти за спеціальністю 051 – «Економіка», а саме: бакалавр, магістр (освітня програма «Економічна кібернетика») та доктор філософії (освітньо-наукова програма «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»).

Наразі на кафедрі навчається 162 студента стаціонарного відділення, серед яких 24 магістри. За час свого існування кафедра підготувала більше 2200 фахівців з економічної кібернетики, у тому числі близько 200 для 11 зарубіжних країн (Алжир, Болгарія, В’єтнам, Казахстан, Киргизія, Куба, Німеччина, Польща, Туркменія, Угорщина, Узбекистан). За час існування кафедри було підготовлено більше 20 докторів наук та більше 70 кандидатів наук. Було підготовлено 20 кандидатів наук для зарубіжних країн. Викладачі кафедри читають лекції з 34 нормативних дисциплін і 26 спецкурсів (серед яких 9 англійською мовою).

Викладачі кафедри забезпечують викладання для всіх спеціальностей економічного факультету таких дисциплін: “Вища математика для економістів”, “Вища математика для економістів (базовий рівень)”, “Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів”,  “Економетрика”, “Прикладна економетрика”.

Кафедра є авторитетним осередком науково-освітнього простору України. Станом на липень 2022 року колектив кафедри налічує 17 викладачів, з них 7 докторів наук (1 доцент і 6 професорів), із них 4 професори мають наукове звання «професор» і 10 кандидатів наук (7 доцентів та 3 асистенти), із них 6 доцентів мають наукове звання «доцент». Серед викладачів – 7 випускників кафедри економічної кібернетики. Середній вік викладачів кафедри – 45 років.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить значну роботу по забезпеченню належної організації навчального процесу за такими основними напрямами:

  • використання новітніх ефективних методів і прийомів навчання;
  • підвищення рівня науково-педагогічної майстерності викладачів;
  • застосування прогресивних систем оцінки знань студентів і магістрів, зокрема модульно-рейтингової;
  • керівництво практикою;
  • консультування, керівництво самостійною роботою студентів.

Викладачі мають власні розробки лекційних і практичних матеріалів, володіють новітніми методами і прийомами викладання дисциплін, які застосовують під час проведення занять. Всі дисципліни, які викладаються на кафедрі забезпечені навчально-методичними комплексами. У багатьох дисциплінах застосовуються комп’ютерні технології, розроблені на практичному матеріалі, комплексні ситуаційні задачі, проводяться ділові ігри, колоквіуми, тестування, використовуються технічні засоби. Всі викладачі використовують презентації лекційного матеріалу в PowerPoint тощо.

На кафедрі постійно покращується якість навчального процессу завдяки викладанню нормативних курсів і курсів за вибором студента з використанням нових комп’ютерних технологій, зокрема, розробка власного програмного забезпечення (доц.Комашко О.В.), використання хмарного сервісу ONEDRIVE в навчальному процесі   (доц. Харламова Г.О.), використання дистанційного навчання і т.п.

Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу. Завдяки міжнародному проекту Темпус кафедра економічної кібернетики спільно з кафедрою менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності має сучасний комп’ютерний клас (10 ПК, сервер, принтер). Все обладнання є сучасним і повністю відповідає потребам навчального процесу. Це позитивно позначилось на ефективності проведення занять. Всі дисципліни викладаються за допомогою технічних засобів навчання, а 80% практичних і лабораторних занять проводяться в комп’ютерних класах з використанням сучасних комп’ютерів та програмного забезпечення MS Office, Statistica, SPSS, Powersim, Eviews, M.Project, Project Expert,  “FAST”,  SAP R/3, R-studio, Peltarion, MathType, SAP BI, SAP ERP, Gretl, Deductor Academic, Power BI, Tableau, 1С: Підприємство (модуль “Електронна комерція”) тощо. Для проведення занять використовується матеріальна база факультету та кафедри економічної кібернетики. Студенти мають доступ до мережі Інтернет з обчислювального центру факультету, а також Wi-Fi на факультеті. Створено банк даних із ситуаційних вправ, які розв’язуються за допомогою пакетів прикладних програм.

У 2009 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка став учасником міжнародної програми SAP University Alliances (Університетський Альянс SAP). В рамках програми співпраці SAP University Alliances викладачі кафедри економічної кібернетики Чорноус Г.О. і Банна О.Л. пройшли сертифікаційний курс “SAP TERP10 – інтеграція бізнес процесів” та отримали міжнародні сертифікати компанії SAP. У січні 2011 року Київський національний університету імені Тараса Шевченка успішно пройшов акредитацію по програмах SAP і отримав почесний статус Регіонального сертифікаційного центру SAP (першого в Україні). Відповідні курси з сучасних інформаційних систем викладаються для студентів економічного факультету.

На кафедрі економічної кібернетики працює наукова школа економіко-математичного моделювання під керівництвом д.е.н., проф. Ляшенко Олени Ігорівни. Наукову школу було започатковано у 1911 році, коли була написана наукова робота «Теорія граничної корисності» та відзначена золотою медаллю Імператорського університету Св. Володимира (сьогодні Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Засновник наукової школи – Євген Євгенович Слуцький (1880-1948), вчений зі світовим ім’ям, автор глибоких та оригінальних праць у галузі економічної теорії, економетрики, теорії ймовірностей та математичної статистики. На сучасному етапі розвитку школи світове визнання отримали: наукові дослідження з еколого-економічного моделювання (проф. І.М. Ляшенко), теорія оптимального розміщення при проведенні соціально-економічних вибіркових обстежень (проф. О.І. Черняк), застосування байєсівських мереж в економіці (проф. О.І. Черняк), математичне моделювання динаміки відкритої економіки (проф. О.І. Ляшенко), моделювання фінансових ризиків (проф. А.Б. Камінський).